Elbląg, dn - Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

advertisement
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Stefana Żeromskiego 22 ; 82–300 Elbląg
tel. 0-55-230-41-97 ; fax. 0-55-230-41-50
mailto:[email protected] http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/
NIP: 578-25-15-754
REGON: 170745751
PKO BP 34 1440 1039 0000 0000 0100 7793
Elbląg, dn.21.08.2015 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na
udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu w zakresach:
I.
II.
lekarzy specjalistów, asystentów w zakresie chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgii Ogólnej
pielęgniarki anestezjologiczne
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. t.j. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.
1027 z późn. zm.)
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 39/2015r Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 w Elblągu
informuje, że zostały zakończone postępowania konkursowe ogłoszone w dniu 18.08.2015r.
Do konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
I. lekarzy specjalistów, asystentów w zakresie chirurgii ogólnej w Poradni
Chirurgii Ogólnej
wpłynęło pięć ofert:
1. Gabinet Lekarski Chirurgiczno – Proktologiczny lek. Jan Charytoniuk 82 – 300 Elbląg,
2. Prywatny Chirurgiczny Gabinet Lekarski lek. Grzegorz Twardowski 82 – 300 Elbląg,
3. Specjalistyczna Praktyka Prywatna lek. Michał Cioła 82 – 300 Elbląg,
4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jacek Wiśniewski 82 – 300 Elbląg,
5. Specjalista Chirurgii Ogólnej lek. Andrzej Chojnicki 82 – 300 Elbląg,
Oferty spełniały wymagania formalne.
Po rozpatrzeniu ofert komisja konkursowa wybrała oferty:
1.
2.
3.
4.
5.
Gabinet Lekarski Chirurgiczno – Proktologiczny lek. Jan Charytoniuk 82 – 300 Elbląg,
Prywatny Chirurgiczny Gabinet Lekarski lek. Grzegorz Twardowski 82 – 300 Elbląg,
Specjalistyczna Praktyka Prywatna lek. Michał Cioła 82 – 300 Elbląg,
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jacek Wiśniewski 82 – 300 Elbląg,
Specjalista Chirurgii Ogólnej lek. Andrzej Chojnicki 82 – 300 Elbląg
Umowy na realizację zamówienia zostaną podpisane z Oferentami po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.
II. Pielęgniarki anestezjologiczne
wpłynęła jedna oferta:
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Leszczewicz; 82 – 300 Elbląg,
Oferta spełniała wymagania formalne.
Po rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa wybrała ofertę:
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Leszczewicz; 82 – 300 Elbląg,
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Ewa Wąsowska
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNY Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009,
CZŁONEK RZECZYWISTY KLUBU , NR 810/RZ
1
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Stefana Żeromskiego 22 ; 82–300 Elbląg
tel. 0-55-230-41-97 ; fax. 0-55-230-41-50
mailto:[email protected] http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/
NIP: 578-25-15-754
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNY Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009,
CZŁONEK RZECZYWISTY KLUBU , NR 810/RZ
REGON: 170745751
PKO BP 34 1440 1039 0000 0000 0100 7793
2
Download