Pytania i odpowiedzi do Bierzmowania

advertisement
- Zbiór Ksiąg Natchnionych. Zawiera Słowo Boże skierowane
do człowieka. Pismo św. zostało napisane przez człowieka ale
pod Bożym natchnieniem, dlatego mówimy że Pismo św. ma
dwóch autorów.
Pytania i odpowiedzi do Bierzmowania:
1. Co oznacza imię „Jahwe”?
- Imię własne Boga. Bóg objawił się Mojżeszowie na Górze
Synaj. Jahwe znaczy „Jestem, który Jestem” (Wj.3,15) i
wskazuje na prawdziwość Jedynego Boga Izraela.
7. Co znaczy, że Pismo Św. jest natchnione?
- Bóg wybrał ludzi. Posłużył się ich zdolnościami. Ten
bezpośredni wpływ Boga na myśli ludzkie nazywa się
natchnieniem.
2. Wymień kilka Przymiotów Boga:- np. Sprawiedliwy, Miłosierny,
Łaskawy, wszechmocny, …
8.
3. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?
- został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest
uwieńczeniem całego dzieła stworzenia.
4. Co nazywamy grzechem pierworodnym?
Grzech ten choć ma swoją przyczynę w grzechu pierwszych
rodziców, to jest grzechem własnym każdego człowieka. Nie
ma jednak charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem
pierwotnej świętości i sprawiedliwości (którą pierwsi ludzie
otrzymali od Boga). Natura ludzka po przez grzech Adama i
Ewy została zraniona, ale nie została całkowicie zepsuta. Jest
poddana cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonności do
grzechu. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech
pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga, ale
konsekwencje tego grzechu pozostają w człowieku i wzywają
go do walki duchowej.
5. Jaki jest plan Boga względem człowieka?
– Bóg nie pozostawił człowieka samego po grzechu. Wysyła
swojego Syna Jezusa Chrystusa, który oddaje życie za
wszystkich ludzi, po to by wszystkich ludzi doprowadzić do
zbawienia. Bóg kocha każdego człowieka i w Jezusie
Chrystusie objawiła się Jego największa miłość.
6. Co to jest Pismo Święte?
Z ilu ksiąg składa się Pismo św.? - 72 (ST – 45, NT – 27)
9. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a powszechnym?
- grzech śmiertelny –Grzech ciężki musi spełniać trzy warunki:
dotyczyć materii poważnej, być popełniony z pełną
świadomością i przy całkowitej wolności. Niszczy miłość w
sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw
Prawu Bożemu. Odwraca od Boga. Pozbawia człowieka łaski
uświęcającej i zamyka drogę do zbawienia.
- grzech powszedni – pozwala trwać w miłości, chociaż ją
obraża i rani. Grzech powszedni to naruszenie przykazań "w
małej rzeczy",
10. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka?
- zrywa przyjaźń z Bogiem. Grzech niszczy relację z Bogiem,
drugim człowiekiem i obraca się przeciwko samemu
człowiekowi.
11. Jakie są źródła grzechu?
Źródłem grzechu jest serce człowieka i jego wolna wola,
zgodnie z nauczaniem Jezusa: "Z serca bowiem pochodzą złe
myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże,
fałszywe świadectwa, przekleństwa. Ponadto św. Jan wyróżnia
trzy podstawowe źródła grzechu, które są
nieuporządkowanymi pragnieniami: pożądliwość ciała
(nieczystość), pożądliwość oczu (próżność) i pychę żywota
(przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu), które rodzą się
w sercu człowieka.
12. Co to są grzechy cudze?
- do grzechu namawiać, grzech nakazywać, na grzech
zezwalać, innych do grzechu pobudzać, grzech innych
pochwalać, na grzech drugich milczeć, grzechu nie karać, w
grzechu drugim pomagać, grzechu innych bronić
13. 5 warunków dobrej spowiedzi:
- rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie
poprawy, szczera spowiedź, restytucja
14. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
- Sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu
sakramentów Kościoła. Jest on koniecznym środkiem
zbawienia dla wszystkich, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli.
Umożliwia on skuteczne odpuszczenie winy grzesznikowi
mocą śmierci Jezusa Chrystusa, a przez to umożliwia ponowne
korzystanie z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii
15. Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił sakrament pojednania?
- Po Zmartwychwstaniu w Wieczerniku: „Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym grzechy odpuścicie będą odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23)
16. Jak nazywamy żal za grzechy wzbudzony nie z lęku, lecz z miłości do
Boga?
- żal doskonały
17. Kim jest Jezus Chrystus?
- Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem; łączy
w sobie dwie natury: boską i ludzką (unia hipostatyczna),
Zbawicielem, o Jego życiu dowiadujemy się z kart Ewangelii
18. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem?
- ponieważ On dokonał odkupienia ludzkości i przez to
zapewnił jej zbawienie wieczne
19. Co to jest niebo?
- Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych
dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, żyją zawsze z
Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą
Go takim, jakim jest, twarzą w twarz.
20. Co to jest piekło?
- stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i
świętymi,
- dobrowolne odwrócenie się od Boga i trwanie aż do końca
życia w grzechu śmiertelnym skazuje człowieka do piekła.
21. Co to jest czyściec?
- Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są
jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego
wiecznego zbawienia, przechodzą przez oczyszczenie.
22. Co to jest Kościół? - Wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa.
23. Kto założył Kościół?
- Jezus Chrystus, który powiedział do Piotra: „Ty jesteś Piotr,
czyli skała i na tej skale zbuduję mój Kościół” (Mt 16, 18)
24. Dlaczego Kościół, do którego należysz, nazywamy rzymskokatolickim?
- ponieważ Papież, z woli Chrystusa kierujący Kościołem na
ziemi, mieszka w Rzymie – Watykanie
25. Co to jest hierarchia Kościoła?
- różne stopnie posługi w Kościele: papież, biskupi, kapłani,
diakoni
26. Kim jest Papież?
- Biskupem Rzymu, następca Św. Piotra, pierwszym z
biskupów, głową Kościoła Katolickiego, wybierany jest przez
konklawe.
27. Wymień imię i nazwisko swojego biskupa Ordynariusza
- Ks. Biskup Kazimierz Ryczan
28. Co to są sakramenty?
- są to widzialne znaki niewidzialnej łaski ustanowione przez
Chrystusa
29. Podaj formę i materię chrztu:
- Forma (to słowa kapłana): N… Ja ciebie chrzczę. W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. (polewając głowę chrzczonego
trzykrotnie wodą).
- Materia: Czysta woda.
30. W czym człowiek podobny jest do Boga?
- jest istotą wolną, rozumną i posiada duchową nieśmiertelna
duszę.
31. Co to jest sumienie?
- jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, w
którym on sam przebywa z Bogiem, którego głos w jego
wnętrzu rozbrzmiewa.
- jest sądem rozumu, który pozwala osądzić wartość moralną
konkretnego czynu.
- zdolność wewnętrzna człowieka, która pozwala mu rozróżnić
dobro od zła.
32. Czym jest modlitwa? - rozmową z Bogiem.
33. Co znaczy wierzyć?
- jest to uznanie za prawdę czegoś, czego osobiście nie można
sprawdzić, podstawą wiary jest zaufanie do Boga, jest łaską
Boga darmo daną człowiekowi, jest odpowiedzią na miłość
Boga.
34. Dlaczego powinniśmy wierzyć?
- wiara zapewnia nam zbawienie, w niej Jezus nas: uzdrawia,
oczyszcza, odpuszcza grzechy, daje nam Swego Ducha
35. Co daje nam wiara? – Wiara jest darem samego Boga. Daje on
pewność zbawienia. Sprawia, iż inaczej patrzymy na nasze
życie i różne wydarzenia w naszym życiu odczytujemy w
świetle Bożym. Wiara nadaje sens wszystkim doświadczeniom
człowieka, od radości do cierpienia.
36. Kto pomaga nam w wierze?
- Przede wszystkim Pismo Św. (wiara rodzi się ze słuchania),
osobista modlitwa, uczestnictwo w życiu Kościoła, dobra
lektura duchowa, żywoty świętych, rodzice, katecheza,
37. Kto jest wzorem wiary?
- Abraham jest nazwany Ojcem wiary, Jezus, Maryja, Święci
38. Kim jest Duch Święty?
- Trzecia Osoba Boska Trójcy Świętej, jest On prawdziwym
Bogiem, pochodzi od Ojca i Syna jako uosobienie ich miłości,
On kieruje Kościołem oraz umacnia nas w czynieniu dobra,
Jego mocą dokonuje się Konsekracja chleba i wina podczas
Mszy św.
39. Kiedy Duch Św. zstąpił na Apostołów? - w dniu Zielonych Świąt
40. Co to jest Bierzmowanie?
- jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia
chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i
według niej żył, udziela go zazwyczaj biskup lub delegowany
przez niego kapłan
41. Ile jest darów Ducha Świętego?
- siedem: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność,
pobożność, bojaźń Boża
42. Do czego zobowiązuje nas Sakrament Bierzmowania?
- życia zgodnie z zasadami wiary, oraz do apostolstwa wobec
innych ludzi
43. Jakich łask udziela bierzmowanie?
l) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
3) daje 7 darów Ducha Świętego,
4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali,
bronili jej i według niej żyli.
44. Co oznacza słowo Eucharystia?
- greckie słowo Eucharystia oznacza dziękczynienie
- Kościół także słowem Eucharystia nazywa przeistoczenie
(przemienienie)
45. Z jakich części składa się Eucharystia?
- Obrzędy Wstępne, Liturgia Słowa, Liturgia Eucharystyczna,
Obrzędu Komunii, Obrzędy zakończenia.
46. Wymień imiona 12 apostołów:
- Szymon, zwany Piotrem, Andrzej, brat Szymona, Jakub i Jan,
Mateusz, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Jakub, Tadeusz, Szymon
Kananejczyk i Judasz Iskariota - na jego miejsce Apostołowie
wybrali później Macieja.
47. Przykazania kościelne (5):
- W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i
powstrzymać się od prac niekoniecznych.
- Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
- Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć
Komunię Świętą.
- Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się
od udziału w zabawach.
- Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
48. Główne Prawdy Wiary (Sześć Prawd wiary):
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro
wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
49. Uczynki miłosierdzia wobec ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.
50. Uczynki miłosierdzia wobec duszy
1. Grzesznych upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
51. Powiedz tajemnice Różańca św.
Tajemnice radosne
l) Zwiastowanie
2) Nawiedzenie św. Elżbiety
3) Narodzenie Pana Jezusa .
4) Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice bolesne
l) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2) Biczowanie Pana Jezusa
3) Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa
4) Niesienie krzyża
5) Ukrzyżowanie
Tajemnice chwalebne
l) Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3) Zesłanie Ducha Świętego
4) Wniebowzięcie NMP
5) Ukoronowanie w niebie NMP
Tajemnice światła
1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4) Przemienienie na górze Tabor.
5) Ustanowienie Eucharystii.
Download