zeszyt-klasy-2-f-v-3

advertisement
Katecheza 1
2 IX 2016
Temat: Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z zasadami BHP, PSO i podziałem materiałów.
Katecheza 2
5 IX 2016
Temat: Poszukiwanie prawdy.
Teologia
Przedmiot
Podmiot
Objawienie Boże
Człowiek
Katecheza 3
Metoda
Nauki empiryczne
Wiara
9 IX 2016
Temat: Człowiek pyta o istnienie Boga.
Drogi poznania istnienia Boga według św. Tomasza z Akwinu.
1. Z ruchu (łac. Ex motu): musi istnieć, ktoś/coś, co wprawiło istniejący świat w ruch. Tym
pierwszym „poruszycielem” według św. Tomasza jest Bóg.
2. Z istnienia skutków i przyczyn (łac. ex ratione causae efficientis): każda rzecz ma swoją
przyczynę. Jeśli tak, to musi istnieć pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg.
3. Z istnienia rzeczy nieskończonych (łac. ex possibili et necessario): jeśli istnieją na świecie
rzeczy, które pojawiają się i przemijają, to musi istnieć byt nieprzemijający. Byty przygodne
nie istnieją w sposób konieczny. Musi istnieć byt konieczny.
4. Z istnienia stopni jakościowych (łac. ex gradibus perfectionis): jeśli istniejące w świecie
rzeczy wykazują różną doskonałość, to musi istnieć byt najdoskonalszy – Bóg.
5. Z istnienia celowości i porządków w świecie (łac. ex gubernatione rerum): Dążenie do celu
wymaga uznania i akceptacji tego, kto go wyznaczył. Bóg wyznaczył człowiekowi cel, którym
jest On sam. Jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu
bytów świadczy o istnieniu Boga kierującego światem.
Katecheza 4
12 IX 2016
Temat: Człowiek pyta kim jest Bóg.
1.
2.
3.
4.
Bóg jest w stosunku do świata bytem transcendentnym.
Bóg nie może być przedmiotem bezpośredniego i jednoznacznego poznania ludzkiego.
Bóg jest transcendentny i immanentny.
Transcendencja oznacza, że istnienie Boga przekracza wszechświat i nie może być z nim
utożsamiane.
5. Immanencja oznacza, że Bóg nie jest całkowicie oderwany od stworzonego przez siebie
świata.
Katecheza 5
16 IX 2016
Temat: Poszukiwanie początku i przeznaczenia.
1. Koncepcje i teorie odnoszące się do ewolucjonizmu nie stoją w sprzeczności z wiarą w Boga
Stwórcę.
2. Kościół stanowczo odcina się od przedstawicieli kreacjonizmu, którzy interpretują dosłownie
biblijne opowiadanie o stworzeniu świata.
3. Kościół uważa, że należy mówić nie tyle o teorii, co raczej o teoriach ewolucji. Ich ocena
należy do kompetencji filozofii oraz teologii.
4. Urząd Nauczycielski Kościoła jest bezpośrednio zainteresowany kwestią ewolucji, ponieważ
dotyka ona koncepcji człowieka, o którym Objawienie poucza nas, że został stworzony na
obraz i podobieństwo Boże.
5. Teorie ewolucji, które inspirują się określoną filozofią, uważają, że duch jest wytworem sił
materii ożywionej lub prostym epifenomenem tejże materii, są nie do pogodzenia z prawdą o
człowieku.
6. Ewolucja i kreacja są to dwie perspektywy jednej i tej samej rzeczywistości.
Katecheza 6
23 IX 2016
Temat: Religie o początku i celu świata.
1. Religie naturalne w różny sposób wyjaśniają początek i cel istnienia. Zwykle wskazują na
„stworzyciela”, sposób stworzenia oraz jego cel.
2. W odróżnieniu od religii naturalnych religie historyczne (judaizm, chrześcijaństwo, a
częściowo islam) w wyjaśnieniach swych wybiegają ku ostatecznemu celowi i oczekują
eschatologicznego dopełnienia przy końcu czasów.
3. Według religii chrześcijańskiej Bóg Stwórca jest zarazem Wybawicielem i Tym, który
doprowadza historię do celu.
Katecheza 7
Temat: Religie monoteistyczne o początku i celu świata.
26 IX 2016
Podobieństwa w wyjaśnianiu początków istnienia w religiach monoteistycznych:
1. Bóg Stwórca jest początkiem istnienia świata i człowieka.
2. Szczególne miejsce człowieka w tym świecie.
Różnice w wyjaśnieniu początków istnienia w religiach monoteistycznych odnoszą się do celu
istnienia:
1. Judaizm – dwa nurty wzajemnie się wykluczające: saduceusze i faryzeusze; czekanie na
przyjście mesjasza.
2. Islam – sąd ostateczny: w raju człowiek zażywać będzie rozkoszy niedostępnych mu za życia,
a w piekle cierpieć męki fizyczne.
3. Chrześcijaństwo – Mesjasz, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, na Sądzie
Ostatecznym będzie sądził ludzi z miłości. Nastąpi dla człowieka ostateczne rozstrzygnięcie –
„być” albo „nie być” z Bogiem na całą wieczność.
Download