zarządzanie

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy
kierunek ZARZĄDZANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Rynek, jego rodzaje i funkcjonowanie.
Koszty całkowite, przeciętne i marginalne.
Krzywa obojętności i linia budżetu.
Elastyczność podaży i zastosowania.
Warunki i skuteczność demokratycznych stylów kierowania. Obszar odpowiedzialności
kierownika i podwładnego w demokratycznych stosunkach pracy.
Elastyczność popytu i zastosowania.
Przyczyny inflacji, rodzaje i skutki.
Przedstaw konsekwencje budowania organizacji na wzór maszyny.
Bezrobocie, jego przyczyny i skutki.
Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego.
Bilans handlowy i płatniczy.
Istota i funkcje pieniądza w realizacji procesów gospodarczych.
Kurs walutowy – system kursów sztywnych i płynnych.
Rynek ziemi i kapitału.
Omów zadania kierownika wynikające z funkcji planowania.
Przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej.
Monopol i formy monopolizacji firm na rynku.
Ekonomia – jej przedmiot i metody.
Produkt i dochód narodowy. Różnica pomiędzy Produktem Krajowym a dochodem
narodowym.
Omów zadania kierownika wynikające z funkcji motywowania.
Budżet państwa. Funkcje budżetu państwa w realizacji polityki gospodarczo – społecznej
Warunki skuteczności autokratycznego stylu kierowania. Obszar odpowiedzialności
kierownika i podwładnego w autokratycznych stosunkach pracy.
Bank centralny. Omów kształtowanie polityki pieniężnej państwa przez bank centralny.
Rodzaje bodźców motywowania.
Przedstaw koncepcje oddziaływania na pracownika przez kierownika według zaleceń
przedstawicieli nurtu psycho-socjologicznego (E. Mayo, Mc Gregor, A Maslow).
Inflacja a bezrobocie – krzywa Phillipsa.
Założenia polityki monetaryzmu.
Przyczyny i skutki nierówności między potencjalną, a rzeczywistą rozpiętością
kierowania.
Stopa procentowa i jej znaczenie na rynku kapitałowym.
Kapitał zagraniczny w rozwoju gospodarczym państwa. Inwestycje zagraniczne w
rozwoju gospodarczym państwa.
Istota konkurencji na rynku pracy.
Przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej.
33. Główne problemy współczesnej gospodarki globalnej.
34. Co to jest organizacja nieformalna. Omów przyczyny powstania organizacji nieformalnej.
Oceń skutki dla sprawności działania.
35. Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna.
36. Konsekwencje podejścia systemowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
37. Pojęcie kierowania – rola i zadania kierownika.
38. Omów zadania kierownika wynikające z funkcji organizowania.
39. Omów źródła władzy kierowniczej – skutki charyzmy jako źródła władzy kierowniczej w
kierowaniu ludźmi.
40. Jak powinien kształtować się czasowy udział poszczególnych funkcji kierowania w ogóle
czasu pracy kierownika w zależności od szczebla kierowania.
41. Proces działania zespołowego. Przedstaw etapy i omów znaczenie preparacji dla
sprawnego działania.
42. Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Omów etapy budowania strategii firmy
43. Poziom strategiczny firmy, a poziom operacyjny. Omów na przykładzie przejście od
strategii do poziomu operatywnego.
44. Analiza SWOT w zarządzaniu organizacją. Podaj przykład wykorzystania analizy SWOT.
45. Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu firmą. Elementy struktury organizacyjnej,
struktura organizacyjna a schemat organizacyjny.
46. Omów strukturę funkcjonalną. Podaj jej zalety, wady i obszary stosowania.
47. Omów strukturę macierzową. Podaj jej zalety, wady i obszary stosowania.
48. Korzyści otwarcia gospodarki narodowej.
49. Cele i istota formalizowania działań w organizacji. Zdefiniuj organizację formalną i
niesformalizowaną.
50. Omów czynniki wyznaczające potencjalna rozpiętość kierowania.
51. Przedstaw podstawowe zasady organizowania pracy wg. koncepcji klasycznej szkoły
zarządzania ( F.W. Taylor, H. Gantt, F. i L. Gilbrethowie, K. Adamiecki).
52. Omów źródła oporów przeciwko zmianom. Jak można minimalizować to zjawisko.
53. Zaprezentuj etapy cyklu decyzyjnego.
54. Zalety i wady decydowania jednoosobowego. Od czego zależy sprawność
indywidualnego podejmowania decyzji. Kiedy należy podejmować decyzje
jednoosobowo.
55. Zalety i wady decydowania zespołowego. Od czego zależy sprawność decydowania
zespołowego. Kiedy należy zespołowo podejmować decyzje.
56. Zadania nadawcy i odbiorcy informacji w procesie komunikacji interpersonalnej.
57. Omów strukturę dywizjonalną. Podaj jej zalety, wady i obszary stosowania.
58. Doskonały i niedoskonały rynek pracy.
59. Interwencjonizm państwowy według J.M. Keynesa.
60. Powstanie i funkcje banków. Rola i funkcje banków w realizacji polityki monetarnej.
kierunek ZARZĄDZANIE
specjalność ZARZĄDZANIE SPORTEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Segmentacja rynku usług sportowych.
Cechy specyficzne rynku usług sportowych.
Funkcje marketingowe witryny internetowej klubu sportowego.
Komercjalizacja, korporatyzacja, umiędzynarodowienie i globalizacja sportu.
Fazy cyklu życia rodziny a konsumpcja usług sportowych.
Klasyfikacja kibiców sportowych wg kryterium zachowań konsumpcyjnych oraz wg
częstotliwości udziału w imprezach.
7. Podstawowe rodzaje usług na rynku sportowym.
8. Dystrybucja detaliczna biletów na imprezy sportowe.
9. Sponsoring w sporcie.
10. Typologia obiektów i urządzeń sportowych.
11. Naming rights – doświadczenia polskie i zagraniczne.
12. Zabezpieczenie medyczne masowych imprez sportowych.
13. Negocjacje w organizacji imprez sportowych.
14. Systemy rozgrywek w imprezach sportowych.
15. Partnerstwo publiczno-prywatne w funkcjonowaniu obiektów sportowych.
kierunek ZARZĄDZANIE
specjalność SAMODZIELNY KSIĘGOWY
1. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej.
2. Dowody księgowe jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w jednostce
gospodarczej.
3. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa.
4. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych.
5. Sposoby ustalania wyników finansowych w jednostce gospodarczej.
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w jednostce gospodarczej (CIT).
7. Zasady ewidencji rozrachunków.
8. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności.
9. Ewidencja i rozliczanie kosztów w czasie.
10. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów
finansowych oraz wyników nadzwyczajnych.
11. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT.
12. Zasady ewidencji rozrachunków z pracownikami.
13. Ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych – ewidencja zmian w stanie i
wartości środków trwałych.
14. Zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
15. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w jednostce gospodarczej.
kierunek ZARZĄDZANIE
specjalność ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
Proszę omówić, przedstawić, scharakteryzować, ocenić:
1. Istota logistyki.
2. Funkcje i cele logistyki.
3. Obsługowa funkcja logistyki.
4. Integracyjna i koordynacyjna funkcja logistyki.
5. System logistyczny i jego elementy.
6. Struktura procesów logistycznych.
7. System wsparcia logistycznego.
8. Istota koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw.
9. Fazowy podział logistyki.
10. Koncepcja Globalnych Kosztów Logistycznych.
11. Strategie logistyczne.
12. Rodzaje i funkcje centrów logistycznych.
13. Informatyczne narzędzia wsparcia logistycznego.
14. Metody zarządzania zapasami.
15. Logistyczne problemy decyzyjne w transporcie.
kierunek ZARZĄDZANIE
specjalność ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
Proszę omówić, przedstawić, scharakteryzować, ocenić:
1. Definicja, przedmiot i znaczenia terminu bezpieczeństwo.
2. Klasyfikacja, charakter i znaczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa.
3. Istotę i kategorie (typy) ryzyka w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania bezpieczeństwem.
4. Istota, metody i funkcje zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa.
5. Miejsce bhp w zarządzaniu na różnych szczeblach od strategicznego, przez szkołęuczelnię, do własnego stanowiska odpowiedzialności zawodowej (warianty do wyboru).
6. Wpływ położenia geopolitycznego na bezpieczeństwo Polski.
7. Istota i przesłanki bezpieczeństwa międzynarodowego.
8. Istota i przesłanki bezpieczeństwa narodowego.
9. Współczesny terroryzm jako kategoria zagrożenia dla bezpieczeństwa.
10. Istota i przesłanki bezpieczeństwa publicznego.
11. Rola udziału w misjach i interwencjach zagranicznych w procesie kształtowania systemu
bezpieczeństwa Polski (m.in. Afganistan).
12. Koncepcja bezpieczeństwa w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r.
13. Istota i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP.
14. Paradygmat Systemu Zarządzania Kryzysowego (prognozowanie i rozpoznanie –
reagowanie – odbudowa i modernizacja).
15. Centra i zespoły operacyjne zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach
administracji państwowej (od rządu RP do gminy).
kierunek ZARZĄDZANIE
specjalność PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
1.
2.
3.
4.
5.
Wymień i opisz podstawowe aspekty aktywności kierowniczej.
Scharakteryzuj podstawowe założenia teorii X i Y.
Wyjaśnij pojęcie przywództwa i omów wybraną teorię przywództwa.
Wyjaśnij pojęcie motywacji i przedstaw wybraną koncepcję motywowania pracowników.
Omów determinanty satysfakcji z pracy oraz wpływ satysfakcji z pracy na zachowania
pracowników.
6. Przedstaw znaczenie procesów komunikacji dla organizacji oraz poziomy i filtry w
komunikacji wewnątrz organizacji?
7. Przedstaw podstawowe style negocjacyjne.
8. Wyjaśnij pojęcie kultury organizacyjnej oraz główne czynniki kształtujące kulturę
organizacyjną.
9. Omów wpływ współczesnych przekształceń na rynku pracy na kształty karier
pracowniczych.
10. Przedstaw poszczególne determinanty działań mobbingowych i molestowania
seksualnego pracowników.
11. Przedstaw determinanty skuteczności procesu naboru pracowników.
12. Opisz zalety i wady rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
13. Omów wyznaczniki zachowań konsumenckich.
14. Przedstaw wpływ społeczny na zachowania konsumenckie w oparciu o przykłady
stosowanych strategii reklamowych.
15. Omów zagadnienie racjonalności zachowań konsumenckich.
kierunek ZARZĄDZANIE
specjalność ZARZĄDZANIE FINANSAMI
1.
2.
3.
4.
Istota gospodarki finansowej, jej cechy i fazy.
System finansowy podmiotów gospodarczych.
Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej.
Dowody księgowe jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w jednostce
gospodarczej.
5. Inwestycje rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa.
6. Źródła finansowania działalności gospodarczej.
7. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności.
8. Zasady ewidencji rozrachunków z pracownikami.
9. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w jednostce gospodarczej.
10. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w jednostce gospodarczej (CIT).
11. Treść i forma bilansu oraz terminy i zasady jego sporządzania.
12. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów
finansowych oraz wyników nadzwyczajnych.
13. Zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
14. Krótkoterminowe i długoterminowe finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą
kapitałów własnych i obcych.
15. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i determinanty tej sytuacji.
Download