ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

advertisement
ORGANIZACJA
STANOWISKA PRACY
Rzeszów, 22 listopada 2009
Teresa Gwizdak
Definicje stanowiska pracy
 Część przestrzeni roboczej wraz z wyposażeniem,
na której odpowiedni pracownik lub zespół
pracowników wykonuje w określony sposób część
procesu pracy przyczyniając się do osiągnięcia
celu instytucji.
(Zieleniewski)
 Zakres funkcji, zadań, środków wyodrębnionych
w następstwie wewnątrzzakładowego podziału
pracy.
(Kordaszewski)
Definicje stanowiska pracy
 Podstawowa,
niepodzielna komórka struktury
organizacyjnej zakładu pracy, której ramy
wyznaczają potrzeby i możliwości optymalnego
funkcjonowania układu człowiek-maszyna
(Encyklopedia organizacji i zarządzania)
 Najmniejszy w strukturze przedsiębiorstwa
(instytucji) system działania stanowiący cząstkę
wyższego rzędu (oddziału, wydziału), który z
kolei wchodzi w skład systemu jeszcze większego
jakim jest instytucja (organizacja).
(Mreła)
Struktura organizacyjna
 Zestaw elementów konstrukcyjnych, które
mogą być użyte do ukształtowania
organizacji
 Wynik ich wykorzystania w postaci
konkretnego układu elementów organizacji i
ich wzajemnych powiązań.
Elementy konstrukcyjne struktury
organizacyjnej
Projektowanie stanowisk pracy.
Grupowanie stanowisk pracy
Ustalenie hierarchii podporządkowania
Układ władzy w organizacji (proces delegowania:
centralizacja i decentralizacja)
5. Działalność koordynacyjna jako proces integrowania
działań różnych wydziałów organizacji zestaw elementów
konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania
organizacji
6. Różnicowanie stanowisk
 Wynik ich wykorzystania w postaci konkretnego układu
elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań.
1.
2.
3.
4.
Projektowanie stanowisk pracy


określenie zakresu obowiązków
określenie pożądanej specjalizacji:
- duża wprawa
- skrócenie czasu przechodzenia od jednego do
drugiego zadania
- opanowanie specjalistycznego sprzętu
- znużenie i niezadowolenie pracownika
- monotonia
- praca nie stanowi wyzwania
- może obniżyć się jakość oczekiwanych
korzyści
Alternatywy dla specjalizacji




Rotacja między stanowiskami pracy
Rozszerzenie stanowiska pracy (zwiększenie
zakresu i różnorodności zadań)
Wzbogacenie stanowiska pracy (rozszerzenie
kontroli nad stanowiskiem pracy)
Zespoły robocze (grupa decyduje o podziale
pracy, powierza swym członkom określone
zadania, obserwuje i kontroluje osiągnięte
wyniki, dysponuje autonomią w układaniu
harmonogramów pracy
Grupowanie stanowisk pracy
 Proces łączenia w grupy stanowisk pracy
zgodnie z pewnym logicznym układem
 Grupowanie funkcjonalne – grupowanie
stanowisk wymagających tych samych lub
podobnych czynności
 Grupowanie według lokalizacji –na
podstawie określonych miejsc lub
obszarów działania
Ustalenie relacji podporządkowania
 Jedność rozkazodawstwa – każda osoba
w organizacji powinna być powiązana
stosunkiem podporządkowania z jednym
i tylko jednym szefem
 Zasada skalarna – od najniższego do
najwyższego stanowiska powinna
przebiegać wyraźna i nieprzerwana linia
władzy „dalej nie ma na kogo spychać”
Układ władzy w organizacji



Delegowanie – proces, w toku którego menedżer
powierza innym część swych obowiązków
i uprawnień
Decentralizacja – proces systematycznego
delegowania władzy i autorytetu formalnego
w ramach organizacji na menedżerów niższego
i średniego szczebla
Centralizacja
proces
systematycznego
utrzymywania władzy i autorytetu w rękach
menedżerów wyższego szczebla
Działalność koordynacyjna
 Proces integrowania działań różnych wydziałów
organizacji
 Współzależność sumująca – zakres interakcji,
produkcja jednostek sumuje się na poziomie
organizacji
 Współzależność sekwencyjna – produkt jednej
jednostki staje się elementem nakładów dla innej
(diagnostyka – leczenie)
 Współzależność wzajemna – przepływ informacji
pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego
Różnicowanie stanowisk
 Stanowiska liniowe
 Stanowiska sztabowe
Stanowiska liniowe
 stanowiska
na
bezpośredniej
linii
podporządkowania, odpowiedzialne za
osiągnięcie celów organizacji.
Dyrektor
Z-ca ds.
Pielęgniarstwa
Z-ca ds.
Lecznictwa
Z-ca ds.
Admin.
Z-ca ds.
Technicznych
Stanowiska sztabowe
 mają za zadanie służyć doświadczeniem,
radą i wsparciem stanowiskom liniowym.
Pielęgniarka
oddziałowa
Pielęgniarka Pielęgniarka
Pielęgniarka Pielęgniarka
Klasyczne zasady organizowania pracy
1.
2.
3.
4.
Podziału pracy – jakościowy (rodzaj zadań) , ilościowy
(całościowe pielęgnowanie)
Koncentracji pracy – skupienie w jednym miejscu
działań wg specjalności medycznych (centralne
pracownie)
Optymalnego wyniku działania – zapewnienie pełnej
opieki specjalistycznej w małych szpitalach jest
kosztowniejsze niż w większych (wykorzystanie sprzętu,
pracowników)
Harmonizacji – dostosowania czasów działania
jednostek, uzgodnione rozmiary świadczeń
(laboratorium, bloku operacyjnego, sterylizacji)
Klasyczne zasady organizowania pracy
5. Ciągłości pracy – utrzymywanie równomiernego
ciągu pracy zapewniającego należytą wydajność
6. Indywidualizacji – każdy człowiek i każda
organizacja ma określony zespół cech odrębnych i
swoistych, które należy uwzględnić i nie
traktować jednakowo tzw. teoria sytuacyjna,
indywidualne pielęgnowanie
Opis stanowiska pracy
Pisemny opisu stanowiska
uwzględniający tytuł służbowy,
obowiązki i zakres odpowiedzialności
związany z tym stanowiskiem oraz jego
usytuowanie w schemacie
organizacyjnym
Opis stanowiska pracy jest:
1. Dokumentem znormalizowanym, obowiązującym
w określonym zakładzie pracy, umożliwiającym
dokonywanie ocen i badań porównawczych między
poszczególnymi stanowiskami
2. Definicją stanowiska, określeniem rodzaju danego
stanowiska, bez względu na mianowaną osobę,
fotografię funkcji.
3. Doskonałym narzędziem do trafnego wyboru osoby
na określone stanowisko, szczególne znaczenie ma to
w przypadku obsady stanowisk kierowniczych,
a także stanowisk wymagających szczególnych
umiejętności i wiadomości
Elementy budowy stanowiska pracy
1. Nazwa stanowiska pracy i jego służbowe
2.
3.
4.
5.
6.
podporządkowanie (więzi hierarchiczne).
Cel stanowiska pracy.
Obowiązki, uprawnienia i inne warunki szczególne
dotyczące pracy.
Odpowiedzialność na stanowisku pracy.
Kryteria oceny pracy.
Wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie,
doświadczenie, umiejętności, cechy osobowości)
Cel stanowiska pracy
 Zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarskiej
wg obowiązujących standardów
 Zabezpieczanie instrumentowania zabiegów
 Koordynowanie pracy
 Organizowanie i realizowanie opieki
 Zwierzchnictwo funkcjonalne nad pionem piel.
 Prowadzenie procesu diagnostycznoleczniczego
 Zabezpieczanie szpitala w środki
farmaceutyczne, materiały szewne, opatrunki
Odpowiedzialność
df. Bolestry -Kukułki
zobowiązanie do wywiązywania się jednostki
lub organizacji z nałożonych na nią lub
przyjętych przez nią zadań i obowiązków;
ponoszenie konsekwencji swoich świadomych
działań, decyzji i zaniedbań
Obowiązek pracowniczy
prawo, zakaz lub nakaz
określonego zachowania się pracownika
na stanowisku pracy, wynikający z umowy
o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem
a pracodawcą
Uprawnienia zawodowe
Określona prawnie możliwość wyboru
postępowania w danej sytuacji
(metody, kolejności wykonania,
narzędzi pracy,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami)
Uprawnienia stanowisku kierowniczym
 Delegacja
władzy – przekazywanie
uprawnień
i
odpowiedzialności
związanych z określonym szczeblem
organizacyjnym na szczebel niższy
 Jest to najczęściej przekazywanie
swoich
uprawnień
podległemu
pracownikowi
 Pracownik
uzyskuje
większą
samodzielność
Zasada równoważności
odpowiedzialność
obowiązki
uprawnienia
Dokumentacja stanowiska pracy
 Formy dokumentacji
 Czytelność i autoryzacja
 Obieg dokumentacji
Obsada stanowiska pracy
 Liczba personelu
 Obsada dyżurowa
 Kompetencje
Obsługa stanowiska pracy
 Kwalifikacje pracownika
 Zakres czynności
 Zakres odpowiedzialności
Praca jednostkowa
Praca zespołowa
Wyposażenie materiałowe stanowiska pracy
Odpowiedzialność materialna
 Sprzęt
 Aparatura medyczna
Kryteria oceny pracy
 Jakość usług
 Racjonalność gospodarki w aptece
 Rzetelność prowadzonej dokumentacji
 Prawidłowe i rzetelne prowadzenie leczenia
 Umiejętność współpracy
 Postawa etyczna
 Skuteczność przepływu informacji
 Jakość prowadzonych badań
 Utrzymanie czystości
Umiejętności pracownika
 Kierowania
 Organizowania
 Pracy zespołowej
 Wydawania poleceń
 Szybkiego reagowania i podejmowania decyzji
 Rozwiązywania problemów
 Przewidywania
 Motywowania
 Przekazywania i przyswajania informacji
Cechy osobowościowe
 Szybkiego działania
 Zdecydowanie
 Komunikatywność
 Rzetelność
 Kreatywność
 Kultura osobista
 Konsekwencja w działaniu
 Operatywność
 Zdyscyplinowanie, rzetelność
Dziękuję za uwagę
Download