4. cele inicjatywy w zakresie obligacji projektowych

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 19.12.2013 r.
COM(2013) 929 final
SPRAWOZDANIE KOMISJI
OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z ETAPU PILOTAŻOWEGO
INICJATYWY W ZAKRESIE OBLIGACJI PROJEKTOWYCH
W RAMACH STRATEGII „EUROPA 2020”
PL
PL
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z ETAPU PILOTAŻOWEGO INICJATYWY W
ZAKRESIE OBLIGACJI PROJEKTOWYCH W RAMACH STRATEGII „EUROPA
2020”
1.
KONTEKST
Niniejsze sprawozdanie okresowe dla Parlamentu Europejskiego i Rady (zwane dalej
„sprawozdaniem”) sporządzono zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu (UE) nr
670/2012 dotyczącym dokonania oceny postępów etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie
obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”.
Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych jest instrumentem opartym na podziale ryzyka
stworzonym przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Jej celem
jest umożliwienie spółkom odpowiedzialnym za projekty emisji obligacji projektowych, które
są atrakcyjne dla inwestorów działających na rynkach dłużnych instrumentów kapitałowych
w sektorach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i transeuropejskiej sieci
energetycznej (TEN-E), a także sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.
Jako że wprowadzenie innowacyjnego instrumentu o takiej skali jest czasochłonne, podobnie
jak przygotowanie, realizacja oraz zamknięcie nowych projektów infrastrukturalnych,
ustanowiono pilotażowy etap tej inicjatywy z budżetem unijnym w wysokości 230 mln EUR1,
aby zainteresowane strony mogły zapoznać się z nowym instrumentem na podstawie
konkretnych transakcji przeprowadzonych w czasie takiego wstępnego etapu realizacji
programu. Podczas etapu pilotażowego2, który rozpoczął się dnia 7 listopada 2012 r., projekty
mogą być zatwierdzane przez EBI do dnia 31 grudnia 2014 r., a ich zamknięcie finansowe
musi nastąpić przed dniem 31 grudnia 2016 r. Pełną realizację inicjatywy przewiduje się w
ramach instrumentu „Łącząc Europę”, który stanowi część wieloletnich ram finansowych na
lata 2014–2020.
Niniejsze sprawozdanie, przygotowane we współpracy z EBI, obejmuje okres pierwszych 12
miesięcy, od listopada 2012 roku do listopada 2013 roku, i przedstawia postępy poczynione w
odniesieniu do zatwierdzania i finansowania projektów. Sprawozdanie przedstawia analizę
wniosków wyciągniętych podczas etapu pilotażowego oraz wskazuje na potencjalne synergie
i korzyści skali, jakie można osiągnąć w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Rolę
instrumentu „Łącząc Europę” można zmaksymalizować, tworząc synergie poprzez łączenie
dotacji i instrumentów finansowych, takich jak inicjatywa w zakresie obligacji projektowych,
instrument gwarancji kredytowych dla projektów TEN-T (LGTT) oraz działania wspierające
programy.
Dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu potwierdzają wstępne wyniki badania
przeprowadzonego przez niezależny zewnętrzny ośrodek badawczy, którego celem jest
dokonanie oceny osiągnięć inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w odniesieniu do
1
2
TEN-T 200 mln EUR, TEN-E 10 mln EUR, ICT 20 mln EUR.
Rozporządzenie (UE) nr 670/2012 (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 1).
2
realizacji celów polityki UE oraz szerzej pojętego finansowania projektów przez rynki
kapitałowe. Badanie zostanie zakończone w I kwartale 2014 roku. Etap pilotażowy podlega
również niezależnej ocenie, która zostanie dokonana w 2015 roku i zapewni pełny obraz
skuteczności i efektywności wykorzystania środków unijnych.
2.
KONTEKST POLITYCZNY
Znaczenie inwestycji w infrastrukturę dla przyszłego potencjału wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy jest niekwestionowane. Realne z gospodarczego i finansowego punktu
widzenia projekty mogą mieć znaczny wpływ w postaci efektu antycyklicznego, poprawić
wydajność oraz sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Ponadto infrastruktura mająca na celu
poprawę dostępu do rynku zwiększa konkurencyjność gospodarki europejskiej.
Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z realizacji strategii „Europa 2020”, Europa
potrzebuje znacznych środków na inwestycje w infrastrukturę oraz różnorodnych modeli
finansowania. Na podstawie oceny potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich Komisja
Europejska oszacowała, że w okresie od 2011 do 2020 roku sektory TEN-T, TEN-E oraz ICT
wymagać będą nakładów w wysokości 1 bln EUR.
W ostatnich latach prowadzona jest konsolidacja budżetów państw członkowskich UE, co ma
wpływ na inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz przygotowanie harmonogramu realizacji
projektów. Budżet UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę” pomoże sfinansować
brakujące ogniwa, które umożliwią połączenie sieci energetycznych i transportowych oraz
stworzenie szybkiej infrastruktury szerokopasmowej powszechnie dostępnej w UE3. Ogromne
znaczenie ma jednak również udział podmiotów sektora prywatnego w długoterminowym
finansowaniu takich projektów.
Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych jest tylko jednym z działań strategicznych
podjętych przez Komisję Europejską w celu sprostania opisanym powyżej wyzwaniom.
Oczekuje się, że większe efekty będą miały działania następcze związane z zieloną księgą
dotyczącą długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej, zaplanowane na I
kwartał 2014 roku, reformy regulacji rynków finansowych, a także ogólne otoczenie
makroekonomiczne i stabilność regulacyjna na poziomie sektorów.
W tym kontekście inicjatywa w zakresie obligacji projektowych z powodzeniem odegrała rolę
katalizatora w ożywieniu rynku inwestycji w infrastrukturę. W 2013 roku na rynku ponownie
pojawiło się wiele rozwiązań umożliwiających finansowanie projektów za pomocą obligacji,
bez konieczności zapewnienia wsparcia ze strony budżetu UE. Inicjatywa ta dobrze wpisuje
się również w międzynarodową debatę na szczeblu grupy G-20 i OECD na temat wydzielenia
infrastruktury jako osobnej klasy aktywów, a także w rozmowy prowadzone w ramach grupy
3
W przypadku projektów o charakterze gospodarczym wspieranych z wykorzystaniem pomocy państwa, państwa
członkowskie są zobowiązane dopilnować, by plany pomocy zostały zgłoszone z wyprzedzeniem lub były kwalifikowalne
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych.
3
ekspertów wysokiego szczebla ustanowionej przez Radę, która to grupa w listopadzie 2013
roku sporządziła sprawozdanie na temat finansowania MŚP oraz infrastruktury.
3.
ZMIANY NA RYNKU OD 2011 ROKU
Od 2007 roku inwestycje w infrastrukturę w Europie zmniejszyły się z powodu spadku liczby
inwestycji podmiotów sektora publicznego i prywatnego realizowanych w tym obszarze. W
sektorze publicznym sytuacja ta wynika z ograniczeń budżetowych, które spowodowały
konieczność wprowadzenia zmian w priorytetach dotyczących przyszłych wydatków oraz w
planach rozwoju infrastruktury. Oczekiwano, że podmioty sektora prywatnego wspomogą
inwestycje sektora publicznego, jednak niepewność gospodarcza i finansowa zmusiła
promotorów projektów do wstrzymania ich realizacji w takich sektorach jak sieci
energetyczne oraz teleinformatyczne/szerokopasmowe, gdzie potrzeby inwestycyjne związane
z modernizacją sieci są znaczne i gdzie dominuje finansowanie przez podmioty sektora
prywatnego.
Jak pokazano na rysunku 1, finansowanie infrastruktury w UE przez podmioty sektora
prywatnego, za pomocą finansowania projektów realizowanych przez partnerstwa publicznoprywatne (PPP) w charakterze prokurenta, nie osiągnęło jeszcze poziomu 25–30 mld EUR
odnotowywanego przed kryzysem finansowym, co i wtedy stanowiło kwotę niewystarczającą
na pokrycie potrzeb UE w zakresie infrastruktury. Wynika to częściowo z ograniczonej
aktywności ubezpieczycieli obligacji. Po częściowym ożywieniu na rynku PPP w 2010 i 2011
roku wartość transakcji dotyczących projektów PPP, których finansowe zamknięcie w
Europie nastąpiło w 2012 roku, wyniosła 11,7 mld EUR, co stanowi spadek o 35 % w
porównaniu z rokiem 2011 (17,9 mld EUR) i jest wartością najniższą od 2003 roku. Taki
spadek liczby projektów PPP oraz wartości środków finansowych na realizację projektów
odzwierciedla przede wszystkim ograniczoną liczbę zatwierdzonych i przygotowywanych
projektów, a także brak finansowania długoterminowego w pewnych sektorach i krajach
dotkniętych kryzysem finansowym.
4
Źródło: EPEC
Jeśli uwzględnić szerszy rynek objęty instrumentem „Łącząc Europę”, w 2012 roku
odnotowano spadek finansowania infrastruktury z poziomu 28 mld EUR w roku 2011 do
poziomu 18 mld EUR, a także mniejszą liczbę transakcji. Wartość projektów z sektora
transportu wyniosła 14,1 mld EUR, zaś 3,3 mld EUR przeznaczono na sieci energetyczne
oraz 0,5 mld EUR na sektor telekomunikacji.
Wykres 2
5
W pierwszej połowie 2013 roku aktywność w sektorach finansowanych przez instrument
„Łącząc Europę” w krajach UE-28 zwiększyła się o 33 % pod względem wartości środków, z
9,2 mld EUR w pierwszej połowie 2012 roku do 12,2 mld EUR w pierwszej połowie 2013
roku. Liczba transakcji nieznacznie spadła (12 w porównaniu z 15), a średnia wartość
transakcji w 2013 roku, która wyniosła 1 mld EUR, była o 66 % wyższa niż średnia wartość
transakcji zarejestrowana w 2012 roku wynosząca 0,6 mld EUR. Wynika to głównie z kilka
dużych transakcji refinansowania, które miały miejsce w 2013 roku (Open Grid Europe,
Brebemi Toll Road).
Banki nadal dokonują przeglądu swoich modeli biznesowych. Niektóre ponownie chętnie
udzielają pożyczek na realizację projektów, choć stosując krótsze niż przed kryzysem terminy
zapadalności, inne prowadzą prace nad uzyskaniem zdolności umożliwiających im
inicjowanie i realizację umów dotyczących finansowania projektów, w odpowiedzi na
oczekiwane zwiększenie roli, jaką mają w przyszłości odegrać inwestorzy instytucjonalni. Te
zmiany niektórzy odczytują jako oznaki ożywienia w zakresie finansowania zapewnianego
przez banki. Niemniej jednak szacujemy, że banki nie zapewnią instrumentów dłużnych o
takiej wartości, która mogłaby zaspokoić potrzeby UE w zakresie infrastruktury.
Istnieje realne ryzyko, że jeśli nie zostaną opracowane alternatywne źródła finansowania,
wydatki na infrastrukturę po wyjściu z kryzysu finansowego, postrzegane jako sposób na
zapewnienie przyszłego wzrostu i miejsc pracy, będą ograniczone. W związku z powyższym
pojawiło się wiele zakładów ubezpieczeń i funduszy dłużnych inwestujących w infrastrukturę,
które są w stanie inwestować w długi uprzywilejowane lub długi podporządkowane w ramach
pierwotnych i wtórnych transakcji. Niektóre zakłady ubezpieczeniowe stworzyły wewnętrzne
zespoły zajmujące się finansowaniem infrastruktury w celu wzmocnienia ich pozycji na
rynku, zaś inne działają za pomocą rachunków zarządzanych. Niektóre z nich sfinalizowały
już pierwsze transakcje, choć wartość większości tych transakcji była umiarkowana i
dotyczyła stosunkowo prostych projektów rozwoju infrastruktury socjalnej realizowanych w
Wielkiej Brytanii (np. zakwaterowania dla studentów) obejmujących głównie oferty na rynku
niepublicznym, a nie obligacje publiczne. Choć kilka mniejszych transakcji zawartych na
szczeblu lokalnym to inwestycje od podstaw, większe transakcje na szczeblu krajowym
obejmują zazwyczaj transakcje refinansowania i inwestycje bazujące na istniejącej już
infrastrukturze.
W związku z powyższym, podczas gdy tradycyjne finansowanie zapewniane przez banki
będzie nadal odgrywać istotną rolę, istnieją możliwości wspierania, tak przez banki, jak i
innych nowych uczestników rynku, finansowania projektów infrastrukturalnych przez
podmioty sektora prywatnego za pośrednictwem rynków dłużnych instrumentów
kapitałowych. Jest to główny cel inicjatywy w zakresie obligacji projektowych.
6
4.
CELE INICJATYWY W ZAKRESIE OBLIGACJI PROJEKTOWYCH
Celem inicjatywy w zakresie obligacji projektowych jest zapewnienie konkretnego narzędzia
umożliwiającego przyczynienie się do ożywienia gospodarczego po wyjściu z kryzysu.
Inicjatywa ta ma dwa główne cele:
-
stymulowanie inwestycji w projekty o dużym znaczeniu dla Europy, realizowane w
sektorze transeuropejskich sieci transportowych, energetycznych i szerokopasmowych
o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, tym samym wspierając wzrost inwestycji
do poziomów sprzed kryzysu, oraz
-
ułatwienie zwiększenia udziału inwestorów instytucjonalnych w finansowaniu
długoterminowym wykonalnych z ekonomicznego punktu widzenia projektów w tych
sektorach, za pomocą rynków dłużnych instrumentów kapitałowych.
Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych ma stanowić uzupełnienie istniejących źródeł
finansowania projektów i zapewnić solidną alternatywę dzięki innym źródłom finansowania
dłużnego (banki i powstające fundusze dłużne). Pozwoli to nie tylko na poszerzenie
wachlarza dostępnych źródeł finansowania, ale będzie również stanowić rozwiązanie w
sytuacjach, w których poziom inwestycji nie jest optymalny, a także poprawi warunki
finansowania. Nadrzędnym celem inicjatywy w zakresie obligacji projektowych jest
zwiększenie zainteresowania infrastrukturą wśród inwestorów z sektora prywatnego.
Wsparcie jakości kredytowej za pomocą obligacji projektowych (ang. Project Bond Credit
Enhancement, PBCE) zapewniane przez EBI poprzez inicjatywę w zakresie obligacji
projektowych ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy zazwyczaj niskimi ratingami klasy
inwestycyjnej projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków prywatnych a
wyższymi ratingami oczekiwanymi przez inwestorów. Rozszerzyłoby to wachlarz dostępnych
źródeł finansowania i powinno wydłużyć terminy zapadalności oraz zmniejszyć koszty
finansowania. PBCE może mieć formę:
-
finansowanego instrumentu, który stanowi transzę długu podporządkowanego (tj.
bezpośrednia pożyczka na rzecz projektu, która zostanie spłacona dopiero po wykupie
obligacji uprzywilejowanych), lub
-
niefinansowanego instrumentu, stanowiącego warunkową linię kredytową, która po
wykorzystaniu zmienia się w pożyczkę podporządkowaną.
PBCE dąży do zapewnienia obligacji o klasie inwestycyjnej na poziomie pojedynczego A, tak
aby mogła je zakupić większość inwestorów instytucjonalnych. Choć kilku inwestorów
instytucjonalnych jest już gotowych do podjęcie większego ryzyka poprzez nabycie transz
obligacji typu mezzanine, cele inicjatywy w zakresie obligacji projektowych, polegające na
dążeniu do osiągnięcia masy krytycznej inwestorów na rynku, wsparcia procesu standaryzacji
i przyczynienia się do rozwoju bardziej dojrzałego rynku, pozostają nadal aktualne.
7
PBCE obejmuje szczególne rodzaje ryzyka związane z projektami podczas etapu ich budowy
i eksploatacji, zapewniając dodatkową płynność celem poprawy profilu finansowego w
przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń. To, że roszczenia w ramach PBCE są
uprzywilejowane względem inwestorów inwestujących w instrumenty kapitałowe, lecz
podporządkowane względem inwestorów lokujących środki w instrumenty dłużne, podnosi
rating kredytowy obligacji.
Wkład UE w instrument w postaci obligacji projektowych służy częściowemu przejęciu
dodatkowego ryzyka ponoszonego przez EBI w związku z jego udziałem w transakcjach,
które są bardziej ryzykowne niż standardowe transakcje, poprzez pokrycie pierwszych strat w
ramach portfela projektów, do pewnej maksymalnej kwoty. Umożliwia to EBI wspieranie
większej liczby operacji. Projekty muszą spełniać unijne wytyczne dotyczące kryteriów
kwalifikowalności w każdym z wyżej wymienionych trzech sektorów, muszą generować
stabilne i dostatecznie wysokie przepływy pieniężne, a także być racjonalne z ekonomicznego
punktu widzenia oraz wykonalne pod względem technicznym.
5.
OSIĄGNIĘCIA
Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych rozpoczął się 12 miesięcy temu
i przewiduje zatwierdzanie projektów przez Radę EBI do końca 2014 roku oraz finansowe
zamknięcie takich projektów do końca 2016 roku.
Jak dotąd Rada EBI zatwierdziła osiem projektów energetycznych i transportowych z kilku
państw członkowskich UE, które kwalifikują się do skorzystania z PBCE. Ponadto EBI
wykazał wykonalność instrumentu obligacji projektowych, zapewniając zwiększenie jakości
kredytowej obligacji w odniesieniu do dwóch zatwierdzonych projektów (z czego tylko jeden
został wsparty przez UE z powodu ograniczeń budżetowych), a wkrótce ma nastąpić
podpisanie umowy dotyczącej kolejnego projektu.
5.1.
Projekty zatwierdzone przez EBI
Wśród projektów znajdują się projekty dotyczące budowy autostrad w kilku państwach
członkowskich, przyłączenia do sieci morskich farm wiatrowych w Niemczech i Wielkiej
Brytanii oraz budowy obiektów do magazynowania gazu we Włoszech i Hiszpanii. EBI
prowadzi również aktywnie prace nad wykonalnym harmonogramem realizacji projektów
dotyczących sieci szerokopasmowych.
Tabela 1:
Polityka
Projekt
Kraj
TEN-T
TEN-T
TEN-T
Autostrada
Autostrada
Autostrada
TEN-E
Przyłączenie do sieci kilku
morskich farm wiatrowych
Belgia
Niemcy
Wielka
Brytania
Wielka
Brytania
Spodziewana
wielkość
instrumentu
wspierającego
jakość
kredytową (w mln EUR)
150
120
200
150
8
TEN-E
TEN-E
TEN-T
TEN-E
Magazynowanie gazu
Magazynowanie gazu (1)
Autostrada
Przyłączenie do sieci kilku
morskich farm wiatrowych
Hiszpania
Włochy
Słowacja
Niemcy
Ogółem
zatwierdzono
200
200
200
170
1 390
(1) uwarunkowane dostępnością środków z UE
Do listy tej mogą zostać dodane również kolejne projekty zatwierdzone przez Radę EBI przed
końcem 2014 roku.
Etap pilotażowy może zapewnić instrumenty wsparcia jakości kredytowej w wysokości około
trzykrotnie większej niż wkład z budżetu UE w kwocie 230 mln EUR, tj. w wysokości około
700 mln EUR, co w efekcie umożliwi wsparcie długów uprzywilejowanych o wartości 15–20
razy większej niż wkład z budżetu UE.
Instrumenty podporządkowane dla ośmiu zatwierdzonych projektów przekraczają kwotę 700
mln EUR, ale kwota ta prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana w całości, ponieważ
obligacja projektowa z możliwością skorzystania ze wsparcia w ramach PBCE jest zazwyczaj
jednym spośród kilku wariantów finansowania, jakie mają do wyboru spółki odpowiedzialne
za projekt lub organy zatwierdzające. Autostrady w Wielkiej Brytanii i na Słowacji, na
przykład, zostaną sfinansowane bez wykorzystania PBCE, ponieważ, z konkretnych
powodów związanych z charakterem tych projektów, ich rating był wystarczająco wysoki, by
udało się zebrać środki na rynku obligacji bez konieczności zapewniania wyższych ratingów
poprzez PBCE. Niemniej jednak ocenia się, że istnienie PBCE jako jednej z możliwości
finansowania pomogła utrzymać pewne napięcie podczas wyceny w ramach tych dwóch
projektów, dzięki czemu ostateczny rezultat jest najkorzystniejszym pod względem
ekonomicznym rozwiązaniem dla danego organu zmawiającego.
5.2.
Obligacje projektowe wspierane przez EBI
EBI wsparło emisję obligacji o wartości 1,4 mld EUR dla obiektu do magazynowania gazu
Castor4, bez wykorzystania środków z budżetu UE, ponieważ wymagana kwota wkładu WE
przekraczała dostępny budżet.
Projekt został poddany ocenie oddziaływania na środowisko zatwierdzonej przez właściwe organy Hiszpanii w 2009 r. Po
wystąpieniu aktywności sejsmicznej w regionie we wrześniu 2013 r. hiszpańskie władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu
dodatkowych badań technicznych dotyczących wpływu projektu.
4
9
Pierwsze obligacje projektowe
Pierwsze obligacje projektowe o wartości 1,4 mld EUR z terminem zapadalności w grudniu 2034 roku wyemitowano w
lipcu 2013 roku, z kuponem na poziomie 5,756 o spreadzie na poziomie 100 punktów bazowych powyżej hiszpańskich
obligacji rządowych. Dzięki obligacjom sfinansowano budowę i eksploatację podziemnego obiektu do magazynowania
gazu i infrastruktury powiązanej na Morzu Śródziemnym przy północnym wybrzeżu Hiszpanii. Agencja Standard &
Poor’s przyznała obligacjom rating „BBB”.
W obligacje zaangażowało się 30 inwestorów, przy czym ubezpieczyciele i fundusze emerytalne wykupiły ponad 60 %
emisji, a wśród pozostałych inwestorów znalazły się agencje, zarządzający funduszami i banki (jedynie 4 %). Inwestorzy
pochodzili z różnych regionów geograficznych i mniej więcej równe udziały powędrowały do Niemiec, Francji,
Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Luksemburga.
Obligacje wyemitowała Watercraft Capital, spółka celowa z siedzibą w Luksemburgu, która użycza wpływy spółce
odpowiedzialnej za projekt w celu refinansowania jej niespłaconych pożyczek o krótszym okresie spłaty, za pomocą
których sfinansowano budowę obiektu do magazynowania gazu. W ten sposób spółka odpowiedzialna za projekt ma
zapewnione finansowanie, które jest lepiej dopasowane do jej 30-letniej koncesji.
W ramach inicjatywy w zakresie obligacji projektowych wsparto również emisję obligacji o
wartości 305 mln GBP dla projektu Greater Gabbard OFTO realizowanego w Wielkiej
Brytanii, który obejmuje zasoby do przesyłania energii elektrycznej przyłączające 500 MW w
ramach morskich farm wiatrowych do sieci energetycznej Wielkiej Brytanii na lądzie. Jest to
pierwszy projekt przesyłu energii z instalacji morskich (ang. offshore transmission project,
OFTO), który zostanie sfinansowany poprzez rynki kapitałowe. Obligacje skorzystały z
niefinansowanego instrumentu w ramach PBCE w wysokości około 46 mln GBP i w
konsekwencji otrzymały od agencji Moody’s rating A3, przy konkurencyjnej wycenie na
poziomie 125 punktów bazowych powyżej rentowności obligacji państwowych Wielkiej
Brytanii. PBCE otrzymało wsparcie z budżetu UE i w pełni wykorzystało budżet UE w
wysokości 10 mln EUR dostępny dla projektów energetycznych podczas etapu pilotażowego.
Zamknięcie finansowe projektu Greater Gabbard OFTO
Dnia 27 listopada 2013 r. projekt Greater Gabbard OFTO, obejmujący przesył 504 MW energii z instalacji morskich,
osiągnął zamknięcie finansowe. Licencja OFTO, przyznana przez Ofgem, organ regulujący rynki energii elektrycznej i
gazu w Wielkiej Brytanii, uprawnia spółkę odpowiedzialną za projekt do tytułu własności do tych aktywów oraz ich
eksploatacji przez okres 20 lat, w zamian za dochody oparte na dostępności. Wartość w pełni działających aktywów
wynosi około 350 mln GBP, którą to kwotę spółka odpowiedzialna za projekt pokryje częściowo w drodze emisji
obligacji projektowych.
W ramach wsparcia finansowania transakcji wyemitowano warte 305 mln GBP obligacje z kuponem o stałym
oprocentowaniu w wysokości 4,137 % i terminem zapadalności dnia 29 listopada 2032 roku.
Agencja Moody’s przyznała emisji wstępny rating A3, przy stabilnych perspektywach. Agencja stwierdziła, że rating
odzwierciedla wsparcie jakości kredytowej zapewnione w ramach inicjatywy w zakresie obligacji projektowych. Całość
kapitału w wysokości 46 mln GBP zapewnili sponsorzy projektu.
Jest to pierwszy projekt OFTO z rundy 1 o wielkości wystarczającej, by przykuć uwagę rynków kapitałowych. Od dawna
uważa się, że tego typu finansowanie dobrze pasuje do sektora OFTO, jako że taryfy płatne na rzecz operatora są
powiązana ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz 90 % przychodu jest zagwarantowana.
Oczekuje się, że pod koniec 2013 lub na początku 2014 roku do tych dwóch transakcji
dołączy projekt budowy autostrady A11 w Belgii. Transakcja ta również otrzyma wsparcie z
10
budżetu UE i zapewni kolejny punkt odniesienia dla potencjalnych inwestorów i poziomów
wycen.
Partnerstwo publiczno-prywatne A11 Brugge to projekt budowy nowej autostrady łączącej
port w Zeebrugge z drogą E40 do Gandawy i E34 do Antwerpii, co poprawi połącznie między
portem a Brugią, a także połączenia turystyczne z wybrzeżem belgijskim, w szczególności z
Knokke i Blankenberge. Obecnie trwają końcowe prace nad strukturą finansowania A11,
których zakończenie planowane jest na koniec 2013 lub początek 2014 roku, pod warunkiem
zakończenia negocjacji i zatwierdzenia projektu przez instytucje zamawiające. Projekt
budowy A11 byłby pierwszym transportowym projektem TEN-T w ramach inicjatywy w
zakresie obligacji projektowych oraz pierwszą transakcją „od podstaw”. Oczekuje się, że
warte 575 mln EUR obligacje otrzymają wsparcie w wysokości około 114 mln EUR w
ramach niefinansowanego instrumentu PBCE w postaci podporządkowanej akredytywy
wystawionej przez EBI.
5.3.
Inne emisje obligacji infrastrukturalnych
Zwiększone zainteresowanie finansowaniem projektów infrastrukturalnych przez rynek
kapitałowy, a także zwiększone wsparcie dla takiego finansowania, doprowadziło również do
znacznego wzrostu emisji innych obligacji infrastrukturalnych, w porównaniu z latami 20072012. Niemniej jednak pomiędzy rokiem 2007 a 2013, pod względem wartości środków,
ponad 90 % obligacji wyemitowanych w sektorach objętych instrumentem „Łącząc Europę”
dotyczyło refinansowania, 6 % – inwestycji od podstaw oraz 3 % stanowiło nabycia.
Wykres 3
Oprócz wartych 1,4 mld EUR obligacji Castor, wspartych przez EBI, w 2013 roku
zakończono również kilka istotnych transakcji refinansowania na rynku obligacji, w tym:

refinansowanie realizowanego w Wielkiej Brytanii projektu „High Speed 1”,
dotyczącego budowy kolei dużych prędkości, z wykorzystaniem 25-letnich obligacji o
11
wartości 760 mln GBP, w ramach pakietu długów uprzywilejowanych w wysokości
1,55 mld GBP. Projekt ten otrzymał rating na poziomie A od rządu Wielkiej Brytanii,
co skutecznie zabezpieczyło płatności uzależnione od dostępności dla projektu „High
Speed 1” na mocy krajowej umowy z dostawcą;

w ramach projektu „Open Grid” pomyślnie dokonano refinansowania 2,7 mld EUR
długu za pomocą pożyczek na wysokość 1,2 mld EUR i obligacji z ratingiem „A” o
wartości 1,5 mld EUR oraz terminem zapadalności wynoszącym siedem, dziesięć i
dwanaście lat;

na Słowacji dokonano refinansowania długu w wysokości około 1,2 mld EUR za
pomocą obligacji długoterminowych o ratingu BBB+ i terminie zapadalności w 2039
roku.
Transakcje te pokazują możliwości i apetyt europejskich rynków kapitałowych na
bezpośrednie refinansowanie projektów infrastrukturalnych.
Ponadto w 2013 roku na rynkach dłużnych kapitałowych powstało wiele innowacyjnych
rozwiązań, które mają za zadanie w rozmaity sposób zapewnić projektom realizowanym od
podstaw finansowanie przez inwestorów instytucjonalnych. Większość takich projektów
dotyczy sektorów infrastruktury socjalnej, np. zakwaterowania dla studentów, gdzie projekty
są mniejsze i wiążą się z mniejszym ryzykiem.
Projekt
Rating
Okres
zapadalności
28 lat i 30 lat
odpowiednio
dla
transzy I i transzy II
Kwota (w mln)
Cechy charakterystyczne
Obwodnica L2/A507
Baa3
79 EUR (transza I)
86 EUR (transza II)
35 lat dla obligacji o
stałym
oprocentowaniu
i
indeksowanych
29 lat
63 GBP
Ponad 65 % finansowania zapewnił
rząd francuski, pozostałe 165 mln
EUR zostało zakupione przez
grupę ubezpieczeniową wraz z
transzą II z wykorzystaniem Dailly
(tj. gwarancji zapewnianych przez
państwo francuskie)
Obligacje
uprzywilejowane
o
ratingu BBB/Baa3, wsparte przez
Assured Guaranty
Zakwaterowanie
dla
studentów Holyrood,
Wielka Brytania
AA-/A2
Domy
mieszkalne
Pendleton Together
nie
dotyczy
Więzienie w Zaanstad
nie
dotyczy
28 lat
72 EUR
ULiving Hertfordshire,
Wielka Brytania
UPP, zakwaterowanie
dla
studentów
w
różnych lokalizacjach,
Wielka Brytania
A-
41 lat dla obligacji
indeksowanych
27 lat dla obligacji o
stałym
oprocentowaniu, 34
lata dla obligacji
indeksowanych
144 GBP
A-
71,7 GBP (transza A)
10,9 GBP (transza B)
382 GBP
Częściowe
powiązane
(typu
„wrap”) finansowanie za pomocą
obligacji
(uprzywilejowane
obligacje klasy A ze wsparciem
jakości kredytowej w ramach
podporządkowanej transzy klasy B)
Obligacje uprzywilejowane ze
wsparciem jakości kredytowej
poprzez podporządkowaną transzę
pożyczki klasy B
Dochód z wynajmu od kilku
uczelni wraz z pulą środków
pieniężnych ograniczającą ryzyko
12
Sustainable
Communities for Leeds
AA-/A2
19 lat
102 GBP
Obligacja
uprzywilejowana
wsparta przez Assured Guaranty
Źródło: Infrastructure Journal, Standard & Poor’s
Należy zauważyć, że projekt L2 oraz projekty realizowane w Holyrood, Pendleton, Zaanstad
oraz Leeds obejmują pewną formę wsparcia jakości kredytowej. Dwie transakcje wskazują na
powrót na rynek ubezpieczyciela obligacji dla takich średniej wielkości transakcji.
Największa z transakcji, dotycząca zakwaterowania dla studentów UPP, opiewa na 382 mln
GBP i jest oparta na portfelu kilku projektów. W kilku przypadkach dużą część transakcji
nabył jeden inwestor instytucjonalny.
Wszystkie te transakcje, z wyjątkiem dwóch, miały miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie
finansowanie projektów PPP przez rynki kapitałowe z zastosowaniem gwarancji od
ubezpieczycieli obligacji jest rozpowszechnione. W Europie kontynentalnej skłonność do
stosowania finansowania za pomocą obligacji dopiero się rozpowszechnia, a organy
zamawiające stopniowo przystosowują się do nowych możliwości finansowania. Nadal często
na etapie składania ofert istnieje praktyka wymagania przyznanych środków, co ogranicza
możliwości związane z rozwiązaniami opartymi na obligacjach do ofert na rynku
niepublicznym i w dużej mierze wyklucza obligacje emitowane na rynku publicznym, choć
mogłoby to zapewnić większe środki i lepsze wyceny.
5.4.
Podsumowanie osiągnięć
Podczas pierwszego roku funkcjonowania inicjatywy Rada EBI zatwierdziła osiem projektów
jako potencjalnych beneficjentów PBCE, a kolejne projekty są w przygotowaniu. Dwa
projekty uzyskały wsparcie jakości kredytowej od EBI i oczekuje się, że umowa dotycząca
kolejnego projektu zostanie podpisana na początku 2014 roku. Jeden z tych trzech projektów
został zakończony bez dotacji z budżetu UE.
Aktywne wsparcie obligacji projektowych na potrzeby finansowania infrastruktury ze strony
Komisji Europejskiej i EBI zostało zauważone i docenione przez rynek oraz przyczyniło się
do powstania innych rozwiązań rynkowych w drodze spodziewanego efektu katalitycznego.
Pokazuje to, że Europa czyni realne postępy w drodze do utworzenia rynku obligacji
projektowych. Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w szczególności zapewniła wielu
inwestorom dostęp do aktywów infrastrukturalnych, co potwierdzają zakończone już
transakcje. Nawet tam, gdzie ostatecznie inicjatywy tej nie wybrano jako preferowanego
wariantu finansowania, możliwość skorzystania z jej oferty zapewniła presję konkurencyjną,
co w przypadku wielu projektów doprowadziło do obniżenia kosztów finansowania.
Rynek jednak na razie koncentruje się na lokalnych projektach infrastrukturalnych o
mniejszej skali realizowanych w Wielkiej Brytanii, przy ograniczonym wsparciu dla dużych
projektów realizowanych na poziomie ogólnokrajowym. Trudne pozostają w szczególności
warunki realizacji projektów od podstaw w ramach sieci TEN. Państwa członkowskie
powinny przyspieszyć proces identyfikacji i przygotowania projektów infrastrukturalnych w
celu umożliwienia ich realizacji.
13
6. WYMAGANE ZMIANY W CELU UDOSKONALENIA INICJATYWY W
ZAKRESIE OBLIGACJI PROJEKTOWYCH
6.1.
Potrzeba
stworzenia
solidniejszego
i
bardziej
harmonogramu realizacji przygotowywanych projektów
zaawansowanego
Nie ulega wątpliwości, że inwestycje w infrastrukturę w Europie są konieczne. Niemniej
jednak istnieją coraz większe obawy, że obecne projekty nie są wystarczające, zarówno pod
względem ich liczby, jak i stopnia przygotowania do realizacji, by zaspokoić zapotrzebowanie
na nie5.
W przypadku projektów i sektorów, które w znacznej mierze polegają na udziale sektora
publicznego, rządy państw w całej Europie powinny odegrać ważną rolę w dążeniu do
odblokowania nowych inwestycji w infrastrukturę i rozwiązania problemu niepewności
związanej z przyszłą podażą czy harmonogramem realizacji projektów infrastrukturalnych.
Bez odpowiedniego harmonogramu realizacji (odpowiednich) transakcji nie ma możliwości
zwiększenia długoterminowych inwestycji. Budowanie wśród inwestorów zaufania w
przepływ transakcji, dzięki czemu inwestorzy będą chętnie lokować swoje środki, a także
inwestować w uzyskanie nowych zdolności koniecznych do analizy wariantów finansowania
projektów infrastrukturalnych, wymaga dużego stopnia przejrzystości harmonogramu
realizacji projektów na poziomie tak krajowym, jak i ponadnarodowym, a także
długoterminowego planowania i zaangażowania ze strony organów organizujących przetargi.
W związku z powyższym nagłe zmiany w regulacjach dla poszczególnych sektorów nadal
stanowią główne wyzwanie związane ze skutecznym wdrażaniem harmonogramu realizacji
projektów. W różnych sektorach wśród przeszkód dla realizacji rozwiązań opartych na
obligacjach wymienia się takie czynniki jak brak standaryzacji, brak pewności w kwestii
wycen emisji na rynkach kapitałowych, a także fakt, że takie transakcje obecnie postrzegane
są przez rynek jako nowość. W tym względzie inicjatywa w zakresie obligacji projektowych
również może odegrać istotną rolę.
6.2.
Wykorzystanie środków z budżetu UE
W świetle mechanizmu opartego na podziale ryzyka ustanowione przez Komisję i EBI, który
opisano w punkcie 4, wykorzystanie środków z budżetu UE byłoby bardziej skuteczne, jeśli
rezerwa na pokrycie pierwszych strat zapewniana ze środków budżetu UE obejmowałaby
wszystkie projekty w trzech sektorach objętych inicjatywą w zakresie obligacji projektowych.
W przypadku trzech oddzielnych rezerw na pokrycie pierwszych strat w ramach trzech
portfeli sektorowych, jak ma to miejsce obecnie, istnieją wyraźne ograniczenia dywersyfikacji
ryzyka, a zatem również ograniczenia efektu dźwigni finansowej. Ponadto ograniczone
możliwości wykorzystania dźwigni finansowej w odniesieniu do mniejszych portfeli
wymusza wyszukiwanie projektów odpowiedniej wielkości w zależności od kwoty
dostępnego budżetu. Przykładowo, EBI sfinansowała projekt Castor z własnych środków,
5
Źródło: Infrastructure Journal, 17/11/2013
14
jako że wkład z budżetu TEN-E był niewystarczający, aby pokryć wymagany wkład z
budżetu UE.
Zasadniczo budżet UE oraz instrumenty oparte na podziale ryzyka mogą osiągnąć większy
efekt dźwigni finansowej dzięki dywersyfikacji. Dywersyfikacja zwiększa liczbę projektów w
portfelu, podczas gdy sektorowe zróżnicowanie projektów zmniejsza ich korelację. W efekcie
większy portfel projektów, który obejmuje projekty z różnych sektorów, wiąże się z
większymi korzyściami płynącymi z dywersyfikacji. Z drugiej strony zarządzanie ryzykiem w
ramach portfela projektów o różnym profilu ryzyka może okazać się bardziej złożone, choć
nadal pozostaje w graniach możliwości zarządzania ryzykiem przez EBI. Aby
zmaksymalizować korzyści płynące z dywersyfikacji, instrument „Łącząc Europę” powinien
obejmować tylko jeden portfel projektów w pełni zgodnych z rozporządzeniem
ustanawiającym instrument „Łącząc Europę” i rozporządzeniem finansowym w sprawie
wydatków UE. Ułatwi to finansowanie projektów niezależnie od ich wielkości czy też
terminu realizacji.
Ten sam mechanizm można zastosować w odniesieniu do istniejących portfeli projektów w
ramach LGTT i inicjatywy w zakresie obligacji projektowych, tym samym osiągając korzyści
skali. Poprzez połączenie tych portfeli z portfelem projektów w ramach instrumentu „Łącząc
Europę”, utworzono by portfel zalążkowy, który mógłby ograniczyć powiązane wkłady z
budżetu UE na rzecz nowych projektów wcześniej, niż byłoby to możliwe w obecnej sytuacji.
Oczekuje się, że zewnętrzne badanie zlecone przez Komisję Europejską, o którym mowa we
wprowadzeniu, również przedstawi ten wniosek.
7.
WNIOSKI
Inicjatywa spełnia wiązane z nią oczekiwania, czego dowodzi emisja dwóch obligacji
projektowych ze wsparciem jakości kredytowej po upływie jedynie 12 miesięcy, a także
odnosi sukcesy pod względem zapewniania finansowania projektów.
Zainteresowanie rynku oraz informacje zwrotne są pozytywne, co jest niezwykle ważne pod
względem zachęcenia inwestorów do korzystania z rozwiązań opartych na obligacjach. Aby
rozwinąć inicjatywę w ramach obligacji projektowych konieczne są dalsze działania w celu
stworzenia aktywnego rynku obligacji, w tym emisja kolejnych obligacji tak, by zapewnić
wystarczającą podaż, a punkty odniesienia dla przyszłych emisji można było łatwiej określić.
Ułatwi to inwestorom i organom zamawiającym ocenę prawdopodobnych poziomów
finansowania oraz sprawi, że wycena rozwiązań opartych na obligacjach będzie łatwiejsza do
przewidzenia, potencjalnie umożliwiając również organom zamawiającym odejście od
stawiania wymogu posiadania w pełni przyznanych środków. Ponadto płynny rynek obligacji
projektowych wymaga lepiej przygotowanych projektów, które są w większym stopniu
gotowe do realizacji. Rządy powinny zatem sporządzić plany długoterminowe, aby zapewnić
bardziej stabilne i przejrzyste harmonogramy realizacji projektów infrastrukturalnych. Pod
tym względem instrument „Łącząc Europę” przewiduje pomoc techniczną na poziomie
instytucjonalnym i projektowym w celu wsparcia przyszłych harmonogramów realizacji
15
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby wspomóc państwa
członkowskie oraz sektor prywatny. Istnieje również możliwość rozszerzenia inicjatywy w
zakresie obligacji projektowych na inne obszary polityki, gdzie finansowanie mniejszych
lokalnych projektów infrastrukturalnych można realizować w ramach jednej puli na poziomie
krajowym lub regionalnym.
Rola instrumentu „Łącząc Europę” może zostać zmaksymalizowana, jeśli przeprowadzone
zostanie połączenie portfeli z trzech sektorów (tj. sieci transportowych, energetycznych i
szerokopasmowych), o którym mowa w art. 14 ust. 3 zapowiadanego rozporządzenia
ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”. W celu zwiększenie efektywności i efektu
dźwigni finansowej wydatków z budżetu UE, możliwość tę można wykorzystać do
stworzenia wspólnego systemu rezerw na pokrycie pierwszych strat w celu wykorzystania
naturalnej dywersyfikacji w ramach trzech sektorów, dzięki czemu istniejące już instrumenty
można by wykorzystać jako portfel zalążkowy.
16
Download