zalacznik_nr_1_do_umowy

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy
RZE-WAD. 271.3.2016
INSTRUKCJA
dla osoby pełniącej bezpośredni dozór i fizyczną ochronę mienia budynku
w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12
I.
Podstawowe obowiązki dozorującego:
 punktualne stawianie się do pracy w stanie pełnej sprawności do jej wykonywania,
 utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy,
 przestrzeganie bezpieczeństwa pracy i ppoż.,
 znajomość numerów telefonów do współwłaścicieli budynku oraz telefonów alarmowych,
 znajomość sposobu i zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 znajomość rozmieszczenia i obsługa głównych wyłączników prądu, zaworów odcinających wodę,
w celu zapobiegania skutkom ewentualnych wypadków nadzwyczajnych, awarii instalacji wod.– kan.,
elektrycznej, c.o., ppoż.,
 prowadzenie dokumentacji przewidzianej dla służby ochrony (Książka dozoru),
 sprawdzanie stanu zabezpieczenia drzwi chroniących dostęp na poszczególne piętra budynku po
opuszczeniu obiektu przez pracowników,
 w okresie zimowym odśnieżanie schodów i chodnika przed budynkiem - powierzchnia około 110 m2,
 powiadamianie współwłaścicieli budynku lub osób przez nich upoważnionych o zaistniałych
przypadkach kradzieży, pożaru, wypadków nadzwyczajnych, awarii,
 uniemożliwianie wstępu do obiektu osobom postronnym,
 dokonywanie na bieżąco rozpoznania istniejącego stanu zagrożenia budynku od wewnątrz (pożaru,
włamania itp.),
 dokonywanie zewnętrznych oględzin budynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenie
włamaniowe z równoczesnym dokonywaniem obserwacji dozorowanego terenu,
 zgłaszanie bez zwłoki wszelkich niedociągnięć mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego
obiektu współwłaścicielom budynku lub osobom przez nich upoważnionym,
 pełnienie służby do momentu zastąpienia przez innego pracownika ochrony bez możliwości
czasowego opuszczenia chronionego obiektu w czasie służby, jeżeli wymagana jest zmiana
pracownika.
II.
Czas dozorowania:
Czas pracy dozoru ustala się:
 w dni robocze – od godz. 1800 do godz. 700 dnia następnego,
 w dni wolne od pracy – całodobowo.
III.
Postępowanie w przypadkach szczególnych:
1. W czasie wykonywania obowiązków służbowych w przypadkach zaistniałej konieczności dozorujący
ma obowiązek współdziałania z np.: Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem
Ratunkowym, służbami specjalistycznymi.
2. Pracownik dozoru powinien posiadać możliwość bezprzewodowego połączenia z jednostkami Straży
Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego.
3. We wszystkich przypadkach nadzwyczajnych dozorujący winien niezwłocznie powiadomić
właścicieli budynku lub osobę przez nich upoważnioną oraz zanotować zaistniałe zdarzenie
w Książce dozoru.
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
WYKONAWCA:
……………………………………………..
Download