a) transmisji sygnałów w wąskim paśmie, b

advertisement
Podstawy technologii mobilnych
1. Technologia transmisji sygnałów UWB polega na:
a) transmisji sygnałów w wąskim paśmie,
b) rozkładzie mocy transmitowanych sygnałów na całe dostępne widmo częstotliwości
o szerokości nawet kilku GHz
c) transmisji sygnałów o bardzo dużej mocy
d) transmisji sygnałów na bardzo duże odległości
2. Standardem IEEE 802.11 dotyczącym bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych
jest standard:
a) 802.11a
b) 802.11b
c) 802.11i
d) 802.11g
HTML/CSS
1. Ostatnia w pełni zatwierdzona rekomendacja W3C dla języka HTML to:
a. 4.01
b. 3.2
c. 5.0
d. 3.0
2. Który z selektorów wybierze akapit o klasie akapit1
a. p#akapit1
b. p.akapit1
c. a#akapit1
d. a.akapit1
PHP/JS
1. Jak w JavaScript odwołać się do właściwości x obiektu „obiekt”
a. obiekt.x
b. obiekt->x
c. obiekt[x]
d. obiekt(x)
2. W PHP i JavaScript poprawne odwołanie do elementu tablicy to:
a. $tablica[$liczba];
b. $tablica($liczba);
c. $tablica{$liczba};
d. $tablica<$liczba>;
CMS
1. W systemie Joomla! komponent (component):
a. zajmuje większość wyświetlanej strony i nie można zmieniać jego pozycji
b. to fragment treści który można przypisywać do różnych pozycji na stronie
c. element rozszerzający funkcjonalność zainstalowanych elementów
d. element określający wygląd strony
2. W systemie Joomla! wyświetlenie na stronie modułu NIE wymaga (nie jest
konieczne):
a. Przypisania modułu do pozycji zdefiniowanej w szablonie
b. Opublikowania modułu
c. Wyświetlenia tytułu modułu
d. Zainstalowania modułu
Aplikacje internetowe
Architektura 5-poziomowa aplikacji internetowych składa się z następujących warstw:
- klienta, prezentacji, aplikacji, integracji, logiki biznesowej
- klienta, prezentacji, aplikacji, integracji, danych
- klienta, aplikacji, integracji, danych
- sieci, aplikacji, integracji, danych, logiki biznesowej
Co oznacza akronim RIA w kontekście aplikacji webowych?
- Ruby Internet Application
- Rich Internet Application
- Rails Internet Application
- Rich Internet Access
Projektowanie i Grafika (2 przedmioty w jednym)
1. SSL to:
a. Secure Sockets Layer – protokół służący bezpiecznemu przesyłaniu danych,
np. Na witrynach e-commerce
b. Secure Shopping List – protokół służący bezpiecznemu przekazywaniu listy
wybranych produktów na witrynie e-commerce do zapłąty
c. System Specification Language – język opisujący zawartość witryny
internetowej
d. Single-Sign Letter – dodatek do przeglądarki pozwalający na zapamiętywanie
haseł, aby nie trzeba było ich wpisywać ponownie przy oglądany tej samej
strony (np. przy logowaniu się do konta pocztowego)
1. Definiując cele dobrej witryny, powinniśmy przede wszystkim zadbać o to, aby:
a. Były one jak najbardziej ogólne
b. Były „SMART”
c. Zostały zapisane jako komentarz na każdej stronie witryny, tak aby
wyszukiwarka dobrze zaindeksowała stronę
d. Zostały przedstawione Klientowi
Bezpieczeństwo
1. Cykl Deminga wykorzystywany m.in. w Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji składa się z następujących kroków:
a. Słuchaj, Wyciągaj wnioski, Odpowiadaj, Oceniaj
b. Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj, Działaj
c. Planuj, Przydzielaj, Wymagaj, Oceniaj
d. Dziel, Rządź
2. W kontekście bezpieczeństwa informacji „Honeypot” to:
a. Dystrybucja systemu Linux zawierająca głównie oprogramowanie do łamania
sieci WiFi
b. Pułapka mająca na celu wykrycie prób nieautoryzowanego użycia systemu lub
próby pozyskania danych
c. Baza danych w internecie z informacjami o niezałatanych dziurach w
systemach informatycznych
d. Pseudo hackera, który włamał się na serwery NASA i wykradł zdjęcia
satelitarne okolic Roswell
USŁUGI SIECI INTERNET
1. Z którą z warstw systemu dystrybucji czasu w sieci, nie ma możliwości
skomunikowania się poprzez sieć IP?
a. Stratum 0
b. Stratum 1
c. Stratum 2
d. Istnieje możliwość komunikacji sieciowej z każdą z warstw
2. Protokół komunikacji w usłudze Usenet to:
a. NTP
b. POP3
c. NNTP
d. HTTP
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
1. Przypadek użycia
a. Reprezentuje funkcjonalność dostępną dla aktora (zbiór akcji)
b. Jest inicjowany bezpośrednio/pośrednio przez aktora
c. Może być powiązany z innymi przypadkami poprzez relacje uogólnienia,
rozszerzenia i zawierania
d. wszystkie powyższe
2. model waterfall
a. to sekwencyjny model tworzenia oprogramowania
b. b. pozwala na zmianę założeń na każdym etapie projektu
c. c. zakłada adaptacyjne reagowanie na wymagania użytkownika
d. d. nie zakłada testów akceptacyjnych
BAZY DANYCH
1. Normalizacja bazy danych to:
a. uproszczenie bazy danych
b. usunięcie z bazy zbędnych danych
c. dodanie dodatkowych kolumn do bazy danych
d. zmiana modelu bazy danych tak, aby pozbawić go niepożądanych cech
2. Podstawowym elementem modelu relacyjnego są
a. tabele
b. wiersze
c. kolumny
d. relacje
SQL
1. 2) Jakim operatorem dokonujemy selekcji w zapytaniu
a. FROM
b. SELECT
c. WHERE
d. ORDER BY
2. Jaką funkcją wyświetlić n rekordów z tabeli
a. TOP
b. GROUP
c. ORDER BY
d. HAVING
JAVA
Servlet to
 Klasa Javy uruchamiana po stronie serwera aplikacji
 Rozszerzenie appletu, także działające po stronie klienta
 Aplikacja mobilna napisana w Javie
 Aplikacja okienkowa dla komputerów stacjonarnych
Ile głównych elementów może zawierać plik XML
 1
 Dowolną ilość
JAVA MOBILNA
Podstawowym elementem aplikacji mobilnej dla systemu Android jest:




View
Intent
Fragment
Activity
Która odpowiedź jest poprawną definicją domyślnego konstruktora klasy Foo




public void Foo()
public Foo Foo()
public <T> Foo()
public Foo()
WINDOWS PHONE
Obiektem po którym dziedziczą strony aplikacji jest




PhonePage
PhoneApplicationPage
Activity
ActivityPage
Główny plik definiujący zachowanie aplikacji nazywa się:




App.xaml
App.config
Main.xaml
Config.xaml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
XSLT to: język przekształceń dokumentów XML
Applet to: mały program osadzony w przeglądarce www uruchamiany po stronie klienta
Który jest poprawny: <?xml version = "1.0" encoding ="utf-8"?>
Ile głównych elementów może zawierać plik XML: 1
Servlet to: Klasa Javy uruchamiana po stronie serwera aplikacji
XPath to: język służący do adresowania części dokumentu XML
Android to: System operacyjny oparty na Linuxie
Najważniejsze informacje o aplikacji dla Androida zawarte są w pliku: androidmanifest
Podstawowym elementem aplikacji mobilnej dla systemu android jest: activity
Która odpowiedz jest poprawną definicją domyślnego konstruktora klasy Foo: public Foo()
Jak nazywa się maszyna wirtualna Javy dla Androida: Dalvik
Bezpieczeństwo informacji oznacza tu zachowanie:
• poufności
• integralności
• dostępności
1. Co oznacza akronim RIA: Rich Internet Application
2. Wady aplikacji internetowych: Szybkość działania interfejsu użytkownika
3.Zalety aplikacji internetowych: Brak oprogramowania klienta na stacjach roboczych
4. Poziomy (tiery) aplikacji internetowych to: logiczne fragmenty aplikacji, które mają przypisaną rolę
5. Architektura 5 poziomowa aplikacji internetowych
Klienta -> prezentacji -> aplikacji -> integracji -> danych
6. Dopasuj technologie:
Server-side: php
Client-side: java script
7. Co to jest framework aplikacji internetowej: oprogramowanie szkieletowe wykorzystujące
technologie internetowe służące do wspierania opracowywania i budowania aplikacji
8. Architektura MVC (model view control) rozdzielenie modelu danych od logiki biznesowej i
interfejsu użytkownika
9.które zdanie nie określa web 2.0 serwisy web 2.0 nie posiadają elementów społecznościowych i nie
ułatwiają nawiązywania kontaktów międzyludzkich
10. Jaka jest rola skryptów client-side: zadania związane z prezentacją informacji
Download