wyklad_6

advertisement
Zastosowanie modeli
algebraicznych,
strefowych i polowych
bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
dr inż. Anna Szajewska
Zakład Hydromechaniki
i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę
Katedra Techniki Pożarniczej
pok. 310
[email protected], [email protected]
Parametry i procesy składające
się na pożar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Szybkość wydzielania ciepła (HRR).
Temperatura i grubość warstwy gorącej.
Parametry strumienia podsufitowego.
Strumienie ciepła wymieniane na drodze konwekcji,
promieniowania i przewodnictwa.
Oddziaływanie strumienia promieniowania na
materiały, przegrody budowlane itp.
Stężenia produktów spalania i tlenu (widzialność).
Zmiany ciśnienia podczas pożaru.
Wentylacja naturalna i mechaniczna.
Aktywacja czujek i tryskaczy.
Szybkość wydzielania ciepła
Największy wpływ na szybkość wydzielania ciepła
mają:
a) efektywne ciepło spalania (zależy ono od
temperatury i wentylacji, co często nie jest
uwzględniane w modelach),
b) masowa szybkość spalania materiału związana ze
strumieniem ciepła promieniowania skierowanego
do materiału i ciepła gazyfikacji, które zależy od
szybkości tworzenia warstwy zwęglonej (trudne do
ustalenia dla materiałów o złożonej budowie)
Szybkość wydzielania ciepła
modele strefowe
Modele strefowe w większości
traktują HRR jako parametr
wejściowy i wprowadzają przebiegi
czasowe
HRR
dla
różnych
materiałów, mebli itp. otrzymane na
drodze eksperymentalnej np. przy
pomocy kalorymetru stożkowego.
Podmodele alternatywne mogą określać czasy zapłonu
poszczególnych
materiałów,
a
następnie
tworzyć
charakterystykę wypadkową będącą sumą poszczególnych
krzywych. Niektóre z nich uwzględniają zmianę wejściowej
krzywej HRR wraz ze zmianą stężenia tlenu w
pomieszczeniu.
Szybkość wydzielania ciepła
modele strefowe
W modelach strefowych najczęściej
rozróżnia się następujące przypadki
pożarów:
a) pożar dobrze wentylowany
- szybkość spalania jest równa masowej
szybkości ubytku masy,
- spalanie nie zależy od zmian stężenia
tlenu,
- cała masa produktów pirolizy ulega
spalaniu w kolumnie konwekcyjnej ognia.
b) pożar źle wentylowany
- HRR jest zależny od dostępnego tlenu,
- spalanie następuje w obszarze o
wystarczającym stężeniu tlenu (otwory
wentylacyjne, górna warstwa przyległego
pokoju)
a) pożar dobrze wentylowany
b) pożar źle wentylowany
Szybkość wydzielania ciepła
modele polowe
W modelach polowych najczęściej wprowadza się
jako daną wejściową HRR objętościowe lub
odniesione do powierzchni. Niektóre z nich
korzystają z ograniczonej wiedzy na temat zjawisk
fizycznych i obliczają strumienie netto odniesione
do
powierzchni
materiałów
wykorzystując
temperaturę zapłonu
Temperatura i grubość
warstwy gorącej
Temperatura i grubość
warstwy gorącej są istotne
z
punktu
widzenia
bezpieczeństwa ewakuacji
z budynku, uszkodzenia
kabli, zapalenia materiałów
lub
osiągania
stanu
rozgorzenia.
Temperatura i grubość warstwy
gorącej – modele algebraiczne
W modelach algebraicznych stosuje się równania korelacyjne
opisujące kolumnę konwekcyjną osiowosymetryczną, balkonową
lub okienną z równaniami zachowania masy i energii oraz
równania przepływu gazów przez otwór. Korelacje kolumn
konwekcyjnych umożliwiają wyznaczenie strumienia gazów
wpływających do warstwy górnej. Lepiej sprawdzają się w
przypadku stref spalania oddalonych od ścian, gdzie powierzchnia
pomieszczenia jest dużo większa od średnicy strefy spalania.
Wadami tych modeli jest niemożność zamodelowania wielu
praktycznych przypadków np. długich korytarzy, pomieszczeń o
nieregularnych kształtach, wielu pomieszczeń, wielu otworów w
pomieszczeniu. Istnieją również duże niepewności co do
uformowania się jednolitej górnej warstwy czy też jednoczesnego
przepływu produktów gazowych przez otwory w dachu i przez
drzwi.
Temperatura i grubość warstwy
gorącej – modele strefowe
Modele strefowe pozwalają na symulowanie układu
warstwowego w wielu pomieszczeniach, przepływów
ciepła do powierzchni (np. ścian, sufitu), promieniowania
prze otwory, detekcji i gaszenia, wentylacji mechanicznej
i reakcji termicznej materiałów. Ograniczeniami są
założenie o natychmiastowym przepływie w kolumnie
konwekcyjnej,
brak
przewidywania
stratyfikacji,
korzystania z korelacji kolumn konwekcyjnych podobnie
jak w przypadku modeli algebraicznych i nie
uwzględnienia
ewentualnej
blokady
kolumny
konwekcyjnej przez przeszkody znajdujące się pomiędzy
źródłem ognia a sufitem.
Temperatura i grubość warstwy
gorącej – modele polowe
Modele polowe umożliwiają opis stanu rzeczywistego
niejednorodnych warstw w zależności od geometrii
pomieszczenia, charakterystyki pożaru, wentylacji itp.
Określają one gradienty temperatury i zmianę granicy
górnej warstwy przy czym możliwa jest wizualizacja
całości lub wybranych przekrojów. W celach porównania
z modelem strefowym temperatura może zostać
uśredniona na założonej wysokości lub powyżej danej
płaszczyzny. Obszary powyżej strefy spalania i otworów
wentylacyjnych powinny być pominięte w analizie ze
względu na obszary, gdzie następuje silne mieszanie.
Najistotniejsze są wartości parametrów w obszarach,
gdzie mogą przebywać ludzie.
Parametry strumienia
podsufitowego
Strumień wpływa na aktywację tryskaczy oraz czujek
ciepła i dymu. Parametry strumienia (temperatura i
prędkość)
są
więc
niezbędne
do
oceny
funkcjonowania
tych
elementów
technicznych
zabezpieczeń.
Parametry strumienia
podsufitowego – wszystkie modele
W modelach algebraicznych dla płaskich sufitów korzysta
się ze wzorów Alpert, Heskestada, Hamady, You,
Delichatsiosa opartych na korelacjach doświadczalnych,
które dają różne wyniki ze względu na to, że otrzymano je
dla różnych zakresów danych eksperymentalnych.
W modelach strefowych wykorzystuje się korelacje
empiryczne a parametry strumienia są funkcją mocy
pożaru i geometrii pomieszczenia.
W modelach polowych otrzymujemy trójwymierowe
rozkłady temperatury, prędkości i stężeń produktów
spalania niezależnie od skomplikowania geometrii
pomieszczenia (silna zależność wyników od gęstości siatki)
Strumienie ciepła
model algebraiczny
W modelach algebraicznych zakłada się punktową strefę
spalania lub ewentualnie w postaci walca bądź stożka
stosując odpowiednie współczynniki konfiguracji. W
modelu punktowym strumień jest funkcją radiacyjnej mocy
pożaru i geometrii układu (odległość do materiału powinna
być większa od około 4 średnic strefy spalania). Wadami
tego modelu jest brak uwzględnienia konwekcji
i ukierunkowania wypromieniowywanej energii.
P
0,5 L
R

d
Strumienie ciepła
model strefowy
W modelach strefowych model punktowy jest
uzupełniony
o
strumień
promieniowania
pochodzący od górnej warstwy jako płaszczyzny o
tej samej temperaturze. Materiały znajdujące się w
górnej warstwie podlegają również działaniu
konwekcyjnemu (nie uwzględnia się oddziaływania
radiacyjnego od płomienia), natomiast w dolnej
ulegają radiacyjnemu oddziaływaniu ciepła od
płomienia i warstwy górnej.
Strumienie ciepła
model polowy
W modelach polowych rozwiązywane jest pełne
równanie promieniowania opisujące transport energii
promieniowania cieplnego przez ośrodek gazowy.
Zakłada się, że gazowe, stałe i ciekłe produkty
spalania tylko rozpraszają i absorbują energię.
Mieszaninę produktów traktuje się jako gaz szary, przy
czym absorpcja i emisja energii przez sadzę są
niezależne
od
długości
fali
(potwierdzone
doświadczalnie). Efekty rozpraszania energii przez
cząstki sadzy są pomijane, ponieważ z doświadczenie
wynika, że zjawisko to zachodzi w niewielkim stopniu.
Oddziaływanie strumienia
promieniowania cieplnego na materiały
modele algebraiczne
Wskutek
oddziaływania
strumienia
promieniowania
cieplnego na materiały konstrukcyjne, urządzenia,
człowieka i inne obiekty znajdujące się w zasięgu pożaru,
ich temperatura stopniowo wzrasta, aż do wartości przy
której mogą one ulec uszkodzeniu, awarii, oparzeniu lub
się zapalić.
W modelach algebraicznych stosuje się najczęściej
obliczenia jednowymiarowe stanu stacjonarnego lub
niestacjonarnego, w wyniku czego uzyskuje się profile
temperatury w przekroju obiektu. Obliczenia te dają dobre
przybliżenie dla materiałów eksponowanych o dużej
powierzchni, gdzie można założyć, że warunki wymiany na
brzegach nie wpływają na resztę powierzchni.
Oddziaływanie strumienia
promieniowania cieplnego na materiały
modele strefowe i polowe
W modelach strefowych stosuje się jednowymiarowe
modele wymiany ciepła.
W
modelach
polowych
korzysta
się
z
trójwymiarowego modelu wymiany ciepła, dzięki
czemu można uzyskać zmiany pól temperatur w czasie
i przestrzeni wewnątrz materiału oraz strumienie masy
z uwzględnieniem zmiany grubości materiału
związanego ze zjawiskiem pirolizy. Modele polowe
dają dobrą rozdzielczość w obszarach dużej
koncentracji energii cieplnej.
Stężenia produktów spalania
Wyznaczenie
stężeń
produktów
spalania
w
szczególności najbardziej niebezpiecznych dla ludzi ze
względu na swoją toksyczność (np. CO, HCN, HCl)
oraz sadzy, która powoduje znaczną redukcję zasięgu
widzialności jest jednym z bardziej istotnych celów
modelowania. Generalnie pierwiastki, z których
zbudowany jest materiał plany (C,H,O,N,Cl,F,Br)
reagując z tlenem (O2) może tworzyć podczas spalania
następujące produkty (CO2, CO, H2O, N2, Cl2, F2, Br,
HCN, HCl, HBr, tlenki azotu, CnHm, cząstki sadzy i
inne).
Stężenia produktów spalania
modele algebraiczne
W modelach algebraicznych wyznaczanie stężeń
produktów spalania zależy od warunków wentylacji.
Przykładowo dla atriów, gdzie pożar jest dobrze
wentylowany objętość dymu jest określana ze
strumienia w kolumnie konwekcyjnej (dominuje proces
wciągania powietrza do kolumny konwekcyjnej). W
małych zamkniętych pomieszczeniach, gdzie pożar
jest słabo wentylowany stężenie produktów w strefie
przyjmuje się za jednorodne i oblicza się go na
podstawie emisji składnika, masowej szybkości
spalania oraz objętości materiału i danej strefy.
Stężenia produktów spalania
modele strefowe
W modelach strefowych stosuje się rozszerzone
modele algebraiczne dla wielu pomieszczeń i otworów
wentylacyjnych. Do rozwiązywania układów równań
różniczkowych
znajdują
zastosowanie
techniki
numeryczne. Możliwe jest uwzględnienie zależności
emisji poszczególnych składników od współczynnika
ekwiwalentności. Przykładowo zasięg widzialności w
programie CFAST jest wyznaczany przy pomocy
następującego wzoru:
W
C
D
2,303
L
gdzie: C – stała równa 3 dla światła odbitego i 8
dla światła własnego,
D – gęstość optyczna dymu, L – długość wiązki
światła, m
Stężenia produktów spalania
modele polowe
W modelach polowych stosuje się modelowanie
przepływów w skomplikowanych geometriach oraz
modelowanie strumieni w długich korytarzach i
duktach pionowych. Możliwa jest wizualizacja stężenia
cząstek sadzy, widzialności na izo-powierzchniach
(identyfikacja obszarów stwarzających zagrożenie
redukcją widzialności, co może być pomocne przy
wyborze systemu zabezpieczeń. Możliwe jest też
określanie widzialności między dwoma różnymi
punktami obserwator-obiekt w przestrzeni poprzez
sumowanie stężenia cząstek sadzy na tej drodze
optycznej.
Modelowanie zmian ciśnienia
modele algebraiczne
Całkowite ciśnienie jest sumą ciśnienia statycznego
(hydrostatyczne) i dynamicznego (energia kinetyczna
płynu) i spełnia zasadę zachowania energii na drodze
płynu zgodnie z prawem Bernoulliego. Generalnie
trudno jest określić zmiany ciśnienia np. związane z
przepływami przez nieszczelności.
W modelach algebraicznych do obliczeń ciśnienia
uśrednionego w pomieszczeniu i strumieni mas
przepływających przez otwór wentylacyjny stosuje się
zazwyczaj równania korelacyjne wynikające z
doświadczeń. Przykładowo stosuje się do obliczania
nadciśnień w szybach wind.
Modelowanie zmian ciśnienia
modele strefowe
W modelach strefowych do obliczeń ciśnienia uśrednionego
w pomieszczeniu i strumieni mas przepływających przez
otwór wentylacyjny stosuje się zazwyczaj równania
korelacyjne wynikające z doświadczeń. Przykładowo stosuje
się je do obliczania nadciśnień w szybach wind. Niepewność
określenia ciśnienia w tych modelach jest wystarczająca dla
większości zastosowań projektowych.
Wentylacja naturalna
i mechaniczna
W czasie pożaru wentylacja może być użyta do
kierowania ruchem dymu. Rozróżniamy następujące
rodzaje wentylacji: naturalną (pasywna) i mechaniczną
(aktywna). Jeżeli chodzi o tryby wentylacji to
wyróżniamy: nawiew w tym wentylacja nadciśnieniowa,
wyciąg oraz naturalny, w którym przepływ jest
wywołany tylko siłami wyporu.
Celem obliczeń wentylacyjnych jest ustalenie
parametrów systemu, tak aby spełniał on odpowiednie
kryteria wydajności pozwalające na utrzymaniu danej
wysokości warstwy dymu (zapewnienie widzialności
powyżej ustalonej wartości).
Wentylacja naturalna
i mechaniczna
W modelach algebraicznych wydajność oddymiania
jest związana z HRR i emisją dymu (na podstawie
teorii kolumn konwekcyjnych).
W modelach strefowych mogą one służyć do oceny
strategii wentylacji w całym budynku z uwzględnieniem
wpływu wiatru i efektów kominowych.
W modelach polowych zdefiniowanym otworom
wentylacyjnym przypisuje się natężenia przepływu
powietrza (wentylacja mechaniczna) lub różnice
ciśnienia (wentylacja naturalna). Modele te posiadają
zazwyczaj podmodele pracy wentylatora (równanie
algebraiczne na wydajność wentylatora).
Aktywacja czujek i tryskaczy
Czujki wykrywają ciepło, płomienie, dym lub produkty
spalania. Do modelu pożaru potrzebny jest czas reakcji tych
elementów.
Reakcja czujek ciepła lub tryskaczy jest modelowana na
podstawie wymiany ciepła pomiędzy gorącym gazem a
detektorem. Reakcja czujek dymu zależy od jej rodzaju
(punktowe czujki jonizacyjne i fotoelektryczne). Na reakcje
czujek wpływa:
a) rodzaj spalanego materiału,
b) rodzaj spalania wpływający na rozkład wielkości cząstek,
c) transport dymu, aerodynamika detektora i charakterystyka
czujnika.
Aktywacja czujek i tryskaczy
W modelach algebraicznych zakłada się zwykle jako
dominujący konwekcyjny mechanizm przenoszenia ciepła
(promieniowanie w kierunku detektora nie jest brane pod
uwagę).
Czujnik dymu jest modelowany jako bardzo czuły detektor
ciepła o wybranej progowej temperaturze aktywacji.
Zakłada się, że wzrost temperatury jest proporcjonalny do
wzrostu gęstości optycznej dymu.
W modelach strefowych bezpośrednio implementuje się
modele algebraiczne lub wykorzystuje się określone parametry
w równaniach na reakcje detektorów.
W modelach polowych określa się lokalne wartości
parametrów takich jak: temperatura, prędkość, stężenie dymu
jako dane wejściowe do równań detektorów.
Zastosowanie symulacji komputerowych
w kontekście warunków ewakuacji
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
modele pożarów mogą być wykorzystane do:
a) analizy rozwiązań niestandardowych w fazie
projektowania – odstępstwo od przepisów na
podstawie ustawy „Prawo Budowlane z 1994 r. z
późniejszymi zmianami,
b) uzasadnienie rozwiązań niestandardowych w
postaci warunków zamiennych na podstawie
rozporządzenia MSWiA z 2010 r. oraz procedur
opracowanych przez KG PSP w 2008 r.
Zastosowanie symulacji komputerowych
w kontekście warunków ewakuacji
Symulacja komputerowa może być zastosowana do weryfikacji
zachowania bezpiecznej ewakuacji przy działaniu założonego
systemu wentylacji. Stosuje się tutaj dwa główne podejścia:
1. Określenie z normy BS 7346-4 z roku 2003 wytycznych
dotyczących systemów oddymiania np. dla chronionej
tryskaczami powierzchni handlowej, wydajności wentylacji
oddymiającej na podstawie masowego strumienia dymu w
kolumnie konwekcyjnej wyrażonej wzorem:
m  C  P  z
3/ 2
gdzie: C – współczynnik wciągania powietrza równy 0,21,
P – obwód pożaru, m
2. Założenie stałej mocy maksymalnej i powierzchni pożaru i
obliczenie na ich podstawie temperatury i strumienia
objętościowego dymu, jaki należy odprowadzić.
Wybór modelu pożaru
Problem do rozwiązania
1. Ważność problemu do rozwiązania (dlaczego się nim
zajmujemy, informacje zwarte w literaturze, podobne
przypadki z przeszłości).
2. Cel modelowania (jakie parametry pożaru są istotne,
jakie powinny być obliczane, czy interesują nas wartości
zmienne w czasie, czy uśrednione, z jaką dokładnością
powinny być prowadzone obliczenia, czy interesują nas
parametry w wybranej strefie czy też elemencie siatki,
do czego są nam potrzebne parametry pożaru –
projektowanie
systemów
oddymiania,
analiza
możliwości ewakuacji, stopień zagrożenia dla
konstrukcji budynku, ludzi itp.).
Wybór modelu pożaru
Problem do rozwiązania
3. Dominujące zjawiska i procesy fizyczne (jakie zjawiska i
parametry je opisują, prawa opisujące procesy zachodzące
podczas spalania, niezbędna wiedza na temat zjawisk i
zależności między parametrami - wymiana ciepła, spalanie,
dynamika płynów)
4. Zbiór danych (założenia dotyczące geometrii środowiska
pożarowego, czasu trwania pożaru, różnych zjawisk takich
jak zapłon, wypadanie szyb, otwieranie i zamykanie otworów
wentylacyjnych, aktywacja tryskaczy, klap dymowych,
zawalenie konstrukcji itp., materiały i ich własności palne,
termofizyczne itd., warunki początkowe i brzegowe np.
temperatura początkowa w pomieszczeniu, parametry
otoczenia itp.).
Wybór wstępny modelu pożaru
Przy wyborze modelu należy uwzględnić przede wszystkim
następujące czynniki:
1. Zgodność założeń modelu z rozpatrywanym problemem.
2. Możliwości obliczeniowe i czasowe dostępnych modeli pożaru.
3. Wymagana dokładność obliczeń.
4. Dostępność danych wejściowych (jakie parametry są
niezbędne i jakimi źródłami danych dysponujemy – literatura,
badania własne, jaka jest niepewność posiadanych danych).
5. Analiza danych wyjściowych (wymagana maksymalna
niepewność obliczeniowa uzyskanych danych wyjściowych,
wartości lokalne czy uśrednione w strefie, poziom
szczegółowości opisu zjawisk, czy parametry muszą opisywać
przestrzeń o nieregularnym kształcie, czy rozprzestrzenianie
dymu dotyczy dużych przestrzeni otwartych np. atrii)
Wybór modelu pożaru
Modele algebraiczne
Modele algebraiczne wybieramy w przypadku najwyżej dwóch
pomieszczeń o prostej geometrii, kiedy chcemy uzyskać
przybliżenie pierwszego rzędu, a jednocześnie zależy nam na jak
najszybszym uzyskaniu wyników. W prostszych przypadkach nie
wymagają komputera, chociaż jego zastosowanie może znacznie
przyspieszyć proces obliczeniowy.
Pozwalają wyznaczyć
podstawowe parametry pożaru takie jak: wysokość płomienia,
średnia temperatura warstwy gorącej, średnia temperatura i
prędkość strumienia podsufitowego wykorzystując w tym celu
proste wzory empiryczne. Zazwyczaj zakłada się w tym przypadku
stałą moc pożaru. Dla zmiennej można wykorzystać procedury
iteracyjne. Dokładność obliczeń jest tym lepsza im jest większa
zgodność pomiędzy założonym scenariuszem a warunkami
testowymi. W większości przypadków wymagają potwierdzenia
poprawności obliczeń bardziej złożonymi metodami.
Wybór modelu pożaru
Modele strefowe
Modele strefowe wybieramy w przypadku, kiedy wymagane
są bardziej dokładne obliczenia niż w przypadku modeli
algebraicznych lub mamy do czynienia z większą liczbą
pomieszczeń o prostej geometrii, a jednocześnie
dopuszczamy założenie o jednorodności wszystkich
interesujących nas parametrów pożaru w poszczególnych
wydzielonych strefach w pomieszczeniach (najczęściej strefa
górna gorąca i dolna chłodna). Szczególnie dotyczy to
przypadków, kiedy różnice pomiędzy parametrami w
poszczególnych strefach są znacznie większe niż w ramach
jednej strefy. Modele strefowe nie opisują złożonych geometrii
jak również nie uwzględniają rozwarstwienia dymu i różnic w
parametrach pożaru w ramach tej samej strefy.
Wybór modelu pożaru
Modele polowe
Modele polowe wybieramy w przypadku, kiedy
wymagane jest bardziej dokładne odwzorowanie
parametrów pożaru niż w modelu strefowym. Dotyczy to
zwłaszcza przypadków pomieszczeń o złożonych
geometriach, konieczności uwzględnienia turbulencji,
stratyfikacji dymu, mieszania gazów pomiędzy strefami
itp. Model polowy jest oparty na fundamentalnych
zasadach dynamiki płynów i symulacji różnych warunków
brzegowych. Jego wadą jest złożoność modelowania,
niezbędna zaawansowana wiedza użytkownika, duża
moc obliczeniowa komputerów oraz długie czasy
symulacji.
Download