Specjalistyczny Zespół - Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w

advertisement
ZOAG  240/15/12
Specjalistyczny Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
Rzeszów, dnia 4.10.2012 r.
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków
o wartości poniżej 200 000 EURO, numer sprawy ZOAG  240/15/12.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyjaśnia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1
Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 1 wyrazi zgodę na
zaoferowanie Filgrastim roztwór do wstrz. 48 mln j.m/0,8 ml x 1 ampułko-strzykawka?
Dopuszczeni wymienionego produktu pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentów co
przyczyni się do konkurencyjności cenowej oferty na dany pakiet.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 11 do
osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3
Dotyczy SIWZ. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk
(tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena
innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Prosimy o podanie pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.
Pytanie nr 4
Dotyczy SIWZ .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub
ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5
Dotyczy SIWZ. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku
zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie
ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.
Pytanie nr 6
Dotyczy SIWZ. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki
lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7
Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1,2,3. Czy w Zadaniu 8 poz.1,2,3 Zamawiający wymaga, aby
zaoferowane preparaty znajdowały się na liście refundacyjnej obowiązującej w dniu otwarcia
przetargu ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty znajdowały się na liście
refundacyjnej obowiązującej w dniu otwarcia przetargu.
Pytanie nr 8
Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany w zadaniu 12, poz 1
Paracetamolum 10mg/ml 100ml - posiadał zarejestrowane wskazania do stosowania również u
pacjentów o masie ciała poniżej 33 kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.
Pytanie nr 9
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 72 i 73.„ Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 72 i 73 wyrazi
zgodę na udział w przetargu pasków, które pakowane są po 50 sztuk, temperatura przechowywania
pasków 4-40ᵒC, możliwość pomiaru w mg/dl i mmol/l, objętość krwi wynosi 0,7µl, z funkcją „Auto
Coding”, kompatybilne z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi, kalibrowane do osocza,
pomiar metodą biosensoryczną, część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem
(funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik
nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta), wykorzystany enzym na paskach, to
Oksydaza Glukozowa (GOD,)co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający
normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a.?
Proponowany przez nas produkt spełnia wszystkie zalecenia Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego. Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na
złożenie oferty konkurencyjnej.
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów,
które będą w cenie pakietu na paski. Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów
producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 55 i 56. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 pozycja 55 i 56 wyrazi
zgodę na udział w przetargu synbiotyku, który posiada aż 9 szczepów bakterii probiotycznych,
stosowany 1 raz na dobę, nie wymaga przechowywania w lodówce oraz nie zawiera mleka, kazeiny
ani konserwantów. Jednocześnie prosimy o podanie ilości kapsułek potrzebnych Zamawiającemu
przy założeniu dawkowania 1 kapsułki na dobę. Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej
opisanego produktu pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie w Zadaniu nr 13 poz. 56 leku
równoważnego. Zamawiający wymaga 2700 kapsułek przy dawce 1 raz dziennie.
Pytanie nr 11
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 145. Czy w zadaniu nr 15, poz. Nr 145 Zamawiający dopuści
z powodu braku produkcji zaoferowanie leku w dawce 10 mg/10ml*10 amp. w ilości 200 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 12
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 145. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 15
pozycji nr 145 i dopuszczenie produktu NITRACOR r.do inf. 10mg/5ml 50amp.x5ml w ilości 80
opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 13
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 146. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 15
pozycji nr 146 i dopuszczenie produktu NITRACOR r.do inf. 10mg/5ml 50amp.x5ml w ilości 20
opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14
Dotyczy SIWZ. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk
(tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena
innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Prosimy o podanie pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.
Pytanie nr 15
Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast
drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 16
Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek
zamiast fiolek i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 17
Dotyczy Zadania nr 2 poz. 4 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak 2 w poz. 4
Carboplatin 0,45 g/45 ml 1 fiol – w ilości 40 szt. Umożliwi to przystąpienie do pakietu większej
ilości Wykonawców, a tym samym zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz zapewnienie, w
związku z brakiem ciągłości dostaw co najmniej do końca 2012 roku dawki 600mg, stałej
dostępności do preparatu onkologicznego Carboplatin 450 mg..
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18
Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1,2,3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak 8 w poz.:1, 2, 3
Gemcitabine inj w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji, w wymaganych dawkach?
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 19
Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak 9 w poz.1
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml 1 amp.-strz a 0,8 ml w ilości 30
op.? Umożliwi to przystąpienie do pakietu większej ilości Wykonawców, a tym samym zachowanie
zasady uczciwej konkurencji i korzystniejszej oferty cenowej
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 20
Dotyczy Zadania nr 14 poz. 20. Czy Zamawiający w pak 14 w poz. 20 wymaga Bupivacainum
0,05g/10 ml, inj.,10 amp w ilości 60 op.? Czy Bupivacainum 0,05g/10 ml *10 amp. 6 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Bupivacainum 0,05g/10 ml, inj.,10 amp w ilości 60 op.
Pytanie nr 21
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 145. Czy Zamawiający w pak 18 w poz. 145 Perlinganit 50 mg/50 ml
flak -400 op., wyraża zgodę na wycenę Nitracor,10 mg/5 ml, inj.doż.,wlew, 50 amp – 40 op. ?
Pozytywna odpowiedź, pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty cenowej. ( Perlinganit 50mg /50
ml – zakończona produkcja od 10.05.2012).
Odpowiedź: Prosimy o wycenę Perlinganit 10 mg/10ml x10fiol 200op.
Pytanie nr 22
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 124. Czy Zamawiający w pak 15 w poz. 124 wymaga Nutridrink Yogurt
o sm. wanil – cytr. 200 ml – 100 op.? Czy Nutridrink Juice Style płyn jabłkowy lub truskawkowy 200
ml – 100 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Nutridrink Yogurt o sm. wanil – cytr. 200 ml – 100 op.
Pytanie nr 23
Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji,
których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i umieszczenie adnotacji pod
pakietem.
Pytanie nr 24
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 16, 27, 28, 44, 46, 86. Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wykreślenie z pakietu 13 poniższych pozycji, ze względu na brak produkcji, brak dystrybucji i brak
dostępnego równoważnika na rynku:
Poz. 16 Calcium 10% inj. 10 ml * 10 amp.
Poz. 27 Diaprel tabl 0,08g * 60 tabl.
Poz. 28 Dicortineff maść do oczu 3 g.
Poz. 44 Igła do Novopenu 0,25*6 mm * 7 szt
Poz. 46 Ins. Actrapid Penfil inj,. 100 j.m. 3 ml *5
Poz. 86 Tetabulin inj. 250 j.m./1ml * 1 fiol
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zadania 13 jedynie pozycji 28, do
pozostałych pozycji zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 25
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 94. Czy Zamawiający w pak. 13 w poz. 94 wyraża zgodę na wycenę:
Vit. B 1 Pliva, 25 mg/1 ml, inj.,10 amp w ilości 5 op.?( Brak rejestracji preparatu w dawce 25mg/ml ,2
ml )
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 26
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 57. Czy Zamawiający w pak. 13 w poz. 57 wyraża zgodę na wycenę:
Gaziki do dezynfekcji 4 cm *12 cm 100 szt. – 10 op.? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty
cenowej .
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 27
Dotyczy Zadania nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie do zadania 12 dotyczącego
produktu PARACETAMOL INJ. 1G/100ML 10 but. I wyrazi zgodę na produkt zamienny o nazwie
Paracetamol Panpharma 10mg/ml, roztwór do infuzji ( 1 worek 100ml zawiera 1000mg
paracetamolu w opakowaniach – po 10 sztuk), który daje możliwość wygodnej podaży leku?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 28
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 39, 60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu
13, poz. 39 i 60 Metforminum hydrochl. 850 mg* 60 tabl. Tego samego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 29
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 1, 33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 15,
poz. 1, 33 Paracetamolu czop. 500 mg*20 tabl. tego samego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 30
Dotyczy Zadania nr 15 poz. 34, 141. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu
15, poz. 34, 141 Paracetamolu czop. 250 mg*10 tabl. tego samego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 31
Dotyczy Zadania nr 13 poz. 62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 13,
poz. 62 Neomycinum aerozol 55ml (6,8 mg/ml) w ilości 50 op ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z pozytywną odpowiedzią na wydzielenie z zadania nr 15 poz. 11 Zamawiający
tworzy nowe zadanie nr 16.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt 1 oraz art. 12a. ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 9.10.2012 r.
i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert nastąpi 9.10.2012 r. godz. 9:15.
Wprowadzona modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem.
p.o. D Y R E K T O R
lek. med. Dorota Nierojewska
Download