pko akcji nowa europa

advertisement
RATING ANALIZ ONLINE
2017-06-21
PKO AKCJI NOWA EUROPA
PKO PARASOLOWY FIO
autorzy:
Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
wielkość funduszu
ranking 12m
ranking 36m
165,95 mln PLN
okres działalności
od 2005-09-27
duży
długi
poziom ryzyka i zysku SRRI
1
2
3
4
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
5
6
7
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
opłaty i koszty
wysokie
poprzedni rating
(2016-01-07)
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny i menedżer z
doświadczeniem w zarządzaniu podobnymi produktami za
granicą.
Wyższa od przeciętnej opłata za nabycie.
Niskie wskaźniki ryzyka na tle grupy (pod względem odchylenia
standardowego i tracking error).
SZANSE
ZAGROŻENIA
Elastyczne podejście do struktury portfela i kształtowania
Autorski charakter funduszu rodzi ryzyko w przypadku
poziomu alokacji może przynosić pozytywne efekty, szczególnie na ewentualnego odejścia zarządzającego (Karola Chrystowskiego).
wysoce zmiennym rynku.
Preferowanie segmentu dużych spółek z polskiej GPW może
Ekspozycja na spółki rosyjskie, unikana przez rywali, jest szansą ograniczać możliwość osiągania konkurencyjnych stóp zwrotu z
na dodatkowe okazje inwestycyjne.
krajowego parkietu.
Swoboda menedżera w podejściu do zabezpieczania ryzyka
walutowego może być źródłem dodatkowej stopy zwrotu.
Okresowo niska na tle rywali alokacja w akcje może być
niekorzystna na wzrostowym rynku.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Spośród europejskich rynków wschodzących trzon portfela PKO Akcji Nowa Europa stanowią Polska, Turcja oraz Rosja. Ostatni z tych krajów
zasługuje na szczególną uwagę, gdyż większość konkurentów wyłącza go ze swojego spektrum inwestycyjnego. Istotnym elementem przyjętej
strategii inwestycyjnej jest też bardzo selekcyjne podejście do konstrukcji portfela. Przejawia się ono w niewielkiej liczbie (ok. 30) walorów. Z
jednej strony taka koncepcja daje szansę na budowanie przewagi nad rywalami dzięki trafnemu doborowi spółek. Z drugiej jednak w razie
błędnych decyzji istnieje ryzyko poważnego osłabienia wyników. Warto dodać, że zarządzający (Karol Chrystowski) przy włączaniu akcji do
portfela kieruje się w pierwszej kolejności oceną perspektyw i solidności konkretnych firm (tzw. analiza bottom-up), a następnie ich potencjał
konfrontuje z makroekonomicznymi uwarunkowaniami krajów, z których pochodzą. Menedżer nie przywiązuje się szczególnie do określonego
obszaru lub spółki, stąd ich proporcje w aktywach funduszu bywają dość zmienne (przykładowo pomiędzy 2 ostatnimi sprawozdaniami udział
polskich przedsiębiorstw wzrósł o ok. 15 pkt proc.). Nie u wszystkich konkurentów podobna rotacja jest równie uchwytna, co należy traktować
jako plus w kontekście aktywnego podejścia zarządzającego do budowy portfela. Ważną rolę odgrywa też sam poziom alokacji w akcje - waha
się zazwyczaj w granicach 70-100% WAN.
OPINIA ANALIZ ONLINE
Od czasu przejęcia sterów funduszu przez Karola Chrystowskiego (początek 2015 r.), produkt rokrocznie legitymował się wynikami z
pierwszego kwartyla stóp zwrotu. Uzyskana w tym czasie przewaga nad średnią w grupie to aż ponad +10 pkt proc. Na te wyróżniające
rezultaty złożyła się trafna ekspozycja i jej zmiany jeśli chodzi o dobierane spółki oraz kierunki geograficzne (przykładowo mocny akcent w
2016 r. na firmy ze wschodniego mocarstwa). Nie bez znaczenia (choć o znacznie mniejszej skali) są też decyzje odnośnie zabezpieczania bądź
nie kursu walutowego, gdyż menedżer dysponuje w tej kwestii sporą swobodą. Ilustracją może być turecka lira, w przypadku której rzadko
warto korzystać z mechanizmu zabezpieczenia kursu wymiany (hedging), gdyż jest to działanie generujące wysokie koszty. Niemniej,
zarządzający, jako nieliczny, okazjonalnie szuka w nim wartości dodanej. Walory rosyjskie znajdujące się w portfelu funduszu to zaś papiery
denominowane w dolarze. Ta waluta, podobnie jak euro, jest przez zarządzających zazwyczaj w pełni zabezpieczana z racji premii w postaci
punktów swapowych, ale Karol Chrystowski również na tym polu dysponuje mandatem na poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu (poprzez
częściowy brak hedging’u). Zatrzymując się przy temacie Rosji, należy zaznaczyć, że choć w ubiegłym roku spółki z tamtejszego parkietu były
kluczowym źródłem ponadprzeciętnego wyniku produktu, w tym roku wyraźnie mu szkodzą, „spychając’ do ostatniego kwartyla stóp zwrotu.
UZASADNIENIE OCENY
Pomimo braku dobrej passy w ostatnich miesiącach, trudno o stwierdzenie, że oznacza to trwałe pogorszenie jakości produktu, gdyż rzetelnej
oceny należy dokonywać z perspektywy długiego, kilkuletniego terminu. Efektywność funduszu za ostatnie 3 lata pozostaje zaś
ponadprzeciętna (4a), czemu sprzyja (oprócz wcześniej uzyskanej przewagi wynikowej) niewielki błąd odwzorowania średniej. Ogółem do
niskiej zmienności funduszu przyczynia się okresowo niska na tle konkurentów alokacja w akcje. Ta cecha na wzrostowym rynku może
powodować osłabienie szans produktu na konkurencyjne rezultaty, ale jak dotąd dominują jej pozytywne efekty, czyli niwelowanie strat.
Inwestujący w PKO Akcji Nowa Europa powinni być świadomi, że istotną determinantą jego pozycji w grupie są notowania rosyjskich spółek
(unikanych przez większość konkurencji). Samo dopuszczanie rosyjskich walorów do portfela nie jest jednak wystarczające do wyróżniających
(jak w przypadku produktu od PKO TFI), długoterminowych wyników, co udowadniają znacznie słabsze rezultaty niektórych rywali z ekspozycją
na wschodni parkiet. Biorąc zatem pod uwagę utrzymującą się w kilkuletnim horyzoncie przewagę nad średnią w grupie, dość szeroką
przestrzeń do poszukiwania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, jak też wysoko przez nas oceniany proces inwestycyjny w PKO TFI,
podtrzymujemy 4-gwiazdkową notę rozwiązania.
1
RATING ANALIZ ONLINE
2017-06-21
PKO AKCJI NOWA EUROPA
PKO PARASOLOWY FIO
wyniki inwestycyjne (2017-05-31)
stopy zwrotu (2017-05-31)
fundusz
średnia SAFU
160
pozycja
w grupie
fundusz
vs średnia
3m
-0,35%
-3,52%
12/14
12m
13,62%
-2,01%
10/14
36m
15,94%
5,40%
4/13
60m
29,99%
-3,60%
6/11
max
12,40%
-
-
140
120
100
80
60
I poł. II poł. I poł. II poł. I poł. II poł. I poł. II poł. I poł. II poł. I poł.
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
wskaźnik
+12 pp.
0 pp.
-12 pp.
-24 pp.
wartość
ocena
information ratio -0,00
słaby
Sharpe'a
fundusz
kwartyl
5%
7%
-7%
4%
1%
-2%
7%
-6%
4%
10%
3%
-4%
-6%
-5%
-4%
1%
5%
9%
-2%
-3%
-0%
7%
4%
-1%
1%
8%
4%
-5%
1%
-5%
2%
I poł. II poł.
2016 2016
YTD
2017
alfa
0,44
przeciętny
-0,03%
przeciętny
2,21%
niska zmienność
odchylenie st.
vs średnia
vs benchmark
I poł. II poł.
2012 2012
I poł. II poł.
2013 2013
I poł. II poł.
2014 2014
I poł. II poł.
2015 2015
beta
tracking error
0,90 przeciętna zmienność
4,71%
dokładne
odwzorowanie
obecnie zarządzający funduszem
mapa zysk/ryzyko (12m, dane miesięczne)
Dodatkowa oczekiwana
stopa zwrotu
wskaźniki v s średnia grupy (12m)
start
10%
6%
Karol Chrystowski
2015-02-01
2%
-2%
-6%
-10%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Ryzyko - odchylenie standardowe dodatkowych stóp zwrotu
alokacja geograficzna (2016-12-31)
portfel - top 10 (2016-12-31)
udział w aktywach
Polska 42%
pozycja
Rosja 24%
PKO (PKOBP)
5,75%
Turcja 13%
Magnit (GDR)
4,57%
Czechy 10%
PGS (PEGAS)
3,66%
Europa 5%
PJSC Lukoil (ADR)
3,34%
Pozostałe 6%
Sberbank (ADR)
3,29%
PGE
2,97%
TPE (TAURONPE)
2,93%
CDR (CDPROJEKT)
2,91%
papiery skarbowe 0%
Turkiye Halk Bankasi a.s.
2,88%
papiery nieskarbowe 0%
ENG (ENERGA)
2,87%
struktura aktywów (2016-12-31)
akcje 68%
fundusze 4%
depozyty 6%
pozostałe 22%
2
RATING ANALIZ ONLINE
Dział Sprzedaży
[email protected]
22/431-82-96
Dział Analiz
[email protected]
[email protected]
Dział
Pozyskiwania
i Przetwarzania
Danych
22/431-82-97
[email protected]
Dział Rozwoju
i Marketingu
Dział
Administracji
Dział IT
[email protected]
22/431-82-95
[email protected]
22/431-82-94
22/431-82-98
[email protected]
22/431-82-93
interpretacja ocen
Te fundusze powinny znaleźć się w Twoim portfelu. Oczekujemy, że wyższa od przeciętnej jakość produktów będzie przekładać się
na wynik na poziomie I i II kwartyla stóp zwrotu w danej grupie, w średnim i długim terminie.
Zastanów się czy warto jest mieć te fundusze w portfelu. Przeciętna jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się
na poziomie II i III kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie.
W Twoim portfelu nie powinno być miejsca dla tak słabych rozwiązań. Słabsza od przeciętnej jakość produktów sprawia, że ich
wyniki powinny plasować się na poziomie III i IV kwartyla stóp zwrotu w danej grupie
Analizy Online SA to niezależny,
wyspecjalizowany ośrodek analityczny,
który na bieżąco monitoruje i szczegółowo
analizuje sytuację na rynku kapitałowym.
Spółka dysponuje własną metodologią
oraz
narzędziami
umożliwiającymi
wszechstronną i obiektywną analizę
informacji rynkowych.
Analizy Online SA są liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikatowych rozwiązań analitycznych dla instytucji rynku
kapitałowego. Posiadają największą na
polskim rynku bazę danych i informacji
dotyczących funduszy inwestycyjnych,
emerytalnych i ubezpieczeniowych.
Od momentu powstania w 2000 roku,
spółka nieustannie poszerza zakres
swojej oferty, który między innymi
obejmuje:
udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwiających monitoring i analizę różnych obszarów rynku finansowego,
w szczególności rynku funduszy inwestycyjnych,
tworzenie i udostępnianie narzędzi
wspierających
sprzedaż
produktów
inwestycyjnych,
dostawę danych,
profesjonalne szkolenia dla sieci
dystrybucji,
promocję firm na portalu analizy.pl.
W gronie naszych Klientów znajdują się
zarówno towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne i ubezpieczeniowe,
organizacje funkcjonujące w ich otoczeniu,
czyli dystrybutorzy produktów finansowych, zarządzający aktywami czy nadzór
finansowy, jak również finalni odbiorcy
produktów inwestycyjnych.
Doświadczony i wykwalifikowany zespół
profesjonalistów w połączeniu z największą bazą danych o produktach inwestycyjnych w Polsce powodują, że każda oferta
jest tworzona w odpowiedzi na najbardziej
indywidualne potrzeby naszych Klientów.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy
tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez Analizy Online SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne
i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na danych szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online SA nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku własnego Klientów, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie,
Internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody
spółki Analizy Online SA.
3
Download