Pojęcie ppm

advertisement
dr hab. Michał Wojewoda
Prawo prywatne międzynarodowe
w praktyce
radcy prawnego
• Umowa handlowa – polska spółka z o.o. importuje tkaniny
z Włoch – duża partia towaru okazuje się wadliwa – trzeba
wystąpić z reklamacją i sformułować odpowiedzenie roszczenia;
• Wypadek drogowy Polaka na terytorium Węgier – sprawcą
Czech, pojazd sprawcy nie był ubezpieczony – poszkodowany
prosi o poradę prawną – chce wystąpić z roszczeniami
odszkodowawczymi;
• Polka - matka 3-letniego dziecka urodzonego podczas jej
zatrudnienia w Holandii prosi o poradę prawną odnośnie do
możliwości dochodzenia alimentów od ojca – obywatela
Niemiec, który w Holandii uznał dziecko;
• Polak zamieszkały w Wielkiej Brytanii przyjechał na wakacje
do Polski. Posiada duży majątek w kilku krajach. Potrzebuje
porady prawnej odnośnie do sposobu rozrządzenia majątkiem
w testamencie.
Co łączy powyższe przykłady?
• Cecha wspólna?
Co łączy powyższe przykłady?
• Cecha wspólna?
→ Dobrze widoczny element międzynarodowy
(choć sprawy z bardzo różnych zakresów)
Co łączy powyższe przykłady?
• Cecha wspólna?
→ Dobrze widoczny element międzynarodowy.
(choć sprawy z bardzo różnych zakresów)
• Kluczowe pytanie - jakie prawe jest tu
właściwe?
Co łączy powyższe przykłady?
• Cecha wspólna?
→ Dobrze widoczny element międzynarodowy.
(choć sprawy z bardzo różnych zakresów)
• Kluczowe pytanie - jakie prawe jest tu
właściwe?
→ Wcale nie musi to być prawo polskie.
Co łączy powyższe przykłady?
• Cecha wspólna?
→ Dobrze widoczny element międzynarodowy.
(choć sprawy z bardzo różnych zakresów)
• Kluczowe pytanie - jakie prawe jest tu
właściwe?
→ Wcale nie musi to być prawo polskie.
• Jak to prawo ustalić? Czy będziemy w stanie
udzielić pomocy prawnej?
Poszukiwanie prawa właściwego
Domena prawa prywatnego międzynarodowego.
Dziedzina o rosnącym znaczeniu praktycznym
(rosnąca liczba spraw z elementem obcym), ale
prawnicy słabo przygotowani w tym zakresie.
Na studiach prawniczych przedmiot często
fakultatywny.
Brak uwzględnienia p.p.m. w ramach programu
szkoleń na aplikacjach radcowskiej czy adwokackiej.
Rzadko w ramach szkoleń ustawicznych.
Intensyfikacja obrotu międzynarodowego
• Możliwe podejścia do problemu:
– Własne prawo do wszystkich na danym terytorium –
trudne do przyjęcia (tzw. terytorializm prawny)
– Prawo "idzie za osobą": Polak w Anglii zawsze Polakiem,
Anglik w Polsce zawsze Anglikiem itp., itd. – nierealne
(personalizm prawny)
– Każdorazowe ważenie interesów w stosowaniu prawa
różnych państw (jak w USA: nieefektywne i niepewne)
– Ustanowienie i stosowanie specjalnych norm prawnych,
które wyznaczą sferę zastosowania prawa poszczególnych
państw, szukając kompromisu pomiędzy ekstremami:
terytorializmem i personalizmem.
Pojęcie prawa prywatnego
międzynarodowego
Prawo prywatne międzynarodowe (sensu stricto)
- zespół norm prawnych, których zadaniem jest
rozgraniczenie sfer zastosowania różnych
porządków prawnych poprzez wskazanie systemu
prawnego właściwego dla merytorycznego
rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej z zakresu
prawa prywatnego (prawa cywilnego,
handlowego, rodzinnego, czy prawa pracy)
Pojęcie p.p.m. – ciąg dalszy
• Potrzeba sięgnięcia do p.p.m. gdy w sprawie element obcy
– związek sprawy z więcej niż jednym państwem (por. art.
1 p.p.m. z 2011 r.)
• Tylko konflikty z zakresu prawa prywatnego(!)
• Co innego kwestia kolizji jurysdykcyjnych – poszukiwanie
sądu kompetentnego dla rozstrzygnięcia sprawy
→ międzynarodowa procedura cywilna (prawo prywatne
międzynarodowe sensu largissimo)
Jeżeli potrzebne rozstrzygnięcie sądowe, to problem
jurysdykcyjny ma znaczenie pierwotne – trzeba ustalić,
jaki sąd ma jurysdykcję.
Każdy sąd stosuje własne prawo prywatne międzynarodowe.
Prawo kolizyjne
Prawo prywatne międzynarodowe
a międzynarodowa procedura cywilna
Cecha wspólna obu dyscyplin prawniczych –
pojawiają się w nich tzw. normy kolizyjne:
Międzynarodowa procedura cywilna pozwala
rozstrzygać konflikty jurysdykcyjne (kwestia
właściwości sądu)
W przypadku p.p.m. chodzi o rozgraniczenie sfery
zastosowania różnych porządków merytorycznych
(kwestia właściwości prawa)
Etapy rozumowania
w sprawie (sądowej) z elementem obcym
1) Jaki sąd właściwy?
2) Jakie prawo właściwe?
(sąd stosuje własne normy kolizyjne) → p.p.m. sensu stricto
+ rozstrzygnięcie sprawy według prawa wskazanego przez
normy kolizyjne
3) Jeżeli chcemy się powołać na to rozstrzygnięcie w innym
państwie dodatkowy problem – kwestia uznania oraz
wykonalności obcych orzeczeń sądowych
Każde państwo ma możliwość stosowania przymusowej
egzekucji rozstrzygnięć tylko w swoich własnych granicach
→ 1+3: domena międzynarodowej procedury cywilnej
Normy prawa prywatnego
międzynarodowego
Normy kolizyjne p.p.m. nie dają rozstrzygnięcia
merytorycznego – wskazują jedynie system prawny,
właściwy dla danej kwestii prawnej (tzw. normy drugiego
stopnia, normy o innych normach) – „drogowskaz”
• Budowa normy kolizyjnej – zakres i łącznik.
• Różne normy kolizyjne dla różnych zakresów (trudna
niekiedy kwestia kwalifikacji).
• Pojęcie statutu - prawo właściwe dla danego zakresu
• Rozmaite łączniki kolizyjne (kryteria, powiązania
pozwalające znaleźć prawo właściwe).
• Dodatkowo subokreślnik temporalny – odpowiada na
pytanie na jaką chwilę uwzględnić dane powiązanie.
Normy kolizyjne
– przykłady z ustawy p.p.m. z 2011 r.
Art. 11 ust. 1 ppm: Zdolność prawna i zdolność do
czynności prawnych osoby fizycznej podlegają jej prawu
ojczystemu.
Art. 41 ust. 1 ppm: Własność i inne prawa rzeczowe
podlegają prawu państwa, w którym znajduje się ich
przedmiot.
Art. 23 ust. 1 zd. 1 ppm: Pełnomocnictwo podlega prawu
wybranemu przez mocodawcę.
Art. 55 ust. 4 ppm: Uznanie dziecka poczętego lecz
nienarodzonego podlega prawu ojczystemu matki
z chwili uznania.
Normy prawa prywatnego
międzynarodowego
Występują też normy pomocnicze – obejmują różne
instytucje części ogólnej p.p.m. – np. odesłanie, prawo
niejednolite, klauzula porządku publicznego, czy tzw.
przepisy wymuszające swe zastosowanie.
UWAGA! Instytucje części ogólnej mogą się przedstawiać
różnie w różnych aktach prawnych - w ustawie krajowej,
w rozporządzeniach, w konwencjach
– np. odesłanie (kwestia stosowania norm kolizyjnych prawa
wskazanego) – w ustawie p.p.m. zasadniczo odesłanie
zwrotne (art. 5), w konwencji haskiej o odpowiedzialności
rodzicielskiej tylko odesłanie dalsze, w rozporządzeniu
spadkowym oba rodzaje odesłania, w rozporządzeniach
rzymskich odesłanie wyłączone.
Normy MERYTORYCZNE
prawa prywatnego międzynarodowego
Pojawiają się także normy merytoryczne p.p.m.
(prawo prywatne międzynarodowe sensu largo)
tzw. prawo jednolite (ujednolicone)
– w niektórych sferach stosunków udało się
ujednolicić regulację prawa materialnego na
poziomie międzynarodowym – wtedy normy
kolizyjne nie są potrzebne (w zakresie w jakim
nastąpiło ujednolicenie)
np. konwencja wiedeńska z 1980 r. o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów
konwencja CMR z 1956 r. o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów
ŹRÓDŁA PRAWA PRYWATNEGO
MIĘDZYNARODOWEGO
– partykularyzm prawa kolizyjnego – normy p.p.m.
to normy krajowe – w różnych krajach różne
regulacje prawa prywatnego międzynarodowego
Dzisiaj obserwujemy jednak postępującą
harmonizację czy wręcz ujednolicenie przepisów
kolizyjnych, zwłaszcza na poziomie Unii
Europejskiej
→ źródła krajowe i międzynarodowe
– istnieje odpowiednia hierarchia źródeł(!)
ŹRÓDŁA PRAWA PRYWATNEGO
MIĘDZYNARODOWEGO
Nie tylko ustawa ppm (!)
Pierwszeństwo konwencji międzynarodowych oraz
prawa unijnego (art. 90 i 91 Konstytucji RP):
- Konwencje multilateralne
- działania Konferencji haskiej prawa prywatnego
międzynarodowego;
- działania ONZ (tzw. konwencje UNCITRAL);
- Duże znaczenie konwencji bilateralnych, których
Polska jest stroną (ok. 30 konwencji o pomocy
prawnej, gdzie występują normy kolizyjne)
- Rozporządzenia Unii Europejskiej
Konwencje multilateralne
Najważniejsze wielostronne konwencje kolizyjne:
• Konwencja haska o prawie właściwym dla wypadków
drogowych, sporządzona dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 63, poz. 585)
• Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy
rozporządzeń testamentowych, sporządzona
5 października 1961 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284)
• Konwencja haska o jurysdykcji, prawie właściwym,
uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci,
sporządzona w dniu 19 października 1996 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158)
• Protokół haski o prawie właściwym dla zobowiązań
alimentacyjnych z 23.11.2007 (Dz.U. UE z 2009 r. L 331, s.19)
Konwencje multilateralne
Prawo jednolite
• Konwencja Wiedeńska z 1980 r. o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U.
z 1997 r., nr 45, poz. 286)
• Konwencja Nowojorska z 1974 r. o przedawnieniu
roszczeń wynikających z umów międzynarodowej
sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz.
282)
• Konwencja o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia
19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238)
Prawo Unii Europejskiej
Unifikacja na poziomie Unii Europejskiej – rozporządzenia
kolizyjne (w zakresie p.p.m. oraz m.p.c.) wydawane od
czasu rozszerzenia kompetencji unijnej na zagadnienia
współpracy sądowej w sprawach cywilnych (traktat
Amsterdamski z 1997 r.).
UWAGA! Nie wszystkie państwa uczestniczą – Dania
wyłączona, Wlk. Brytania oraz Irlandia – opcja
przystąpienia; dodatkowo możliwość podjęcia
wzmocnionej współpracy między zainteresowanymi
państwami → należy zwracać uwagę na znaczenie
pojęcia „państwo członkowskie” w poszczególnych
rozporządzeniach.
Rozporządzenia z zakresu czystego p.p.m. lub ‘mieszane’
(dotyczące także problemów m.p.c.)
Rozporządzenia unijne (p.p.m.)
• Rozporządzenie Rzym II nr 864/2007, dotyczące prawa właściwego dla
zobowiązań pozaumownych – stosowane od 11 stycznia 2009 r.;
• Rozporządzenie Rzym I nr 593/2008 dotyczące prawa właściwego dla
zobowiązań umownych – stosowane od 17 grudnia 2009 r.;
• Rozporządzenie nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań
alimentacyjnych (w kwestii prawa właściwego zawiera odwołanie do
Protokołu haskiego z 2007 r.) – stosowane od 18.06.2011;
• Rozporządzenie nr 1259/2010 w sprawie wprowadzenia w życie
wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i
separacji prawnej - stosowane od 21 czerwca 2012 r. (nie obowiązuje w PL);
• Rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie
ustanowienia eur. poświadczenia spadkowego – stosowane od 17.08.2015 r.
Źródła krajowe
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne
międzynarodowe (zastąpiła p.p.m. z 1965 r.) ustawa weszła w życie 16 maja 2011 r.
(vacatio legis 30 dni)
Akt prawny znacznie bardziej rozbudowany niż
poprzednia ustawa z 1965 r. - ponad dwa razy
więcej artykułów (81/38);
Przepisy ogólne (1-10), część szczególna (11-67),
przepisy przejściowe i końcowe (68-81).
Duża szczegółowość norm kolizyjnych ustawy.
Źródła krajowe
Polska ustawa p.p.m. z 2011 r. przypomina
wyraźnie o źródłach międzynarodowych,
kierując do aktów unijnych lub konwencji
multilateralnych:
- zobowiązania umowne (art. 28), zobowiązania
pozaumowne (art. 33), wypadki drogowe
(art. 34), władza rodzicielska (art. 56), opieka
i kuratela nad małoletnimi (art. 59), alimentacja
(art. 63), sprawy spadkowe (art. 66a).
Dodatkowo trzeba jednak pamiętać
o pierwszeństwie konwencji bilateralnych
oraz o aktach prawa jednolitego(!)
Źródła krajowe c.d.
Pojedyncze normy kolizyjne także w innych
aktach krajowych:
• ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (art. 355–
357);
• ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (art. 3a);
• ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach
finansowych (art.13);
• ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (art. 77–
84);
• ustawa z 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (art. 62–68).
Rola profesjonalnego pełnomocnika w sprawie
z elementem obcym - współczesny p.p.m. elastyczny
→ miejsce na dużą aktywność pełnomocników
Na etapie przedprocesowym
- kwestia wyboru prawa (ew. wyboru sądu) w różnych sferach stosunków
- kwestia przewidzenia, jakie prawo właściwe dla danej kwestii prawnej
Na etapie procesowym
• argumentacja, jaka norma kolizyjna podlega zastosowaniu (konkurencja
źródeł prawa, kwalifikacja)
• wykazywanie występowania danego powiązania (np. dowodzenie miejsca
zwykłego pobytu)
• powoływanie się na tzw. klauzule korekcyjne
• wykazywanie najściślejszego związku sprawy (w różnych przypadkach)
• odwołanie do norm koniecznego stosowania lub do klauzuli ordre public
• dowodzenie treści prawa obcego
• przedstawianie koncepcji rozstrzygnięcia opartej na prawie obcym
Wybór prawa – łącznik subiektywny
gdy na wybór pozwala norma kolizyjna
Akty międzynarodowe:
- art. 3 rozporządzenia Rzym I – zobowiązania umowne
- art. 14 rozporządzenia Rzym II - zobowiązania pozaumowne
- art. 22 rozporządzenia spadkowego – sprawy spadkowe
- art. 7-8 protokołu haskiego - zobowiązania alimentacyjne
Ustawa p.p.m.:
- art. 23.1 – pełnomocnictwo
- art. 32.1 – zobowiązania z jednostronnych czynn. pr.
- art. 39.1 – umowa o arbitraż
- art. 52 – stosunki majątkowe małżeńskie (w tym intercyza)
+ art. 4 p.p.m. – przepis ogólny
Wybór swobodny lub ograniczony.
W ‘zapasie’ zawsze łączniki obiektywne(!)
Wybór prawa w toku procesu
Wyrok SA Poz z 24 stycznia 2006 r., I ACa 795/05:
W sytuacji, kiedy strony umowy mogły swobodnie wybrać
prawo, według którego ułożą swoje stosunki, a pozwany
podniósł zarzut przedawnienia powołując się na prawo
polskie i powód nie zaoponował przeciwko zastosowaniu
tego prawa - przyjąć należy, że takie prawo strony wybrały.
Glosy zdecydowanie krytyczne:
Ł. Żarnowiec, M. Zachariasiewicz, PS 2009/2/51-72
M. Pilich, St.Iur. 2008/49/294-300
U podstaw wyboru prawa leży zawsze rzeczywista wola stron.
Dlatego też zasada qui tacet consentit najczęściej nie powinna
być stosowana przez sąd do określenia, czy nastąpił wybór
prawa. Z samego milczenia nie sposób wysnuwać konkluzji, że
strony doszły do porozumienia w sprawie statutu.
Wybór prawa w toku procesu
Wyrok SN z dnia 20 września 2012 r.,
IV CSK 48/12:
Sam fakt, że strony odwołują się do tego samego
prawa nie musi oznaczać, iż dokonały zgodnego
wyboru prawa, gdyż może się to wiązać jedynie
ze sporem o kwestie merytoryczne, bez związku
z aspektem kolizyjnoprawnym, a także może być
wynikiem błędu co do prawa właściwego.
Łączniki obiektywne
– Łączniki personalne (oparte na cesze osoby)
• obywatelstwo, miejsca zamieszkania, miejsce
zwykłego pobytu osoby fizycznej;
• siedziba lub miejsce utworzenia osoby prawnej
– Łączniki przedmiotowe
• miejsce położenia rzeczy, miejsce dokonania
czynności, miejsce wykonania zobowiązania,
miejsce powstania szkody, siedziba sądu i inne…
Łączniki personalne
Ustawa p.p.m. vs. źródła międzynarodowe
Obywatelstwo
- Konflikty obywatelstw (pozytywne i negatywne)
→ uprzywilejowanie obywatelstwa polskiego w art. 2.1 p.p.m.
(w aktach międzynarodowych może być inaczej!)
Miejsce zamieszkania a zwykły pobyt
– element obiektywny (faktyczne przebywanie)
– element subiektywny (zamiar – różne natężenie)
Zwykły pobyt coraz bardziej popularnym łącznikiem
personalnym – teoria centrum życiowego.
Siedziba
- zasadniczo siedziba głównego organu zarządzającego
(zob. art. 19.1 Rzym I oraz art. 23.1 Rzym II)
Łącznik (naj)ściślejszego związku
Samodzielnie – art. 67 p.p.m.
W ramach kaskady łączników – art. 51 p.p.m.
Zastępczo – art. 10 §1 p.p.m.
Korekcyjnie – art. 32.2, art. 43 p.p.m.
- rozporządzenie Rzym I (art. 4.3, 5.3, 7.2 in fine, 8.4)
- rozporządzenie Rzym II (art. 4.3, 10.4, 11.4, 12.2.c)
„Jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że
zobowiązanie pozostaje w znacznie ściślejszym związku z
państwem innym niż państwo wskazane podstawowo, stosuje się
prawo tego innego państwa.”
Nie ma jednak ogólnej klauzuli korekcyjnej.
Przy łączniku ścisłego (najściślejszego) związku potrzebna
szczegółowa ocena całokształtu okoliczności sprawy i
uwzględnienie powiązań z poszczególnymi porządkami prawnymi.
Sprawy sądowe z elementem obcym
Dwa etapy rozstrzygania sprawy:
1) Analiza kolizyjna
→ jakie prawo jest właściwe?!
2) Analiza merytoryczna na gruncie prawa
właściwego
Problem, gdy trzeba zastosować prawo obce – jak dotrzeć do jego
treści? Kogo obciąża obowiązek stwierdzenia treści właściwego
prawa obcego? Jakie są obowiązki strony?
Art. 1143 §1 zd. 1 k.p.c. - sąd z urzędu ustala i stosuje właściwe
prawo obce. Można jednak pomóc sądowi.
Stwierdzenie treści prawa obcego
Otwarty katalog środków stwierdzenia treści prawa
obcego:
Art. 1143 §1 zd. 2 k.p.c. - Sąd może zwrócić się do
Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu tego
prawa oraz o wyjaśnienie obcej praktyki sądowej.
§3. Celem ustalenia treści prawa obcego lub obcej
praktyki sądowej (…) sąd może zastosować także
inne środki, w tym zasięgnąć opinii biegłych.
Najczęściej biegły ad hoc – także instytut naukowy,
ew. osoba, która na zlecenie sądu jest w stanie
poznać i przeanalizować prawo obce.
Kwestia czasu, kosztów.
Stwierdzenie treści prawa obcego
Formy zinstytucjonalizowane
•
•
•
•
(wszędzie istotny udział Min. Sprawiedliwości):
Konwencja londyńska z 1968 r. o informacji
o prawie obcym (Dz.U. z 1994 r. Nr 64, poz. 272);
Europejska Sieć Sądowa (decyzja Parl. Eur. i Rady
z 18.06.2009 r. zmieniająca decyzję Rady UE z 2001 r.
Dz.U. UE L-168/35);
Konwencje bilateralne o pomocy prawnej;
Umowa z Królestwem Belgii o informacji prawnej
z 1986 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 46, poz.267).
Stwierdzenie treści prawa obcego
Wyrok SN z 11 stycznia 2008 r. (V CSK 372/07): Art. 1143 k.p.c.
nie zobowiązuje sądu (…) do zwracania się o opinię biegłego lub
stanowisko Ministra Sprawiedliwości. Źródłem stwierdzenia
prawa obcego mogą być także inne środki, których nie wymienia
wspomniany przepis. Tylko więc jeżeli sąd (…) we własnym
zakresie nie jest w stanie ustalić treści prawa obcego powinien
skorzystać z zagwarantowanej tym przepisem możliwości.
Wyrok SN z 23.05.2013, II CSK 250/12
W celu stwierdzenia treści obcego prawa dopuszczalne jest
korzystanie z dzienników ustaw państw obcych, innych zbiorów
tekstów prawnych, publikacji naukowych oraz stron
internetowych, na których publikowane są teksty ustaw.
Portal Komisji Europejskiej „e-sprawiedliwość”:
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-pl.do
Możliwe także wykorzystanie pomocy placówek konsularnych.
Problem taktyki procesowej
1. Etap kolizyjny
- próba rozstrzygnięcia sprawy według prawa polskiego bez
poruszania problematyki prawa kolizyjnego
- pozostawienie sobie argumentacji kolizyjnej ‘w odwodzie’ twierdzenia i zarzuty dotyczące właściwości prawa obcego
nie są ograniczone terminami prekluzyjnymi
Wyrok SN z 9.05.2007 (II CSK 60/07):
W sprawie, w której zachodzi potrzeba stosowania prawa
materialnego zagranicznego, sąd drugiej instancji stosuje
prawo obce niezależnie od podniesienia tej kwestii po raz
pierwszy w apelacji oraz niezależnie od wykazania przez
stronę skarżącą treści prawa obcego.
Zarzut niezastosowania normy kolizyjnej i właściwego prawa
możliwy w przemówieniu końcowym w II instancji.
Problem taktyki procesowej
2. Etap rozstrzygania sprawy, w której właściwe prawo obce
Wyroki SN z 3.03.2011, II PK 268/10 oraz z 14.07.2010, VCSK 7/10
Obowiązkiem sądu, a nie strony jest podejmowanie wszystkich
czynności - w tym uzyskanie dostępu do tekstu i do przyjętej
interpretacji prawa zagranicznego - umożliwiających należyte
zorientowanie się w stanie normatywnym stanowiącym podstawę
orzekania. Aktywność stron w tym zakresie może być oczywiście
pomocna, ale jej braku nie można negatywnie sankcjonować.
a) przygotowanie spójnej koncepcji rozstrzygnięcia opartej na
prawie obcym i konsekwentne prezentowanie przyjętej
koncepcji, ewentualnie
b) podnoszenie, że nie uda się ustalić treści prawa właściwego
w rozsądnym terminie (kwestia przewlekłości postępowania) –
forsowanie właściwości prawa polskiego jako statutu zastępczego.
Statut zastępczy
Nie zawsze możliwe ustalenie treści właściwego prawa
obcego.
Zasada ogólna: Art. 10 ust. 2 p.p.m. - Jeżeli nie można
stwierdzić w rozsądnym terminie treści właściwego prawa
obcego, stosuje się prawo polskie.
Przypadki szczególne:
Art. 3 ust. 1 p.p.m. - Jeżeli ustawa przewiduje właściwość
prawa ojczystego, a (…) nie można ustalić treści prawa
ojczystego [danej osoby], stosuje się prawo państwa, w
którym znajduje się jej miejsce zamieszkania; w razie braku
miejsca zamieszkania stosuje się prawo państwa, w którym
znajduje się miejsce jej zwykłego pobytu.
Sąd musi jednak zawsze podjąć konkretne starania
zmierzającego do ustalenia treści prawa obcego.
Środki zaskarżenia
Najczęstsze zarzuty:
- niezastosowanie normy kolizyjnej
- niewłaściwe zastosowanie normy kolizyjnej
- błędne zastosowanie właściwego prawa obcego
* teoretycznie także zarzut naruszenie procedury ustalania
prawa obcego
Są to wszystko zarzuty naruszenia prawa – dopuszczalna
zatem nie tylko apelacja, ale także skarga kasacyjna
(w sprawach kasacyjnych).
Jeżeli zarzut apelacyjny wskazuje na rozstrzygnięcie sprawy
według niewłaściwego prawa → nierozpoznanie istoty
sprawy (powinno zapaść orzeczenie kasatoryjne
– art. 386 §4 k.p.c.)
• Umowa handlowa – polska spółka z o.o. importuje tkaniny
z Włoch – duża partia towaru okazuje się wadliwa – trzeba
wystąpić z reklamacją i sformułować roszczenia
Jurysdykcja: rozporządzenie Bruksela I - wersja
przekształcona 1215/2012 (art. 4 – sąd miejsca zamieszkania
pozwanego, art. 7.1 – sąd miejsca wykonania zobowiązania,
miejsca dostawy)
Prawo właściwe- SPRZEDAŻ - Roszczenia dotyczące wad:
- prawo jednolite - Konwencja Wiedeńska z 1980 r. (Polska
oraz Włochy są stroną) – art. 45 i nast. - środki ochrony
w razie naruszenia umowy przez sprzedającego
Przedawnienie: - Konwencja Nowojorska 1974(?)
- Przepisy p.p.m. – rozporządzenie Rzym I – art. 4
(prawo miejsca zwykłego pobytu sprzedawcy)
Ł. Żarnowiec, M. Zachariasiewicz, PS 2009/2/51-72
• Wypadek drogowy Polaka na terytorium Węgier –
sprawcą Czech, pojazd sprawcy nie był ubezpieczony –
poszkodowany prosi o poradę prawną – chce wystąpić
z roszczeniami odszkodowawczymi (szkoda na osobie).
Jurysdykcja - rozporządzenie Bruksela I - wersja
przekształcona 1215/2012 (art. 4 – właściwość sądu
pozwanego, art. 7.1.2 – właściwość miejsca zdarzenia)
Prawo właściwe
Konwencja haska o prawie właściwym dla wypadków
drogowych z 1971 r. - art. 3 – właściwe prawo państwa,
w którym wystąpił wypadek –Węgry nie są jednak stroną
konwencji(!)
Rozporządzenie Rzym II – art. 4 - prawo państwa,
w którym powstaje szkoda, niezależnie od tego, w jakim
państwie miało miejsce zdarzenie powodujące szkodę.
• Polka - matka 3-letniego dziecka urodzonego podczas jej
zatrudnienia w Holandii prosi o poradę prawną odnośnie do
możliwości dochodzenia alimentów od ojca – obywatela
Niemiec, który w Holandii uznał dziecko.
Jurysdykcja - rozporządzenie alimentacyjne 4/2009
Zasady ogólne:
- art. 3 – właściwość sądu zwykłego miejsca pobytu wierzyciela
lub pozwanego, ewentualnie właściwość związana ze sprawą
główną (rozwód, separacja, władza rodzicielska).
Prawo właściwe - rozporządzenie alimentacyjne 4/2009
wskazuje na Protokół haski z 2007 r.
Zasada ogólna:
- art. 3.1 – właściwe prawo państwa, w którym wierzyciel ma
miejsce zwykłego pobytu
• Polak zamieszkały w Wielkiej Brytanii przyjechał na wakacje do Polski.
Posiada duży majątek w kilku krajach. Potrzebuje porady prawnej
odnośnie do sposobu rozrządzenia majątkiem w testamencie.
Prawo właściwe - Rozporządzenie spadkowe 650/2012
Art. 21. 1. Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej,
prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo
państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.
2. W przypadku gdy wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno
wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z
państwem innym niż państwo, którego prawo byłoby właściwe na mocy ust.
1, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa
Art. 22. 1. Każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego
obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci,
jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących jego spadku. Każdy,
kto posiada więcej niż jedno obywatelstwo, może wybrać prawo każdego
państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub
w chwili śmierci.
2. Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu
w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień
takiego rozrządzenia.
Jurysdykcja - rozporządzenie spadkowe 650/2012
Zasada ogólna:
Art. 4 - Sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły
miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci,
mają jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw
dotyczących spadku.
Możliwość przeprowadzenia sprawy w Polsce – różne
podstawy:
art. 5.1 – umowa prorogacyjna;
art. 7 – jurysdykcja sądu, którego prawo wybrał
spadkodawca;
art. 10.1 – jurysdykcja sądu państwa członkowskiego, w
którym składniki majątku, jeśli miejsce zwykłego pobytu
spadkodawcy w państwie innym niż członkowskie.
PODSUMOWANIE:
- zagadnienia trudne…
Max Gutzwiller – szwajcarski prawnik,
kolizjonista (1889 – 1989)
i jego alegoria dotycząca prawa
prywatnego międzynarodowego.
Download