zeszyt-klasy-2-f-v-4

advertisement
Katecheza 1
2 IX 2016
Temat: Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z zasadami BHP, PSO
i podziałem materiałów.
Katecheza 2
5 IX 2016
Temat: Poszukiwanie prawdy.
Teologia
Przedmiot
Podmiot
Objawienie Boże
Człowiek
Katecheza 3
Temat: Człowiek pyta o istnienie Boga.
str. 1
Metoda
Nauki empiryczne
Wiara
9 IX 2016
Drogi poznania istnienia Boga według św. Tomasza z Akwinu.
1. Z ruchu (łac. Ex motu): musi istnieć, ktoś/coś, co wprawiło
istniejący świat w ruch. Tym pierwszym „poruszycielem”
według św. Tomasza jest Bóg.
2. Z istnienia skutków i przyczyn (łac. ex ratione causae
efficientis): każda rzecz ma swoją przyczynę. Jeśli tak, to
musi istnieć pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg.
3. Z istnienia rzeczy nieskończonych (łac. ex possibili et
necessario): jeśli istnieją na świecie rzeczy, które pojawiają
się i przemijają, to musi istnieć byt nieprzemijający.
Byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny. Musi istnieć
byt konieczny.
4. Z istnienia stopni jakościowych (łac. ex gradibus perfectionis):
jeśli istniejące w świecie rzeczy wykazują różną doskonałość,
to musi istnieć byt najdoskonalszy – Bóg.
5. Z
istnienia
celowości
i
porządków
w
świecie
(łac. ex gubernatione rerum): Dążenie do celu wymaga
uznania i akceptacji tego, kto go wyznaczył. Bóg wyznaczył
człowiekowi cel, którym jest On sam. Jeśli celowe działanie
str. 2
jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu bytów
świadczy o istnieniu Boga kierującego światem.
Katecheza 4
12 IX 2016
Temat: Człowiek pyta kim jest Bóg.
1. Bóg jest w stosunku do świata bytem transcendentnym.
2. Bóg nie może być przedmiotem bezpośredniego i
jednoznacznego poznania ludzkiego.
3. Bóg jest transcendentny i immanentny.
4. Transcendencja oznacza, że istnienie Boga przekracza
wszechświat i nie może być z nim utożsamiane.
5. Immanencja oznacza, że Bóg nie jest całkowicie
oderwany od stworzonego przez siebie świata.
Katecheza 5
16 IX 2016
Temat: Poszukiwanie początku i przeznaczenia.
1. Koncepcje i teorie odnoszące się do ewolucjonizmu nie
stoją w sprzeczności z wiarą w Boga Stwórcę.
str. 3
2. Kościół
stanowczo
kreacjonizmu,
którzy
odcina
się
interpretują
od
przedstawicieli
dosłownie
biblijne
opowiadanie o stworzeniu świata.
3. Kościół uważa, że należy mówić nie tyle o teorii, co raczej
o teoriach ewolucji. Ich ocena należy do kompetencji
filozofii oraz teologii.
4. Urząd
Nauczycielski
Kościoła
jest
bezpośrednio
zainteresowany kwestią ewolucji, ponieważ dotyka ona
koncepcji człowieka, o którym Objawienie poucza nas,
że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
5. Teorie ewolucji, które inspirują się określoną filozofią,
uważają, że duch jest wytworem sił materii ożywionej lub
prostym
epifenomenem
tejże
materii,
są
nie
do
pogodzenia z prawdą o człowieku.
6. Ewolucja i kreacja są to dwie perspektywy jednej i tej
samej rzeczywistości.
Katecheza 6
Temat: Religie o początku i celu świata.
str. 4
23 IX 2016
1. Religie naturalne w różny sposób wyjaśniają początek i cel
istnienia. Zwykle wskazują na „stworzyciela”, sposób
stworzenia oraz jego cel.
2. W odróżnieniu od religii naturalnych religie historyczne
(judaizm,
chrześcijaństwo,
a
częściowo
islam)
w wyjaśnieniach swych wybiegają ku ostatecznemu celowi
i oczekują eschatologicznego dopełnienia przy końcu
czasów.
3. Według religii chrześcijańskiej Bóg Stwórca jest zarazem
Wybawicielem i Tym, który doprowadza historię do celu.
Katecheza 7
26 IX 2016
Temat: Religie monoteistyczne o początku i celu świata.
Podobieństwa w wyjaśnianiu początków istnienia w religiach
monoteistycznych:
1. Bóg Stwórca jest początkiem istnienia świata i człowieka.
2. Szczególne miejsce człowieka w tym świecie.
str. 5
Różnice
w
wyjaśnieniu
początków
istnienia
w
religiach
monoteistycznych odnoszą się do celu istnienia:
1. Judaizm – dwa nurty wzajemnie się wykluczające:
saduceusze i faryzeusze; czekanie na przyjście mesjasza.
2. Islam – sąd ostateczny: w raju człowiek zażywać będzie
rozkoszy niedostępnych mu za życia, a w piekle cierpieć
męki fizyczne.
3. Chrześcijaństwo – Mesjasz, który już przyszedł w osobie
Jezusa Chrystusa, na Sądzie Ostatecznym będzie sądził
ludzi
z
miłości.
Nastąpi
dla
człowieka
ostateczne
rozstrzygnięcie – „być” albo „nie być” z Bogiem na całą
wieczność.
Katecheza 8
3 X 2016
Temat: Deformowanie prawdy.
Definicja
Sekta, jest to grupa religijna posiadająca własny, indywidualny
światopogląd, wywodzący się z nauk jakieś wielkiej religii świata,
lecz z nimi nie tożsamy.
str. 6
Cechy charakterystyczne sekt:

Charyzmatyczny przywódca

"Nadgorliwość misjonarska" (nachalność)

Wyłączność
na
prawdę,
przekonanie
o
własnej
nieomylności

Nadrzędność
grupy,
która
zastępuje
rodzinę,
najbliższych

Ścisła dyscyplina, całkowite podporządkowanie się
przełożonemu

Pełna identyfikacja z grupa, dławienie indywidualności

Zasadnicze odchylenie doktrynalne

Łączenie celów politycznych lub ekonomicznych z
celami religijnymi lub poza religijnymi.
Przyczyny atrakcyjności sekt:

Problemy społeczne - rozbicie rodziny, przemęczenie
praca,
zła
atmosfera
w
najbliższym
zniechęcenie manipulacjami politycznymi
str. 7
otoczeniu,

Problemy osobiste - przede wszystkim emocjonalne;
anonimowość, samotność

Pustka po niszczeniu religii

Atmosfera niepokoju

Subiektywizm

Atmosfera synkretyzmu
Najbardziej znane sekty i nowe kulty w Polsce
 Świadkowie Jehowy
Założeni w 1879 przez Ch.T.Russella (w Polsce od 1913).
Data końca świata (1874, 1914, 1925, 1975…). "Strażnica"
oficjalne pismo. Odrzucenie dogmatu o Trójcy Świętej,
nieśmiertelności duszy i istnieniu piekła. Jezus jest
archaniołem
Michałem.
Zbawionych
zostanie
jedynie
144000 ludzi.
Mormoni
Amerykańska sekta Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni
Ostatnich.
Założyciel:
J.Smith
(+1844).
Objawienie
za
pośrednictwem anioła Mormona (od 1820). "Księga Mormona"
str. 8
(1830). Anioł był Bogiem. Data końca świata (1890…).
Poligamia.
Hare Kryszna
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny Bhakti
Yoga. Kult wschodni nawiązujący do hinduizmu (od XV w.).
Kriszna to osobowe wcielenie Brahmy. Mantra śpiewana 1728
razy (16x108) na dzień.
New Age
Ruch o bardzo wielu nurtach. "Krążąca ideologia". Człowiek
istnieje poza kategoriami dobra i zła.
Satanizm
Różne postacie kultycznej czci oddawanej szatanowi.
Początki
XVII
w.,
np.
"czarne
A.Crowley (+1947): "Czyń
msze",
cokolwiek
ofiary
zechcesz.
z
Do
dzieci.
tego
sprowadza się całe prawo". A.LaVey, "Biblia szatana" (1968).
Ruch o bardzo wielu nurtach.
str. 9
Katecheza 9
7 X 2016
Temat: Relatywizowanie prawdy.
Ateizm, powszechnie rozumiany jako negacja Boga, przybiera
postać swoistej religii „bez Boga”.
W ponowoczesności negacja Boga przyjmuje formę zachowań
nacechowanych
przesadą
–
tak
zwany
świat
„-izmów”,
przeciwstawianie się tradycyjnej filozofii życia.
Podstawą tego stylu myślenia jest przyjmowana naturalistyczna
koncepcja człowieka.
Upadek „wielkich narracji” na rzecz mikronarracji, a nawet ich
braku w jakiejkolwiek postaci. Nie ma żadnych norm obiektywnie
obowiązujących.
Religia otrzymuje status „produktu”, który każdy może sobie
wybrać lub odrzucić, a nawet z poszczególnych elementów
różnych religii budować pewną „mieszankę” przekonań i wierzeń.
Katecheza 10
10 X 2016
Temat: Biblijna prawda o stworzeniu świata i człowieka.
str. 10
Bóg jest tym, który dał człowiekowi początek i który zaprasza
ludzkość do życia z sobą w miłości przez całą wieczność.
Prawda
ta
jest
zagwarantowana
nieomylnym
Bożym
natchnieniem.
Biblijna prawda o stworzeniu ma służyć pomocą w zdefiniowaniu
tożsamości wierzących w Boga.
Autorzy Księgi Rodzaju, opowiadając o początkach świata
i człowieka, ukazują Boga, który nie jest jedną z sił natury, ale
jest stwórcą natury.
str. 11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards