technik geodeta

advertisement
Nazwa zawodu: TECHNIK GEODETA
Kod zawodu: 311104
Informacje na temat planów zatrudnieniowych pracodawców z województwa
kujawsko-pomorskiego.1
Plany pracodawców dotyczące zatrudnień i zwolnień w poszczególnych latach
Tabela 1. Liczba podmiotów deklarujących zatrudnienie pracowników oraz zwolnienie
pracowników w zawodzie technik geodeta w latach 2010-2013.
Liczba
podmiotów
deklarujących:
Zatrudnienie
Zwolnienie
Bilans
2010 r.
N=2054
0
0
0
Liczba ankietowanych podmiotów
2011 r.
2012 r.
2013 r.
N=2049
N=2031
N=0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
Ogółem
N=6134
2
0
2
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 2. Planowana wielkość zatrudnienia pracowników oraz zwolnienia pracowników
w latach 2010-2013 (liczba osób wskazana w planach pracodawców w zawodzie technik
geodeta).
Liczba osób
ujęta w
deklaracjach:
Zatrudnienia
Zwolnienia
Bilans
2010 r.
2011 r.
0
0
0
2013 r.
2012 r.
7
0
7
0
0
0
Ogółem
0
0
0
Źródło: Opracowanie własne
Najczęściej wskazywane powody planowanego zatrudnienia w 2011 r.:
- wzrost popytu na produkty i usługi – 4 osoby
- uzupełnienie braków kadrowych – 3 osoby
Plany zatrudnieniowe pracodawców nie dotyczyły zatrudnienia subsydiowanego.
1
Źródło danych: badanie ankietowe pracodawców realizowane w latach 2010, 2011, 2012, 2013 przez WUP
w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi PUP województwa.
7
0
7
DANE OGÓŁEM Z CZTERECH EDYCJI BADANIA – 2010, 2011, 2012,
2013;
N=7 (liczba osób planowanych do zatrudnienia)
Profil pracodawcy:
1. 7 osób w zawodzie technik geodeta poszukiwanych było przez podmioty duże.
2. Większość ofert (4) pochodziło od pracodawców sektora prywatnego.
3. Najwięcej wolnych miejsc pracy z sekcji: Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna (4 oferty)
Potrzeby pracodawców:
Oczekiwania wobec kandydatów na stanowiska pracy w zawodzie technik geodeta:
1. Znajomość obsługi programów komputerowych
W przypadku wszystkich ofert znajomość obsługi komputera była wymagana – 3
stanowiska dotyczyły znajomości aplikacji biurowych, 4 - innych aplikacji (pracodawcy
nie określili jakich).
2. Znajomość języka obcego
Pracodawcy nie oczekiwali znajomości języka na 3 stanowiskach, pozostałe oferty
dotyczyły znajomości języka angielskiego.
3. Ogólne doświadczenie zawodowe
Nie było wymagane w przypadku 4 ofert, 3 stanowiska dotyczyły co najmniej rocznego
doświadczenia zawodowego.
4. Doświadczenie na podobnym stanowisku
Wszystkie wolne miejsca pracy wiązały się z oczekiwaniem o najmniej rocznego
doświadczenia w zawodzie technika geodety.
5. Cechy indywidualne
W zawodzie technik geodeta cechy indywidualne odgrywają istotną rolę. Pracodawcy
wskazali na 8 cech z zaproponowanego w badaniu katalogu. Poniżej prezentujemy cechy
w kolejności od najczęściej oczekiwanej (na jednym stanowisku można było wskazać
kilka cech jednocześnie):
• Obowiązkowość – 7 stanowisk2
• Staranność wykonywania pracy – 7 stanowisk
• Umiejętność pracy zespołowej – 7 stanowisk
• Szybkość uczenia się – 7 stanowisk
• Samodzielność – 6 stanowisk
• Radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami – 6 stanowisk
• Gotowość do podnoszenia kwalifikacji – 3 stanowiska
• Ambicja – 2 stanowiska
6. Wiedza specjalistyczna, ukończone dodatkowe specjalistyczne kursy, szkolenia
Na żadnym ze stanowisk dodatkowa wiedza nie była wymagana.
7. Prawo jazdy
2
Oznacza to, że w przypadku 7 oferowanych miejsc pracy, pracodawca będzie oczekiwał od kandydata
obowiązkowości.
Prawo jazdy nie było wskazywane w przypadku 3 stanowisk, 4 oferty związane były
z oczekiwaniem posiadania przez kandydata prawa jazdy kategorii B.
8. Inne: Nie wskazywano.
Download