Unieważnienie i zmiana

advertisement
Poznań, dnia 20.02.2017 roku
Ogród Zoologiczny
Dot.: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z terenu Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu
Znak sprawy: SAT/271-10/2017
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3,
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),
ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ
I. Unieważnienie
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia niniejsze
postępowanie w zakresie zadania nr 3. Powodem powyższego jest uzyskana w dniu 16 lutego 2017 roku informacja na
temat zmiany systemu zagospodarowania odpadami w jednostce, co powoduje, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, tj. przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 6.
II. Zmiany
Ponadto, Zamawiający dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), treści załącznika
nr 2 oraz załącznika nr 3 do SIWZ.
II.1. SIWZ
Niniejszym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wprowadza się następujące zmiany:
1) Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: 3.
SIWZ przed zmianą:
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podział na zadania:
1. Wywóz nieczystości stałych i obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
2. Wywóz nieczystości płynnych
3. Usługi opróżniania koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego
w Poznaniu
W zakresie zadania nr 1:
A) Wywóz nieczystości stałych:
Ilość:
-do 237 kontenerów o wielkości 8 m3 z niesegregowanymi nieczystościami stałymi z terenu Nowego ZOO (przy
ul. Browarnej 25 i Krańcowej 81) oraz z terenu Starego ZOO (przy ul. Zwierzynieckiej 19).
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
-Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w okresie realizacji zamówienia następującej ilości
kontenerów na nieczystości stałe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie:
a.
Stare ZOO (przy ul. Zwierzynieckiej 19): 1 kontener zamknięty x 8 m3,
b.
Nowe ZOO (przy ul. Krańcowej 81): 7 kontenerów zamkniętych x 8 m3,
c.
Nowe ZOO (przy ul. Browarnej 25, Administracja): 1 kontener zamknięty x 8 m3.
B) Wywóz obornika z terenu Nowego ZOO:
Ilość:
-do 270 kontenerów odkrytych o wielkości 6m3 z obornikiem z terenu Nowego ZOO.
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
-Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w okresie realizacji zamówienia następującej ilości
kontenerów na obornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Nowego ZOO (przy ul.
Krańcowej 81): 12 kontenerów odkrytych x 6 m3 (w tym 3 kontenery z otwieranym tyłem)
-kontenery z obornikiem z terenu Nowego ZOO będą opróżniane w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego – na odległość nie dalszą niż 15 km.
C) Wywóz obornika z terenu Starego ZOO:
Ilość:
-do 55 kontenerów zamkniętych o wielkości 8m3 z obornikiem z terenu Starego ZOO (przy ul. Zwierzynieckiej
19).
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
-Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w okresie realizacji zamówienia kontenera na obornik w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Starego ZOO (przy ul. Zwierzynieckiej 19): 1 kontener
zamknięty o wielkości 8 m3,
-kontenery z obornikiem z terenu Starego ZOO będą opróżniane w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego – na odległość nie dalszą niż 15 km.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o nie
więcej niż 30 % wartości zamówienia
W zakresie zadania nr 2:
Ilość:
do 5500 m3 nieczystości płynnych.
Teren objęty zamówieniem:
- Nowe ZOO w Poznaniu (przy ul. Krańcowej 81)
- Nowe ZOO w Poznaniu (przy ul. Browarnej 25, Administracja),
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
- jednorazowy wywóz obejmować będzie min. 15 m3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o nie
więcej niż 30 % wartości zamówienia.
W zakresie zadania nr 3:
Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu
160 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu oraz wywóz
śmieci poza teren Ogrodu Zoologicznego, na wysypisko.
Zamówienie będzie wykonywane w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), jak również w piątki. Łączna
ilość dni wykonywania zamówienia wynosi do 69 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o nie więcej niż 30 % wartości zamówienia.
Usługi objęte zamówieniem będą wykonywane:
Piątek – od godziny 19.00
Sobota – od godziny 18.00
Niedziela i święta – od godziny 14.00
Wymóg w zakresie zadania 1,2,3:
Następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych zadań: wywóz nieczystości
stałych i obornika, wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie koszy, udostępnianie i wywóz kontenerów, wywóz
śmieci poza teren Ogrodu Zoologicznego, na wysypisko, powinny być wykonywane przez pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym przez określone osoby zatrudnione przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jeżeli wykonawca wskaże takie w
ofercie).
Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia
dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione wyżej czynności, z
wskazaniem liczby osób oraz wymiaru etatu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zanonimizowane
kopie umów o prace.
Naruszenie obowiązku, o którym mowa wyżej stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy.
Dodatkowe wymogi w zakresie zadania nr 1 i 2:
 w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszty wskazanej ilości
kontenerów, nie później niż w terminie 24 godzin od dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia faksem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz zapewnienia ich wymiany w momencie zapełnienia,
 wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika odbywać się będzie według potrzeb zgłaszanych
przez Zamawiającego faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 24 godzinnym
wyprzedzeniem,
 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt uszkodzonych kontenerów w terminie 24 godzin
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany kontenera (chyba, że inny termin
wskazano w ofercie),
 Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania kontenerów z odpadami stałymi na wysypisku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów.
Wykonawca, w przypadku opóźnienia w wywozie, zobowiązany jest do wywozu nieczystości stałych
i obornika złożonych obok kontenerów, w tym do dokonania na własny koszt załadunku.
W przypadku pojawienia się awaryjnej konieczności niezwłocznego wywozu nieczystości płynnych
z uwagi na bardzo dużą liczbę klientów ZOO określonego dnia, Wykonawca jest zobowiązany do ich
wywozu w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (chyba, że inny termin
wskazano w ofercie)
SIWZ po zmianie:
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podział na zadania:
1. Wywóz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
2. Wywóz nieczystości płynnych
W zakresie zadania nr 1:
A) Wywóz obornika z terenu Nowego ZOO:
Ilość:
-do 270 kontenerów odkrytych o wielkości 6m3 z obornikiem z terenu Nowego ZOO.
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
-Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w okresie realizacji zamówienia następującej ilości
kontenerów na obornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Nowego ZOO (przy ul.
Krańcowej 81): 12 kontenerów odkrytych x 6 m3 (w tym 3 kontenery z otwieranym tyłem)
-kontenery z obornikiem z terenu Nowego ZOO będą opróżniane w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego – na odległość nie dalszą niż 15 km.
B) Wywóz obornika z terenu Starego ZOO:
Ilość:
-do 55 kontenerów zamkniętych o wielkości 8m3 z obornikiem z terenu Starego ZOO (przy ul. Zwierzynieckiej
19).
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
-Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w okresie realizacji zamówienia kontenera na obornik w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Starego ZOO (przy ul. Zwierzynieckiej 19): 1 kontener
zamknięty o wielkości 8 m3,
-kontenery z obornikiem z terenu Starego ZOO będą opróżniane w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego – na odległość nie dalszą niż 15 km.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o nie
więcej niż 30 % wartości zamówienia
W zakresie zadania nr 2:
Ilość:
do 5500 m3 nieczystości płynnych.
Teren objęty zamówieniem:
- Nowe ZOO w Poznaniu (przy ul. Krańcowej 81)
- Nowe ZOO w Poznaniu (przy ul. Browarnej 25, Administracja),
Wymagania stawiane przez Zamawiającego:
- jednorazowy wywóz obejmować będzie min. 15 m3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o nie
więcej niż 30 % wartości zamówienia.
Wymóg w zakresie zadania 1,2:
Następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych zadań: wywóz obornika,
wywóz nieczystości płynnych, udostępnianie i wywóz kontenerów, powinny być wykonywane przez
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym przez określone osoby zatrudnione przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jeżeli wykonawca wskaże
takie w ofercie).
Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia
dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione wyżej czynności, z
wskazaniem liczby osób oraz wymiaru etatu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zanonimizowane
kopie umów o prace.
Naruszenie obowiązku, o którym mowa wyżej stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy.
Dodatkowe wymogi w zakresie zadania nr 1 i 2:
 w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszty wskazanej ilości
kontenerów, nie później niż w terminie 24 godzin od dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia faksem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz zapewnienia ich wymiany w momencie zapełnienia,
 wywóz nieczystości płynnych oraz obornika odbywać się będzie według potrzeb zgłaszanych przez
Zamawiającego faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 24 godzinnym
wyprzedzeniem,
 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt uszkodzonych kontenerów w terminie 24 godzin
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany kontenera (chyba, że inny termin
wskazano w ofercie),
 Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania kontenerów z odpadami stałymi na wysypisku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów.
Wykonawca, w przypadku opóźnienia w wywozie, zobowiązany jest do wywozu obornika złożonych obok
kontenerów, w tym do dokonania na własny koszt załadunku.
W przypadku pojawienia się awaryjnej konieczności niezwłocznego wywozu nieczystości płynnych
z uwagi na bardzo dużą liczbę klientów ZOO określonego dnia, Wykonawca jest zobowiązany do ich wywozu w
terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (chyba, że inny termin wskazano w ofercie).
2) Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: 6.1.2.
SIWZ przed zmianą:
6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.
W zakresie zadania nr 1:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zadania
polegające na wywozie nieczystości stałych lub obornika, każde o wartości co najmniej 130.000,00 zł brutto
SIWZ po zmianie:
6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.
W zakresie zadania nr 1:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zadania
polegające na wywozie nieczystości stałych lub obornika, każde o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto
3) Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: 13.10
SIWZ przed zmianą:
13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z
terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, NIE OTWIERAĆ przed dniem 21.02.2017 roku, godz. 10:15”.
SIWZ po zmianie:
13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z
terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, NIE OTWIERAĆ przed dniem 23.02.2017 roku, godz. 10:15”.
4) Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: 14.1.,14.2.
SIWZ przed zmianą:
14.1. Oferty należy składać do dnia 21.02.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres:
Browarna 25, 61-063 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert
zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2017 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
SIWZ po zmianie:
14.1. Oferty należy składać do dnia 23.02.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres:
Browarna 25, 61-063 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert
zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2017 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
II.2. Załącznik nr 2 do SIWZ
W treści załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) wprowadza się następującą zmianę:
Załącznik nr 2 do SIWZ przed zmianą:
L.p. Przedmiot
zamówienia
1
2
3
1
Wywóz
nieczystości stałych
i obornika z terenu
Ogrodu
Zoologicznego w
Poznaniu
Cena
Stawka
jednostkowa
VAT
netto (zł) za 1
kontener
(zad.1) / 1m3
(zad.2) / 1 dzień
(zad.3)
2
3
Wywóz
nieczystości
płynnych
Usługi opróżniania
koszy na śmieci
znajdujących się na
terenie
Nowego
Ogrodu
Zoologicznego
w Poznaniu (160
szt.) i ich wywóz na
wysypisko
Poza cenowe kryteria oceny ofert:
Cena
jednostkowa
brutto (zł) za
1 kontener
(zad.1) / 1m3
(zad.2) / 1
dzień (zad.3)
4
Planowana
Cena brutto
ilość w okresie (zł)
obowiązywania (4 x 5)
umowy
5
237
kontenerów
(wywóz
nieczystości
stałych)
270
kontenerów
(wywóz
obornika
z
terenu Nowego
ZOO
55 kontenerów
(wywóz
obornika
z
terenu Starego
ZOO)
Suma zadania:
5500 m3
69 dni
6
Zadanie nr 1
Maksymalny termin wymiany uszkodzonego kontenera od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
konieczności wymiany kontenera (T) – krótszy niż 24 godziny ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Powyższy termin należy podać w godzinach (konkretna liczba). Podany termin nie może być dłuższy niż 24 godziny.
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w ramach danego zadania na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Zadanie nr 2
Maksymalny termin wywozu nieczystości płynnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadku
pojawienia się awaryjnej konieczności niezwłocznego wywozu nieczystości płynnych z uwagi na bardzo dużą
liczbę klientów ZOO określonego dnia (T) – krótszy niż 4 godziny ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Powyższy termin należy podać w godzinach (konkretna liczba). Podany termin nie może być dłuższy niż
4 godziny.
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w ramach danego zadania na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Zadanie nr 3
Zatrudnienie do realizacji zamówienia 1 osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przez cały okres realizacji
zamówienia) ............................ (Jeżeli Wykonawca deklaruje – wpisać: TAK)
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w ramach danego zadania na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie:
L.p. Przedmiot
zamówienia
1
2
1
Wywóz obornika
z terenu Ogrodu
Zoologicznego
w Poznaniu
Wywóz
nieczystości
Cena
Stawka
jednostkowa
VAT
netto (zł) za 1
kontener
(zad.1) / 1m3
(zad.2) /
2
3
Cena
jednostkowa
brutto (zł) za
1 kontener
(zad.1) / 1m3
(zad.2)
4
Planowana
Cena brutto
ilość w okresie (zł)
obowiązywania (4 x 5)
umowy
5
270
kontenerów
(wywóz
obornika
z
terenu Nowego
ZOO
55 kontenerów
(wywóz
obornika
z
terenu Starego
ZOO)
Suma zadania:
5500 m3
6
płynnych
Poza cenowe kryteria oceny ofert:
Zadanie nr 1
Maksymalny termin wymiany uszkodzonego kontenera od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
konieczności wymiany kontenera (T) – krótszy niż 24 godziny ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Powyższy termin należy podać w godzinach (konkretna liczba). Podany termin nie może być dłuższy niż 24 godziny.
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w ramach danego zadania na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Zadanie nr 2
Maksymalny termin wywozu nieczystości płynnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadku
pojawienia się awaryjnej konieczności niezwłocznego wywozu nieczystości płynnych z uwagi na bardzo dużą
liczbę klientów ZOO określonego dnia (T) – krótszy niż 4 godziny ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
Powyższy termin należy podać w godzinach (konkretna liczba). Podany termin nie może być dłuższy niż
4 godziny.
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w ramach danego zadania na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ............................ (JEŻELI DOTYCZY)
II.3. Załącznik nr 3 do SIWZ
W treści załącznika nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik nr 3 do SIWZ przed zmianą:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie
koszy na śmieci z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu (w ramach zadania 1 – Wywóz nieczystości
stałych i obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu lub zadania 2 – Wywóz nieczystości
płynnych lub zadania 3 - Usługi opróżniania koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu).
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: wywóz nieczystości płynnych, obornika (w ramach zadania 1 – Wywóz
obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu lub zadania 2 – Wywóz nieczystości płynnych).
Załącznik nr 3 do SIWZ przed zmianą:
§1
5. Następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych zadań: wywóz
nieczystości stałych i obornika, wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie koszy, udostępnianie
i wywóz kontenerów, wywóz śmieci poza teren Ogrodu Zoologicznego, na wysypisko, powinny być
wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym przez określone
osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy (jeżeli wykonawca wskaże takie w ofercie).
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie:
§1
5. Następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych zadań: wywóz
obornika, wywóz nieczystości płynnych, udostępnianie i wywóz kontenerów, powinny być wykonywane
przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym przez określone osoby zatrudnione
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jeżeli
wykonawca wskaże takie w ofercie).
Załącznik nr 3 do SIWZ przed zmianą:
§2
Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego:
a) zadanie 1 - od dnia 01.03.2017 do dnia 31.12.2017 r.
b) zadanie 2 - od dnia 01.03.2017 do dnia 31.12.2017 r.
c) zadanie 3 - od dnia 01.05.2017 do dnia 30.09.2017 r.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) w przypadku realizacji zadania nr 1:
- przygotowania miejsc dla ustawienia kontenerów o równym i utwardzonym podłożu, swobodnego dojazdu
do kontenerów oraz pola manewrowego przy wymianie kontenerów,
- eksploatacji ustawionych kontenerów zgodnie z przeznaczeniem,
- gromadzenia nieczystości stałych i obornika wyłącznie w kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę,
- nie przemieszczania kontenerów bez ważnych powodów. O fakcie przemieszczenia kontenera
Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
b) w przypadku realizacji zadania nr 2:
- zabezpieczenia bezpośredniego dojazdu do miejsca zgromadzenia nieczystości oraz umożliwienia
niezbędnego miejsca manewrowego w trakcie załadunku.
c) w przypadku realizacji zadania nr 3:
- współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje
się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy
§4
Wykonawca zobowiązuje się do :
a) terminowego, zgodnego ze zgłaszanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy,
b) w przypadku realizacji zadania nr 1: wymiany na swój koszt uszkodzonych kontenerów w terminie 24
godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany kontenera (chyba, że krótszy
termin wskazano w ofercie),
c) w przypadku realizacji zadania nr 2: w przypadku pojawienia się awaryjnej konieczności niezwłocznego
wywozu nieczystości płynnych z uwagi na bardzo dużą liczbę klientów ZOO określonego dnia,
Wykonawca jest zobowiązany do ich wywozu w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (chyba, że krótszy termin wskazano w ofercie)
d) przyjmowania i uwzględniania uzasadnionej reklamacji,
e) przestrzegania godzin odbioru, tj. od 7.30 do 14.30 oraz ogólnie obowiązujących przepisów
porządkowych,
f) usuwania ewentualnych zanieczyszczeń z terenu będącego w administracji Zamawiającego,
w szczególności chodnika lub jezdni, spowodowanych wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
g) przy realizacji zadania nr 3 - zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu 160 koszy
na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu oraz wywóz śmieci
poza teren Ogrodu Zoologicznego, na wysypisko
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie maksymalne w kwocie
………………. zł netto, tj. ………………. zł brutto (słownie:…………………………….), w tym za zadanie nr
1 ………………. zł netto, tj. ………………. zł brutto, za zadanie nr 2 ………………. zł netto, tj.
………………. zł brutto, za zadanie nr 3 ………………. zł netto, tj. ………………. zł brutto,
z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą ilość
świadczonych usług według cen wskazanych w ofercie.
2. Cena usług objętych niniejszą umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. W przypadku ograniczenia ilości zamówienia cena ulega proporcjonalnemu obniżeniu, według cen
wskazanych w ofercie.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający będzie wypłacał co miesiąc z dołu, po prawidłowej
realizacji zamówienia w danym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze: …………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury / rachunku Wykonawcy,
obejmującej/ -ego wykonaną część zamówienia.
5. Strony postanawiają, iż za datę dokonania płatności przelewem uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie:
§2
Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego:
a) zadanie 1 - od dnia 01.03.2017 do dnia 31.12.2017 r.
b) zadanie 2 - od dnia 01.03.2017 do dnia 31.12.2017 r.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) w przypadku realizacji zadania nr 1:
- przygotowania miejsc dla ustawienia kontenerów o równym i utwardzonym podłożu, swobodnego dojazdu
do kontenerów oraz pola manewrowego przy wymianie kontenerów,
- eksploatacji ustawionych kontenerów zgodnie z przeznaczeniem,
- gromadzenia obornika wyłącznie w kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę,
- nie przemieszczania kontenerów bez ważnych powodów. O fakcie przemieszczenia kontenera
Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
b) w przypadku realizacji zadania nr 2:
- zabezpieczenia bezpośredniego dojazdu do miejsca zgromadzenia nieczystości oraz umożliwienia
niezbędnego miejsca manewrowego w trakcie załadunku.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do :
a) terminowego, zgodnego ze zgłaszanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy,
b) w przypadku realizacji zadania nr 1: wymiany na swój koszt uszkodzonych kontenerów w terminie 24
godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany kontenera (chyba, że krótszy
termin wskazano w ofercie),
c) w przypadku realizacji zadania nr 2: w przypadku pojawienia się awaryjnej konieczności niezwłocznego
wywozu nieczystości płynnych z uwagi na bardzo dużą liczbę klientów ZOO określonego dnia,
Wykonawca jest zobowiązany do ich wywozu w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (chyba, że krótszy termin wskazano w ofercie)
d) przyjmowania i uwzględniania uzasadnionej reklamacji,
e) przestrzegania godzin odbioru, tj. od 7.30 do 14.30 oraz ogólnie obowiązujących przepisów
porządkowych,
f) usuwania ewentualnych zanieczyszczeń z terenu będącego w administracji Zamawiającego,
w szczególności chodnika lub jezdni, spowodowanych wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
§5
6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie maksymalne w kwocie
………………. zł netto, tj. ………………. zł brutto (słownie:…………………………….), w tym za zadanie nr
1 ………………. zł netto, tj. ………………. zł brutto, za zadanie nr 2 ………………. zł netto,
tj. ………………. zł brutto, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
wyłącznie za rzeczywistą ilość świadczonych usług według cen wskazanych w ofercie.
7. Cena usług objętych niniejszą umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
8. W przypadku ograniczenia ilości zamówienia cena ulega proporcjonalnemu obniżeniu, według cen
wskazanych w ofercie.
9. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający będzie wypłacał co miesiąc z dołu, po prawidłowej
realizacji zamówienia w danym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze: …………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury / rachunku Wykonawcy,
obejmującej/ -ego wykonaną część zamówienia.
10. Strony postanawiają, iż za datę dokonania płatności przelewem uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Download