Czy Bóg naprawdę nas kocha? - members

advertisement
Czy Bóg
naprawdę
nas
kocha?
Czy Bóg naprawdę nas
kocha?
Czy to zaprzeczenie?
„Bóg jest miłością,” 1Jana 4,16.
Wielu ludzi dobrze zna ten, tak często
cytowany i stosowany w kazaniach, tekst
z pierwszego listu apostoła Jana.Gdy jednak
ma miejsce naturalna katastrofa przynosząca
ze sobą powszechne zniszczenie i utratę życia,
lub ukochana osoba umiera z powodu choroby
czy wypadku, wtedy mamy zwyczaj pytać
„Jak to jest możliwe, że pełen miłości Bóg
może dopuścić, by wydarzyło się coś takiego?”
3
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
Taka sama sprzeczność myślenia ma miejsce
podczas porównania rozgniewanego i karzącego Boga ze Starego Testamentu a opisem
Jezusa z Nowego Testamentu. Podczas gdy
Stary Testament obfituje w graficzne wizje
zniszczenia wrogów Boga, Jezus upomina nas
„Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą,” Łukasza 6,27.
Widoczna tutaj pozorna sprzeczność doprowadziła niektóre osoby do wniosku, że Jezus
jest kochającym Synem, który gdy tylko może
uspokaja Ojca, ale nie zawsze jest w stanie
nie dopuścić do wybuchu Jego gniewu.
Czy możemy dowiedzieć się jaki naprawdę
jest Bóg? Czy posiadamy Jego wiarygodny
obraz, na którym moglibyśmy polegać? Czy ta
pozorna sprzeczność może być rozwiązana?
Bardzo dobrze ukazuje to znana historia ze
Starego Testamentu. Po wiekach niewoli
u egipskich panów, Izraelici w końcu otrzymują możliwość wyswobodzenia. Bóg domaga się
by faraon wypuścił Jego lud pod grożbą plag.
Kiedy władca odmawia, Bóg wylewa na kraj
i ludzi coraz cięższe i cięższe plagi zmuszając
faraona do posłuszeństwa. Właśnie w ten
4
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
sposób większość ludzi widzi tę historię.
Jaka różnica pomiędzy taką procedurą a taktykami mafii? Oni także używają gróźb i przemocy, by osiągnąć swoje cele.
„Nasz drogi Ojciec”
Życie Jezusa nie objawia takich metod, a jednak Jezus jednoznacznie stwierdził, że „Ja
i Ojciec jedno jesteśmy.” Jana 10,30. Powiedział także Swoim uczniom, by zwracali się do
ich niebiańskiego Ojca tak, jak dzieci do ziemskich rodziców:
„Wszak nie wzięliście ducha niewoli,
by znowu ulegać
bojaźni, lecz
wzięliście ducha
synostwa, w którym
wołamy: Abba, Ojcze!” Rzymian 8,15. „Abba”
jest aramejskim słowem używanym do wyrażenia bliskiego i pełnego miłości, osobistego
kontaktu pomiędzy dzieckiem a ojcem. W kontekście tego zdania jasną jest wypowiedź
Jezusa, że w tym związku nie ma miejsca na
strach. Czy jest to możliwe jednak, kiedy ciągle
5
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
musimy mieć się na baczności z obawy przed
wybuchem złości, który mógłby spowodować
natychmiastową śmierć? Czy jest to
naprawdę możliwe by kochać kogoś, gdy się
go boimy?
Dokładna kopia Boga
Przez wieki grzechu nasze wyobrażenie
o Bogu stało się bardzo odmienne od Jego
prawdziwego obrazu. W rzeczywistości, sam
Bóg mówi o tym: „Bo myśli moje, to nie myśli
wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje.”
Izajasz 55,8.
Z tego powodu Bóg posłał Syna na świat, by
pokazać nam jaki jest naprawdę. Sam Jezus
wielokrotnie potwierdził, że właśnie to było
Jego misją. Przykładem jest odpowiedź na
prośbę apostołów, by pokazał im Ojca: „Tak
długo jestem z wami i nie poznałeś mnie,
Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak
możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” Jana 14,9.
Przy innej okazji powiedział: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam
od siebie nic czynić, tylko to, co widzi,
6
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo
i Syn czyni.” Jana 5,19.
Jezus nie tylko czynił to, co Ojcie, ale także
wykonywał wszystko dokładnie w ten sam
sposób. Tak jak uczeń kopiuje mistrza aby
osiągnąć te same wyniki, tak Chrystus
podążał za metodami i procedurami Swojego
Ojca. Innymi słowy, jeżeli chcemy się
dowiedzieć jaki Bóg jest naprawdę, musimy
tylko spojrzeć na życie i nauki Chrystusa.
Okrutny Zbawiciel?
Analizując wszystkie raporty o życiu Jezusa,
nigdzie nie znajdziemy jakiejkolwiek formy
przemocy. W rzeczywistości, gdy był namawiany by to uczynić, wykazywał jak odmienne
to było od Jego dróg.
7
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
Pewnego razu, w drodze do Jeruzalem, zapytał o gościnność w wiosce Samarytan i otrzymał odmowę. „A gdy to widzieli uczniowie
Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy
słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich
pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie,
jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn
Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze
ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej
wioski.” Łukasza 9,54-56.
Kiedy został pojmany w Getsemane, „ oto
jeden z tych, którzy byli z Jezusem (Piotr),
wyciągnął rękę, dobył miecza swego,
uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.
Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój
do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza
dobywają, od miecza giną.” Mateusza
26,51-52.
Jezus, by umocnić tę lekcję, wyjaśnił Piłatowi,
że Jego królestwo było założone na zupełnie
innym fundamencie niż na przemocy.
„Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest
z tego świata; gdyby z tego świata było
Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym
8
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo
moje nie jest stąd.” Jana 18,36.
Ostatecznie, podczas ukrzyżowania, nie groził
straszną karą dręczycielom, ale wypowiedział
słowa wyrażające tylko głębokie pragnienie
Jego serca: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą,
co czynią.” Łukasza 23,34. Zamiast przemocą
zniszczyć prześladowców, pozwolił im zabić
siebie.
Mając wszystkie te dowody przed sobą,
musimy wywnioskować, że Bóg Ojciec,
którego Jezus nam objawił, ma dokładnie ten
sam kochający charakter, co Syn.
Przyczyna śmierci
W świetle tych myśli nasuwa się następujące
pytanie: „Jeżeli Bóg nie niszczy, to co jest
przyczyną śmierci i zniszczenia?”
Odpowiadając na to, musimy rozważyć
niebezpieczeństwo używania mocy. Przykładem może być elektryczność, która przynosi
ludzkości wiele błogosławieństw: ma zastosowanie do pracy w kuchni, biurze,do
obsługiwania komputerów i innych maszyn
9
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
itp. Komuś mieszkającemu na Zachodzie,
trudno jest wyobrazić sobie bez niej życie.
Co się natomiast
stanie, jeśli przypadkiem czy celowo, nie
będziemy przestrzegać
przepisów bepieczeństwa? Rezultat
może być fatalny. Jeśli
Wysokie napięcie przekroczymy prawa
rządzące tą mocą,
co uratuje nas przed konsekwencjami?
Bóg dał nam także prawa, które mają być dla
nas błogosławieństwem i chronić przed
niebezpieczeństwem. Jeżeli je zignorujemy
lub celowo przekroczymy, kto potem może nas
ocalić?
Czy siła jest rozwiązaniem?
Bóg pragnie byśmy byli mu posłuszni, ale
tylko z miłości do Niego. „Jeśli mnie miłujecie,
przykazań moich przestrzegać będziecie.”
Jana 14,15. Jeżeli Bóg miałby używać siły,
lub gdyby tylko groźba kary wisząca nad
10
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
naszymi głowami prowadziła nas do służby
dla Niego, to czy bylibyśmy w stanie służyć
Mu z miłości? Czy nie byłoby to raczej pełne
lęku niewolnictwo?
Upadek komunizmu i obecna sytuacja
w Iraku są tylko dwoma przykładami,
które ukazują, że siła nie daje trwałego
rozwiązania.
Bóg posłał Syna na ten świat, abyśmy mogli
widzieć jak wielką miłością nas darzy i, że
tylko w ten sposób chce pozyskać nasze serca.
Gdyby użycie siły było rozwiązaniem, wtedy
Bóg mógłby rozwiązać problem grzechu bardzo dawno temu. Chce jednak, abyśmy nie
tylko widzieli Jego miłość, ale również nienawidzili grzechu rozumiejąc czym jest,
bo tylko to może zapewnić bezpieczeństwo,
że grzech już nigdy więcej się nie pojawi.
Podsumowanie
Życie Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu
pokazują, że Bóg nie czeka by nas ukarać, ale
chce nas zbawić. Grzech spowodował śmierć
Chrystusa, i grzech odpowiedzialny jest za
11
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
cierpienia, choroby i śmierć, jakie istnieją na
tym świecie. „Albowiem zapłatą za grzech jest
śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot
wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”
Rzymian 6,23.
Bóg nie niszczy, ale daje życie. Podczas Swojego życia na ziemi, Jezus pokazał nam drogę
życia i daje życie wieczne każdemu, kto
naprawdę pragnie iść tą drogą. On nigdy
nikogo nie skrzywdził.
Chrystus dał nam przykład nie tylko po to,
byśmy patrzyli i byli zdumieni, ale byśmy Go
naśladowali i odzwierciedlali Jego charakter
w naszym życiu. W ten sposób coraz więcej
ludzi będzie mogło zrozumieć, że „Bóg jest
miłością,” 1Jana 4,16.
12
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
„Poznałem innego Boga”
Miałem szesnaście lat, gdy uczestniczyłem
w letnim kursie języka angielskiego w Anglii.
Pewnego dnia odwiedził nas młody mężczyzna, który wyznał, że przestał wierzyć Biblii.
Byłem zaszokowany i zasmucony, a on mówił
dalej: „Bóg jest miłością; jest wszystkowiedzący i wszechmocny, a na końcu zniszczy wszystkich złych ludzi. Właśnie to napisane jest
w Biblii i nie pasuje do siebie.” Tym postawił
kropkę nad i.
Wydarzenie to zajmowało mój umysł przez
miesiące, i pozostało jako coś niewyjaśnionego
jeszcze przez wiele lat. Często pytałem innych
ludzi: młodzież, laików, duchowych kaznodziei, moich rodziców, ale zawsze otrzymywałem te same niejasne i wymijające
odpowiedzi, które słyszałem od moich przyjaciół z Anglii. „Stary Testament nie jest tak
ważny jak Nowy Testament.” „Nie zabijaj
13
Osobiste doświadczenie
Pamiętam jeszcze, jak później miał rozmowy
z kilkoma studentami teologii. Jego zdania
były proste i trafiały w punkt, a ich były skomplikowane i wymijające. Gdy wyszedł, rozmowa była kontynuowana, ale bez odpowiedzi.
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
oznacza, że nie powinieneś mordować.”
„Prawo Boże nie obowiązuje samego Boga.”
I tak dalej.
Osobiste doświadczenie
Obraz znajdujący się w moim umyśle, ciągle
pozostawał ten sam: w Starym Testamencie
wielki i potężny Bóg, autorytatywny, ukazujący się jako tyran, zły despota w stosunku do
faraona, pozwalający by mężczyźni, kobiety
i dzieci zabijane były bez litości.W Nowym Testamencie natomiast, kochający Jezus, który
przebacza i czyni dla nas wszystko. Wydaje
się to jak druga strona monety przedstawiająca charakter Boga. Kim więc jest Ojciec?
Autorytatywnym tyranem czy troszczą się
i miłą Osobą? Czy taki właśnie jest nasz Bóg?
Rozumiałem tego młodzieńca, który porzucił
wiarę.
Prawie dziesięć lat później rozmawiałem
o wierze z moim kolegą. Gdy szukał jakiegoś
tekstu w książce, natknął się na obrazek
archanioła Michała trzymającego włócznię
w ręce i przebijającego na śmierć szatana, który
przedstawiony jako ciemny, zły, upadły anioł,
14
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
znajdujował się w dolnej części obrazu. Gdy
mój kolega powiedział: „Chciałbym wyrwać to
zdjęcie z tej książki”, wtedy znów przypomniały mi się wszystkie pytania dotyczące Bożego
charakteru.
Dokładnie w taki
drastyczny, lub
nieco łagodniejszy
sposób wierzono
w chrześcijańskim
świecie.
15
Osobiste doświadczenie
Zadawałem pytania na ten temat
mojemu przyjacielowi, a odpowiedzi jakie wtedy usłyszałem były tak proste i logiczne, że doznałem
uczucia głębokiej wdzięczności. „Bóg
przestrzega Swoich praw, bo są one
wyrazem Jego charakteru, są fundamentem
Jego królestwa. Nie jest kłamcą i dlatego
nigdy nie kłamie, ani też nie jest mordercą
i dlatego nigdy nikogo nie zabije. Jest taki
sam w Starym jak i Nowym Testamencie,
ponieważ On się nigdy nie zmienia
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
Osobiste doświadczenie
(Jakuba1,17). To grzech przynosi śmierć,
nie Bóg. Katastrofy i cierpienie są
wynikiem grzechu, oddzielenia od Boga,
gdyż tylko On daje życie (Rzymian6,23).”
Bóg posłał Swojego Syna na tę ziemię,
ponieważ ludzie nie rozumieli Jego charakteru. Jezus pokazuje nam, jaki Bóg jest
naprawdę (Jana5,19). On czyni tylko to,
co Ojciec czyni, i wykonuje to dokładnie
w ten sam sposób. Jego całe życie było
objawieniem Ojca, który jest w niebie. On
nigdy nie był tyranem, który zabija
grzeszników. Całkiem przeciwnie: wystawiono go na pośmiewisko, bito, pluto na
niego, a ostatecznie zabito w najbardziej
nikczemny sposób. Nie, Bóg nie zabija —
pozwala by jego samego zabito.
W tamtym czasie miałem jeszcze wiele
pytań, ale nauczyłem się jednej rzeczy:
życie Chrystusa, a szczególnie Jego śmierć
na krzyżu, pokazała mi jakim Bóg jest
naprawdę — kochającym Ojcem, który
troszczy się o każdą osobę. Ojciec, który nie
ukrywa grzechu, ale czyni wszystko by go
wykorzenić z naszego życia.
16
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
Dzisiaj, wiele lat później, jestem bardziej
niż kiedykolwiek przekonany, że Bóg nie
niszczy, nie zabija, nie zsyła sądów, jak to
wielu sobie często wyobraża. Poznałem
zupełnie innego Boga.
Joachim Schwarz
Osobiste doświadczenie
17
Czy Bóg naprawdę nas kocha?
Do głębszego studium tego tematu polecamy:
F.T. Wright
Myślę po ludzku
Gdy stykamy się z wypadkami, jakąś stratą,
ludzkim cierpieniem,
katastrofami czy nawet
wojną, nasze myśli mają
skłonność zmierzać
w pewnym kierunku. Czujemy się zagrożeni,
zasmuceni, lub jesteśmy w głębokim szoku.
Cokolwiek to jest, nasze myśli są ukształtowane przez nasze zrozumienie tego, jaką
część mają wyższe moce — moc Boga — we
wszystkich tych wydarzeniach. Czy Wszechmocny jest zły i każe ludzkość za ich
nieposłuszeństwo? Czy Jego cierpliwość wyczerpała się i używa Swojej wszechmocy by
szybko zakończyć te złe zwyczaje? Czy może
po prostu sytuacja wyszła spod kontroli?
18
Opublikowano przez:
Kościół Adwentystów
Odpocznienia Sabatu
Waldstraße 37
57520 Dickendorf
Germany
e-mail: [email protected]
Strona www: www.srac.de
Marzec 2009
Źródło zdjęć: www.sxc.hu
Download