pojęcie przedsiębiorstwa pojęcie działalności gospodarczej zasady

advertisement
DROGA DO ZAŁOŻENIA
WŁASNEJ FIRMY
Prezentacja wykonana przez uczniów
ZSG w Elblągu pod kierunkiem:
p. Anny Miecznikowskiej
SPIS TREŚCI
1.
POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
2.
POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
3.
ZASADY PROWADZENIA WŁASNEJ
FIRMY
4.
ETAPY ZAŁOŻENIA FIRMY
POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZEDSIĘBIORSTWO
TO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
WYODRĘBNIONA POD WZGLĘDEM
ORGANIZACYJNYM, PRAWNYM I
EKONOMICZNYM PROWADZĄCA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
to działalność wytwórcza,
handlowa, budowlana i
usŁugowa prowadzona w
Celach zarobkowych, w
sposób ciągŁy i zorganizowany.
Prowadzenie działalności
gospodarczej –wymaga znajomości
aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.
Przedsiębiorstwo zamierzające
rozpocząć prowadzenie
dziaŁalności powinno się z nimi
zapoznać, pamiĘtając o powiedzeniu,
że „nieznajomość prawa przed karą
nie chroni”.
Rozpoczęcie dziaŁalności wymaga
podjĘciA szeregu działaŃ
polegających na zgłoszeniu się do
kolejnych urzĘdów i uzyskania
niezbędnych wpisów, zezwoleń,
potwierdzeń i tym podobnych
wniosków.
 Wykonanie ich jest jednak konieczne,
aby móc legalnie prowadzić
działalność gospodarczą

ETAPY
ZAŁOŻENIA FIRMY
Pierwszym krokiem jest
URZĄD MIASTA LUB GMINY
Ul. Łączności 1
Cel:


Zgłoszenie podjęcia
działalności
Wpis do ewidencji
przedsiębiorców
ul. Browarna 84
Kolejnym krokiem jest
Urząd Statystyczny
ul. Pl. Jagiellończyka 5 Elbląg
Cel:

Wpis do rejestru
REGON otrzymanie
numeru
identyfikacyjnego
Regon- jest numerem
identyfikującym podmioty
gospodarcze w Polskim
Rejestrze Gospodarki
Narodowej.
Numer ten jest wydawany
przy uruchamianiu
działalności. Składa się on z
dziewiĘciu cyfr. Pierwsze
osiem identyfikuje podmiot, a
ostatnia dziewiąta cyfra jest
sumĄ kontrolnĄ
Kolejnym krokiem jest
Urząd Skarbowy
ul. Mickiewicza 43 ELBLĄG
Cel




Zgłoszenie obowiązku podatkowego
Wybór formy opodatkowania podatkiem VAT
Rejestracja płatnika VAT
Nadanie numeru NIP (Numer Identyfikacji
Podatkowej)
Numer NIP Urząd Skarbowy nadaje w
ramach Krajowej Ewidencji Podatników
Kolejnym krokiem jest
Zgłoszenie rejestracyjne w
zakresie podatku od
towarów i usług „VAT”
Kolejnym krokiem jest
ZUS
ul. Teatralna 4 ELBLĄG
Cel
Ubezpieczenie społeczne
i zawodowe przedsiębiorcy
oraz pracowników

Str. 1
Str. 2
Kolejnym krokiem jest
BANK

Cel
Założenie rachunku bankowego
Potrzebne są:
NIP
REGON
Dowód Osobisty
Zaświadczenie o prowadzeniu
przedsiębiorstwa
POWIATOWA STACJA SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Bema Elbląg
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
ul. Grunwaldzka Elbląg
zgłoszenie zatrudnienia pracowników
 zgłoszenie prowadzenia działalności, np.
gastronomicznej lub handlowej

KONIEC
DZI ĘKUJEMY i
ŻYCZYMY POWODZENIA
W ZAKŁADANIU FIRMY
Download