Konferencja 1 - Parafiazerzen.waw.pl

advertisement
Obraz Boga w bratnich
religiach – podobieństwa i
różnice.
Spotkanie 1.

Politeizm - wiara w istnienie
wielu bogów, W religiach
politeistycznych bogowie mają
zdefiniowane osobowości i sfery,
którymi się zajmują. Tak na
przykład w starożytnej
Grecji Posejdon był bogiem morza,
a Afrodyta - boginią miłości.
Politeistyczne bóstwa mogą w
mitach rodzić się, zakochiwać,
walczyć między sobą. Zazwyczaj
nie są wszechwiedzące ani
wszechmogące, choć są o wiele
bardziej potężne od ludzi i
nieśmiertelne. Cechą większości
religii politeistycznych jest
występowanie panteonów, czyli
hierarchii bóstw.
Monolatria
Oddawanie czci boskiej
wyłącznie jednemu bóstwu,
bez zwalczania i zaprzeczania
istnienia bóstw czczonych
przez innych. Monolatria
żydowska cechowała się
przekonaniem że Jahwe jest
bogiem narodowym Izraela i
nieprzyjacielem innych ludów.
Henoteizm
W henoteizmie uznaje się
wielkość wielu bogów przy
jednoczesnym wywyższeniu
jednego bóstwa (najczęściej
jest to stojący na czele
panteonu bóg). W odróżnieniu
od monoteizmu pomniejsze
bóstwa mogą być uznawane
za hipostazy najwyższego, ale
nie stanowią z nim jedności.
Monoteizm wiara w
istnienie
jedynego Boga
wykluczająca
istnienie
jakichkolwiek
innych istot
boskich.
Prorok Mahomet
 570
– 632 (twórca islamu z rodu
Haszymidów - Mekka)
 Rodzina pogańska – osierocony
przez rodziców
 Przeciwnik Musajlima (bitwa
pod Jamamą)
 mieszkaniec półwyspu
Arabskiego (religie rodzime,
politeistyczne, judaizm,
chrześcijaństwo)
 Chadidża
 610 rok – 27 dzień miesiąca
Ramadan – Dżibrila – Archanioł
Gabriel (objawienia trwające aż
do śmierci)
 Koran – Al Isra i Al Miradż
 Wyznanie
wiary
 Nie
ma bóstwa prócz
Jedynego Boga, a Mahomet
jest Jego prorokiem.
 Modlitwa
 Jałmużna
 Post
 Pielgrzymka
do Mekki
 Posiada
imię - Allah (Bóg Jedyny)
 Posiadający 99 imion – (subhy):















Wszechmocny
Stwórca
Oddzielony
Sprawiedliwy
Zazdrosny
Nieodparty
Niezawodny
Silny
Inicjator
Pojedynczy
Wszechobejmujący
Niepodzielny !!!
Samowystarczalny
Żywiciel
Dziedzic

 Dla muzułmanów
Ziemia i niebo,
najcięższym grzechem,
niezmierzone
którego według islamu
przestrzenie, cały
Bóg nigdy nie
świat, są Jego
przebacza, jest szirk królestwem.
oddawanie czci innym
Zarówno mu są
bogom oprócz niego:
wiadome czyny,
 Pan nie przebaczy
które na jaw
bałwochwalcom.
wydajesz, jak i te,
On odpuszcza
które ukrywasz w
podług swej woli
tajemnicy; wie to
co mówisz głośno i
wszystkie inne
to co cicho. Nie
występki, lecz
masz Boga nad
bałwochwalstwo
Niego.
jest jedną z
Najpiękniejsze
największych
imiona należą do
zbrodni [Koran,
Niego [Koran 20:54:48].
7].
Wielkość i majestat
Wierność
 Biblia




– dzieło teandryczne:
Autorzy – ponad 40
Kontynenty – Europa, Azja, Afryka
Języki – hebrajski, grecki,
aramejski
Czas powstania:
 Stary Testament – XIII do I w. p. n. e.
 Nowy Testament (gr.) – 51 r. do 96 r.
n. e.

Budowa:
 Stary Testament (księgi
historyczne, dydaktyczne,
prorockie)
 Nowy Testament (ewangelie,
dzieje apostolskie, listy św.
Pawła, inne listy i apokalipsa św.
Jana)















Pwt 6, 4 - Słuchaj, Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem - Panem jedynym.
Mojżesz Majmonides – XII w. – Artykuły
wiary dotyczące Boga:
(1) Bóg jest stworzycielem,
(2) władcą całego stworzenia
(3) sprawcą wszystkiego,
(4) Bóg jest jedyny
5) nic nie jest z nim w żadnej mierze porównywalne,
(6) Bóg objawił się człowiekowi sam, z własnej woli
(7) przez Mojżesza obwieścił ludziom swoje
przykazania,
(8) słowa Proroków są prawdą,
(9) Bogu wiadome są wszystkie uczynki ludzi
(10) okazuje on dobro tym, którzy szanują jego
przykazania,
(11) karze tych, którzy je łamią,
(12) w określonym czasie nadejdzie posłany od
Boga Mesjasz, a
(13) umarli zmartwychwstaną.

Imię Boga – Jahwe (Mojżesz
rozmawia z Bogiem na Horebie).

Zakaz wypowiadania imienia Boga
Jedynego – Adonai („Mój wielki
Pan”).

Zakaz sporządzania wizerunków
Boga Jedynego.

Bóg niezdogmatyzowany.

Objawia się osobowo.

Numerycznie i ontologicznie Jeden.
 Jezus
Chrystus – nikt nie zna
Ojca, tylko Syn i ten komu Syn
zechce objawić.
 Bóg
jako Trójca święta –
ewenement teologiczny.
 Bóg
Stwórca – Bóg Ojciec (Bliski
judaizmowi).
 Bóg
Zbawca – Syn Boży.
 Bóg
Pocieszyciel – Duch święty.
 Bóg
pełen miłosierdzia –
Łk 15, 11-32.

Podobieństwa:
 Jeden

Stwórca

Wszechpotężny

Najwyższy Byt

Oczekujący
wierności

Autorytet
proroków, przez
których Bóg się
objawia
 Różnice:

Bóg osobą

Pojęcie natury
bóstwa

Podejście do
człowieka i
świata

Imię i Jego
wypowiadanie

Koncepcja
Boga – choć z
jednego
źródła, mimo
to różny Bóg.
Obraz człowieka w bratnich
religiach.
Czwartek, 1 marca,
godz. 19.00
Download