Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski

advertisement
Zasady udzielania
pomocy publicznej
po akcesji Polski do
Unii Europejskiej
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy
publicznej
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego WE:
Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo
Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem
konkurencji
poprzez
sprzyjanie
niektórym
przedsiębiorstwom
lub
produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym
rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę
handlową między Państwami Członkowskimi.
3
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Zasady wynikające z art. 87 ust. 1 TWE:
Transfer środków publicznych,
Korzyść ekonomiczna,
Selektywność,
Wpływ na konkurencję i wymianę handlową
4
Różne rodzaje pomocy można ująć w dwie
kategorie interwencji:
1. Pomoc polegająca na subwencjonowaniu
czyli bezpośrednim transferowaniu
świadczeń pieniężnych lub rzeczowych;
2. Pomoc polegająca na zmniejszeniu obciążeń
przedsiębiorstw które normalnie ciążą na
przedsiębiorstwie np. ulgi podatkowe
Zakazem art.. 87 ust. 1 nie są objęte
tylko te formy pomocy państwa, któryh
skutki ograniczają się do terytorium
państwa lub dotykają jego handlu z
krajami trzecimi. Przedmiotem zakazu
nie jest także niewielka wysokość
pomocy państwa tzw. pomoc bagatelna.
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 87 ust. 2 TWE:
Zgodna ze wspólnym rynkiem jest:
pomoc
o
charakterze
socjalnym
przyznawana
indywidualnym
konsumentom, pod warunkiem, że jest przyznawana bez dyskryminacji
związanej z pochodzeniem produktów,
pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami
żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej
Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest
niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych
spowodowanych tym podziałem.
7
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 87 ust. 3 TWE:
Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana:
pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu
regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub
regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego
zatrudnienia;
pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych
projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego
zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego;
8
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 87 ust. 3 TWE
(c.d.):
Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana:
pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze
wspólnym interesem;
pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany
handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze
wspólnym interesem;
inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją,
stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji.
9
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Trzy główne kategorie pomocy
wynikające z art. 87 ust. 3 TWE
pomoc regionalna,
pomoc horyzontalna,
pomoc sektorowa.
10
Pomoc publiczna a
polityka właścicielska
Test prywatnego inwestora /
wierzyciela
Test prywatnego inwestora
Artykuł 295 TWE – zasada neutralności
wobec systemu własności przyjętego w
poszczególnych państwach członkowskich
Z zasady tej wynika założenie jednakowego
traktowania przedsiębiorstw, niezależnie czy
należą one do sektora prywatnego, czy
publicznego.
12
Test prywatnego inwestora
Test prywatnego inwestora / wierzyciela
polega na zadaniu pytania, czy prywatny
inwestor / wierzyciel zrobiłby to, co robi
państwo, mając udziały w przedsiębiorstwach
lub spółkach – czyli na pytaniu, jakie są
warunki rynkowe realizacji danej inwestycji.
13
Test prywatnego inwestora
Zastosowanie art. 92 i 93 (obecnie art. 87 i 88) TWE
w odniesieniu do udziałów organów publicznych
Udziały publiczne – bezpośrednie udziały
organów
centralnych,
regionalnych
lub
lokalnych, a także bezpośrednie udziały
instytucji finansowych lub innych agencji
państwowych, regionalnych lub przemysłowych,
które są finansowane ze środków publicznych
lub na które organy centralne, regionalne lub
lokalne mają dominujący wpływ
14
Test prywatnego inwestora
Zastosowanie art. 92 i 93 (obecnie art. 87 i 88) TWE
w odniesieniu do udziałów organów publicznych
Głównym
wyróżnikiem
występowania
pomocy publicznej jest fakt przysporzenia
korzyści dla beneficjenta, której nie
otrzymałby w normalnych warunkach
rynkowych.
15
Test prywatnego inwestora
Zastosowanie art. 92 i 93 (obecnie art. 87 i 88) TWE
w odniesieniu do udziałów organów publicznych
Nie będzie stanowić pomocy publicznej:
wniesienie kapitału z przeznaczeniem na nowe
inwestycje (przy dobrej sytuacji spółki i braku
nadwyżki zdolności produkcyjnych na rynku),
podwyższenie
kapitału
zakładowego,
proporcjonalne do posiadanych udziałów, przy
jednoczesnym wniesieniem kapitału przez
prywatnego inwestora
16
Test prywatnego inwestora
Zastosowanie art. 92 i 93 (obecnie art. 87 i 88) TWE
w odniesieniu do udziałów organów publicznych
Pomoc publiczna nie będzie występować również,
gdy tworzy się nową spółkę, przy założeniu, że
podmiot publiczny stosuje te same kryteria, co
dostawca kapitału w normalnych warunkach
rynkowych.
17
Test prywatnego inwestora
Zastosowanie art. 92 i 93 (obecnie art. 87 i 88) TWE
w odniesieniu do udziałów organów publicznych
Nie będzie spełniony test w sytuacji, gdy:
sytuacja finansowa spółki powoduje, że
dokapitalizowanie
nie
zwróci
się
w
odpowiednim czasie,
z powodu niewystarczająch przepływów, spółka
nie uzyskałaby środków niezbędnych do
realizacji inwestycji,
celem utworzenia nowej firmy jest przejęcie lub
kontynuacja nierentownej działalności.
18
Test prywatnego inwestora
Zastosowanie art. 92 i 93 (obecnie art. 87 i 88) TWE
w odniesieniu do udziałów organów publicznych
Nie będzie spełniony test prywatnego inwestora
również w sytuacji, gdy względy społeczne,
względy
polityki
regionalnej,
czy
względy
sektorowe, którymi mogłoby się kierować państwo
przy podejmowaniu decyzji, nie mają znaczenia dla
inwestora prywatnego i dlatego nie są brane pod
uwagę.
19
Test prywatnego inwestora
1.Punkt odniesienia – duże przedsiębiorstwo prywatne
2.Okres zwrotu – długookresowa perspektywa w osiąganiu
zysku
3.Względy społeczne, polityki regionalnej – nie brane pod
uwagę
4.Stopa procentowa – rynkowa (referencyjna)
5.Moment dokonywania przysporzenia
6.Sytuację finansową przedsiębiorstwa
-charakter trudności – przejściowy
-sytuacja w sektorze - nadwyżka zdolności produkcyjnych
-wiarygodny plan restrukturyzacyjny
7.Strukturę własności
20
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy
publicznej
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Zatwierdzanie pomocy publicznej
(art. 88 ust. 3 TWE)
Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do
przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach
przyznania lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan
nie jest zgodny ze wspólnym rynkiem w rozumieniu
artykułu 87, wszczyna bezzwłocznie procedurę zmiany
pomocy lub jej zwrotu. Dane Państwo Członkowskie nie
może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki
procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej.
22
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Zwrot pomocy pomocy publicznej
(art. 88 ust. 2 TWE)
Jeśli Komisja stwierdzi, po wezwaniu zainteresowanych stron do
przedstawienia uwag, że pomoc przyznana przez Państwo lub przy
użyciu zasobów państwowych nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem
w rozumieniu artykułu 87, lub że pomoc ta jest nadużywana,
decyduje o zniesieniu lub zmianie tej pomocy przez dane Państwo
w terminie, który ona określa.
Jeśli dane Państwo nie zastosuje się do tej decyzji w wyznaczonym
terminie, Komisja lub każde inne zainteresowane Państwo może
wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości.
23
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Monitorowanie pomocy pomocy publicznej
(art. 88 ust. 1 TWE)
Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi
stale bada systemy pomocy istniejące w tych
Państwach. Proponuje im ona stosowne środki
konieczne ze względu na stopniowy rozwój lub
funkcjonowanie wspólnego rynku.
24
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 89 TWE
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na
wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim, może wydać wszelkie właściwe
rozporządzenia w celu zastosowania artykułów 87 i
88, a w szczególności może określić warunki
stosowania artykułu 88 ustęp 3 i kategorie pomocy
zwolnione z tej procedury.
25
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 16 TWE
Bez uszczerbku dla artykułów 73, 86 i 87 oraz zważywszy
na miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie
gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii,
jak również ich znaczenie we wspieraniu jej spójności
społecznej i terytorialnej, Wspólnota i Państwa
Członkowskie, każde w granicach swych kompetencji i w
granicach stosowania niniejszego Traktatu, zapewniają,
aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad i na
warunkach, które pozwolą im wypełniać ich zadania.
26
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 86 TWE
Państwa Członkowskie, w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych i
przedsiębiorstw, którym przyznają prawa specjalne lub wyłączne, nie
wprowadzają ani nie utrzymują żadnego środka sprzecznego z
normami niniejszego Traktatu.
Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi
w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu
skarbowego podlegają normom niniejszego Traktatu, zwłaszcza
regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi
prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych
zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w
sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty.
27
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Art. 296 TWE
Postanowienia niniejszego Traktatu nie stanowią przeszkody w stosowaniu
następujących reguł:
żadne Państwo Członkowskie nie ma obowiązku udzielania informacji,
których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego
bezpieczeństwa;
każde Państwo Członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za
konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa,
a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub
materiałami wojennymi; środki takie nie mogą negatywnie wpływać na
warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do produktów,
które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.
28
Definicja i podstawowe
uregulowania pomocy publicznej
Pojęcie przedsiębiorcy
forma prawna podmiotu;
cel prowadzenia działalności gospodarczej
(orzeczenie z dnia 21 września 1999 r. w
sprawie Albany C-67/96);
29
Pomoc publiczna - definicje
Pomoc publiczna może być udzielona:
na podstawie
programu pomocowego
jako pomoc
indywidualna
30
Pomoc publiczna - definicje
Program pomocowy to akt normatywny na
podstawie którego:
można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na
rzecz generalnie i abstrakcyjnie określonych
przedsiębiorstw (nie ma konieczności stosowania
dalszych środków implementujących);
pomoc (nie związana z konkretnym projektem)
może zostać przyznana jednemu lub kilku
przedsiębiorcom na czas nieokreślony i/lub w
nieokreślonej kwocie.
31
Pomoc publiczna - definicje
Wyróżniamy programy pomocowe:
udzielania pomocy
w ramach
pozostałe
de minimis
wyłączeń
grupowych
programy
pomocowe
32
Pomoc publiczna - definicje
Pomoc indywidualna:
pomoc, która nie jest przyznawana na
podstawie programu pomocowego;
pomoc udzielana na podstawie programu
pomocowego, ale podlegająca obowiązkowi
notyfikacji do Komisji Europejskiej.
33
Pomoc publiczna - definicje
Wyróżniamy pomoc indywidualną:
de minimis
w ramach
pozostałą
wyłączeń
grupowych
pomoc
indywidualną
34
Od dnia 1 stycznia 2009 r. pomoc publiczna
jest udzielana na nowych zasadach. Ma to
związek z wejściem w życie Rozporządzenia
Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008
r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne
ze
wspólnym
rynkiem
w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie
w
sprawie
wyłączeń
blokowych).
Rozporządzenie
to
ma
zastosowanie między innymi do takich
kategorii pomocy publicznej jak: pomoc na
szkolenia, pomoc na działalność badawczą,
rozwojową i innowacyjną, pomoc na usługi
doradcze dla MSP.
Download