1 Seminarium zagadnienia – rok akademicki 2012/2013

advertisement
Seminarium zagadnienia – rok akademicki 2012/2013
Seminarium 1 – Próbki i zasady oraz strategie pobierania próbek
1. Rodzaje próbek, strategia poboru próbki, planowanie czynności związanych z poborem
próbki, określenie wielkości pobranej próbki, metody poboru próbek.
2. Metody przygotowania próbek do analizy chemicznej.
Seminarium 2- Metody statystyczne oszacowania błędów analizy
1. Rodzaje błędów pomiarowych w analizie chemicznej, przyczyny ich powstawania i
sposoby eliminacji.
2. Rozkład normalny. Estymacja punktowa i przedziałowa.
3. Regresja liniowa.
4. Przedstawianie błędów pomiarowych i zaokrąglanie wyników.
Seminarium 3 – Kalibracja i walidacja metod analitycznych oraz systemy zarządzania
jakością
1. Definicja pojęcia kalibracja.
2. Metody kalibracji (metoda krzywej kalibracyjnej, dodatku wzorca oraz porównania ze
wzorcem).
3. Parametry metod analitycznych: precyzja, dokładność, liniowość, granica oznaczalności i
wykrywalności.
4. Definicja pojęcia walidacja.
5. Strategia wykonania walidacji.
6. Parametry brane pod uwagę podczas walidacji. Aspekt eksperymentalny oraz
obliczeniowy badania kaŜdego z parametrów. Typowe kryteria akceptacji.
7. Certyfikowane Materiały Odniesienia i ich zastosowanie w procesie walidacji.
8. Raport walidacyjny.
Seminarium 4 – Interpretacja danych analitycznych z
wykorzystaniem metod
numerycznych
1.
Przetwarzanie sygnałów: uśrednianie, filtracja cyfrowa i odejmowanie tła.
Seminarium 5 – Stechiometria w obliczeniach analitycznych
1
1) Podstawowe pojęcia i definicje: bezwzględna i względna masa atomowa, masa
cząsteczkowa, mol, masa molowa, ułamek molowy, prawo stosunków stałych,
wielokrotnych i objętościowych, prawo zachowania masy, zasady ustalania
współczynników reakcji chemicznych.
2) Jonizacja wody i pH.
3) Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności.
4) Reakcje redoks.
5) StęŜenie i zawartość. Sposoby wyraŜania stęŜeń: stęŜenie masowe, molowe i normalne.
6) Równanie Nernsta. I i II prawo Faradaya.
Seminarium 6 - Fizykochemiczne podstawy elektrochemicznych metod analizy
1. Prawo Ohma.
2. Prawa elektrolizy Faradaya.
3. Równanie Nernsta.
4. Przewodnictwo i przewodnictwo właściwe roztworów.
5. Ogniwa galwaniczne, nomenklatura elektrod, liczenie SEM ogniw.
6. Elektrody I i II rodzaju, budowa elektrody kalomelowej i chlorosrebrowej i ich potencjał,
elektroda szklana.
Seminarium 7 – Fizykochemiczne podstawy optycznych metod analizy
1. Zakresy promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywane w analizie spektralnej.
2. Kryteria podziału spektralnych metod analizy instrumentalnej.
3. Rodzaje oddziaływań promieniowanie elektromagnetyczne – materia i metody je
wykorzystujące.
4. Podstawy spektralnych metod analitycznych wykorzystujących zakres światła
widzialnego i UV (zasada metody, przyrządy, stosowane prawa fizyczne i empiryczne).
Wykorzystanie tych metod w analizie pierwiastków i związków chemicznych.
Seminarium 8 – Typy reakcji chemicznych wykorzystywanych w analityce. Roztwory i
roztwory mianowane
1. Mianowanie roztworów (podstawowe pojęcia, proces mianowania, substancje
podstawowe).
2
2. Metody identyfikacji punktu końcowego miareczkowania.
3. Typy reakcji chemicznych wykorzystywanych w oznaczeniach analitycznych – warunki i
przykłady oznaczeń miareczkowych.
3
Download