makro - Studia

advertisement
MAKRO
bada zjawiska i procesy zachodzące w skali całej gospodarki
bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczych oraz występujących między nimi zależności
makrowielkości gospodarcze – produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, popyt, ogólny
poziom cen, eksport, import
wielkości gospodarcze –występują w zasobach i strumieniach
zasoby- określają stan danej wielkości w określonym momencie (przykłady zasobów w makro –
zatrudnienie, bezrobocie, majątek produkcyjny) –zasoby należy odnosić do określonego momentu
strumienie- ukazują wartości pewnych wielkości ekonomicznych w jakimś przedziale czasu (przykłady
strumieni w makro –produkcja, dochód, wydatki, sprzedaż, inwestycje) –podawanie rozmiarów
strumieni bez określenia wymiaru czasu jest bezsensowne
agregacja –łączenie mikrowielkości w celu uzyskania makrowielkości
- należy agregować wielkości jednorodne (albo zasoby, albo strumienie)
- agregując zasoby, wielkości ekonomiczne muszą dotyczyć tego samego momentu
-agregując strumienie, wielkości ekonomiczne muszą dotyczyć tego samego okresu
Mierzenie – zatrudnienie i bezrobocie – w jednostkach naturalnych, pozostałe w jednostkach
wartościowo-pieniężnych
Nominalna i realna wartość (pieniężna ) agregatów
Przykład
Pieniężna (nominalna) wartość produkcji- dokonujemy agregacji strumienia produkcji wytworzonej
w ciągu jednego roku –sumujemy iloczyny ilości produktów wytworzonych w danym roku i ich cen.
Nastąpiło określenie przez rozmiary produkcji w wyrażeniu realnym oraz poziom cen produktów.
Produkcja w wyrażeniu realnym (należy wyodrębnić ze zmian nominalnej wartości produkcji, zmian
produkcji w wyrażeniu realnym).
Należy obliczyć nominalna wartość produkcji w porównywanych momentach w tzw. cenach stałych
(najczęściej ceny obowiązujące w początkowym roku badanego okresu)
Np.
W celu określenia wzrostu realnej produkcji w latach 19999-2000, mierzymy wartość produkcji z
2000 r. w cenach z 1999 r. i otrzymany wynik porównujemy z pieniężną wartością produkcji z 1999 r.
Powyższa metoda jest równa metodzie deflowania nominalnej produkcji w cenach bieżących.
Deflowanie – podzielenie nominalnej produkcji w cenach bieżących, wytworzonej w końcowym roku
badanego okresu, przez indeks ogólnego poziomu cen, wyrażający wzrost cen w okresie badanym –
indeks pełni rolę deflatora.
Należy podzielić wartość produkcji w cenach bieżących z 2000 r. przez indeks wzrostu poziomu cen(
w okresie 1999-2000) i otrzymany wynik porównać z nominalną produkcją z 1999.
Uzyskana różnica wskazuje zmiany produkcji w wyrażeniu realnym.
1
MODEL RUCHU OKRĘŻNEGO W GOSPODARCE
Gospodarka skład się – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i jednostek aparatu państwowego
centralnego i lokalnego
Gospodarka zamknięta –bez eksportu i importu
Czynniki produkcji –praca, kapitał, ziemia –właściciele –gosp. domowe, te czynniki sa potrzebne
przedsiębiorcom do uruchomienia produkcji
Wynagrodzenie-place, zyski, renty, czynsze dzierżawne
Przedsiębiorstwa zgłaszają gosp. dom. zapotrzebowanie na czynniki produkcji, a gosp. je
udostępniają świadcząc usługi. Za usługi czynników produkcji przedsiębiorstwa wypłacają gosp.
wynagrodzenia, dzięki którym gosp. mogą kupować dóbr i usługi wytwarzane przez przeds.
Zatem strumień dóbr i usług przepływa od przeds. do gosp. dom.
Wnioski:
1. Gosp. i przedsiębiorcy są od siebie ściśle zależni. Wysokość wydatków gosp. na dobra i usługi
zależy od ich dochodów, a te z kolei od zapotrzebowania przedsiębiorców na usługi
czynników produkcji oraz wynagrodzeń tych czynników. Z drugiej strony wydatki na dóbr i
usługi decydują o rozmiarach produkcji i zapotrzebowaniu przedsięb. na usługi czynników
produkcji.
2. Rozmiary działalności mierzymy mierząc
-Strumienie pieniężne wydatków na dobra i usługi lub strumienie dochodów czynników prod.
-strumienie rzeczowe –wytwarzanych dóbr i usług
Mamy trzy sposoby pomiaru działalności gospodarczej – tj. mierzenie strumieni wydatków,
dochodów , produktów.
3. Wszystkie metody pomiaru muszą dać jednakowy wynik
Strumienie pieniężne są odpowiednikami strumieni rzeczowych
Wydatki na dobra i usługi są równe dochodom czynników produkcji
Dochody czynników produkcji =wartości wyprodukowanych dóbr i usług
Wydatki na dobra i usługi =wartości wyprodukowanych dóbr i usług
Odpływy obejmują – oszczędności, podatki, wydatki na import
Dopływy- wydatki inwestycyjne, wydatki rządowe, dochody z eksportu
PKB - PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Miara produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku
MOŻNA OBLICZYC TRZEMA SPOSOBAMI
1. Sumując wartości dóbr i usług wytworzonych w kraju –metoda sumowania produktów
2. Sumując dochody powstające przy jego wytwarzaniu- metoda sumowania dochodów
3. Sumując wydatki ponoszone na zakup wytworzonych dóbr i usług –metoda sumowania
wydatków
Ad.1. metoda sumowania produktów
nie należy dodawać wielokrotnie tych samych elementów –dwa sposoby uniknięcia podwójnego
liczenia
1 sumowanie wartości tzw. produktów finalnych (dobra i usługi nabywane przez ostatecznego
użytkownika), należy dodawać wartość wyprodukowanych w danym roku produktów finalnych
- dobra i usługi konsumpcyjne nabywane przez gosp. dom
2
-dóbr i usługi inwestycyjne (np. maszyny)nabywane przez przedsięb.
Dobra inwestycyjne nie zużywają się w całości w jednym cyklu wytwórczym
Produkty zużywane w jednym cyklu przez przedsięb. to produkty pośrednie
2 sumowanie tzw. wartości dodanej
Wartość dodana to przyrost wartości produktów będący rezultatem danego procesu produkcji,
obliczana przez odjęcie od wartości dóbr/usług sumy kosztów rzeczowych czynników produkcji
zużytych przy wytworzeniu dóbr/usług.
Ad 2. metoda sumowania dochodów
Dochody czynników produkcji to: płace, renty, procenty i zyski
PKB=suma wartości dodanych=suma dochodów czynników produkcji
Uwzględniamy tylko te dochody, które powstają w zw. z wytworzeniem dóbr/usług!!!
Płatności transferowe – to –emerytury, renty, różne zasiłki, stypendia i inne płatności z budżetu –
nie są dochodami z tytułu udziału w procesie produkcji – nie należy uwzględniać w rachunku
PKB!!!!!!
Ad 3. - metoda sumowania wydatków
Sumowanie wydatków na produkty finalne
-wydatki na produkty konsumpcyjne(dobra/usługi) w kraju – Ck
-wydatki na krajowe produkty inwestycyjne -Ik
-wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra/usługi z wyłączeniem płatności
transferowych –Gk
-wydatki zagranicy na krajowe produkty eksportowane –Exk
PKB=Ck+Ik+Gk+Exk
Pomijamy w tym rachunku dobra/usługi z importu
Można osiągną odejmując wielkość łącznego importu
PKB=C+I+G+Ex-Im, gdzie C, I, G i Ex zawierają komponenty z importu
Praktyka statystyczna
PKB=C+I+G+X
- X różnica między eksportem a importem tj. eksport netto
Z rachunku PKB odejmujemy podatki pośrednie np. VAT, akcyzowy
Do rachunku PKB dodajemy subsydia ( otrzymywane z budżetu)
Wyróżniamy PKB w cenach rynkowych i PKB w cenach czynników produkcji
PKB w cenach rynkowych- miara produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez
ostatecznych odbiorców, obejmujący podatki pośrednie.
PKB w cenach czynników produkcji- miara produkcji krajowej z pominięciem podatków
pośrednich i uwzględnieniem subsydiów, to kategoria odpowiada obliczaniu PKB metodami
sumowania produktów i dochodów.
PKB w cenach rynkowych=C+I+G+X=Ck+Ik+Gk+Exk
Oraz
PKB w cenach czynników produkcji=PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie + subsydia =
Suma dochodów czynników produkcji
3
PRODUKT NARODOWY BRUTTO
PNB koryguje wielkość PKB o przepływy dochodów z własności.
PNB jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca
świadczenia usług przez czynniki produkcji.
PNB=PKB powiększony o dochody netto z tytułu własności za granicą.
dochody netto –nadwyżka napływu dochodów z tyt. Św. Usług czynników prod. za granicą nad
odpływem dochodów powstałych w wyniku świadczenia usług w kraju przez cudzoziemców w kraju
PNB w cenach czynników produkcji= PKB w cenach czynników produkcji +dochody netto z tytułu
własności za granicą
PNN –PRODUKT NARODOWY NETTO-NAZYWANY
DOCHODEM NARODOWYM
PNN – miara produkcji uwzględniająca inwestycje netto
PNN – jest różnicą między PKB a amortyzacją
PNN w cenach czynników produkcji =dochód narodowy (Y)= PNB w cenach czynników produkcji –
amortyzacja
PNB w cenach czynników produkcji odzwierciedla sumę dochodów powstających w produkcji ale gdy
odejmiemy od niej sumę amortyzacji , podatki bezpośrednie przedsięb. oraz zyski nie podzielone na
rozwój przedsięb. – otrzymamy łączną wartość dochodów osobistych, uzyskiwanych przez gosp.
dom. w przedsiębiorstwach.
PNN i dochód narodowy odnoszą się do całej gospodarki, wskazują na wielkość produkcji
wytworzonej w gospodarce.
Do oceny poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju oraz przeciętnego standardu życiowego
wykorzystuje się PKB oraz dochód narodowy na jednego mieszkańca. Należy więc podzielić PKB przez
liczbę ludności w kraju. Otrzymamy tzw. PKB per capita w cenach bieżących.
4
Download