pascha - Ekatecheza

advertisement
PASCHA
Izraelici byli traktowani w Egipcie jak niewolnicy.
Nie było dla nich ratunku. Dopiero interwencja Pana Boga,
ocalenie pierworodnych oraz cudowne przejście przez Morze
Czerwone, przyniosły im wyzwolenie.
To wydarzenie było przez nich przypominane w czasie Święta
Paschy. Cała rodzina gromadziła się na uroczystej uczcie. Ojciec
domu, zapytany przez najmłodszego uczestnika uroczystości,
opowiadał historię wyzwolenia z niewoli egipskiej. Następnie
śpiewano psalmy i spożywano baranka wraz z niekwaszonym
chlebem, gorzkimi ziołami i winem. Pamiętano, że kiedyś krew tego
zwierzęcia przyniosła ocalenie. Dziękowano w ten sposób
Najwyższemu Bogu za Jego cudowne interwencje.
Misterium Paschalne jest szczytem historii zbawienia.
Jezus Chrystus całe swoje życie ofiarował Bogu i ludziom.
Dobrowolnie przyjął cierpienie, mękę i śmierć na krzyżu
dla naszego zbawienia. Zmartwychwstając, uwolnił nas
spod władzy szatana. Śmierć została pokonana.
Tak jak Izraelici mogli cieszyć się z wyswobodzenia
z niewoli egipskiej, tak my – nowy lud Boży
możemy świętować nasze zbawienie. Jezus,
umierając na krzyżu, pokonał naszą śmierć, a
zmartwychwstając dał nam życie wieczne.
Święty Paweł w liście do Koryntian, nawołując
chrześcijan do oczyszczenia się z grzechu i
wyzbycia się złych uczynków, wskazuje na
Chrystusa, który został złożony w ofierze jako
nasza Pascha. (1 Kor 5,7b)
Jezus Chrystus jest naszą Nową Paschą. Oznacza to, że i my możemy
uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i
szatanem. Z Chrystusem przeszliśmy z niewoli grzechu do wolności
dzieci Bożych, ze śmierci do życia. Dzięki temu Pascha Jezusa jest i
naszym przejściem, zwycięstwem. Przypomina to również śpiew
przed Ewangelią w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego: Chrystus
został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w
Panu.
Wielkanoc jest „naszym świętem” wyzwolenia – świętem
niepodległości. Zmartwychwstały Pan obdarza nas nowym życiem,
wyzwala, odradza i karmi swój lud w sakramentach. Uczestnicząc w
Misterium Paschalnym Jezusa przyjmujemy łaskę zbawienia –
przechodzimy ze śmierci do życia, z tego przemijającego świata do
świata szczęścia wiecznego.
Download