Religijne znaczenie wyjścia z niewoli egipskiej

advertisement
Religijne znaczenie
wyjścia z niewoli egipskiej
Wj 1, 8-11a
Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do
swego ludu: «Oto lud Izraelitów jest liczniejszy od nas. Roztropnie
przeciw mu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku
bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć
przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». Ustanowiono nad nim
przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami.
Wj 1, 13-14
Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i
uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi
pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich
bezwzględnie.
Człowiek zniewolony przez grzech
Rz 7, 18-25
Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie
mieszka dobro: bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale
wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię
to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już
nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem
stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca
mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma
upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich
spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego
umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu
mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż
mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?
Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego!
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą
życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez
chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i
stajemy się uczestnikami jego posłania. (KKK 1213)
Kiedy miało miejsce wyjście narodu izraelskiego z Egiptu?
W XIII wieku przed Chrystusem Bóg powołał Mojżesza, aby ten
wyprowadził lud izraelski, Boży lud z Egiptu.
Dlaczego Bóg wyprowadził Izraela z niewoli?
Bóg wyprowadził Izraela z niewoli topiąc Egipcjan w Morzu
Czerwonym aby okazać swą moc oraz, że to On stoi w obronie Izraela.
Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi co roku obchodzą święto Paschy.
Słowo „pascha” oznacza przejście, wyzwolenie z niewoli.
Jaki związek ma wyzwolenie z niewoli egipskiej z
Sakramentem Chrztu?
To wydarzenie sprzed XV wieków było zapowiedzią tego, co dokonało
się w Osobie Jezusa Chrystusa. Chrystus przez mękę, śmierć i
Zmartwychwstanie pokonał zniewalający człowieka grzech. Dla
chrześcijan Paschą, czyli przejściem z niewoli grzechu do wolności
dzieci Bożych, jest chrzest.
Praca domowa
1. Narysuj w zeszycie, jak według ciebie wyglądało przejście
narodu izraelskiego przez Morze Czerwone.
2. Przy pomocy podręcznika napisz, co zniewala człowieka.
3. Na podstawie własnych przemyśleń napisz na czym polega
niewola grzechu.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards