róża lutra w oczach dziecka

advertisement
Głos
Parafialny
17
Paweł w 1 Kor 6, 9-10, homoseksualizm jest jednym z łóstwo. A zarazem wszystkim nam przypomniał: Kto z
wielu grzechów, które blokują dostęp człowieka do Kró- was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamielestwa Bożego.
niem (J 8,7b). I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie
Nie stawiamy znaku równości między skłonnościami grzesz (J 8,1 lb).
homoseksualnymi i czynami homoseksualnymi. Biblia
Miłość do bliźniego oznacza, że pragnie się zbawienia
nie potępia samych skłonności, lecz czyny homoseksual- jego duszy. Jeśli wiem, że mój bliźni żyje w grzechu, ale
ne, podobnie jak zdradę małżeńską, współżycie bez ślu- go nie ostrzegam, jestem współwinny jego zguby: Gdy
bu, rozwód, maltretowanie i przemoc fizyczną czy psy- mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz chiczną w rodzinie. Posiadanie skłonności nie oznacza, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego odjego poże się popełnia grzech.
stępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej
Chrześcijanin, który poddaje się skłonności, upada i winy, lecz jego krw i zażądam od ciebie (Ez 33,8).
grzeszy. Ale Pismo poleca nam, że mamy nie poddawać
Jednak Bożym zamiarem jest, by żaden człowiek nie
się władzy grzechu: U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz zginął, ale żył wiecznie: Albowiem tak Bóg umiłował
ty masz nad nim panować (lMż 4,7b).
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto
Wierzący nie powinien poddać się pragnieniom ho- weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3,16).
moseksualnym, choć na pewno jest to bardzo trudne i
Powyższa opinia nie wyczerpuje oczywiście biblijneoznacza ograniczenie życia. Dlatego zadaniem zboru go i teologicznego aspektu poruszonych tematów. Wyrawobec osób o skłonnościach homoseksualnych jest dusz- ziliśmy w niej nasze stanowisko na ten temat w oparciu
pasterskie wspieranie i modlenie się za nich, by mogli o autorytet Świętego Boga i Jego niepodważalne Pismo.
trwać w czystości: Wszystko mogę w Tym, któiy mnie
Ks. Leszek Czyż
wzmacnia, w Chrystusie (Flp 4,13).
Ks. Marek Londzin
Stanowisko Kościoła E-A
RÓŻA LUTRA W OCZACH DZIECKA
Nie powinniśmy jako Kościół Ewangelicko- AugsW Diecezji Cieszyńskiej w ramach obchodów „500
burski ignorować ani lekceważyć tematu homoseksualizmu. Nie możemy powiedzieć, że nie mamy na ten temat lat Reformacji" został zorganizowany konkurs plastyczsprecyzowanego zdania. To nas zawstydza w wiarygod- ny "Róża Lutra w oczach dzieci". Parafie otrzymały
nym świadectwie przed światem chrześcijańskim, jak i szablony Róży Lutra przygotowane przez Wydawnictwo
Augustana, na których była również historia tego symboniechrześcijańskim.
Oczekiwania społeczne zmuszają nas do zajęcia sta- lu z objaśnieniem znaczenia elementów i kolorów.
W konkursie wzięło udział 12 parafii z naszej dienowiska w tej sprawie. I nie można mieć wątpliwości, że
cezji:
Biała, Brenna, Cieszyn, Drogomyśl, Goleszów,
Kościół, który powstał w oparciu o zasadę Sola scriptura,
zajmie w tej kwestii inne stanowisko, niż przedstawione Istebna, Jaworze, Skoczów, Stare Bielsko, Ustroń, Wisła
w Piśmie Świętym. Przyjęcie innego poglądu na temat Centrum, Wisła-Jawornik. Każda z parafii mogła przyhomoseksualizmu niż prezentują zasady biblijne, ozna- słać dziesięć najlepszych prac.
Z parafii ustrońskiej 2. miejsce w swoim przedziale
cza sprzeniewierzeniem się zasadom chrześcijańskim.
wiekowym
zajęła Sandra Ziółkowska z klasy 5.
Bóg w swoim Słowie traktuje wszystkie grzechy
Wyróżnienia
otrzymały: Emilia Pilch oraz Justyna
bardzo poważnie. Jeśli ktoś współżyje w związku potępianym przez Pismo Święte, np. w związku homosek- Gluza.
Wręczenie nagród odbyło się w czasie obrad Synosualnym, zgodnie z przestrogami Pisma nie zostanie
du
Diecezji Cieszyńskiej w niedzielę, 23 listopada br. w
zbawiony i nie odziedziczy Królestwa Bożego (1 Kor
Wiśle-Jaworniku.
6, 9-10). Ostrzeżenie to dotyczy także tych, którzy się
upijają, zdradzają lub maltretują współmałżonka, kradną czy kłamią, nie widzą w tym problemu, nie chcą pokutować i nawrócić się. Nie odziedziczą oni Królestwa
Bożego, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. On kocha
grzesznika, ale nie akceptuje i nie toleruje jego grzechu.
Bóg pozostaje zawsze wierny swojej obietnicy: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy
i odpuszcza nam nasze grzechy oczyści nas od wszelkiej
nieprawości (1J 1,9).
Jezus wybacza każdy grzech, ale nie toleruje świadomego trwania w grzechu. Chrystus miłował grzeszników, ale nienawidził grzechu. Stanął w obronie cudzołożnicy, chociaż wielokrotnie ostro potępiał cudzo-
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards