plik doc

advertisement
FIZYKA Z TANGRAMEM
Program nauczania fizyki
w zakresie podstawowym
wraz z planem wynikowym
IV etap edukacyjny
(szkoły ponadgimnazjalne)
Elżbieta Bagińska-Stawiarz, Joanna Gondek
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
2
SPIS TREŚCI
Wstęp .................................................................................................... 3
Podstawa programowa .......................................................................... 4
Ogólne założenia programu ................................................................... 5
Cele edukacyjne .................................................................................... 5
Treści kształcenia .................................................................................. 7
Ramowy rozkład materiału nauczania ................................................... 9
Szczegółowy rozkład materiału nauczania (plan wynikowy) ............... 11
Procedury osiągania celów .................................................................. 24
Szczegółowe procedury osiągania celów ............................................. 25
Propozycje metod oceny osiągnięć i pracy uczniów .............................. 27
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
3
WSTĘP
Niniejszy program obejmuje treści nauczania fizyki w zakresie podstawowym na IV etapie
edukacyjnym zawarte w Podstawie programowej określonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Stanowi on element obudowy dydaktycznej podręcznika Fizyka z tangramem.
Zgodnie z ideą zawartą w Podstawie programowej zakresu podstawowego przedmiotu
fizyka stanowi kontynuację obowiązkowego procesu kształcenia fizyki rozpoczętego
w gimnazjum. Ma też umożliwić uczniowi dokonanie świadomego wyboru przedmiotów do
dalszej nauki w zakresie rozszerzonym.
Oznacza to, że program oraz podręcznik fizyki muszą pogodzić oczekiwania bardzo
zróżnicowanego kręgu odbiorców – pierwszoklasistów szkół ponadgimnazjalnych, wśród
których będą na pewno uczniowie zainteresowani fizyką i jej dalszym poznawaniem
w zakresie rozszerzonym, jak również tacy, którzy po pierwszej klasie zdecydują się
zakończyć swoją edukację z tego przedmiotu.
Musi też uwzględniać fakt, że w wypadku większości zagadnień omawianych w zakresie
podstawowym (w szczególności z astronomii i fizyki jądrowej) nie przewidziano
ponownego ich omawiania, uzupełniania ani powtórzenia w ramach zakresu
rozszerzonego. Dlatego niniejszy program i odpowiadający mu podręcznik zostały
tak opracowane, by uczniowie, którzy zdecydują się kontynuować naukę fizyki
w zakresie rozszerzonym, byli rzetelnie przygotowani do zdania matury z tego
przedmiotu.
Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom, dołożono starań, by podręcznik zawierał nie tylko
wyczerpujące wyjaśnienia omawianych zagadnień, ale też rozbudzał zainteresowanie
przedmiotem. Między innymi w tym celu zamieszczono w nim liczne ciekawostki,
uzupełnienia, biogramy i cytaty wybitnych naukowców. Przyczynia się to do
uwiarygodnienia przekazywanych treści. Wskazuje także pozytywne wzorce oraz
uświadamia uczniom, że za wszelkimi dokonaniami – poza talentem – stoi ciężka i
wytrwała praca.
Ponieważ zależy nam, by realizacja programu była efektywna i satysfakcjonująca, oprócz
podręcznika w wersji tradycyjnej przygotowaliśmy też jego wersję multimedialną wraz
z komentarzami dla nauczyciela i rozwiązaniami zadań. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa.
PODSTAWA PROGRAMOWA
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania
prostych zadań obliczeniowych.
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
4
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za
pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularno-naukowych).
1. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:
1) opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i częstotliwości;
2) opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem
oraz wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej;
3) interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas
punktowych lub rozłącznych kul;
4) wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania;
5) wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich
księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi;
6) posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjonarnego;
opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi (jakościowo), wskazuje siłę grawitacji jako
siłę dośrodkową, wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo
Keplera);
7) wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd;
8) wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca;
9) opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie
i zasadę pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej,
posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
10) opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego;
11) opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
12) opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony
wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).
2. Fizyka atomowa. Uczeń:
1) opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów
jednoatomowych, w tym wodoru;
2) interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów;
3) opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone;
4) wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii;
5) interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami
energetycznymi w atomie z udziałem fotonu;
6) opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia
energii i prędkości fotoelektronów.
3. Fizyka jądrowa. Uczeń:
1) posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron;
podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej;
2) posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania;
oblicza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego;
3) wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ; opisuje rozpady alfa, beta
(wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania
gamma; posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego;
4) opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu
połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
5
czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np.
datowanie węglem 14C;
5) opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę
zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii;
6) opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego;
7) wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy;
8) podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej;
9) opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia
neutronu; podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej;
10) opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące
z energetyki jądrowej;
11) opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Niniejszy program jest przeznaczony do realizacji obowiązującej Podstawy programowej
i obejmuje wszystkie zawarte w niej treści dotyczące kształcenia z fizyki w zakresie
podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych. Zagadnienia wymienione w Podstawie
zostały odpowiednio rozwinięte, wytłumaczone i zilustrowane możliwie ciekawymi
przykładami. Język przekazu jest dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów,
którzy pomyślnie zakończyli edukację w gimnazjum.
W ramowym planie nauczania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
lutego 2012 r.) przewidziano 30 godzin na kształcenie z fizyki w zakresie podstawowym
i taki wymiar godzin pozwala na zrealizowanie treści zawartych w niniejszym programie.
Program i podręcznik umożliwiają realizację wszystkich celów kształcenia (wymagań
ogólnych i szczegółowych) wymienionych w Podstawie programowej. Jednak za
najważniejsze przyjęto kształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia,
postrzegania zjawiska fizycznego jako ciągu zdarzeń powiązanych przyczynowo,
rozróżniania przyczyn i skutków, a także uświadomienie uczniom złożoności i bogactwa
otaczającego nas świata. Za priorytetowe na tym poziomie kształcenia uznano położenie
nacisku na rozumienie treści, rozbudzenie zainteresowań, przygotowanie do
samodzielnego uzupełniania wiedzy przyrodniczej oraz krytycznego odbioru informacji
zawartych m.in. w czasopismach popularnonaukowych oraz docierających z różnych
mediów. Właśnie takie podejście znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych
zamierzonych osiągnięciach uczniów, gdzie informacje konieczne do zapamiętania zostały
ograniczone do niezbędnego minimum.
Zrealizowanie celów stawianych przed nauczaniem fizyki będzie możliwe dzięki
zastosowaniu takich metod pracy z uczniami, które zmotywują ich do szeroko rozumianej
aktywności intelektualnej. Wówczas w sposób naturalny rozbudzi się w nich ciekawość
świata i zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Stworzy to także sprzyjające
okoliczności do kształtowania umiejętności uczenia się i samodzielnego zdobywania
wiedzy oraz dokonywania rzetelnej samooceny.
CELE EDUKACYJNE
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
6
Każda lekcja, w tym także z fizyki, służy realizowaniu zarówno celów edukacyjnych, jak
i wychowawczych, a każdy nauczyciel przez swój systematyczny kontakt z uczniami
wpływa na ich wszechstronny rozwój: intelektualny i osobowości. Dlatego wśród celów
ogólnych wyróżniamy:
– doskonalenie u uczniów umiejętności logicznego i krytycznego myślenia,
– umożliwienie zdobycia rzetelnej ogólnej wiedzy z fizyki i astronomii,
– zaszczepienie potrzeby dalszego kształcenia się i rozwoju,
– kształtowanie charakteru i postawy człowieka prawego, świadomego zasad
obowiązujących w przyrodzie, żyjącego w zgodzie z naturą i samym sobą.
Cele kształcące i poznawcze:
– Zapoznanie z prawidłowościami zjawisk fizycznych i astronomicznych.
– Ukazanie fizyki jako nauki wewnętrznie spójnej.
– Zaznajomienie ze znaczeniem fizyki dla rozwoju innych dyscyplin naukowych (np.
techniki, medycyny, energetyki).
– Rozwijanie umiejętności dostrzegania zjawisk fizycznych oraz astronomicznych
w otaczającym nas świecie.
– Kształtowanie umiejętności opisywania zjawisk zachodzących w przyrodzie,
rozróżniania ich przyczyn i skutków, a także rozumienie konsekwencji, jakie wynikają
z ich zajścia.
– Doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń oraz
wyciągania z nich wniosków (w ramach zagadnień objętych Podstawą programową),
a także uświadomienie, że niektóre z doświadczeń mogą mieć (z obiektywnych powodów)
jedynie postać eksperymentu myślowego.
– Ukazanie możliwości wynikających z powszechnego dostępu do informacji.
– Wyrabianie umiejętności krytycznego analizowania i weryfikowania informacji.
– Uświadomienie korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych technologii.
– Rozbudzenie zainteresowań naukami przyrodniczymi, zachęcenie do kontynuowania
nauki fizyki i motywowanie do dalszego rozwoju intelektualnego.
– Ukazanie możliwości zawodowych i ścieżki kariery związanej z podjęciem dalszej nauki
fizyki w zakresie rozszerzonym.
Cele wychowawcze i społeczne:
– Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i zainteresowania jej bogactwem.
– Kształtowanie postawy świadomego konsumenta dóbr przyrody (w tym świadomość
korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystania różnych źródeł energii).
– Motywowanie do zdobywania wiedzy i nieustannego wszechstronnego rozwoju.
– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie (wspólne ustalanie i przestrzeganie reguł
postępowania, dbałość o wykonanie powierzonego zadania i współodpowiedzialność za
końcowy efekt współpracy).
– Rozumienie zasad kulturalnej i rzeczowej dyskusji (w tym umiejętność słuchania
i analizowania argumentacji innych uczestników dyskusji oraz dobierania odpowiednich
własnych argumentów, odważne zabieranie głosu i formułowanie opinii).
– Ukazanie godnych naśladowania osób ze świata nauki, przekonanie o korzyściach
wynikających z wytrwałej pracy i z konsekwentnego dążenia do osiągnięcia obranego
celu.
– Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów
związanych z rozwojem techniki i nowych technologii.
– Rozwijanie korzystnych cech charakteru, m.in. empatii, uczciwości, rzetelności,
systematyczności, wytrwałości, samokontroli i rzetelnej samooceny.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
TREŚCI KSZTAŁCENIA
GRAWITACJA, ELEMENTY ASTRONOMII
1. Względność ruchu
2. Paralaksa
Paralaksa a wyznaczanie odległości
3. Ruch ciał niebieskich
Ziemia jako centrum Wszechświata
Rozmiary ciał niebieskich i ich odległość od Ziemi
4. Ruch planet – teoria Kopernika
Paralaksa roczna gwiazd
5. Ruch ciał niebieskich – prawa Keplera
Pierwsze prawo Keplera
Drugie prawo Keplera
Trzecie prawo Keplera
6. Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnego ciążenia (grawitacji)
Siły grawitacji
Masa Ziemi
7. Ruch po okręgu
Częstotliwość i okres ruchu po okręgu
Prędkość średnia w ruchu okresowym po okręgu
Prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu
Przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu
8. Ruch jednostajny po okręgu – siła dośrodkowa
9. Zasady dynamiki Newtona dokładniej
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Druga zasada dynamiki Newtona
Trzecia zasada dynamiki Newtona
10. Siła grawitacji a ruch ciał
11. Siła ciężkości jako siła dośrodkowa
III prawo Keplera dla satelitów planet
III prawo Keplera dla planet
Masa Słońca
12. Stan nieważkości
13. Najbliższy sąsiad Ziemi – Księżyc
14. Zaćmienia Księżyca i Słońca
Zaćmienie Księżyca
Zaćmienie Słońca
FIZYKA ATOMOWA
15. Odkrycie atomu
Zjawiska świetlne
16. Widma promieniowania ciał
Widmo promieniowania wodoru
17. Odkrycie elektronu
18. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Zagadka zjawiska fotoelektrycznego
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
7
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
Fotony – kwanty energii elektromagnetycznej
Równanie fotoelektryczne Einsteina
19. Odkrycie jądra atomu
20. Model budowy atomu wodoru
Ruch elektronu w atomie wodoru
Energia elektronu w atomie wodoru
Widmo promieniowania atomu wodoru
Widmo promieniowania atomów a teoria fotonowa
FIZYKA JĄDROWA
21. Promieniotwórczość naturalna
Promieniowanie α, β, γ
Jądro atomu
22. Jądro atomu – energia wiązania
Defekt masy
Energia wiązania
Energia wiązania na nukleon
Nietrwałe (niestabilne) jądra atomowe
Trwałe (stabilne) jądra atomowe
23. Spontaniczne przemiany jądrowe
Przemiana α (rozpad alfa)
Przemiana β (rozpad beta)
Przemiana γ (rozpad gamma)
24. Czas połowicznego zaniku izotopu
Aktywność promieniotwórcza próbki izotopu
Określanie upływu czasu – datowanie
25. Reakcje jądrowe
Sztuczna promieniotwórczość
26. Reakcja rozszczepienia jądra atomu
Łańcuchowa reakcja rozszczepienia
Reaktor jądrowy
Elektrownie jądrowe
27. Reakcja syntezy jądrowej
Cykl reakcji termojądrowych zachodzących w Słońcu
Synteza jądrowa w warunkach ziemskich
28. Promieniowanie jonizujące
Detektory promieniowania jonizującego
Promieniowanie jonizujące w medycynie
WSZECHŚWIAT
29. Struktura i historia Wszechświata
Gwiazdy
Galaktyki
Droga Mleczna
Teoria Wielkiego Wybuchu
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
8
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
9
RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA 34 h
GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII – 12h + 1h + 1h
1. Względność ruchu
2. Paralaksa
Paralaksa a wyznaczanie odległości
3. Ruch ciał niebieskich
Ziemia jako centrum Wszechświata
Rozmiary ciał niebieskich i ich odległość od Ziemi
4. Ruch planet – teoria Kopernika
Paralaksa roczna gwiazd
5. Ruch ciał niebieskich – prawa Keplera
Pierwsze prawo Keplera
Drugie prawo Keplera
Trzecie prawo Keplera
6. Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnego ciążenia (grawitacji)
Siły grawitacji
Masa Ziemi
7. Ruch po okręgu
Częstotliwość i okres ruchu po okręgu
Prędkość średnia w ruchu okresowym po okręgu
Prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu
Przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu
8. Ruch jednostajny po okręgu – siła dośrodkowa
9. Zasady dynamiki Newtona dokładniej
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Druga zasada dynamiki Newtona
Trzecia zasada dynamiki Newtona
10. Siła grawitacji a ruch ciał (przyspieszenie grawitacyjne)
11. Siła ciężkości jako siła dośrodkowa
III prawo Keplera dla satelitów planet
III prawo Keplera dla planet
Masa Słońca
12. Stan nieważkości
13. Najbliższy sąsiad Ziemi – Księżyc
14. Zaćmienia Księżyca i Słońca
Zaćmienie Księżyca
Zaćmienie Słońca
Powtórzenie wiadomości
1h
1h
1h
1h
1h
2h
1h
1h
2h
2h
1h
FIZYKA ATOMOWA – 5h + 1h
15. Odkrycie atomu
Zjawiska świetlne
16. Widma promieniowania ciał
Widmo promieniowania wodoru
17. Odkrycie elektronu
18. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Zagadka zjawiska fotoelektrycznego
Fotony – kwanty energii elektromagnetycznej
Równanie fotoelektryczne Einsteina
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
1h
2h
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
19. Odkrycie jądra atomu
20. Model budowy atomu wodoru
Ruch elektronu w atomie wodoru
Energia elektronu w atomie wodoru
Widmo promieniowania atomu wodoru
Widmo promieniowania atomów a teoria fotonowa
Powtórzenie wiadomości
10
2h
1h
FIZYKA JĄDROWA – 11h + 1 h
21. Promieniotwórczość naturalna
Promieniowanie α, β, γ
Jądro atomu
22. Jądro atomu – energia wiązania
Defekt masy
Energia wiązania
Energia wiązania na nukleon
Nietrwałe (niestabilne) jądra atomowe
Trwałe (stabilne) jądra atomowe
23. Spontaniczne przemiany jądrowe
Przemiana α (rozpad alfa)
Przemiana β (rozpad beta)
Przemiana γ (rozpad gamma)
24. Czas połowicznego zaniku izotopu
Aktywność promieniotwórcza próbki izotopu
Określanie upływu czasu – datowanie
25. Reakcje jądrowe
Sztuczna promieniotwórczość
26. Reakcja rozszczepienia jądra atomu
Łańcuchowa reakcja rozszczepienia
Reaktor jądrowy
Elektrownie jądrowe
27. Reakcja syntezy jądrowej
Cykl reakcji termojądrowych zachodzących w Słońcu
Synteza jądrowa w warunkach ziemskich
28. Promieniowanie jonizujące
Detektory promieniowania jonizującego
Promieniowanie jonizujące w medycynie
Powtórzenie wiadomości
3h
2h
1h
2h
2h
1h
1h
WSZECHŚWIAT – 2h
29. Struktura i historia Wszechświata
Gwiazdy
Galaktyki
Droga Mleczna
Teoria Wielkiego Wybuchu
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2h
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
11
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
12
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z UWZGLĘDNIENIEM CELÓW OPERACYJNYCH
(CZYLI PLANU WYNIKOWEGO)
GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII
TEMAT
TREŚCI KONIECZNE
Uczeń:
TREŚCI PODSTAWOWE
Uczeń:
TREŚCI ROZSZERZONE
Uczeń:
TREŚCI DOPEŁNIAJĄCE
Uczeń:
1
Względność
ruchu.
Zjawisko
paralaksy.
– wie, co to jest układ
odniesienia,
– wie, co to jest
względność ruchu.
–
potrafi
wyjaśnić
na
przykładzie, na czym polega
względność ruchu,
– potrafi wyjaśnić zjawisko
paralaksy,
– wie, co to jest kąt paralaksy,
– wie, że zjawisko paralaksy
umożliwia
określenie
odległości.
– potrafi opisać ruch ciała
względem różnych układów odniesienia,
– potrafi opisać metodę
określania odległości wykorzystującą
zjawisko
paralaksy.
– potrafi rozwiązać zadania
rachunkowe
dotyczące
określania odległości na
podstawie znajomości kąta
paralaksy (w sytuacjach,
gdy rozważania sprowadzają się do trójkątów prostokątnych z kątem ostrym
30°, 45° lub 60°).
2
Geocentryzm.
Paralaksa
geocentryczna.
– wie, co to jest geocentryzm.
– wie, co to jest kąt paralaksy
geocentrycznej,
– zna przybliżoną wartość
odległości Księżyc – Ziemia.
– potrafi opisać metodę
określania promienia kuli
ziemskiej,
– potrafi opisać metodę
wyznaczania
odległości
między Księżycem i Ziemią
na
podstawie
zjawiska
paralaksy.
– zna historię
astronomii
starożytności.
3
Teoria
Kopernika.
Paralaksa
roczna
– wie, co oznacza
termin heliocentryzm,
–
zna
jednostki
odległości
stosowane
– wyjaśnia, dlaczego planety
obserwowane
z Ziemi
przesuwają się na tle gwiazd,
– wie, co to jest kąt paralaksy
– potrafi opisać metodę
wyznaczania
odległości
gwiazda – Ziemia na
podstawie
zjawiska
– zna osiągnięcia Mikołaja
Kopernika,
– rozumie znaczenie teorii
Kopernika
dla
postępu
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
rozwoju
w
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
13
gwiazd.
w astronomii.
heliocentrycznej,
–
potrafi
zdefiniować
jednostki
odległości:
astronomiczną i rok świetlny.
paralaksy heliocentrycznej,
– potrafi przeliczać jednostki odległości.
i rozwoju nauki.
4
Prawa
Keplera.
– potrafi opisać ruch
planet wokół Słońca.
– wie, co
Keplera.
– zna treść praw Keplera.
– potrafi omówić znaczenie
odkryć Keplera.
5
Prawo
powszechnego ciążenia
(grawitacji).
– zna treść prawa powszechnego
ciążenia
(grawitacji),
– rozumie, że poznany
w gimnazjum ciężar
ciała to siła oddziaływania
grawitacyjnego
między
ciałem
a
Ziemią,
– zna wzór opisujący
wartość sił oddziaływania grawitacyjnego,
– zna rząd wielkości
stałej grawitacji.
–
potrafi
omówić
(zinterpretować)
wzór
opisujący
wartość
sił
oddziaływania
grawitacyjnego,
– wie, że oddziaływanie
grawitacyjne jest wzajemne,
– rozumie, że wartość stałej
grawitacji jest taka sama dla
wszystkich ciał,
– potrafi obliczyć wartości sił
oddziaływania grawitacyjnego
dwóch ciał.
– rozumie, że każde dwa
ciała
obdarzone
masą
przyciągają
się
siłami
grawitacji,
– ma świadomość, że
wartość
siły
grawitacji
działającej na dane ciało
zależy także od masy tego
ciała,
–
potrafi
wyjaśnić,
dlaczego nie obserwuje się
skutków
grawitacyjnego
oddziaływania
między
ciałami
o
masach
porównywalnych z masami
ciał znajdujących się na
Ziemi,
–
potrafi
wyjaśnić,
dlaczego nie obserwuje się
skutków tego, że ciała
znajdujące się na Ziemi
przyciągają Ziemię siłami
grawitacji.
–
rozumie
znaczenie
odkrycia przez Newtona
grawitacji (powszechnego
ciążenia),
–
zna
najważniejsze
odkrycia, które przyczyniły
się
do
sformułowania
prawa
powszechnej
grawitacji.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
opisują
prawa
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
6,
7
Ruch
jednostajny
po
okręgu.
Siła
dośrodkowa.
– wie, co to jest okres
i częstotliwość ruchu po
okręgu,
– potrafi obliczyć okres
i częstotliwość ruchu po
okręgu,
–
wie,
jaki
ruch
nazywamy
ruchem
jednostajnym,
– wie, że ruch po
okręgu jest ruchem
z przyspieszeniem,
–
zna
równanie
F m
v2
opisujące
r
wartość siły pełniącej
funkcję
siły
dośrodkowej.
– potrafi obliczyć prędkość
średnią ciała poruszającego
się
po
okręgu
ruchem
okresowym,
– potrafi obliczyć wartość
prędkości ciała poruszającego
się ruchem jednostajnym po
okręgu,
– potrafi opisać kierunek
i zwrot siły dośrodkowej,
–
wie,
że
funkcję
siły
dośrodkowej
może
pełnić
kilka
sił
działających
jednocześnie na ciało,
– wie, że jeżeli ciało o masie
m porusza się po okręgu
o promieniu
r
ruchem
jednostajnym z prędkością o
wartości v, to wartość siły
wypadkowej sił działających
na to ciało można opisać
równaniem
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
F m
v2
.
r
– wie, że wektor prędkości
i wektor przyspieszenia
ciała poruszającego się
ruchem jednostajnym po
okręgu
są
wzajemnie
prostopadłe,
– potrafi wykazać, że
przyspieszenie dośrodkowe
opisuje
tylko
szybkość
zmian kierunku wektora
prędkości ciała,
– potrafi obliczyć wartość
przyspieszenia
dośrodkowego
ciała
poruszającego się ruchem
jednostajnym po okręgu,
– wie, że wektor prędkości
ciała poruszającego się
ruchem jednostajnym po
okręgu
i
wektor
siły
wypadkowej sił działających na to ciało są wzajemnie prostopadłe,
– potrafi obliczyć, jaką
wartość musi mieć siła
wypadkowa sił działających
na ciało o masie m, aby
siły te spowodowały ruch
tego
ciała
po
okręgu
o promieniu r z prędkością
o wartości v.
14
– potrafi przeanalizować
przykłady
ruchu
po
okręgu, wykazując, że siły
działające na ciało mogą
pełnić funkcję siły dośrodkowej.
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
15
8
Zasady
dynamiki
Newtona
dokładniej.
– zna treść zasad dynamiki Newtona.
– rozumie, że I zasada
dynamiki Newtona nie wynika
z II zasady dynamiki.
– wie, że III zasada dynamiki pozwala stwierdzić,
czy wybrany układ odniesienia jest układem inercjalnym.
– potrafi wskazać dla danego ciała układy odniesienia
inercjalne
i
nieinercjalne,
– rozumie, że III zasada
dynamiki wyraża wzajemność oddziaływań fizycznych.
9
Siła grawitacji
a ruch ciał –
przyspieszenie
grawitacyjne.
– rozumie, że poznany
w gimnazjum ciężar
ciała to siła oddziaływania
grawitacyjnego
między
ciałem
a
Ziemią,
– wie jaki ruch nazywany jest spadkiem
swobodnym,
– wie, co oznacza pojęcie „przyspieszenie grawitacyjne”,
– wie od czego zależy
wartość przyspieszenia
grawitacyjnego.
– wie, kiedy można uznać
spadek swobodny za ruch ze
stałym przyspieszeniem,
– potrafi wykazać, że czas
spadku swobodnego z danej
wysokości nad powierzchnią
Ziemi (planety) wszystkich
ciał jest taki sam,
– potrafi obliczyć wartość
przyspieszenia
grawitacyjnego na podstawie wzoru
–
potrafi
wyprowadzić
równanie opisujące wartość przyspieszenia grawitacyjnego,
– rozumie, że to, iż
przyspieszenie
grawitacyjne
wszystkich
ciał
znajdujących się w takiej
samej odległości od Ziemi
ma taką samą wartość i
zwrot, jest zgodne z II
zasadą dynamiki,
– rozumie, że kształt toru
ruchu ciała, na które działa
jedynie
siła
grawitacji,
zależy
od
prędkości
początkowej ciała.
– potrafi wykazać, że czas
spadku swobodnego i rzutu
poziomego
z danej
wysokości
nad
powierzchnią
Ziemi
(planety) wszystkich ciał
jest taki sam.
– wie, co to są satelity
planet,
–
wie,
że
siłą
powodującą
ruch
satelitów wokół planet
– wie, co to jest pierwsza
prędkość kosmiczna,
– wie, co to znaczy, że
satelita jest stacjonarny,
– zna III prawo Keplera,
–
rozumie,
wprowadzono
pierwszej
kosmicznej,
–
potrafi
– potrafi wykazać, że siła
grawitacji z istoty swej
natury
(siła
centralna)
może pełnić funkcję siły
dośrodkowej,
10,
11
Siła ciężkości
jako
siła
dośrodkowa.
Stan
nieważkości.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
g G
m
.
r2
po
co
pojęcie
prędkości
omówić
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
12,
13
Fazy
Księżyca.
Zaćmienia
Księżyca
i Słońca.
16
jest siła grawitacji, z
jaką działają na nie
planety,
–
wie,
że
siłą
powodującą ruch planet
wokół Słońca jest siła
oddziaływania
grawitacyjnego między
planetami i Słońcem,
– potrafi opisać stan
nieważkości.
– wie, jak zastosować
prawo Keplera.
III
(zinterpretować) III prawo
Keplera,
– wie, że dokładna postać
III prawa Keplera dla
satelitów każdej planety
jest inna,
– potrafi stwierdzić, czy
ciało
jest
w
stanie
nieważkości,
– rozumie, że gdy ciało
jest w stanie nieważkości,
to na to ciało nie działają
siły nacisku.
– potrafi wyprowadzić III
prawo Keplera z prawa
powszechnego
ciążenia
(grawitacji).
–
wie,
że
Księżyc
obraca
się
wokół
własnej osi,
– wie, co to są fazy
Księżyca i potrafi je
rozpoznać,
– wie, co to jest
zaćmienie Księżyca,
– wie, co to jest
zaćmienie Słońca.
– potrafi opisać powstawanie
faz Księżyca,
– potrafi wyjaśnić znaczenie
nachylenia płaszczyzny orbity
Księżyca
wokół
Ziemi
i
płaszczyzny orbity Ziemi w
ruchu
wokół
Słońca
na
powstawanie faz Księżyca
– potrafi opisać, kiedy może
dojść do zaćmienia Księżyca,
– potrafi opisać warunki
wystąpienia
zaćmienia
Słońca.
–
potrafi
wyjaśnić,
dlaczego z Ziemi widać
ciągle
tę
samą
część
powierzchni Księżyca,
–
potrafi
wyjaśnić,
dlaczego z danego punktu
Ziemi rzadziej obserwuje
się zaćmienia Słońca niż
Księżyca.
–
potrafi
wyjaśnić,
dlaczego
Księżyc
jest
widoczny tuż po i tuż przed
nowiem,
–
potrafi
wyjaśnić,
dlaczego
Księżyc
jest
widoczny także w czasie
jego zaćmienia.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
17
FIZYKA ATOMOWA
TEMAT
TREŚCI KONIECZNE
Uczeń:
TREŚCI PODSTAWOWE
Uczeń:
TREŚCI ROZSZERZONE
Uczeń:
TREŚCI DOPEŁNIAJĄCE
Uczeń:
1
Widma
promieniowania ciał.
– wie, co to jest atom,
–
wie,
co
to
jest
pierwiastek chemiczny,
– wie, co to jest emisyjne
widmo
promieniowania
elektromagnetycznego ciał,
– wie, co to jest widmo
absorpcyjne,
– potrafi opisać widmo
liniowe, pasmowe, ciągłe
promieniowania
elektromagnetycznego ciał.
– potrafi opisać widmo
emisyjne
pojedynczych
atomów
pierwiastków
chemicznych,
– potrafi opisać widmo
emisyjne
cząsteczek
pierwiastków i związków
chemicznych,
– potrafi opisać widmo
emisyjne
pierwiastków
i związków
chemicznych
w stałym i ciekłym stanie
skupienia,
– potrafi opisać widmo
światła emitowanego przez
atomy wodoru.
– rozumie, że światło to
fale
elektromagnetyczne
o częstotliwościach
z pewnego
przedziału
częstotliwości,
– wie, co leży u podstaw
spektroskopii
(analizy)
widmowej,
– potrafi na podstawie
emisyjnego
liniowego
widma
promieniowania
zidentyfikować źródło tego
promieniowania.
– zna historię poznania
atomowej budowy materii,
– zna historię rozwoju
nauki
o
zjawiskach
świetlnych i świetle,
– wie, o istnieniu pól
elektrycznego,
magnetycznego,
elektromagnetycznego,
– rozumie związek między
falami
elektromagnetycznymi
a
polem
elektromagnetycznym.
2,
3
Zjawisko
fotoelektrycz
ne
zewnętrzne.
– wie, co to jest elektron,
– wie, co to jest proton,
– wie na czym polega
zjawisko
fotoelektryczne
zewnętrzne,
– wie, jakie jest znaczenie
pojęcia kwantu w fizyce,
– wie, co to jest foton,
– potrafi obliczyć energię
fotonu
na
podstawie
częstotliwości
promieniowania
elektromagnetycznego,
–
potrafi
obliczyć
częstotliwość
promieniowania
– wie, co to są cząstki
elementarne,
– potrafi wskazać fakty
obserwacyjne, które nie
pozwalały na wyjaśnienie
zjawiska fotoelektrycznego
zewnętrznego
na
podstawie założenia, że
–
rozumie
znaczenie
odkrycia elektronu jako
cząstki materialnej,
–
rozumie
znaczenie
odkrycia elektronu jako
składnika atomu,
–
rozumie
znaczenie
odkrycia jądra atomu,
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
4,
5
Model
budowy
atomu
wodoru
według
Bohra.
18
– zna rząd wielkości stałej
Placka.
elektromagnetycznego na
podstawie energii fotonu
tego promieniowania,
–
potrafi
wymienić
założenia
Einsteina
na
temat
istoty
zjawiska
fotoelektrycznego
zewnętrznego.
promieniowanie
elektromagnetyczne
jest
falą,
– zna i rozumie równanie
fotoelektryczne Einsteina,
–
potrafi
wykazać
w
zjawisku fotoelektrycznym
zewnętrznym zachowanie
energii,
–
potrafi
naszkicować
i wyjaśnić
wykres
przedstawiający zależność
energii kinetycznej fotoelektronów od częstotliwości
promieniowania
elektromagnetycznego
wywołującego
zjawisko
fotoelektryczne
zewnętrzne.
–
rozumie
znaczenie
odkrycia fotonów,
– rozumie, w jakim sensie
foton nie jest klasyczną
cząstką
(nie
istnieje
w spoczynku),
–
rozumie,
że
teoria
fotonowa i teoria falowa
promieniowania
elektromagnetycznego są
teoriami
wzajemnie się
uzupełniającymi.
– wie, jak jest zbudowany
atom (jądro i elektrony),
–
potrafi
przedstawić
model
budowy
atomu
według Bohra.
–
potrafi
opisać
doświadczenia
E.
Rutherforda,
–
potrafi
wymienić
podstawowe
założenia
modelu
budowy
atomu
według Bohra,
–
potrafi
wytłumaczyć
pojęcia
skwantowanie
odległości
między
elektronem
a jądrem
atomu
wodoru,
–
potrafi
uzasadnić
wnioski, jakie wyciągnął E.
Rutherford
z
wyników
doświadczeń
nad
rozpraszaniem cząstek α w
foliach metali,
– potrafi wyjaśnić, które
założenia Bohra dotyczące
budowy
atomu
są
niezgodne z mechaniką
klasyczną,
–
rozumie
zgodność
–
rozumie
pojęcie
potencjalnej
energii
elektrycznej,
– rozumie sens pojęcia
„stan związany elektronu
i jądra atomu”,
–
rozumie,
dlaczego
zrozumienie
pochodzenia
promieniowania
elektromagnetycznego
emitowanego przez ciała
było możliwe dopiero po
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
skwantowanie
energii
elektronu
w
atomie
wodoru,
– rozumie, co to jest stan
podstawowy
i
stan
wzbudzony atomu.
19
modelu
budowy
atomu
według Bohra z teorią
fotonową Einsteina,
– rozumie, co leży u
podstaw
spektroskopii
(analizy) widmowej,
– potrafi obliczyć energię
fotonu emitowanego przez
atom
przy
przejściu
elektronu na orbitę o
mniejszym promieniu.
poznaniu budowy atomu,
– wie, że model atomu
wodoru
według
Bohra
został zastąpiony bardziej
dokładnymi teoriami,
– zna wkład Polaków
w poznanie
budowy
materii.
FIZYKA JĄDROWA
TEMAT
TREŚCI KONIECZNE
Uczeń:
TREŚCI PODSTAWOWE
Uczeń:
TREŚCI ROZSZERZONE
Uczeń:
TREŚCI DOPEŁNIAJĄCE
Uczeń:
1
Promieniotw
órczość
naturalna.
– wie, jakie zjawisko jest
nazywane
promieniotwórczością
naturalną,
–
wie,
co
to
jest
promieniowanie α, β, γ,
– wie, co to są izotopy,
– wie, co to jest neutron,
– wie, co to są siły
jądrowe.
–
zna
wkład
M.
Skłodowskiej-Curie
w
poznanie
zjawiska
promieniotwórczości
naturalnej,
– wie, że promieniowanie α
i β to strumienie cząstek (α
i β),
– wie, że promieniowanie γ
to
promieniowanie
elektromagnetyczne.
–
rozumie,
że
jądra
atomów
istnieją
dzięki
istnieniu
w
przyrodzie
oddziaływania silnego,
–
potrafi
uzasadnić,
dlaczego siły elektryczne
nie mogą być powodem
istnienia jąder atomowych.
– zna historię poznania
promieniotwórczości
naturalnej i budowy jądra
atomu.
2,
3
Budowa
jądra atomu.
– wie jak jest zbudowane
jadro atomu,
– potrafi
atomu
– rozumie pojęcie energii
spoczynkowej,
– wie, co to są antycząstki,
– wie, co to jest anihilacja
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
opisać skład
dowolnego
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
4,
5
20
Energia
wiązania.
– wie, co to są nukleony,
– wie, co to są liczby
atomowa i masowa,
– wie, co to jest defekt
masy,
– wie, co to jest energia
wiązania jądra atomu,
– wie, jakie jądra atomowe
nazywane są nietrwałymi
(niestabilnymi),
a jakie
trwałymi (stabilnymi),
– zna wartość prędkości
światła
w
próżni
(przybliżoną wartość 3 ·
108 m/s).
pierwiastka
chemicznego
na
podstawie
liczb
atomowej i masowej,
– potrafi obliczyć defekt
masy,
– potrafi obliczyć energię
spoczynkową,
–
wie,
że
wartość
prędkości światła w próżni
jest stałą fizyczną,
– potrafi obliczyć energię
wiązania jądra atomu,
– potrafi obliczyć energię
wiązania
jądra
przypadającą
na
jeden
nukleon.
– rozumie sens równania
E = mc2,
– potrafi omówić wykres
przedstawiający zależność
energii
wiązania
na
nukleon
od
liczby
masowej,
–
rozumie,
że
przekształcanie się jąder
atomowych w inne jądra
związane
przekształcanie
się energii spoczynkowej w
inne rodzaje energii.
i kreacja,
– zna podstawowe tezy
szczególnej
teorii
względności Einsteina.
Spontaniczn
e przemiany
jądrowe.
– wie, jakie zjawiska są
nazywane spontanicznymi
przemianami (rozpadami)
jądrowymi,
–
potrafi
wymienić
przykłady spontanicznych
przemian jądrowych,
– wie, co to są cząstki α
i β.
–
rozumie,
że
promieniowanie α, β, γ to
produkty
spontanicznych
przemian
jądrowych
(rozpadów) α, β, γ,
–
potrafi
zapisać
przemiany (rozpady) α, β,
γ za pomocą schematów,
– rozumie, na czym polega
różnica
między
przemianami α i β a
przemianą γ,
– wie, że w przemianach
(rozpadach) jądrowych są
spełnione
zasady
–
potrafi
wskazać
w
spontanicznych
przemianach (rozpadach)
jądrowych
prawidłowości
nazywane
zasadami
zachowania
ładunku
elektrycznego,
liczby
nukleonów,
– potrafi opisać własności
promieniowania
jądrowego.
–
potrafi
wskazać
w
spontanicznych
przemianach (rozpadach)
jądrowych
prawidłowość
nazywaną
zasadą
zachowania energii,
–
potrafi
wyjaśnić
„pochodzenie”
energii
(innej niż spoczynkowa)
jąder-produktów rozpadów
jądrowych (na podstawie
energii
wiązania
przypadającej na jeden
nukleon jądra-substratu i
jąder-produktów rozpadów
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
zachowania
ładunku
elektrycznego,
liczy
nukleonów i energii.
21
jądrowych),
– zna wkład Polaków
w poznanie spontanicznych
przemian jądrowych.
6
Czas
połowicznego
zaniku
izotopu.
– wie, co to jest czas
połowicznego
zaniku
(rozpadu),
– zna wiek Ziemi (Układu
Słonecznego) wyznaczony
metodami
opartymi
na
znajomości
czasu
połowicznego
zaniku
izotopów
promieniotwórczych.
–
potrafi
narysować
wykres zależności liczby
jąder
izotopu
promieniotwórczego
w
jego
makroskopowej
próbce od upływu czasu,
– potrafi omówić równanie
opisujące zależność liczby
jąder
izotopu
promieniotwórczego
w
jego
makroskopowej
próbce od upływu czasu,
– wie, że na podstawie
stosunku
liczby
jąder
izotopu
promieniotwórczego
i liczby produktów jego
rozpadu w makroskopowej
próbce
można
określić
czas, który upłynął od
chwili gdy w próbce były
tylko
jądra
izotopu
promieniotwórczego.
– zna pojęcie aktywności
promieniotwórczej,
– wie, że na podstawie
stosunku
aktualnej
i
początkowej
aktywności
promieniotwórczej próbki
można
określić
upływ
czasu,
–
potrafi
wytłumaczyć
metodę
datowania
(określania upływu czasu)
radiowęglowego,
–
potrafi
korzystać
z
równań
N(t)
=
N0
(1/2)t/T1/2
i a(t)
=
a0
(1/2)t/T1/2
przy
rozwiązywaniu zadań.
–
rozumie
i
potrafi
uzasadnić,
że
opis
przemian
(rozpadów)
jądrowych zachodzących w
makroskopowej próbce jest
opisem statystycznym.
7,
8
Reakcja
rozszcze-
– wie, jakie zjawiska są
nazywane
reakcjami
– wie, co to jest sztuczna
promieniotwórczość,
– potrafi wykazać, że
w reakcjach
jądrowych
–
potrafi
„pochodzenie”
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
wyjaśnić
energii
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
pienia jądra
atomu.
Energetyka
jądrowa.
9,
10
Reakcje
syntezy
jądrowej.
jądrowymi,
– wie, co to jest neutron,
– wie, na czym polega
reakcja
rozszczepienia
jądra atomu,
– wie, co to jest bomba
atomowa,
– wie, że w elektrowni
atomowej
energia
produktów
reakcji
rozszczepienia jądrowego
przekształcana
jest
w
energię elektryczną.
– potrafi przedstawić za
pomocą schematu jedną
z możliwych
reakcji
rozszczepienia
jądra
– wie jakie zjawiska są
nazywane reakcją syntezą
jądrową,
– wie, że w Słońcu
zachodzą reakcje syntezy
jądrowej.
– potrafi podać warunki
zajścia
reakcji
syntezy
jądrowej,
– zna określenie „synteza
termojądrowa”,
–
potrafi
przedstawić
reakcje syntezy jądrowej
za pomocą schematu,
– wie, co to jest bomba
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
izotopu uranu
235
92
U,
–
potrafi
opisać
tzw.
łańcuchową
reakcję
rozszczepienia,
– potrafi podać warunki
zaistnienia
łańcuchowej
reakcji rozszczepienia,
– wie, co to jest bomba
atomowa
i
jak
jest
skonstruowana,
– potrafi opisać budowę
reaktora jądrowego,
– wie, że w reakcjach
jądrowych są spełnione
zasady
zachowania
ładunku
elektrycznego,
liczby nukleonów i energii.
22
spełnione są
zasady
zachowania
ładunku
elektrycznego
i
liczby
nukleonów,
– rozumie i umie wykazać,
że w reakcjach jądrowych
spełniona
jest
zasada
zachowania energii,
– wie, że nie każdy izotop
uranu ulega rozszczepieniu
po wniknięciu do niego
neutronu
powolnego
(termicznego),
– potrafi opisać zasadę
działania
elektrowni
jądrowej,
–
potrafi
przedstawić
korzyści
i
zagrożenia
związane z elektrowniami
jądrowymi.
(innej niż spoczynkowa)
jąder-produktów
rozszczepienia jądrowego
(na
podstawie
energii
wiązania przypadającej na
jeden nukleon),
–
potrafi
samodzielnie
zdobyć
i
przedstawić
informacje
na
temat
energetyki jądrowej.
–
rozumie,
z
czego
wynikają warunki zajścia
reakcji syntezy jądrowej,
–
potrafi
wytłumaczyć
określenie
„synteza
termojądrowa”,
– potrafi opisać cykl p-p
reakcji
jądrowych
zachodzących w Słońcu,
–
potrafi
wyjaśnić
„pochodzenie”
energii
(innej niż spoczynkowa)
jąder-produktów
syntezy
jądrowej (na podstawie
energii
wiązania
przypadającej na jeden
nukleon),
–
potrafi
wymienić
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
wodorowa
i
jak
skonstruowana.
11
Promieniowa
nie
jonizujące.
–
wie,
co
to
jest
promieniowanie jonizujące,
–
wie,
co
to
jest
promieniowanie
kosmiczne,
– wie, że promieniowanie
jonizujące
może
być
szkodliwe dla organizmów,
–
potrafi
wymienić
detektory promieniowania
jonizującego.
23
jest
– wie, jakie zjawiska są
źródłem
energii
wypromieniowywanej
przez Słońce.
trudności
związane
z
przeprowadzaniem reakcji
syntezy
jądrowej
w
warunkach ziemskich.
– potrafi opisać zasadę
działania
detektorów
promieniowania
jonizującego,
–
rozumie,
dlaczego
promieniowanie jonizujące
może być szkodliwe dla
organizmów,
–
potrafi
wymienić
przykłady
wykorzystania
promieniowania
jonizującego.
– potrafi wskazać sytuacje,
w
których
szkodliwe
działanie promieniowania
jonizującego
można
wykorzystać.
–
potrafi
samodzielnie
znaleźć
informacje
o
sposobach
detekcji
i
wykorzystania
promieniowania
jonizującego.
WSZECHŚWIAT
1
TEMAT
TREŚCI KONIECZNE
Uczeń:
TREŚCI PODSTAWOWE
Uczeń:
TREŚCI ROZSZERZONE
Uczeń:
TREŚCI DOPEŁNIAJĄCE
Uczeń:
Struktura
Wszechświata.
–
wie,
co
to
jest
Wszechświat,
– wie, co to są gwiazdy
(np. przez porównanie ze
Słońcem),
– wie, co to są galaktyki,
– wie, co to jest Droga
Mleczna (Galaktyka),
– wie, że w gwiazdach
zachodzą reakcje syntezy
jądrowej,
których
produktami
są
jądra
atomów
o liczbach
masowych większych niż
liczby masowe wodoru i
helu,
–
potrafi
wyjaśnić
„pochodzenie”
pierwiastków chemicznych
we Wszechświecie,
–
potrafi
wyjaśnić
„pochodzenie” planet,
– potrafi opisać, w jaki
sposób
zbierane
są
– zna historię rozwoju
metod
poznawczych
przestrzeni kosmicznej,
– zna historię rozwoju
astronomicznych
przyrządów
obserwacyjnych,
– rozumie, że „zdjęcia”
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
–
zna
Mlecznej.
2
Historia
Wszechświata.
wiek
24
Drogi
– zdaje sobie sprawę
z tego,
że
głównym
źródłem
informacji
o
Wszechświecie
jest
promieniowanie
elektromagnetyczne
docierające z niego do
przyrządów obserwacyjnopomiarowych,
– potrafi opisać budowę
Drogi Mlecznej,
– potrafi opisać położenie
Układu
Słonecznego
w Drodze Mlecznej.
informacje
na
temat
Wszechświata,
– rozumie, że światło
widzialne stanowi tylko
ułamek
promieniowania
elektromagnetycznego
docierającego do Ziemi z
przestrzeni kosmicznej.
Wszechświata
są
w
głównej
mierze
wizualizacjami
docierającego z przestrzeni
kosmicznej
promieniowania
elektromagnetycznego, na
które oko człowieka nie
jest wrażliwe.
– wie, że Wszechświat się
rozszerza,
– wie, czego dotyczy
teoria
Wielkiego
Wybuchu,
– zna wiek Wszechświata.
– zna prawo Hubble’a,
–
wie,
co
to
jest
promieniowanie reliktowe.
– potrafi przedstawić teorię
Wielkiego Wybuchu,
– rozumie, że wiedza o
Wszechświecie
jest
zbudowana z informacji
odczytywanych
z
promieniowania
elektromagnetycznego
wypełniającego przestrzeń
kosmiczną
oraz
ich
spójności z wiedzą na
temat
zjawisk
zachodzących na Ziemi
i w jej pobliżu.
–
zna
podstawowe
założenia ogólnej teorii
względności Einsteina.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
25
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Dążąc do osiągnięcia zaplanowanych celów edukacyjnych, należy uwzględnić zarówno
różne zainteresowania i predyspozycje uczniów, jak i ich możliwości percepcyjne.
Ogromne znaczenie w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego przez nauczyciela ma
stosowanie przez niego różnorodnych metod nauczania oraz zasady stopniowania
trudności. Szczególnie ważne jest motywowanie uczniów do czynnego udziału w lekcji
i do zaangażowania się w prace zespołowe, a także stwarzanie im okazji do
podejmowania wysiłku intelektualnego oraz kształtowania aktywnej postawy, ponieważ
wiedza zdobyta w sposób czynny jest bardziej dogłębna i trwała. Niniejszy program oraz
podręcznik umożliwiają nauczycielowi właśnie taką pracę z uczniem.
Ze względu na zakres tematyczny omawianych zagadnień z fizyki w zakresie
podstawowym jest stosunkowo niewiele okazji do przeprowadzenia typowych
doświadczeń ilustrujących omawiane zjawiska fizyczne. Dlatego należy je wykonywać
zawsze, gdy nadarzy się sposobność. Szczególnie dotyczy to rozważań związanych ze
względnością ruchu i ruchu po okręgu. Omawianie pozostałych zagadnień powinno być
urozmaicone doświadczeniami myślowymi, a także częstym odwoływaniem się do
wyobraźni i praktyki uczniów oraz do obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie
(w szczególności astronomicznych).
W tym celu można wykorzystać dostępne w sieci internetowej filmy, pokazy, symulacje
i animacje komputerowe obrazujących dane zjawisko. Takie materiały nie tylko ułatwiają
zrozumienie zagadnienia, ale też zachęcają uczniów do samodzielnego poszukiwania
wyjaśnienia ich przebiegu.
Do metod nauczania zalecanych na tym etapie kształcenia należy praca z podręcznikiem.
Umożliwia ona kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu naukowego,
pozwoli też doskonalić umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych, wyrobi
nawyk analizowania przyswajanych treści i umiejętność logicznego myślenia. Taka forma
pracy motywuje ucznia także do uważnego śledzenia prezentowanych obliczeń oraz
zachęca do samodzielnego rozwiązania zamieszczonych w podręczniku zadań. Oswojenie
z takim sposobem pracy okaże się bardzo przydatne w razie nieobecności ucznia na lekcji
lub w innej sytuacji, gdy samodzielnie będzie chciał opracować jakieś zagadnienie.
Do zalecanych form pracy trzeba również zaliczyć metodę problemową. Może ona być
realizowana w formie specyficznego wykładu, którego nieodłącznym elementem jest
dialog nauczyciela z uczniami. Kluczowe dla powodzenia tej formy pracy jest zadawanie
uczniowi trafnie dobranych pytań, dzięki którym nauczyciel nakierowuje ucznia na
właściwy tok rozumowania i zwraca jego uwagę na najważniejsze aspekty omawianego
zagadnienia. Ma też możliwość sprawdzenia, czy uczniowie właściwie interpretują jego
słowa, i może na bieżąco eliminować ewentualne luki oraz korygować błędy. Dialog
nauczyciela z uczniami często przeradza się w dyskusję, czyli angażuje emocjonalnie jej
uczestników. Dzięki temu sformułowane w jej trakcie argumenty i wnioski zostaną
zapamiętane na dłużej.
Wyjątkowe efekty w nauczaniu można osiągnąć, stosując metodę projektu. Warto
zauważyć, że ta forma pracy jest szczególnie przydatna przy realizowaniu bardziej
opisowych tematów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w podręczniku zostały one
opracowane starannie i w sposób, który z pewnością umożliwi uczniom opracowanie
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
26
referatu czy projektu. Taka forma aktywności wyzwala twórcze i samodzielne myślenie,
uczy dostrzegania istoty problemu, skłania do poszukiwań jego rozwiązania, a ostatecznie
– satysfakcję i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań.
Metodę projektu można też stosować w pracy zespołowej. Wówczas uczniowie zyskują
dodatkowo okazję do doskonalenia umiejętności wspólnej organizacji pracy, podziału
obowiązków z uwzględnieniem predyspozycji posiadanych przez członków grupy. Praca
w zespole uczy odpowiedzialności i sztuki kompromisu.
Należy mieć świadomość roli, jaką ma do odegrania nauczyciel pracujący z uczniami
metodami aktywizującymi. Ponieważ jest on oczywiście odpowiedzialny za ostateczny
merytoryczny efekt pracy uczniów, powinien w trakcie realizowania przez nich projektu
czuwać nad poprawnością prowadzonych działań, a w razie potrzeby ukierunkowywać,
wspierać i doradzać. Także do nauczyciela należy sprawdzanie, czy przyjęty przez
uczniów harmonogram prac jest przestrzegany.
Godne polecenia – i to niemal na każdej lekcji – jest wykorzystywanie potencjału uczniów
zdolniejszych do tłumaczenia wybranych zagadnień pozostałym uczniom. Często już sam
fakt, że to koleżanka czy kolega (a nie nauczyciel) wyjaśnia problem, ułatwia jego
zrozumienie. Oczywiście należy zwracać przy tym uwagę, by uczeń wyjaśniający
zagadnienie używał poprawnego i możliwie precyzyjnego języka. Nauczyciel powinien
stwarzać na każdej lekcji okazje, które będą wymagały od uczniów sformułowania
wypowiedzi w języku fizyki, przy czym uczeń powinien za każdym razem uzyskać
jednoznaczną i czytelną informację na temat logiczności i poprawności merytorycznej
swojego wywodu.
SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Zjawiska fizyczne. Kluczowym celem w nauczaniu fizyki jest zaznajomienie uczniów ze
zjawiskami oraz wykształcenie umiejętności ich dostrzegania, rozumienia i opisywania.
Ważne jest posługiwanie się przy opisie zjawisk językiem fizyki, czyli używanie właściwej
dla fizyki terminologii i poznanych prawidłowości zjawisk przyrody, nazywanych prawami
fizyki. Tam, gdzie to możliwe, do opisu zjawisk uczeń powinien korzystać z wiedzy
matematycznej.
Język fizyki. Nowe pojęcia należy wprowadzać stopniowo: początkowo często powtarzać
znaczenie danego terminu; upewniać się, że uczniowie właściwie go rozumieją; jeśli to
możliwe, uzasadnić daną nazwę i podać jej źródłosłów. Należy też na bieżąco korygować
wypowiedzi uczniów, jeżeli zawierają błędy lub nieścisłości. Warto też przekonywać
uczniów, podając odpowiednie przykłady, że używanie precyzyjnego języka zapobiega
nieporozumieniom i niejednoznacznym sformułowaniom.
Zadania i problemy. Nieodłączną częścią edukacji z fizyki jest opanowanie umiejętności
rozwiązywania zadań, zarówno rachunkowych, problemowych, jak i doświadczalnych.
Zwłaszcza w przypadku dwóch ostatnich kategorii zadań można podzielić uczniów na
zespoły, w których znajdą się osoby o różnym stopniu posiadanej wiedzy i różnych
możliwościach. W takich grupach nawet słabsi uczniowie będą mogli wykonać zadanie
dzięki pomocy (często w czasie pracy grupy nieuświadamianej, co bywa istotne) kolegów,
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
27
a współpraca ze zdolniejszymi uczniami może ich zachęcić i zainspirować do
samodzielnego wysiłku. Od początku nauki należy przyzwyczajać uczniów do uważnego
czytania poleceń, analizowania i opowiadania niejako swoimi słowami ich treści. Często
dopiero w czasie głośnego wypowiadania myśli uczeń uświadamia sobie, czego nie
rozumie, bądź w którym miejscu jego rozumowania znajduje się luka. Dlatego jest
bardzo ważne, by uczniowie rozwiązujący zadania przy tablicy tłumaczyli i uzasadniali
kolejne etapy rozwiązania, a pozostali uczniowie kontrolowali ten wywód pod okiem
nauczyciela. Pomoże to zapobiec często spotykanej sytuacji, w której uczniowie tak
dalece nie rozumieją omawianych zagadnień, że nie potrafią ani jasno sprecyzować,
czego nie rozumieją, ani sformułować odpowiedniego pytania.
Doświadczenia i obserwacje. Nauczanie fizyki powinno opierać się na
przeprowadzonych przez uczniów obserwacjach i doświadczeniach. Jednak ich walor
dydaktyczny objawi się wyłącznie wtedy, gdy zostaną dokładnie i przystępnie omówione,
tak że uczeń zrozumie istotę danego zjawiska, dostrzeże jego przyczyny i skutki, a także
będzie świadom prawidłowości, które mu towarzyszą. W materiale nauczania fizyki w
zakresie podstawowym na IV etapie edukacyjnym jest stosunkowo niewiele zagadnień,
które nadają się do przedstawienia w postaci doświadczeń w warunkach szkolnych.
Dlatego należy możliwie często przeprowadzać doświadczenia myślowe, odwołujące się
do własnych obserwacji i doświadczenia życiowego uczniów. W celu przekonania uczniów
o walorach i efektywności doświadczeń myślowych, można podeprzeć się przykładami
osiągnięć fizyków uznanych powszechnie za autorytety, np. Alberta Einsteina.
Wykorzystanie matematyki. Zagadnienia z fizyki z zakresu podstawowego IV etapu
nauczania wymagają podstawowych wiadomości z matematyki, odpowiednich dla tego
poziomu kształcenia. Przy wprowadzaniu wzorów, równań i wykresów należy zwrócić
uwagę na ich zalety (m.in. zwięzłość zapisu informacji, praktyczne zastosowanie,
czytelna forma), ale też wielokrotnie podkreślać ich fizyczny sens. Uczeń powinien umieć
zinterpretować wykres lub matematyczny zapis danej prawidłowości i mieć świadomość,
że to tylko sposób przedstawienia informacji. W podręczniku Fizyka z tangramem
znajdują się także fragmenty wykraczające nieco poza obowiązujący zakres z matematyki
– są one oznaczone jako materiał dodatkowy i przeznaczone przede wszystkim dla
uczniów, którzy będą kontynuować naukę w zakresie rozszerzonym. Dlatego jest
wskazane, by ci uczniowie zachowali podręcznik na kolejne lata nauki fizyki.
Teksty naukowe i popularnonaukowe. Praca z podręcznikiem Fizyka z tangramem
stanowi doskonały sposób na opanowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
tekstów naukowych i popularnonaukowych, odróżniania treści ważniejszych od mniej
ważnych, a także krytycznego podejścia do przekazywanych informacji.
Wypowiedzi ustne i pisemne. Wskazane jest opracowywanie przez uczniów
wypowiedzi ustnych i pisemnych, bowiem zawsze wiąże się to z zebraniem i
uporządkowaniem informacji na dany temat, a także zaplanowaniem wypowiedzi,
zarówno krótkich, jak i długich jej form. Krótkie formy zmuszają uczniów do
wyselekcjonowania
kwintesencji
zagadnienia.
Bardziej
rozbudowane
prace
przyzwyczajają uczniów do konieczności wyszukania dodatkowych informacji w różnych
źródłach, poddania ich krytycznej analizie oraz zaplanowania wypowiedzi w sposób, który
wyczerpuje temat i jednocześnie mieści się w wyznaczonych ramach czasowych
(w przypadku wypowiedzi ustnej) i objętościowych (w przypadku wypowiedzi pisemnej).
W podręczniku znalazły się zagadnienia, które doskonale nadają się do samodzielnego
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
28
opracowania przez uczniów. Można tu wymienić m.in. następujące tematy: Stan
nieważkości, Najbliższy sąsiad Ziemi – Księżyc, Zaćmienia Księżyca i Słońca, Odkrycie
atomu, Promieniotwórczość naturalna, Reaktor jądrowy, Promieniowanie jonizujące,
Struktura i historia Wszechświata. Uczniowie mogą również opracować na podstawie
dostępnej literatury prezentacje o Mikołaju Koperniku czy Marii Skłodowskiej-Curie.
Samokształcenie. Fizyka jest przedmiotem nauczania, którego na ogół bardzo trudno
uczyć się samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Dlatego wszystkie tematy zostały
opracowane w podręczniku bardzo dokładnie, krok po kroku, tak aby mimo wszystko
umożliwić uczniom pracę indywidualną zarówno w zakresie analizy tekstu, jak i
rozwiązywania ćwiczeń. Służy to także pokazaniu uczniom pewnego sposobu analizy
rozważanych zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Specyfika wielu partii materiału znajdującego się w podręczniku umożliwia uczniom
samodzielną naukę (są to na przykład treści dotyczące historii rozwoju nauki). Te partie
materiału mają służyć zaciekawieniu uczniów, co często skutkuje chęcią znalezienia
dodatkowych informacji i zdobycia dodatkowej wiedzy.
PROPOZYCJE METOD OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ I PRACY UCZNIÓW
Na każdej lekcji fizyki oprócz realizowania celów związanych ściśle z tą dziedziną nauki,
realizuje się także szereg celów wychowawczych i społecznych. Dlatego niezmiernie
ważne jest systematyczne dokonywanie wszechstronnej oceny uczniów.
Podstawą dobrze funkcjonującego systemu oceniania są zrozumiałe dla uczniów zasady
i ich konsekwentne przestrzeganie przez nauczyciela. Szczególnie ważna jest jawność
i uzasadnienie wystawionej oceny, co oznacza, że uczeń powinien być zawsze o niej
poinformowany. Warto też wykorzystywać sytuacje, w których uczniowie będą
dokonywać oceny pracy swoich kolegów. Okazją do tego powinny być wszelkie
wystąpienia podsumowujące prace grupowe i indywidualne, a także prezentacje kończące
realizacje projektów. Ważne jest przy tym wspólne ustalenie kryteriów oceniania oraz
elementów podlegających ocenie (np. poprawność merytoryczna, dobór materiału,
logiczność wywodu, język, metody mające na celu zainteresowanie słuchaczy, sposób
prezentacji, staranność przygotowania wypowiedzi).
Ważnym aspektem oceniania jest także dokonywanie przez uczniów samooceny. Stwarza
to okazję do przeanalizowania przez uczniów poszczególnych etapów swojej pracy. Warto
wspomóc ucznia dodatkowymi pytaniami dotyczącymi na przykład najtrudniejszych
fragmentów realizowanego zadania czy tych, które sprawiły mu najwięcej satysfakcji itd.
Pomoże to uczniowi w uświadomieniu sobie, co jest dla niego trudne, co najtrudniejsze,
a co najłatwiejsze, co najbardziej interesujące.
Nauka w pierwszej klasie szkół ponadgimnazjalnych nie kończy się żadnym egzaminem
państwowym. Dlatego proponujemy wykorzystać tę okazję do pracy bez presji
przygotowania uczniów do opanowania umiejętności zdawania sprawdzianu określonego
typu. Także z powodu specyfiki omawianych zagadnień zachęcamy do odejścia od
tradycyjnego sposobu sprawdzania wiedzy uczniów, jakim jest pisemny sprawdzian
wiadomości. W zamian proponujemy bieżącą ocenę pracy ucznia na lekcji i samodzielnej
pracy w domu. W szczególności ocenie powinny podlegać następujące elementy:
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
PROGRAM FIZYKA Z TANGRAMEM
29
– postawa podczas lekcji (m.in. aktywność w czasie dyskusji, kreatywność w podejściu
do problemów, determinacja w szukaniu odpowiedzi na stawiane pytania),
– udział w pracy w grupie (m.in. umiejętność współpracy, odpowiedzialność za wspólne
przedsięwzięcie, uczciwość, rzetelność, pracowitość, zaangażowanie, planowanie),
– praca samodzielna (m.in. rozwiązywanie ćwiczeń z podręcznika),
– opracowanie projektów lub prezentacji (m.in. poprawność merytoryczna, sposób
myślenia i działania, planowanie, zbieranie materiałów i ich weryfikacja, staranność
opracowania, wystąpienie),
– postęp (indywidualny rozwój ucznia w kontekście jego możliwości, pilność).
Nauczycielom, którzy są przyzwyczajeni do przeprowadzania tradycyjnych prac
klasowych, sugerujemy, by ograniczyli się do kartkówek składających się z 1-2 ćwiczeń.
Pozwoli im to z jednej strony sprawdzić wiedzę uczniów i ich przygotowanie do lekcji
(można bowiem polecić uczniom rozwiązanie niemal identycznych zadań jak w pracy
domowej), a jednocześnie zaoszczędzi się czas, jaki należałoby poświęcić na typową
godzinną klasówkę.
© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download