oddział fizjoterapii - II Wydział Lekarski

advertisement
ODDZIAŁ FIZJOTERAPII
II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
II ROK studiów pierwszego stopnia
R. AK. 2014/2015
ODDZIAŁ FIZJOTERAPII ......................................................................................................... 1
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ....................................................................... 1
DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII II ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA.......................... 1
WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO .................................... 4
WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO .............................................................................. 4
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE ............................................................................................... 6
1.
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ........................................................................................ 6
2.
FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO ........................................................................ 7
3.
FIZJOLOGIA OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA ................................................................. 13
4.
BIOMECHANIKA............................................................................................................ 19
5.
FARMAKOLOGIA .......................................................................................................... 26
6.
PATOMORFOLOGIA ...................................................................................................... 30
7.
PSYCHOLOGIA ............................................................................................................... 33
8.
PATOLOGIA OGÓLNA .................................................................................................. 41
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE .............................................................................................. 44
9.
FIZJOTERAPIA OGÓLNA - Metody diagnostyki klinicznej ......................................... 44
10.
METODYKA NAUCZANIA RUCHU ............................................................................ 49
11.
ZAJĘCIA RUCHOWE NA PŁYWALNI ........................................................................ 57
12.
KINEZYTERAPIA ........................................................................................................... 66
a.
KINEZYTERAPIA- propedeutyka ................................................................................... 66
b.
KINEZYTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul. Banacha 1a ........................ 74
c.
KINEZYTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul. Kondratowicza 8 .............. 81
13.
FIZYKOTERAPIA ........................................................................................................... 87
a.
FIZYKOTERAPIA –propedeutyka................................................................................... 87
b.
FIZYKOTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul. Banacha 1a ......................... 96
c.
FIZYKOTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul. Kondratowicza 8 .............. 103
14.
MASAŻ LECZNICZY .................................................................................................... 109
15.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII ....................... 119
16.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w REUMATOLOGII .................................................. 125
17.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w NEUROLOGII ........................................................ 130
18.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w PEDIATRII.............................................................. 135
19.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w KARDIOLOGII ....................................................... 137
20.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w Pulmonologii ........................................................... 139
21.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE ...................... 143
22.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w CHIRURGII ............................................................ 145
23.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w GERIATRII ............................................................. 153
24.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w PSYCHIATRII ........................................................ 158
25.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w INTENSYWNEJ TERAPII ..................................... 160
POZOSTAŁE PRZEDMIOTY ................................................................................................ 160
26.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH .Error! Bookmark not defined.
27.
JĘZYK OBCY................................................................................................................. 171
28.
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ............................................................................. 177
PRAKTYKI.............................................................................................................................. 177
29.
Praktyka w pracowni KINEZYTERAPII ........................................................................ 182
30.
Praktyka w pracowni FIZYKOTERAPII ........................................................................ 186
31.
Praktyka kliniczna ORTOPEDII ..................................................................................... 192
32.
Praktyka kliniczna w NEUROLOGII ............................................................................. 196
33.
Praktyka kliniczna w KARDIOLOGII ............................................................................ 199
34.
Praktyka kliniczna w PEDIATRII................................................................................... 202
35.
Praktyka wakacyjna......................................................................................................... 203
WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK
Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS
Prorektor ds. Kadr
Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA
Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
dr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI
Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106
WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
DZIEKAN
dr hab. n. med. MAREK KUCH
Prodziekan ds. I-III r. –
dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKI
Prodziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR
Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228
Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER
Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502
Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii
dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ
Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555
Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Sekretariat pokój 604
tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555
Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Janiak
[email protected]
Tok studiów
pokój 613
tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514
faks: (0-22) 57 20 555
Studia pierwszego stopnia , I rok
.Dorota Koncewicz
[email protected]
Studia pierwszego stopnia , II rok
mgr Elżbieta Miodowska [email protected]
Studia pierwszego stopnia , III rok
mgr Ewa Janiak
[email protected]
Studia drugiego stopnia , lata I – II
mgr Elżbieta Miodowska
[email protected]
Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II
Dorota Koncewicz
[email protected]
Przewodniczący Rady Pedagogicznej II roku - opiekun roku
DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW
Centrum Dydaktyczne WUM
Osoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału Fizjoterapii
Pani Aldona Zborowska
tel. 572 02 40
[email protected]
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Ul Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa tel. 326-58-10, fax. 362-59-91
Kierownik: Prof. dr hab. n med. Wiesław Jakubowski
Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Małgorzata Serafin - Król
Program zajęć jest realizowany w formie wykładów ( 10 godzin ).
Wykłady

Diagnostyka obrazowa w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego (narządu
ruchu)
-
urazy z uszkodzeniem układu szkieletowego – złamania, zwichnięcia, jałowa
martwica radiogramy klasyczne, tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny, scyntygrafia
-
urazy zamknięte tkanek miękkich – ultrasonografia, rezonans magnetyczny,
tomografia komputerowa
-
urazy przeciążeniowe – ultrasonografia, scyntygrafia, rezonans magnetyczny/
tomografia komputerowa
 Diagnostyka obrazowa w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego (narządu ruchu)
-
zapalenia – ultrasonografia, rezonans magnetyczny, scyntygrafia
-
choroba zwyrodnieniowa – zdjęcia rtg, ultrasonografia, rezonans
magnetyczny/tomografia komputerowa
-
nowotwory kości, tkanek miękkich – zdjęcia rtg, tomografia komputerowa,
ultrasonografia, rezonans magnetyczny

anomalie rozwojowe – zdjęcia rtg, ultrasonografia, rezonans magnetyczny,
Diagnostyka chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (neurologia,
neurochirurgia)
-
udar, wylew - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
-
choroby kręgosłupa: urazy, zmiany zwyrodnieniowe – zdjęcia rtg, tomografia
komputerowa, rezonans magnetyczny
-
choroby demielinizacyjne, zapalenia – rezonans magnetyczny, tomografia
komputerowa
-
guzy –ośrodkowy układ nerwowy (OUN) - tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny

Diagnostyka układu oddechowego

-
zapalenia dróg oddechowych, płuc – zdjęcia rtg, tomografia komputerowa
-
przewlekła choroba oskrzelowo-płucna – zdjęcia rtg
-
nowotwory – zdjęcia rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Diagnostyka chorób urologicznych
-
kamica moczowa, zapalenia dróg moczowych, nowotwory układu moczowego,
choroby prostaty - zdjęcia rtg, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny

Diagnostyka chorób układu krążenia
-
choroby naczyń obwodowych – miażdżyca: tętnice szyjne, tętnice kończyn, aorta
– ultrasonografia, angiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
-
naczynia chłonne – scyntygrafia, limfografia
-
zakrzepica żył głębokich, powierzchownych – ultrasonografia, venografia,
scyntygrafia

Zaliczenie wiadomości (test zdjęciowy)
Ogólna ocena wyników nauczania: ZALICZENIE wiadomości po IV semestrze
2. FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizjologia wysiłku
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydział Nauki
o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
Tel: + 48 22 628 63 34
Fax: + 48 22 628 78 46
www. biofizyka.wum.edu.pl
Kierownik jednostki/jednostek:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
II
letni
Przedmiot podstawowy
Dr n. o zdr. Beata Zuk
Mgr fizjoterapii Berenika Żuk-Drążyk
nie
Dr n. o zdr. Beata Zuk
Cel kształcenia
1. jest poznanie mechanizmów adaptacyjnych organizmu do funkcjonowania w
przypadku obciążenia wysiłkiem fizycznym
2. poznanie mechanizmów prowadzących do likwidowania wszelkich przesunięć w
homeostazie, które są skutkiem wysiłku fizycznego
3. poznanie fizjologicznych podstaw korzystnego oddziaływania wysiłku fizycznego w
zapobieganiu i leczeniu chorób niezakaźnych
Wymagania wstępne
1. Znajomość fizjologii ogólnej człowieka
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
_W01
_W02
Nazwa
Posiada wiedzę na temat wydolności
fizycznej człowieka i metod jej
szacowania
Posiada
wiedzę
na
temat
przystosowania układu krążenia do
wysiłku fizycznego
Odniesienie do efektu kierunkowego
K_W15
K_W15
_W03
_W04
_W05
_W06
_W07
_W08
_W09
_W10
_U01
_U02
_U03
_U04
_U05
_W16
_W17
Posiada wiedzę na temat zmian w
funkcjonowaniu
układu
oddechowego w czasie wysiłku
fizycznego
Posiada wiedzę na temat zmian
adaptacyjnych
w
mięśniach
szkieletowych w zależności od
rodzaju wysiłku fizycznego
Posiada wiedzę na temat zmian w
funkcjonowaniu układu dokrewnego
pod wpływem wysiłku fizycznego
Posiada wiedzę na temat zmian w
funkcjonowaniu układu moczowego
w czasie wysiłku fizycznego
Posiada wiedzę na temat zmian
adaptacyjnych w układzie nerwowym
do wysiłku fizycznego
Posiada wiedzę na temat zmian w
składzie krwi pod wpływem wysiłku
fizycznego
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania
termoregulacji
podczas wysiłku fizycznego
Posiada wiedzę na temat podstaw
fizjologicznych
korzystnego
działania wysiłku fizycznego w
zapobieganiu i leczeniu chorób
niezakaźnych
Umie oszacować wydolność fizyczną
człowieka metodami pośrednimi
Umie
przeprowadzić
badanie
spirometryczne i omówić zmiany
wywołane wysiłkiem fizycznym
Umie
wyjaśnić
działanie
mechanizmów regulujących ciśnienie
tętnicze krwi w spoczynku i w czasie
wysiłku
Umie zastosować wiedzę na temat
zmian adaptacyjnych w organizmie
do
wysiłku
fizycznego
w
konkretnych sytuacjach życiowych
Umie wyjaśnić mechanizm osłabienia
siły mięśniowej wynikającej ze
zmęczenia mięśni szkieletowych
Posiada
świadomość
własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy i
umiejętności
Posiada nawyk stałego dokształcania
się
Formy prowadzonych zajęć
K_W15
K_W15
K_W15
K_W15
K_W15
K_W15
K_W15
K_W15
K-U10, K_U53
K-U10,K_U51
K-U10, K-U51
K_U51
K_U51
K-K03
K-K02
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
30
4
100
Ćwiczenia
30
4
10
Tematy zajęć i treści
W-1. W Klasyfikacja fizjologiczna wysiłku fizycznego. Pojęcie wydolności fizycznej. Metody jej
wyznaczania. Zmiany wydolności fizycznej w efekcie treningu fizycznego. Wykładowcadr Beata Żuk
W-2 Adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego. Mechanizm czynnościowego wzrostu
przepływu krwi w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Zmiany funkcjonowania układu
krążenia w efekcie treningu wytrzymałościowego i siłowego. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-3 Adaptacja układu oddechowego do wysiłku fizycznego. Przebieg wentylacji w wysiłkach
podprogowych i nadprogowych. Mechanizm wysiłkowego wzrostu wentylacji. Mechanizm
powstawania hipoksji w efekcie intensywnego wysiłku fizycznego (EIAH). Wykładowca- dr
Beata Żuk
W-4 Zmiany w układzie mięśniowym w efekcie jednorazowego wysiłku fizycznego i treningu
siłowego i wytrzymałościowego – uszkodzenie włókien mięśniowych, ból w czasie i po wysiłku
fizycznym, adaptacja mięśni do powtarzających się wysiłków fizycznych, przerost mięśni.
Wykładowca- dr Beata Żuk
W-5 Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane narządy i układy organizmu człowieka (krew, układ
pokarmowy, nerwowy i moczowy). Wykładowca-dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek
W-6 Wpływ wysiłku fizycznego na wytwarzanie wybranych hormonów w organizmie.
Wykładowca- dr Beata Żuk
W-7 Wysiłek fizyczny w prewencji i leczeniu chorób niezakaźnych. Wykładowca-. dr Beata Żuk
Ć-1 Adaptacja układu oddechowego do wysiłku fizycznego, badanie spirometryczne. Dr Beata
Żuk, mgr Berenika Żuk-Drążyk
Ć-2 Regulacja ciśnienia krwi w spoczynku i podczas wysiłku. Próba ortostatyczna. . Dr Beata
Żuk, mgr Berenika Żuk-Drążyk
Ć-3 Pomiary wydolności fizycznej metodami pośrednimi. . Dr Beata Żuk, mgr Berenika ŻukDrążyk
Ć-4 Porównanie parametrów hemodynamicznych podczas wysiłków statycznych i dynamicznych.
. Dr Beata Żuk, mgr Berenika Żuk-Drążyk
Ć-5 Badanie dopplerowskie przepływów krwi w wybranych tętnicach przed i po wysiłku
fizycznym. Dr Beata Żuk, mgr Berenika Żuk-Drążyk
Ć-6 Zmęczenie mięśniowe. Ocena precyzji ruchu i siły mięśniowej. . Dr Beata Żuk, mgr Berenika
Żuk-Drążyk
Ć-7, audytoryjne. Fizjologia wysiłku - omawianie przypadków. . Dr Beata Żuk, mgr Berenika
Żuk-Drążyk
Ć-8 Kolokwium końcowe. . Dr Beata Żuk, mgr Berenika Żuk-Drążyk
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Egzamin
pisemny
testowy (50
pytań) w
sesji zimowej
W-1 do W-7
Ć-1 do Ć-7
W, Ć
Ć
Ć-1 do Ć-7
Warunkiem
dopuszczenia
do egzaminu
jest obecność
a wszystkich
wykładach i
ćwiczeniach,
zaliczenie
kolokwium.
Kolokwium
testowe (30
pytań)
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Warunkiem
zaliczenia jest
uzyskanie 26
pkt. z
egzaminu
Prawidłowa
odpowiedź
na 16 pytań
K-W15,
K_U10,
K_U51,
K_U53
K_U10,
K_U51,
K_U53
kryteria
E- uzyskanie mniej niż 26 pkt.
E- uzyskanie 26-30 pkt
E- uzyskanie 31-35 pkt.
E- uzyskanie 36-40pkt
E- uzyskanie 41-45pkt.;
E- uzyskanie 46 lub więcej pkt.
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Zarys Fizjologii Wysiłku Fizycznego pod red. Bożeny Czarkowskiej-Pączek i Jacka
Przybylskiego, wyd. Urban&Partner
2. Fizjologia wysiłku i treningu Fizycznego pod red. Jana Gorskiego, PZWL
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
14
1/2
Ćwiczenia
30
1
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
10
1/2
20
1
74
3
3. FIZJOLOGIA OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizjologia ogólna i szczegółowa
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
Zakład Biofizyki i fizjologii Człowieka Wydział n
Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
Tel: + 48 22 628 63 34
Fax: + 48 22 628 78 46
strona WWW: biofizyka.wum.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
zimowy
Przedmiot podstawowy
dr n. o zdr. Beata Żuk
Dr Paweł Kowalczyk
nie
dr n. o zdr. Beata Żuk
1. poznanie mechanizmów leżących u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka.
2. poznanie i zrozumienie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi układami i
narządami
Wymagania wstępne
Znajomość anatomii człowieka
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
_W01
_W02
_W03
_W04
_W05
_W06
_W07
_W08
_W09
_W10
_W11
_W12
_W13
_W14
Nazwa
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania układu nerwowego
człowieka
Posiada wiedzę na temat podstaw
funkcjonowania
układu
odpornościowego
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania układu krążenia
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania
układu
oddechowego
Posiada
wiedze
na
temat
funkcjonowania
układu
pokarmowego
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania układu moczowego i
gospodarki wodno-elektrolitowej i
kwasowo-zasadowej
Posiada wiedzę na temat budowy i
fizjologii mięśni szkieletowych oraz
zmian zachodzących w mięśniach
pod
wpływem
skurczów
izometrycznych i izotonicznych
Posiada wiedzę na temat podstaw
gospodarki wapniowo-fosforanowej
Posiada wiedzę na temat gospodarki
energetycznej
organizmu
w
spoczynku i podczas wysiłku
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania układu dokrewnego
człowieka
Posiada wiedzę na temat składu i roli
krwi w organizmie
Posiada
wiedzę
na
temat
mechanizmów termoregulacji
Zna podstawy fizjologiczne czucia
bólu
Zna
podstawowe
zmiany
w
Odniesienie do efektu kierunkowego
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
K_W14
_W15
_W16
_W17
organizmie wynikające z akinezji i
agrawi
Posiada umiejętność analizowani i
interpretowania
zjawisk
fizjologicznych zachodzących w
organizmie
człowieka
i
ich
wzajemnych powiązań
Posiada
świadomość
własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy i
umiejętności
Posiada nawyk stałego dokształcania
się
K_U33
K-K03
K-K02
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
30
4
100
Seminarium
30
4
20
Tematy zajęć i treści
W-1 Podstawy biologii komórki: mechanizm transportu przez błonę komórkowa, pojęcie komórki
pobudliwej. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-2 Receptory błony komórkowej i receptory wewnątrzkomórkowe. Mechanizmy aktywacji
receptorów. Wewnątrzkomórkowe mechanizmy przenoszenia informacji. Wykładowca- dr Paweł
Kowalczyk
W-3 Pojęcie synapsy chemicznej i elektrycznej. Synteza, transport, magazynowanie i uwalnianie
przekaźników synaptycznych. Mechanizmy regulujące transmisje synaptyczną.
Wykładowca- dr Paweł Kowalczyk
W-4 Czynnościowa anatomia układu współczulnego. Transmitery, kotransmitery i
neuromodulatory w zwojach współczulnych. Wykładowca- dr Paweł Kowalczyk
W-5 Fizjologia nerek. Mechanizm filtracji kłębuszkowej. Krążenie nerkowe, regulacja krążenia
nerkowego. Mechanizm wchłaniania zwrotnego jonów, wody, glukozy, mocznika, aminokwasów
w kanalikach nerkowych. Rola nerki w utrzymaniu izohydrii. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-6 Przestrzenie wodne organizmu. Ciśnienie osmotyczne. Mechanizmy regulujące ciśnienie
osmotyczne. Rola nerki w regulacji gospodarki wodnej i ciśnienia osmotycznego organizmu.
Wykładowca- dr Beata Żuk
W-7 Budowa i mechanizm skurczu mięśnia serca. Układ bodźco-przewodzący mięśnia serca.
Podstawy badania EKG. Cykl hemodynamiczny serca. Regulacja częstości tętna i siły skurczu
mięśnia serca. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-8 Zasady przepływu krwi w układzie krążenia. Mechanizmy regulujące wartość ciśnienia
tętniczego krwi. Pojęcie oporu naczyniowego. Mechanizmy odpowiedzialne za wartość powrotu
żylnego. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-9 Nerwowa regulacja krążenia. Odruch z baroreceptorów i mechanoreceptorów obszaru
sercowo-płucnego. Odruch z chemoreceptorów. Hormonalna regulacja krążenia. Wykładowca- dr
Beata Żuk
W-10 Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Mechanizm wytwarzania, mechanizm działania
hormonów. cz. 1. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-11 Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Mechanizm wytwarzania, mechanizm działania
hormonów. cz. 2. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-12 Układ odpornościowy człowieka. Odpowiedź immunologiczna swoista i nieswoista.
Komórki immunologicznie kompetentne. Odpowiedź humoralna i komórkowa. Pojęcie synapsy
immunologicznej. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-13 Fizjologia układu trawiennego. Mechanizm żucia, połykania, trawienia i wchłaniania.
Nerwowa i hormonalna regulacja czynności układu pokarmowego. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-14 Fizjologia wątroby. Wykładowca- dr Beata Żuk
W-15 Akinezja i agrawia. Wykładowca- dr Beata Żuk
S-1 Metabolizm tkanki kostnej. Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej –
parathormon, kalcytonina, witamina D. Wpływ wysiłku fizycznego na metabolizm tkanki kostnej.
dr Beata Żuk
S-2 Neurofizjologia ruchu dowolnego. Mechanizmy kontroli ruchów dowolnych. Odruchy
rdzenia kręgowego. dr Beata Żuk
S-3 Podstawy badania EEG. Rytmy okołodobowe. Mechanizm snu i czuwania. Wytwarzanie i
krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Rola komórek glejowych dr Beata Żuk
S-4 Odruch nocyceptywny dr Beata Żuk
S-5 Mechanika oddychania. Obturacyjne i restrykcyjne zaburzenia wentylacji. Wybrane metody
diagnostyki układu oddechowego. Wymiana gazowa w płucach. Mechanizmy regulacyjne w
układzie oddechowym. Odruch z chemoreceptorów tętniczych i ośrodkowych. dr Beata Żuk
S-6 Budowa mięśni poprzecznie prążkowanych. Mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie
prążkowanego. Płytka nerwowo-mięśniowa. Pojęcie jednostki motorycznej. Budowa i mechanizm
skurczu mięśnia gładkiego. dr Beata Żuk
S-7 Plastyczność tkanki mięśniowej. Mechanizm przerostu tkanki mięśniowej pod wpływem
wysiłku fizycznego. Sarkopenia – zależny od wieku zanik masy i siły mięśniowej. dr Beata Żuk
S-8 Seminarium podsumowujące. Kollokwium ustne. dr Beata Żuk
S-9 Mechanizmy regulujące gospodarkę kwasowo-zasadową. Bufory chemiczne i fizjologiczne.
dr Beata Żuk
S-10 Charakterystyka składu i właściwości krwi. Skład komórkowy szpiku kostnego.
Hematopoeza. Mechanizm krzepnięcia krwi. Układy grupowe krwi. dr Beata Żuk
S-11 Transport tlenu i dwutlenku węgla we krwi. dr Beata Żuk
S-12 Metabolizm białkowy, węglowodanowy i lipidowy. Pojęcie bilansu energetycznego. Otyłość
i niedożywienie. dr Beata Żuk
S-13 Metabolizm spoczynkowy i wysiłkowy. Procesy energetyczne w pracujących mięśniach. dr
Beata Żuk
S-14 Mechanizmy termoregulacji. dr Beata Żuk
S-15 Seminarium podsumowujące. Kollokwium końcowe dr Beata Żuk
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
W, S
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Egzamin
pisemny
testowy (50
pytań) w
W-1 do W-15
sesji zimowej
S-1 do S-14
Warunkiem
dopuszczenia
do egzaminu
Kryterium
zaliczenia
Warunkiem
zaliczenia jest
uzyskanie 26
pkt. z
egzaminu
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
K_W14; KU33
jest obecność
a wszystkich
wykładach i
seminariach,
zaliczenie
prezentacji
multimedialn
ej i
kolokwiów.
S-1 do S-7 i
S-9 do S-14
S
Kolokwium
1- ustne,
Kolokwium
2- ustne
(pytania
nastawione na
syntezę
uzyskanej
wiedzy i
umiejętność
powiązania
zjawisk
fizjologicznyc
hw
organizmie
człowieka)
Przygotowani
e prezentacji
multimedialne
j na jeden z
tematów
seminariów
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Warunkiem
zaliczenia jest
prawidłowa
odpowiedź na
2 spośród 3
pytań
opisowych
K_W14; KU33
Przyjęcie
prezentacji
przez
prowadzącego
seminarium
kryteria
E- uzyskanie mniej niż 26 pkt.
K- odpowiedź na jedno z zadanych pytań
E- uzyskanie 26-30 pkt
K-odpowiedz na dwa spośród zadanych pytań,
wykazanie się podstawową wiedzą
E- uzyskanie 31-35 pkt.
K- odpowiedź na 2 spośród zadanych pytań,
wykazanie się szeroką wiedzą
E- uzyskanie 36-40pkt
K- odpowiedź na wszystkie pytania, wykazanie
się podstawową wiedzą
E- uzyskanie 41-45pkt.;
K- prawidłowa odpowiedź na zadane pytania,
wykazanie się szeroka wiedzą, w mniejszym
stopniu umiejętnością syntezy uzyskanej wiedzy
E- uzyskanie 46 lub więcej pkt.
K- Prawidłowa odpowiedź na wszystkie pytania
na kolokwium; wykazanie się umiejętnością
syntezy uzyskanej wiedzy
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Bullock J., Boyle J., Wang M.: Fizjologia, wyd. I polskie pod red. W.
Tuganowskiego, Urban & Partner, Wrocław 2000
2. Wykłady z Fizjologii Człowiek , pod. red. M. Tafil-Klawe i J. Klawe, PZWL, 2010
Literatura uzupełniająca:
1. Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej,
PZWL, 2001
2. Konturek S.: Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2001
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
30
1
Seminarium
30
1
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
10
1/2
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
15
1/2
25
1
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
110
4
4. BIOMECHANIKA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
BIOMECHANIKA
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
Adres:
ul. Chałubińskiego 5 02-004 Warszawa
Telefony:
+48 22 6286334
Fax:
+48 22 6287846
e-mail: …
[email protected]
strona WWW: https://biofizyka.wum.edu.pl
Prof. dr hab. med. Jacek Przybylski
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
zimowy
Podstawowy
dr Wojciech Baran
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
dr Piotr Jeleń
dr Beata Żuk
mgr Tomasz Siedlecki
mgr Berenika Żuk-Drążyk
mgr Marta Wulczyńska
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
NIE
Dr Wojciech Baran
uwagi dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami fizycznymi mającymi
zastosowanie w biomechanice,
- omówienie podstaw biomechaniki tkanek
- nabycie umiejętności biomechanicznej analizy: postawy ciała, ruchów w stawach i lokomocji w
warunkach
prawidłowych i patologicznych.
- zapoznanie studentów z ergonomią stanowiska pracy, mieszkania, wyrobów (w tym również
dla osób
niepełnosprawnych)
- zapoznanie studentów z ergonomią pracy fizjoterapeuty
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu:
-elementów rachunku wektorów
- pojęć i praw stosowanych w mechanice
- kinematyki i dynamiki ruchu punktu materialnego
- statyki bryły
- kinematyki i dynamiki ruchu bryły
- budowy układu kostno-stawowego człowieka
- budowy i fizjologii mięśni szkieletowych
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W04
K_W07
K_W12
K_W13
K_U52
K_U64
K_W56
K_K19
K_K21
K_W01
K_U49
Nazwa
Nabycie teoretycznej i praktycznej
wiedzy z zakresu biomechaniki
układu ruchu człowieka
Nabycie umiejętności analizy
lokomocji człowieka oraz jej
patologii
Nabycie teoretycznej i praktycznej
wiedzy z zakresu ergonomii pracy
fizjoterapeuty
Nabycie umiejętności w zakresie
planowania stanowisk pracy
Nabycie teoretycznej wiedzy zakresu
powiązań praw fizyki z procesami
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W02
OM1_U08
OM1_U12
OM1_W08
OM1_K07
OM1_K08
OM1_W01
OM1_U08
zachodzącymi w organizmie
człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem układu ruchu
Nabycie teoretycznej i praktycznej
wiedzy na temat kształtowania
równowagi ciała, zdolności
koordynacyjnych i czynności
manualnych
K_U51
K_W55
OM1_U08
OM1_W07
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Wykład
16
Ćwiczenia
30
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
100
10
Tematy zajęć i treści kształcenia
WYKŁADY
W1: Temat wykładu: Podstawowe pojęcia i prawa fizyczne stosowane w biomechanice.
Treści kształcenia: Związek pomiędzy biomechaniką podstawowymi naukami ścisłymi.
Wykładowca: dr Piotr Jeleń
W2: Temat wykładu: Właściwości biomechaniczne mięśnia szkieletowego.
Treści kształcenia: Właściwości mechaniczne mięśnia szkieletowego. Metodologia
badań wartości
momentów siły pojedynczych zespołów mięśniowych .
Wykładowca: dr Piotr Jeleń
W3: Temat wykładu: Biomechanika kości i ścięgien (odkształcenie, wytrzymałość tkanki
kostnej).
Treści kształcenia: Struktura biomechaniczna układu kostno-stawowego. Właściwości
mechaniczne
narządu ruchu.
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
W4: Temat wykładu: Ergonomia dawniej i dziś.
Treści kształcenia: Ergonomia pracy, mieszkania, wyrobów. Ergonomiczne podstawy
badania i
planowania stanowisk pracy w wybranych zawodach.
Wykładowca: dr Beata Żuk
W5: Temat wykładu: Biomechanika kręgosłupa.
Treści kształcenia: Biomechaniczna analiza budowy i funkcji kręgosłupa. Patologie
postawy.
Wykładowca: mgr Tomasz Siedlecki
W6: Temat wykładu: Biomechanika stawów .
Treści kształcenia: Biomechaniczna analiza budowy i funkcji głównych stawów.
Właściwości
mechaniczne narządu ruchu.
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
W7: Temat wykładu: Struktura i biomechanika układu powięziowego.
Treści kształcenia:
Struktura biomechaniczna układu kostno-stawowo-mięśniowego
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
W8: Temat wykładu: Główne układy ruchu człowieka. Mechanizm powstawania ruchu.
Treści kształcenia: Kinematyczny i kinetyczny opis mechaniki lokomocyjnych form
ruchu – chodu i biegu.
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
ĆWICZENIA:
C1: Temat ćwiczenia: Biomechanika obręczy kończyny górnej i odcinka szyjnego
kręgosłupa
Treści kształcenia: Struktura biomechaniczna układu kostno-stawowego.
Biomechaniczna analiza budowy i
funkcji głównych stawów oraz kręgosłupa.
Wykładowca: mgr Marta Wulczyńska
C2: Temat ćwiczenia: Biomechanika postawy stojącej (analiza wychwiań) oraz analiza
możliwości siłowoszybkościowych kończyn dolnych
Treści kształcenia: Wyznaczanie charakterystyki mocy mechanicznej zespołów
mięśniowych kończyn
dolnych w funkcji obciążenia zewnętrznego. Stabilność postawy,
Wykładowca: mgr Marta Wulczyńska
C3: Temat ćwiczenia: Badanie momentów sił zespołów mięśniowych w stawie kolanowym i
łokciowym w
warunkach statycznych
Treści kształcenia: . Metodologia badań wartości momentów siły pojedynczych
zespołów mięśniowych
mierzonych w warunkach statycznych i dynamicznych. Krzywa Hilla.
Wykładowca: mgr Marta Wulczyńska
C4: Temat ćwiczenia: Struktura biomechaniczna układu kostno-stawowo-mięśniowego
Treści kształcenia: Właściwości mechaniczne narządu ruchu. Określanie wartości sił
zewnętrznych i
wewnętrznych działających na człowieka.
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
C5: Temat ćwiczenia: Goniometryczne pomiary kątów stawowych podczas lokomocji
Treści kształcenia: Kryteria oceny techniki ruchu człowieka. Stabilność postawy.
Kinematyczny i
kinetyczny opis mechaniki lokomocyjnych form ruchu – chodu i biegu
Wykładowca: dr Wojciech Baran
C6: Temat ćwiczenia: Ergonomia stanowiska pracy, mieszkania, wyrobów. Ergonomiczne
podstawy badania i
planowania stanowisk pracy (w tym również dla osób niepełnosprawnych)
Treści kształcenia: Ergonomia pracy, mieszkania, wyrobów. Ergonomiczne
podstawy badania i planowania
stanowisk pracy w wybranych zawodach. Ergonomiczna
ocena i dobór stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Wykładowca: dr Beata Żuk
C7: Temat ćwiczenia: Ergonomiczna ocena obciążeń wybranych pozycji przy pracy i ich
wpływ na dysfunkcje,
urazy i wypadki. Ergonomia pracy fizjoterapeuty.
Treści kształcenia: Źródła obciążenia na stanowisku pracy. Ergonomiczna ocena
obciążeń niektórych
pozycji przy pracy i ich wpływ na dysfunkcje, urazy i wypadki. Ergonomia pracy
fizjoterapeuty. Ergonomia a profilaktyka.
Wykładowca: dr Beata Żuk
C8: Temat ćwiczenia: Podstawy lokomocji – elementy analizy symetrii chodu
Treści kształcenia: Wybrane zagadnienia zaawansowanej analizy chodu prawidłowego i
patologicznego
oraz po udarach, amputacji kończyny dolnej, zaburzeniach nerwowo-mięśniowych.
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
C9: Temat ćwiczenia: Biomechanika obręczy miednicznej i odcinka lędźwiowego
kręgosłupa.
Treści kształcenia: Struktura biomechaniczna układu kostno-stawowego.
Biomechaniczna analiza budowy i
funkcji głównych stawów oraz kręgosłupa.
Wykładowca: mgr Berenika Żuk-Drążyk
C10:Temat ćwiczenia: Wyznaczanie środka masy ciała na podstawie zdjęcia.
Treści kształcenia: Analiza wpływu położenia środka masy ciała na stabilność postawy
oraz na dobór
środków pomocniczych przy dysfunkcjach lokomocji.
Wykładowca: dr Wojciech Baran
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
W1
Treści
kształceni
a
j.w.
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium zaliczenia
Kolokwium
końcowe –
test
jednokrotneg
o wyboru
Zaliczone wszystkie ćwiczenia
oraz uzyskanie na kolokwium
minimum 60% punktów ( jest to
warunek zaliczenia przedmiotu)
W2, W3, W5,
W6, W7
j.w.
j.w.
j.w.
W8
j.w.
j.w.
j.w.
W4
j.w.
j.w.
j.w.
Kartkówka
lub
kolokwium
ustne
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
OM1_W01
OM1_U08
OM1_W01
OM1_W02
OM1_U08
OM1_U12
OM1_W08
OM1_K07
OM1_K08
Udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na minimum 80%
zadanych pytań jest warunkiem
dopuszczenia studenta do
wykonywania ćwiczenia.
Zaliczenie ćwiczenia odbywa się
na podstawie sprawozdania
obejmującego: prawidłowy opis
przebiegu ćwiczenia, uzyskane
wyniki, ich analizę statystyczną
oraz dyskusję i wnioski)
OM1_W01
OM1_W02
C1, C4, C9
j.w.
C6, C7
j.w.
j.w.
j.w.
OM1_W08
OM1_K07
OM1_K08
C2, C10
j.w.
j.w.
j.w.
OM1_W07
C3
j.w.
j.w.
j.w.
C5, C8
j.w.
j.w.
j.w.
ocena
OM1_W01
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U12
kryteria
2,0 (ndst)
Oceny nie są wystawiane – przedmiot na zaliczenie
3,0 (dost.)
j.w
3,5 (ddb)
j.w
4,0 (db)
j.w
4,5 (pdb)
j.w
5,0 (bdb)
j.w
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. Wydawnictwo BK,Wrocław 2006.
- Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna. PZWL, Warszawa 2004
- Seyfried A., Dudziński K.: Badanie funkcjonalne narządu ruchu: Rehabilitacja Medyczna, tom
II, red. A. Kwolek Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław, 2003,
str:131-155
- Seyfried A., Dudziński K.: Analiza chodu patologicznego w przebiegu
reumatoidalnego
zapalenia stawów, Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6/1, str: 45-51
- Gzik M.: Biomechanika kręgosłupa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007
- Będziński R.: Biomechanika inżynierska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Wrocław 1997.
- Górska E.: Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
- Koradecka D (red.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Wydawnictwo Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy. Warszawa 1997.
Literatura uzupełniająca:
- Van C. Mow, Rik Huiskes: Basic Ortheopoedic Biomechanice and Mechano- Biology.
Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
16
Ćwiczenia
30
Samodzielna praca studenta):
Liczba punktów
ECTS
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
10
Czytanie wskazanej literatury
5
Przygotowanie do zaliczeń
5
Razem
66
3
1. Inne informacje
Istnieje możliwość pisania prac licencjackich
5. FARMAKOLOGIA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Farmakologia
17780
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i
Klinicznej
I Wydział Lekarski
Ul. Banacha 1 b , 00-927 Warszawa
Tel.: (+48 22) 116-61-60
Fax.: (+48 22) 116-62-02
[email protected]; [email protected]
Dr hab. Dagmara Mirowska -Guzel
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Semestr studiów (semestr, na którym
4
II
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
Podstawowy
1.
2.
3.
4.
Dr Paweł Krząścik
Dr Janusz Szyndler
Dr Piotr Maciejak
lek med. Karolina Kołosowska
NIE
Dr n. farm. Paweł Krząścik
Cel kształcenia
Celem nauczania farmakologii jest zapoznanie studentów podstawową terminologią używaną do
określenia mechanizmu działania leku, jego zastosowania, możliwych działań niepożądanych i
toksycznych. W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na działanie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz tych leków, które mogą być stosowane w
fizjoterapii np. są podawane w procesie jonoforezy, wziewnie lub miejscowo (np.maście, kremy,
środki do kąpieli leczniczych), są lekami OTC lub tzw. suplementami diety. Studenci uczeni są
także doboru odpowiednich źródeł informacji o leku.
Wymagania wstępne
Podstawowe informacje z fizjologii i patofizjologii. Wiadomości z zakresu fizjologii i
patofizjologii bólu i procesu zapalnego.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
17780 –W01
17780 –W02
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o
utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
Posiada
wiedzę
na
temat
podstawowych pojęć stosowanych w
farmakologii
K_W72
Zna postacie leków w tym leków
stosowanych
w
zabiegach
fizykoterapeutycznych
i
ich
zastosowanie
w
leczeniu
podstawowych
jednostek
K_W17
chorobowych.
17780 –W03
Na podstawie prac naukowych,
materiałów informacyjnych oraz
zasad praktyki medycznej opartej na
dowodach (EBM) potrafi prawidłowo
ocenić ryzyko działań niepożądanych
leków stosowanych w fizykoterapii.
K-U37
K_W72
17780 –W04
Posiada wiedzę, która umożliwi
ocenę wpływu leków lub procedur
medycznych na wydolność fizyczną.
K_W54
K_W65
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Wykład
-
-
Seminarium
15
4
Ćwiczenia
--
-
Minimalna liczba osób w
grupie
20
Tematy zajęć i treści kształcenia
S01. Podstawowe pojęcia w farmakologii. Źródłami wiedzy o leku. W01, W03, W04.
Wykładowca: lek med. Karolina Kłosowska.
S02. Postacie leków w tym leki stosowane miejscowo. W02, W03, W04.
Wykładowca: lek med. Karolina Kłosowska.
S03. Leki stosowane w inhalacjach, w jontoforezie, fonoforezie, kąpielach
leczniczych. W03.Wykładowca: dr Janusz Szyndler.
S04. Niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Lekami miejscowo
znieczulającymi i myorelaksacyjne. W02, W03, W04. Wykładowca: dr Paweł
Krząścik.
S05. Doping. W04. Wykładowca: dr Piotr Maciejak.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzony
ch zajęć
Treści
kształcenia
S
S01 do S05
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium zaliczenia
Kolokwium
ustne (3-5
np. prawidłowa
odpowiedź na ponad
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
pytania)
50% pytań.
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
prawidłowa odpowiedź na ponad 50% pytań.
3,5 (ddb)
prawidłowa odpowiedź na ponad 60% pytań.
4,0 (db)
prawidłowa odpowiedź na ponad 70% pytań.
4,5 (pdb)
prawidłowa odpowiedź na ponad 80% pytań.
5,0 (bdb)
prawidłowa odpowiedź na ponad 90% pytań.
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Podstawy Farmakologii. Podręcznik dla szkół medycznych. Pod red. J.Meszarosa i
S. Gajewskiej-Meszaros. PZWL, 2006.
Literatura uzupełniająca:
Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy.
Pod redakcją W.Kostowskiego. PZWL.Warszawa 2003.
Czasopisma:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium
15
Ćwiczenia
Razem
15
Samodzielna praca studenta
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
10
25
50
Inne informacje
Seminaria odbywają się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul J.Sobieskiego 9
Istnieje możliwość pisania pracy licencjackiej.
1
6. PATOMORFOLOGIA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Patomorfologia
Kod przedmiotu:
1M11
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Adres Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa
Telefony (22) 599-16-70
Fax (22) 599-16-71
e-mail : [email protected]
strona WWW http://patomorfologia.wum.edu.pl/
Prof. dr hab. med. Barbara Górnicka
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
III (zimowy)
podstawowy
dr Benedykt Szczepankiewicz
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
dr Emilia Skowrońska
dr Łukasz Fus
dr Grzegorz Szparecki
mgr Julita Sirak
dr n. med. Michał Mazurkiewicz
uwagi dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
Poznanie podstaw morfologicznych i etiopatogenezy najczęstszych wybranych schorzeń oraz
zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami pracy patomorfologa
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej, fizjologii i biochemii człowieka.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W01
K_W14
K_W16
K_W17
K_W18
K_W33
K_U33
K_K12
Nazwa
Zna fizyczne podstawy procesów
życiowych
zachodzących
w
organizmie człowieka
Posiada
wiedzę
na
temat
funkcjonowania
poszczególnych
układów człowieka (układ krążenia,
oddechowy, nerwowy, pokarmowy,
fizjologia krwi)
Zna
podstawy
patofizjologii
najczęstszych
jednostek
chorobowych
Posiada
wiedzę
na
temat
podstawowych
jednostek
chorobowych
układu
sercowonaczyniowego, ośrodkowego układu
nerwowego, chorób wewnętrznych
ich przebiegu, leczenia i rehabilitacji)
Zna zasady diagnostyki klinicznej
oraz podstawowe informacje na
temat
badań
diagnostycznych
stosowanych
w
najczęstszych
jednostkach chorobowych
Zna
i
rozumie
mechanizmy
prowadzące do nagłych zagrożeń
życia lub zdrowia
Potrafi analizować i interpretować
podstawowe zjawiska czynnościowe
w obszarze układu krążenia i układu
oddechowego
Rozumie konieczność współpracy ze
specjalistami
o
innych
kompetencjach zawodowych oraz z
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W06
OM1_U05
OM1_K04
przedstawicielami innych zawodów
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Seminarium
15
2 na 1 blok zajęciowy
20
Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – Patomorfologia zapaleń
S2 – Patologia ogólna nowotworów
S3 – Miażdżyca, udary mózgu
S4 – Choroba zakrzepowo zatorowa, zawał serca
S5 – Patologia płuc ze szczególnym uwzględnieniem zapaleń
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Dotyczy
wszystkich
w/w tematów
S
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Zaliczenie
kartkówek
oraz obecność
na wszystkich
zajęciach –
zaliczenie bez
oceny
Kartkówki,
dyskusja w
trakcie
seminarium
Literatura
Kalkulacja punktów ECTS)
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium
Forma aktywności
0,5
15
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
3
0,1
Czytanie wskazanej literatury
6
0,2
Przygotowanie do zaliczeń
6
0,2
Razem
30
1
PSYCHOLOGIA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Psychologia
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
Zakład Psychologii Medycznej
Adres Ul. Żwirki i Wigury 81a, 02-091 Warszawa
Telefon: (+48 22) 572 05 33
Fax: (+48 22) 572 05 42
e-mail [email protected]
strona WWW: http://zpm.wum.edu.pl
dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
III(zimowy)
Przedmiot podstawowy
1. Dr n. med. Mirosława Adamus
2. Mgr Mariusz Jaworski
Dr n. med. Mirosława Adamus
Cele przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami psychologicznymi.
2. Przekazanie wiedzy nt. psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w zdrowiu
i chorobie. Kształtowanie wrażliwości na problemy psychospołeczne podopiecznych.
3. Przybliżenie podstawowej wiedzy na temat stresu i jego roli w zachowaniu lub utraty
zdrowia.
4. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania prawidłowego kontaktu z
5. pacjentem i jego rodziną. Rozwijanie podstawowych kompetencji dotyczących relacji
fizjoterapeuta – pacjent/ rodzina pacjenta.
6. Rozwijanie podstawowych umiejętności psychologicznych pracownika medycznego:
udzielanie wsparcia, odbarczenie emocjonalne, skuteczne strategie radzenia sobie ze
stresem oraz funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole specjalistów.
7. Praca własna: uzyskiwanie świadomości własnych możliwości i ograniczeń.
Wymagania wstępne
Brak; gotowość do analizy zachowań interpersonalnych, podstawowa wiedza z zakresu relacji
człowiek - środowisko.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W27
Nazwa
Wiedza:
1. Nabycie wiedzy z zakresu
podstawowych
psychologicznych
mechanizmów funkcjonowania
człowieka w zdrowiu i chorobie
w ujęciu różnych podejść
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o
utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
OM_W04
teoretycznych.
.
K_W26
2. Rozumienie procesu
OM_W04
przystosowywania się do
niepełnosprawności,
podstawowe mechanizmy
obronne osobowości.
K_W25
3. Nabycie wiedzy z zakresu
OM_W04
psychologicznych teorii stresu,
pozwalającej integrować aspekt
biologiczny, psychologiczny i
społeczny zjawiska.
K_W24
K_W28
4. Nabycie wiedzy z zakresu
OM_W04
komunikacji interpersonalnej
oraz skutków popełnianych w
relacji z pacjentem, błędów
jatrogennych.
K_W29
5. Zdobycie podstaw
OM_W04
teoretycznych umożliwiających
integrowanie wiedzy z różnych
dziedzin w celu pełniejszego
wyjaśniania (rozumienia) i
przewidywania zachowań
człowieka w różnych
sytuacjach trudnych.
K_U26
Umiejętności:
1.Operowanie podstawową
terminologią psychologiczną
oraz umiejętność analizowania
złożonych zachowań pacjenta w
kategoriach psychologicznych.
OM_U04
K_U27
3. Umiejętność rozpoznania i
OM_U04
interpretacji podstawowych
potrzeb psychologicznych osób
niepełnosprawnych
K_U19
3. Umiejętność skutecznego
OM_U03
komunikowania się i
motywowania pacjenta oraz
jego rodziny do wykonywania
zaleceń.
K_U21
4.Umiejętność skutecznej
OM_U03
komunikacji w
interdyscyplinarnym zespole
terapeutycznym.
K_U23
5. Radzenie sobie ze stresem
OM_U03
zawodowym i własnymi
ograniczeniami.
K_K16
K_K09
Kompetencje społeczne:
OM1_K06
OM1_K03
1. Nabycie świadomości o
konieczności przestrzegania
zasad etyki zawodowej i
działania w sposób
profesjonalny.
K_K01
K_K02
2. Kształtowanie nawyku
ustawicznego kształcenia i
OM1_K01
OM1_K01
rozwijania warsztatu
zawodowego.
K_K03
2. Nabycie świadomości
własnych mocnych stron z
jednej strony i ograniczeń z
drugiej.
OM1_K02
K_K05
K_K06
3. Wdrożenie zasady
K_K12
K_K13
4. Prawidłowe komunikowanie
OM1_K03
OM1_K03
przestrzegania praw pacjenta.
OM1_K04
OM1_K04
się ze współpracownikami w
ramach zespołu medycznego;
także ze specjalistami innych
zawodów.
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Seminarium
15
4
20
Ćwiczenia
30
8
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
Seminaria
(prowadzą dr n. med. Mirosława Adamus oraz mgr Mariusz Jaworski)
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Wstęp do psychologii: przedmiot, cele i zadania psychologii jako dyscypliny naukowej.
2. Podstawowe kierunki rozwoju psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, psychologia
postaci /Gestalt/, psychologia poznawcza, psychologia humanistyczna.
3. Paradygmat zdrowia i opieki medycznej. Model biologiczny a model biopsychospołeczny.
a. Definicja zdrowia.
b. Zmiany zachodzące w systemie opieki zdrowotnej.
c. Dyscypliny wiedzy z pogranicza medycyny i psychologii:
d. Medycyna behawioralna.
e. Psychologia medyczna.
f. Psychologia zdrowia.
4. Stres w ujęciu biologicznym i psychologicznym.
a. Zespół przystosowania się do sytuacji stresu (GAS).
b. Zmiany psychologiczne i biologiczne zachodzące w organizmie w sytuacji
stresowej.
c. Psychoneuroimmunologia.
d. Stres jako relacja jednostki i środowiska zewnętrznego – wymiar psychologiczny.
5. Czynniki wywołujące stres: czynniki sytuacyjne / lista zdarzeń życiowych, sytuacja
deprywacji, frustracji, konflikt motywacyjny, sytuacje katastrof, wojen/, dyspozycje
warunkujące odporność na stres /czynniki osobowościowe, wzór zachowań WZA, WZB,
WZC/.
6. Zespół stresu postraumatycznego – kryteria diagnostyczne, uwarunkowania adaptacji
postraumatycznej.
7. Strategie radzenia sobie ze stresem, wybrane techniki relaksacyjne.
Ćwiczenia:
prowadzą dr n. med. Mirosława Adamus oraz mgr Mariusz Jaworski
1. Elementy psychologii rozwojowej. Wstęp do psychologii rozwoju: różnorodne ujęcia,
charakterystyka mechanizmów kierujących procesem zmian. Etapy rozwoju
psychoruchowego: rozwój w pierwszych latach życia jako przykład dynamicznych
zmian.
2. Choroba somatyczna. Polietiologiczna koncepcja powstawania chorób. Postawy
pacjentów wobec choroby.
3. Psychologiczne funkcjonowanie chorych somatycznie: znaczenia przypisywane
chorobie i ich konsekwencje dla procesu diagnozy i terapii, doświadczenie hospitalizacji
jako źródła stresu.
4. Psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
5. Niepełnosprawność, proces przystosowywania się do niepełnosprawności.
6. Psychologiczne aspekty choroby terminalnej. Śmierć i umieranie.
7. Komunikacja interpersonalna. Definicja, podstawowe mechanizmy kierujące procesem
komunikowania się. Komunikacja werbalna, parawerbalna i niewerbalna.
8. Relacja pacjent - personel medyczny /modele: Parsons’a, Szasz’a i Hollender’a,
Balint’a/. Koncepcje: interakcjonizm symboliczny, konsumeryzm, teorie konfliktu.
a. Błędy jatrogenne – analiza przykładów i ich konsekwencji.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
1. Ocenianie
ciągłe: pracy
indywidualnej
i w małych
Seminaria
zespołach
2. kolokwium
kolokwium
minimum
50% pkt.
pisemne
(pytania
otwarte)
1. Ocenianie
ciągłe: pracy
indywidualnej
i w małych
zespołach
Ćwiczenia
2.
przygotowani
e i prezentacja
pracy
poglądowej.
Przedstawieni
e prezentacji
Egzamin
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia na
poziomie podstawowym
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia na
poziomie ponad podstawowym
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia na
poziomie dobrym
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia na
poziomie ponad dobrym
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia na
poziomie bardzo dobrym
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Birch A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Heszen I, Sęk H. (2007). Psychologia Zdrowia. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D. (2007). Psychologia w praktyce medycznej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Kowalik S. (2000). Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. W: Psychologia.
Podręcznik akademicki. (red. Strelau J.). GWP. Gdańsk.
Sheridan Ch.L., Radmacher S.A.( 1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego
modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
Gordon T., Edwards W.S. (2009). Rozmawiać z pacjentem. Podręcznik doskonalenia
umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji. Wydawnictwo SWPS
Academica. Warszawa.
Rollnick S., Miller W.R., Butler Ch. (2010). Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej. Jak
pomóc pacjentom w zmianie złych nawyków i ryzykownych zachowań. Wydawnictwo SWPS
Academica. Warszawa.
Sapolsky R.M. (2010). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium
15
1
Ćwiczenia
30
1
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe
formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
10
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć (prezentacja)
5
Czytanie wskazanej literatury
10
Przygotowanie do zaliczeń
5
Razem
30
Inne informacje
Propozycja zajęć fakultatywnych: Gdy pacjentem jest dziecko…
Z zaburzeniami integracji sensorycznej
1
7. PATOLOGIA OGÓLNA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
2. Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
PATOLOGIA OGÓLNA
Kod przedmiotu:
2M2
Jednostki prowadzące kształcenie:
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Pawińskiego 3c
Telefon (+48 22) 572 07 10
[email protected]
http://pathology.wum.edu.pl
Kierownik jednostki/jednostek:
Dr hab. n. med. Dariusz Szukiewicz
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
II
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
Dr Aleksandra Stangret
IV (letni)
Przedmiot podstawowy
Dr Weronika Zahorska
TAK
Dr n. med. Aleksandra Stangret
3. Cel kształcenia
Poznanie zmian prowadzących do choroby i z niej wynikających. Przygotowanie studentów do
zastosowania wiedzy praktycznej z zakresu etiopatogenezy omawianych stanów chorobowych w
klinikach.
4. Wymagania wstępne
Wiadomości z zakresu biologii i chemii na poziomie liceum oraz podstawowe wiadomości z zakresu
anatomii, fizjologii i biochemii.
5. Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
Odniesienie do efektu kierunkowego
(kod przedmiotu)
_W01(numer efektu oraz
jego kategoria W-wiedza,
U-umiejętności, K kompetencje)
W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej
uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
Nazwa
K_W16
Zna
podstawy
najczęstszych
chorobowych
patofizjologii
jednostek
OM1_W03
K_U26
Potrafi
wyjaśnić
patogenezę
zmian
chorobowych
związanych
z
utratą
sprawności,
dodatkowo
rozpoznając
problemy psychologiczne chorego
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe
życie i podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych
OM1_U04
K_K01
OM1_K01
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Wykład
-
-
100
Seminarium
25
5
20
Ćwiczenia
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstawowe pojęcia zdrowie-choroba. Klasyfikacja chorób, objawy, przebieg, rokowanie, zejście.
Etiologia i patogeneza. Czynniki chorobotwórcze i mechanizm ich działania.
Podstawowe pojęcia z układu odpornościowego- odporność swoista, nieswoista. AIDS – nabyta utrata
odporności.
Zapalenia - komórki biorące udział w reakcji zapalnej, mediatory regulacja i schemat ogólny
odpowiedzi zapalnej.
Typy reakcji nadwrażliwości (I-IV) i ich przykłady, choroby alergiczne – wstrząs anafilaktyczny.
Choroby autoimmunizacyjne – RZS , ZZSK, toczeń układowy – podstawowe pojęcia.
Awitaminozy- etiopatogeneza, objawy kliniczne
Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego – definicja, przyczyny, podział, objawy kliniczne;
niewydolność serca lewo i prawo komorowa; zaburzenia funkcji skurczowej i rozkurczowej serca,
mechanizmy kompensacyjne.
Niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego (wstrząs): definicja, wstrząs hipowolemiczny,
kardiogenny, dystrybucyjny, obstrukcyjny – przyczyny, patomechanizm, przebieg i objawy kliniczne;
MODS – niewydolność wielonarządowa.
9. Zaburzenia termoregulacji. Hipertermia, gorączka, hipotermia.
10. Ból – rodzaje, charakter, receptory bólowe, patomechanizm powstawania.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Treści
kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Kolokwium
testowe i
pisemne opisowe
Seminarium
Uzyskanie
wymaganej
(minimum
50%+1) liczby
punktów z
kolokwium
Zaliczenie
Programowy
efekt kształcenia
- zgodny z
Uchwałą Senatu
OM1_W03
OM1_U04
kryteria
Kolokwium nie zaliczone
Kolokwium zaliczone
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie kryteriów zaliczenia
6. Literatura
Literatura obowiązkowa: J. Guzek „Patofizjologia człowieka w zarysie” PZWL 2011
Literatura uzupełniająca: S. Maśliński J. Ryżewski „ Patofijologia” PZWL 2009
Czasopisma:
Rehabilitacja medyczna
Medycyna praktyczna
7. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
Seminarium
15
Ćwiczenia
Forma aktywności
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
5
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
5
Liczba punktów
ECTS
Inne prace
itp.
Razem
25
1
8. Inne informacje
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej oferuje możliwość promowania prac
licencjackich.
Podpis Kierownika Jednostki
Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus
Podpisy Osób prowadzących zajęcia
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
8. FIZJOTERAPIA OGÓLNA - Metody diagnostyki klinicznej
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizjoterapia ogólna – metody diagnostyki klinicznej
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych
Adres ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Telefony 22 5021641
Fax 22 5022127
e-mail [email protected]
strona WWW http://klinikaimmunologii.wum.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
II
zimowy
podstawowy
5. Dr n. med. Mariusz Niemczyk
6. Dr n. med. Dawid Porowski
7. Lek. Joanna Raczyńska
TAK
Dr n. med. Mariusz Niemczyk
Cel kształcenia
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami diagnostycznymi stosowanymi w warunkach
klinicznych – zasadami badania podmiotowego, przedmiotowego i wyboru badań dodatkowych w
schorzeniach poszczególnych układów.
Wymagania wstępne
Znajomość anatomii i podstaw fizjologii.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W14
K_W16
K_W17
K_W18
Nazwa
Wiedza na temat funkcjonowania
poszczególnych układów człowieka
(krążenia, oddechowy, dokrewny,
pokarmowy, moczowy)
Podstawy
patofizjologii
najczęstszych
jednostek
chorobowych
Wiedza na temat podstawowych
jednostek
chorobowych
układu
krążenia, chorób wewnętrznych, ich
przebiegu i leczenia
Znajomość
zasad
diagnostyki
klinicznej
oraz
podstawowe
informacje
na
temat
badań
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o
utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
K_W19
K_W24
K_W30
K_W32
K_W33
K_W45
K_U18
K_U19
K_U36
K_U40
K_U48
K_U50
K-U71
K_K03
diagnostycznych stosowanych w
najczęstszych
jednostkach
chorobowych
Znajomość podstawowych zasad
przeprowadzania wywiadu nt. stanu
zdrowia
Znajomość podstawowych zasad
komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Znajomość zasad pierwszej pomocy
przedmedycznej
Znajomość zasad promocji zdrowia
ze szczególnym uwzględnieniem
zdrowego stylu życia
Znajomość
mechanizmów
prowadzących do nagłego zagrożenia
zdrowia lub zdrowia
Podstawowa wiedza na temat
możliwości oceny funkcjonowania
podstawowych układów organizmu
ludzkiego
Umiejętność rozpoznania szczegółów
anatomicznych na obrazach USG
Umiejętność komunikowania się z
pacjentem
Umiejętność
zidentyfikowania
objawów świadczących o zagrożeniu
zdrowia i życia oraz podstawowego
postępowania w takich sytuacjach
Analiza i interpretacja obrazu
klinicznego pacjenta
Interpretacja
wyników
badania
podmiotowego i przedmiotowego
Praktyczna umiejętność zbierania
wywiadu chorobowego z pacjentem
oraz analizy uzyskanych informacji
Umiejętność
przygotowania
wystąpień w języku polskim z
wykorzystaniem
podstawowych
źródeł
Świadomość własnych ograniczeń w
zakresie wiedzy i umiejętności
OM1_W03
OM1_W04
OM1_W05
OM1_W06
OM1_W06
OM1_W07
OM1_U02
OM1_U03
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U13
OM1_K02
K_K05
Szacunek i zrozumienie dla pacjenta
OM1_K03
K_K08
Odpowiedzialność za zdrowie i
bezpieczeństwo pacjentów
Świadomość
stawiania
dobra
pacjenta na I miejscu
Zrozumienie
konieczności
współpracy interdyscyplinarnej
Umiejętność efektywnej komunikacji
ze współpracownikami
Stosowanie
zasad
BHP
w
placówkach opieki medycznej
OM1_K03
K_K09
K_K12
K_K13
K_K19
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K07
K_K22
Przestrzeganie tajemnicy zawodowej
OM1_K08
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Ćwiczenia
30
12
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści
1. Wprowadzenie – metody diagnostyki klinicznej.
2. Cukrzyca.
3. Niewydolność nerek.
4. Niewydolność wątroby.
5. Żółtaczki; wirusowe zapalenia wątroby; postępowanie w sytuacji narażenia zawodowego.
6. Nadciśnienie tętnicze.
7. Choroba niedokrwienna serca i zawał serca.
8. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
9. Zapalenia płuc.
10. Choroby tarczycy.
11. Niedokrwistości.
12. Choroba wrzodowa przewodu pokarmowego.
13. Ostry brzuch.
14. Neuroinfekcje.
15. Zaliczenie.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Ćwiczenia
Treści
kształcenia
j.w.
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Konspekty przygotowane przez prowadzących.
Literatura uzupełniająca:
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Rozmowa na
każdych
zajęciach;
Kolokwium
zaliczeniowe
Kryterium
zaliczenia
Obecność na
zajęciach
(dopuszczalna 1
nieobecność);
przygotowanie 1
referatu w
semestrze;
aktywność na
zajęciach;
zaliczenie
kolokwium
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Choroby wewnętrzne – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. L. Pączek, K.
Mucha, B. Foroncewicz (red.) PZWL, Warszawa, 2009.
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
Forma aktywności
30
Liczba godzin
1
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
7
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
2
Czytanie wskazanej literatury
2
Przygotowanie do zaliczeń
15
Razem
26
1
Inne informacje
1. Aktualnie zajęcia odbywają się w pawilonie 8 Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindley’a
4, zbiórka w sali seminaryjnej nr 1 na I piętrze, wejście od ul. Oczki.
2. Studenci zainteresowani tematem są mile widziani na dyżurach w oddziale Kliniki.
9. METODYKA NAUCZANIA RUCHU
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
1.
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
METODYKA NAUCZANIA RUCHU
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego WUM
ul. Żwirki i Wigury 81
Tel. 22 57 20 920
e-mail: [email protected]
www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Fizjoterapia, studia I stopnia
profil praktyczny,
studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest II rok
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
semestr III
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
obowiązkowy/ kierunkowy
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
mgr Krystyna Kasperska, mgr Emilia Demich,
naukowe wszystkich wykładowców
dr n.o k.f. Dariusz Boguszewski
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
nie
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
mgr Krystyna Kasperska
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
2. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego
zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów
Celem nauczania jest przygotowanie studentów do organizacji i prowadzenia ćwiczeń ruchowych w zakresie
kinezyterapii zespołowej, zarówno w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych
pacjentów i o specjalnych potrzebach.
Wiedza i umiejętności : Przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy i umiejętności doboru treści, form i metod
prowadzenia zajęć usprawniających.
Kompetencje: Na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności student potrafi poprowadzić zajęcia usprawniające z
grupami osób niepełnosprawnych.
Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze
zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku
przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie
kryteriów rekrutacyjnych)
Znajomość podstawowej terminologii gimnastycznej i ćwiczeń fizycznych na poziomie szkoły średniej. Podstawowa
wiedza z zakresu Fizjologii wysiłku fizycznego, Biomechaniki, Anatomii. Dobra ogólna sprawność fizyczna.
3.
4.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu
zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu
powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych
efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
(kod przedmiotu)
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
_W01(numer efektu
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
oraz jego kategoria
kierunku studiów lub określeniu efektów
W-wiedza, Ukształcenia)
umiejętności, K kompetencje)
K_W26
K_W46
K_W53
K_W55
K_W65
K_W68
K_U05
K_U06
K_U07
K_U60
K_U61
● posiada wiedzę niezbędną do pracy z
dziećmi, ludźmi chorymi i
niepełnosprawnymi oraz sprawności
fizycznej
● posiada wiedzę na temat podstawowych
zasad metodyki i systematyki ćwiczeń
ogólnego usprawniania pacjentów
● posiada wiedzę na temat zasad
prowadzenia ćwiczeń ruchowych jako środka
leczniczego dla osób niepełnosprawnych
● posiada wiedzę na temat kształtowania
równowagi ciała, zdolności koordynacyjnych
i czynności manualnych
● zna pojęcie kultury fizycznej, jej krótką
genezę oraz lecznicze formy, a także
podstawowe różnice między wychowaniem
fizycznym, sportem, rekreacją ruchową i
fizjoterapią;
● posiada wiedzę na temat podstawowych
zasad , celów i zadań procesu nauczania i
uczenia się ruchu
● potrafi wykorzystać różne formy
aktywności w nauczaniu ruchów oraz
planowaniu i kontrolowaniu procesu
opanowywania umiejętności ruchowych
● potrafi opracować i przeprowadzić osnowy
zajęć profilaktycznych, korekcyjnych ,
wyrównawczych, leczniczych
,rekreacyjnych i sportowych
● opanował umiejętności przeprowadzenia
zajęć z przyborami i przyrządami oraz
zasady doboru i stopniowania trudności
ćwiczeń
● posiada umiejętność twórczego
rozwijania form działania np.: wprowadza
nowe ćwiczenia i sposoby aktywności
ruchowej
● potrafi dostosować ćwiczenia do
OM1_W04
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W10
OM1_W10
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U011
OM1_U011
K_U62
K_U63
K_K01
K_K02
K_K03
K_K09
K_K10
K_K12
określonych schorzeń i grup wiekowych
● potrafi prowadzić proces nauczania i
uczenia się ruchów z uwzględnieniem
aspektów rozwojowych i metodyki
nauczania ruchu
● potrafi dobrać poszczególne ćwiczenia, gry
i zabawy oraz metodycznie ich uczyć,
stopniując natężenie wysiłku fizycznego dla
osób z różnymi możliwościami
funkcjonalnymi
OM1_U011
OM1_U011
● rozumie potrzebę kształcenia się przez całe
życie i podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych
● posiada nawyk stałego dokształcania się
● posiada świadomość własnych ograniczeń
w zakresie wiedzy i umiejętności
● posiada świadomość stawiania zawsze
dobro pacjenta na pierwszym miejscu
● rozumie konieczność współpracy ze
specjalistami o innych kompetencjach
zawodowych oraz z przedstawicielami
innych zawodów
● potrafi samodzielnie wykonywać swoją
pracę jak i współpracować w zespole
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np. wykład,
ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z określeniem liczebności grup
studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Wykład- audytoryjny dla całego roku
Seminarium- w grupach 15 osobowych)
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Ćwiczenia praktyczne
Semestr III
30
10
10
Tematy zajęć i treści kształcenia (Program zajęć zawierający tematykę zajęć, najważniejsze treści kształcenia
oraz osoby prowadzące
CWICZENIA praktyczne: prowadzący zajęcia: mgr Krystyna Kasperska; mgr Emilia Demich
ćw.1-15
- przepisy BHP- protokół wypadku
- metody n - metody nauczania i organizacji zajęć ruchowych w zależności od schorzenia, wieku, płci i poziomu sprawności
ruchowej pacjenta,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia i organizacji różnego rodzaju zajęć ruchowych wg opracowanych przez
siebie konspektów lekcyjnych z pacjentami ze schorzeniami
* wzroku
* słuchu
* z upośledzeniem umysłowym
Indywidua - indywidualizacja w zajęciach grupowych
- zasady doboru ćwiczeń oraz umiejętność prowadzenia zajęć korekcji wad postawy dla osób o:
* plecach płaskich
* plecach okrągłych
* plecach okrągło-wklęsłych
* skoliozach
* z wadami kończyn dolnych /wady kolan, wady stóp/
- sposoby zwiększania zaangażowania pacjentów w zajęciach usprawniających.
Umiejętność wykorzystania muzyki w ruchu oraz ćwiczęń z Gymstick w pracy z osobami z wybranymi
dysfunkcjami fizycznymi
i psychicznymi
- dyskusje dydaktyczne dotyczące przebiegu zajęć
- samoocena studentów
-
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia
przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji
powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.
Przykład
Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który
prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony
jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia,
uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)
W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych
zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia
Formy
prowadz
onych
zajęć
K_W26
K_W46
K_W53
K_W55
K_W65
K_W68
Ćwicz.
1 - 15
Treści kształcenia
Wiedza niezbędną do pracy z
dziećmi, ludźmi chorymi i
niepełnosprawnymi oraz
sprawności fizycznej
Wiedza na temat
podstawowych zasad metodyki i
systematyki ćwiczeń ogólnego
usprawniania pacjentów
Wiedza na temat zasad
prowadzenia ćwiczeń
ruchowych jako środka
leczniczego dla osób
niepełnosprawnych
Wiedza na temat kształtowania
równowagi ciała, zdolności
koordynacyjnych i czynności
manualnych
Pojęcie kultury fizycznej, jej
krótka geneza oraz lecznicze
formy, a także podstawowe
różnice między wychowaniem
fizycznym, sportem, rekreacją
ruchową i fizjoterapią;
Wiedza na temat podstawowych
zasad , celów i zadań procesu
nauczania i uczenia się ruchu
Sposoby
weryfikacji efektu
kształcenia
Zaliczenia
etapowe po
każdym bloku
tematycznym,
pisemne lub ustne
Aktywność na
zajęciach
dyskusja w grupie
Kryterium
zaliczenia
1.Uczestnictw
o we
wszystkich
ćwiczeniach
3. Uzyskanie
oceny
pozytywnej
z zaliczeń
etapowych –
min 60%
możliwej do
uzyskania
liczby
punktów
Programow
y efekt
kształcenia
(z
rozwijanej
listy)
OM1_W04
OM1_W07;
OM1_W10
K_U05
K_U06
K_U07
K_U60
K_U61
K_U62
K_U63
K_K01
Przepisy BHP- protokół
wypadku. Metody nauczania i
organizacji zajęć ruchowych w
zależności od schorzenia,
wieku, płci i poziomu
sprawności ruchowej pacjenta.
Doskonalenie umiejętności
prowadzenia i organizacji
Ćwicz.
różnego rodzaju zajęć
1- 15
ruchowych wg opracowanych
przez
siebie konspektów lekcyjnych z
pacjentami ze schorzeniami
* wzroku
* słuchu
* z upośledzeniem
umysłowym
Indywidua - indywidualizacja w zajęciach
grupowych
- zasady doboru ćwiczeń oraz
umiejętność prowadzenia zajęć
korekcji wad postawy dla osób
o: plecach płaskich, okrągłych,
okrągło-wklęsłych,
skoliozach, z wadami kończyn
dolnych. Sposoby zwiększania
zaangażowania pacjentów w
zajęciach usprawniających.
Umiejętność wykorzystania
muzyki w ruchu oraz ćwiczęń z
Gymstick w pracy z osobami z
wybranymi dysfunkcjami
fizycznymi i psychicznymi
- dyskusje dydaktyczne dot.
przebiegu zajęć
- samoocena studentów
2. Zaliczenia
etapowe kolokwia
3. Opracowanie
konspektów
lekcyjnych z
przeprowadzanyc
h przez siebie
lekcji
1.
Uczestnictwo
we wszystkich
ćwiczeniach
2. Aktywny
udział
w ćwiczeniach
3. Uzyskanie
oceny
pozytywnej
z zaliczeń
etapowych –
min 60%
możliwej do
uzyskania
liczby
punktów
4. Zaliczone
konspekty
zajęć
12/20pkt.
/60%/
5. Zaliczone
prowadzenie
zajęć – na
ocenę
OM1_U01
OM1_U011
ocena
kryteria
Zaliczenie końcowe
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych tj:
- praca własna/samodzielna Studenta/-ki weryfikowana
podczas interaktywnych ćwiczeń
- pełna- 100% obecność na zajęciach lub odrobione,
nieobecności podczas toku nauczania - według zaleceń
prowadzącego.
- uzyskanie min 60% pkt. z każdego zaliczenia
etapowego.
EGZAMIN KOŃCOWY
Egzamin końcowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej
zimowej W MULTIMEDIALNEJ FORMIE
TESTOWEJ:
60 pytań zamkniętych 1. krotnego wyboru
z 4. dystraktorami.
Czas egzaminu: 60 min.
5.
1. Czynne
uczestnictwo w
ćwiczeniach
Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura
obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu
liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS
przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta
poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)
Literatura obowiązkowa:
1.
2.
3.
Bahrynowska-Fic J. Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki. PZWL, Warszawa
1999.
Jezierski R., Rybicka A. Gimnastyka, teoria i metodyka. AWF, Wrocław 2002.
Kasperska K.., Smolis –Bąk E., Białoszewski D. Metodyka nauczania ruchu, skrypt dla studentów kierunku
Fizjoterapia. WUM, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 1998.
Mazurek L. Gimnastyka podstawowa. Sport i Turystyka, Warszawa 1980.
Gawlik K.., Zwierzchowska A.Wychowanie fizyczne niewidomych i słabo widzących. AWF, Katowice
2004.
4. Gawlik K., Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną. AWF, Katowice 2004.
5. Gawlik K.,. Waleszczyk E. Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych. AWF Katowice 2002.
6. Skrypt dla studentów pod red. Juskowa J. Fizjoterapia w wybranych chorobach układu oddechowego i
chorobach krążenia. AM, Warszawa 2005.
7. Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych. PZWL, Warszawa 2002.
8. Malina H. Wady kończyn dolnych. Postępowanie korekcyjne. Kraków 1996.
9. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa 2003.
10. Kasperska K.., Białoszewski D., Smolis –Bąk E. Ćwiczenia z przyborem GYMSTICK w Rehabilitacji –
przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Fizjoterapia, z atlasem ćwiczeń. WUM, Warszawa 2010.
11. Białoszewski D. (red.). Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014.
12. Buckup K., Buckup J. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Białoszewski D., Słupik A. (red.).
PZWL, Warszawa 2014.
Zalecane czasopisma naukowe:
„Metodyka Dydaktyka Wychowanie” – Dział NAUKA. Ofic. Wyd. WUM, Warszawa.
6.
Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując
ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)
Korelacja z przedmiotami: pedagogika, fizykoterapia, kinezyterapia, oraz fizjoterapia ogólna
7.
Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez
Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)
Forma aktywności
Wykład
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
-
Ćwiczeń praktycznych
Forma aktywności
30
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
8
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
8
Czytanie wskazanej literatury
10
Liczba punktów
ECTS
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na
podstawie wpisanej ilości
godzin)
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na
podstawie wpisanej ilości
godzin)
Liczba punktów
ECTS
Napisanie konspektu zajęć
7
Przygotowanie do zaliczeń
15
Inne prace
itp.
Razem
8.
78
3
Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe
na zajęcia itp.)
Koło naukowe: SKN fizjoterapii
Opiekun koła: dr n. o zdr. Anna Słupik
http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/
Dojazd na zajęcia:
ul. Żwirki i Wigury 61- Centrum Dydaktyczne – ćwiczenia
https://www.google.pl/maps/place/%C5%BBwirki+i+Wigury+61,+Warszawa/@52.205732,20.9850772,18z/data=!4
m2!3m1!1s0x471eccb64610b079:0x1ef0f7e3fbb91bac?hl=pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 5 (sala im. Prof. Gluzińskiego) - wykłady
https://www.google.pl/maps/place/Tytusa+Cha%C5%82ubi%C5%84skiego+5,+Warszawa/@52.2254482,21.002759
9,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471ecc92d9ab9d77:0xe662d9537d95b19e?hl=pl
Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:
 zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu
 zapoznania się z sylabusem z zajęć przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu
 zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,
 zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w sali ćwiczeń.
Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:
 podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
 zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.
Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:







punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz sali ćwiczeniowej
posiadania odpowiedniego stroju do zajęć praktycznych
zachowania czystości osobistej
ze względu na bezpieczeństwo na zaj. praktycznych posiadania krótkich paznokci oraz spięcia długich
włosów;
posiadania identyfikatora,
posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach lub/i wskazanych na
kolejnych zajęciach,
poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu
sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).
Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
 usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie
odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego
zagadnienia,
zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych
ćwiczeń, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej,
jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.
Student/-ka ma prawo do:
 nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie
rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w
tematyce zajęć z przedmiotu MNR.
Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:
 egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
wymaganych na danych zajęciach z zajęć przedmiotu MNR,
 egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie
 niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń,
Osoba prowadząca zajęcia MNR ma prawo do:
 niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy oraz stroju ćwiczebnego, do odbywania
zajęć w sali ćwiczeń.
Warunki zaliczenia końcowego, dopuszczającego do EGZAMINU:


zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym MNR,
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z zajęć przedmiotu MNR,
- według zaleceń prowadzącego,
Zaliczenie odbywa się na podstawie całościowej i systematycznej pracy w danym semestrze, według kolejności i
tematyki objętej programem zajęć.
Dodatkowe informacje: Zaliczenia odbywają się etapowo w trakcie semestru po każdym module tematycznym (2
zaliczenia pisemne i zaliczenie ćwiczeń w semestrze zimowym i mają formę ustaloną przez prowadzącego zajęcia.
UWAGA!: Nieobecność na zajęciach nie może przekroczyć 2. ćwiczeń w semestrze.
Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:
 aktywność Studenta/-ki podczas ćwiczeń,

zaliczenie nieobecności usprawiedliwionych na ćwiczeniach wg zaleceń prowadzącego

zdanie końcowego egzaminu testowego
Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
9.
Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)
Bilans: 3 ECTS
10. ZAJĘCIA RUCHOWE NA PŁYWALNI
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Zajęcia ruchowe na pływalni
Kod przedmiotu:
S3
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I
SPORTU WUM
02-091 Warszawa
Ul. Żwirki i Wigury 81A
Tel.: 5720-528; 5720-529
e-mail: [email protected]
strona www.swfis.wum.edu.pl
mgr Jerzy Chrzanowski
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II Rok
Semestr zimowy
kierunkowy
mgr Bożena Glinkowska, mgr Anna Lipka
nie
mgr Bożena Glinkowska
Cel kształcenia
1. Zdobywanie wiedzy z zakresu właściwości fizycznych środowiska wodnego w leczeniu
usprawniającym organizm ludzki;
2. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami pływania korekcyjnego, oraz opanowanie
umiejętności opracowywania i przeprowadzania osnowy zajęć profilaktycznych,
korekcyjnych;
3. Korygowanie nieprawidłowości układu różnych segmentów ciała w warunkach odciążenia
od ucisku osiowego - hydrokinezyterapia;
Wymagania wstępne
Spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
Efekty kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W04
K_W07
K_W12
K_WI 14
K_W 15
K_W46
Nazwa
posiada wiedzę z zakresu
biomechaniki układu ruchu
człowieka w wodzie
zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie poszczególnych jego
układów
posiada wiedzę dotyczącą znajomości
anatomii czynnościowej ze
szczególnym uwzględnieniem
narządu ruchu
posiada wiedzę na temat
funkcjonowania poszczególnych
układów człowieka w środowisku
wodnym (układ krążenia,
oddechowy, nerwowy, dokrewny,
pokarmowy, moczowy, kostny,
fizjologia krwi, termoregulacja,
gospodarka wodno-elektrolitowa i
kwasowo-zasadowa)
posiada wiedzę na temat szeroko
pojętej adaptacji organizmu
człowieka do obciążeń fizycznych w
wodzie
posiada wiedzę na temat
podstawowych zasad metodyki i
systematyki ćwiczeń ogólnego
usprawnienia pacjentów w
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o
utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W07
środowisku wodnym
K_W54
K_ W65
K_W68
K_U01
K_U06
K_U07
K_U41
K_U61
K_U62
K_K01
K_K03
K_K07
K_K08
K_K11
posiada wiedzę na temat
podstawowych zasad kształtowania
sprawności i wydolności fizycznej
pacjentów w wodzie
zna pojęcie kultury fizycznej, a także
podstawowe różnice między
wychowaniem
fizycznym, sportem, rekreacją
ruchową i fizjoterapią
posiada wiedzę na temat
podstawowych zasad, celów i zadań
procesu nauczania i uczenia się ruchu
w wodzie
posługuje się w praktyce
mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii
narządów ciała ludzkiego
potrafi opracować i przeprowadzić
osnowy zajęć profilaktycznych,
korekcyjnych, wyrównawczych,
leczniczych i
rekreacyjnych w wodzie
opanował umiejętności
przeprowadzenia zajęć z przyborami
i przyrządami rehabilitacyjnymi oraz
zasady doboru i
stopniowania trudności ćwiczeń w
wodzie
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta
do określonego postępowania
fizjoterapeutycznego w wodzie
potrafi dostosować ćwiczenia w
wodzie do określonych schorzeń i
grup wiekowych
potrafi prowadzić proces nauczania i
uczenia się ruchów z
uwzględnieniem aspektów
rozwojowych i metodyki nauczania
ruchu w środowisku wodnym
rozumie potrzebę kształcenia się
przez całe życie i podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych
posiada świadomość własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy i
umiejętności pływackich
posiada właściwe relacje z
najbliższym otoczeniem
wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów
podczas zajęć na pływalni
przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działania oraz pracę, którą
OM1_W07
OM1_W10
OM1_W10
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U05
OM1_U11
OM1_U11
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K04
wykonuje
Formy prowadzonych
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Ćwiczenia
30
8
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
SEMESTR ZIMOWY
Temat 1
Temat: Cechy środowiska wodnego oraz ich wpływ na organizm człowieka – ćwiczenia:
 wypór hydrostatyczny – odciążenie stawów, obniżenie tonusu mięśniowego,
 ciśnienie hydrostatyczne – ułatwia wydech i stanowi opór dla wdechu,
 ciśnienie hydrodynamiczne – ucisk tkanek miękkich, wzrost centralnego ciśnienia
żylnego,
 lepkość, spójność i przyczepność wody,
 napięcie powierzchniowe,
 opór związany z tarciem spowodowany turbulencją wody,
 ćwiczenia korekcyjne w wodzie:
 ćwiczenia przy brzegu basenu i na płytkiej wodzie,
 ćwiczenia oddechowe w wodzie,
Temat 2
Temat: Budowa jednostki lekcyjnej pływania korekcyjnego, podział na grupy pod
względem rodzaju wady:

analiza stylów pływackich pod kątem ich wykorzystania w korekcji wad postawy,

błędy w pływaniu korekcyjnym mające wpływ na proces korekcji wady postawy,

pływanie z deską, makaronem, obciążnikami, pływakami, matami innymi przyborami,

pływanie w parach,

gry i zabawy stosowane w zajęciach z pływania korekcyjnego,
Temat 3
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe:
 zastosowanie stylu grzbietowego w celu zmniejszenia kifozy piersiowej,
 wykorzystanie wyporu wody,
Temat 4
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe:
 osnowa – zaliczenie praktyczne studenta
Temat 5
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy wklęsłe:
 zastosowanie pracy kończyn dolnych w stylu grzbietowym, delfinie, stylu klasycznym,
 wzmacnianie mięśni pośladkowych i mięśni brzucha,
Temat 6
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy wklęsłe:
 osnowa – zaliczenie praktyczne studenta
Temat 7
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy wklęsło-okrągłe:
 zastosowanie stylu grzbietowego z symetryczną pracą kończyn górnych,
Temat 8
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy wklęsło-okrągłe:
 osnowa – zaliczenie praktyczne studenta
Temat 9
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy płaskie:
 wzmacnianie mięśni posturalnych poprzez stosowanie stylu klasycznego sportowego oraz
kraula na piersiach,
Temat 10
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – plecy płaskie:
 osnowa – zaliczenie praktyczne studenta
Temat 11
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – skoliozy:
 stosowanie elongacji kręgosłupa niezależnie od lokalizacji i kierunku skrzywienia,
 stosowanie ćwiczeń symetrycznych z wykorzystaniem elongacji,
Temat 12
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – skoliozy:
 osnowa – zaliczenie praktyczne studenta
Temat 13
Temat: Pływackie ćwiczenia korekcyjne – wady klatki piersiowej:
 zastosowanie ćwiczeń zwiększających ruchomość klatki piersiowej w płaszczyźnie
strzałkowej – klatka piersiowa lejkowata (szewska)
 zastosowanie ćwiczeń zwiększających ruchomość klatki piersiowej w dolnej jej części a
zwłaszcza dolnych łuków żebrowych – klatka piersiowa kurza
Temat 14
Temat: Metoda rehabilitacyjna Watsu :
 Terapia Watsu jako najbardziej zaawansowana forma pracy z ciałem
 Zastosowanie Watsu w:
- zmniejszaniu spastyki (ze szczególnym wskazaniem w porażeniu mózgowym),
- zmniejszaniu chronicznego bólu,
- zwiększaniu zakresu ruchomości stawów,
- zwalczaniu chronicznego zmęczenia
Temat 15
Temat: Pływanie sposobami ratowniczymi, holowanie poszkodowanego nieprzytomnego,
osłabionego, agresywnego, akcja ratownicza, pływanie pod wodą, skok ratowniczy:
 kraul ratowniczy
 żabka ratownicza
 pływanie na boku
 „trigent” NN – żabka, RR – kraul,
 za doły pachowe przez jednego ratownika i dwóch ratowników,
 za żuchwę – jednorącz i oburącz,
 za barki (osoba poszkodowana za ratownikiem),
 za biodra (osoba poszkodowana za ratownikiem),
 za barki (osoba poszkodowana przed ratownikiem),
 za barki dwóch ratowników (osoba poszkodowana za ratownikami)
 most (osoba poszkodowana pomiędzy dwoma ratownikami)
 samolot (osoba poszkodowana pomiędzy trzema ratownikami)
 skok ratowniczy
Prowadzący ćwiczenia: mgr Bożena Glinkowska, Anna Lipka
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Symb
ol
Formy
prowad
zonych
zajęć
Treści kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programo
wy efekt
kształceni
a -
zgodny z
Uchwałą
Senatu
K_W0
4
K_W0
7
K_W1
2
K_W1
4
K_W1
5
K_W4
6
K_W5
4
K_W6
5
K_W6
8
K_U0
1
K_U0
6
K_U0
7
K_U4
1
K_U6
1
K_U6
2
K_K0
1
K_K0
3
K_K0
7
K_K0
8
K_K1
1
- posiada wiedzę z zakresu
biomechaniki układu ruchu
człowieka w wodzie
- zna budowę anatomiczną
człowieka i funkcjonowanie
poszczególnych jego układów
- posiada wiedzę dotyczącą
znajomości anatomii
czynnościowej ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu
- posiada wiedzę na temat
funkcjonowania poszczególnych
układów człowieka w
środowisku wodnym (układ
krążenia, oddechowy, nerwowy,
dokrewny, pokarmowy,
moczowy, kostny, fizjologia
krwi, termoregulacja,
gospodarka wodno-elektrolitowa
3.
i kwasowo-zasadowa)
- posiada wiedzę na temat
szeroko pojętej adaptacji
organizmu człowieka do
obciążeń fizycznych w wodzie
Ćw.
- posiada wiedzę na temat
semestr podstawowych zasad metodyki i
zimowy systematyki ćwiczeń ogólnego
usprawnienia pacjentów w
środowisku wodnym
- posiada wiedzę na temat
podstawowych zasad
kształtowania sprawności i
wydolności fizycznej pacjentów4.
w wodzie
- zna pojęcie kultury fizycznej,
a także podstawowe różnice
między wychowaniem
fizycznym, sportem, rekreacją
ruchową i fizjoterapią
- posiada wiedzę na temat
podstawowych zasad, celów i
zadań procesu nauczania i
uczenia się ruchu w wodzie
- posługuje się w praktyce
mianownictwem anatomicznym
oraz wykorzystuje znajomość
topografii narządów ciała
ludzkiego
- potrafi opracować i
przeprowadzić osnowy zajęć
profilaktycznych, korekcyjnych,
Sam
odzielne
opracowani
e osnowy
lekcyjnej z
pływania
korekcyjne
go i
zaprezento
wanie jej w
ćwiczeniac
h
praktyczny
ch
Samodzielne,
metodyczne
opracowanie i
zaprezentowan
ie
ćwiczeń
praktycznych
stosowanych
w gimnastyce
korekcyjnej w
wodzie dla
wybranej wady
postawy.
100%frekwenc
ja na zajęciach.
OM1_W0
1
OM1_W0
2
OM1_W0
7
OM1_W1
1
OM1_U0
1
OM1_U0
5
OM1_U1
1
OM1_K0
1
OM1_K0
2
OM1_K0
3
OM1_K0
4
wyrównawczych, leczniczych i
rekreacyjnych w wodzie
- opanował umiejętności
przeprowadzenia zajęć z
przyborami i przyrządami
rehabilitacyjnymi oraz zasady
doboru i stopniowania trudności
ćwiczeń w wodzie
- potrafi dokonać kwalifikacji
pacjenta do określonego
postępowania
fizjoterapeutycznego w wodzie
- potrafi dostosować ćwiczenia
w wodzie do określonych
schorzeń i grup wiekowych
- potrafi prowadzić proces
nauczania i uczenia się ruchów z
uwzględnieniem aspektów
rozwojowych i metodyki
nauczania ruchu w środowisku
wodnym
- rozumie potrzebę kształcenia
się przez całe życie i
podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych
- posiada świadomość własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy i
umiejętności pływackich
- posiada właściwe relacje z
najbliższym otoczeniem
- wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo
pacjentów
- podczas zajęć na pływalni
przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działania oraz pracę, którą
wykonuje
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
kryteria
niedostateczne opanowanie umiejętności
samodzielnego opracowania osnowy lekcyjnej
z pływania korekcyjnego i zaprezentowanie jej
w ćwiczeniach praktycznych, braki w
frekwencji,
dostateczne opanowanie umiejętności
samodzielnego opracowania osnowy lekcyjnej
z pływania korekcyjnego i zaprezentowanie jej
w ćwiczeniach praktycznych, 100%
frekwencja
dość dobre opanowanie umiejętności
samodzielnego opracowania osnowy lekcyjnej
z pływania korekcyjnego i zaprezentowanie jej
w ćwiczeniach praktycznych, 100%
frekwencja
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
dobre opanowanie umiejętności
samodzielnego opracowania osnowy lekcyjnej
z pływania korekcyjnego i zaprezentowanie jej
w ćwiczeniach praktycznych, 100%
frekwencja
ponad dobre opanowanie umiejętności
samodzielnego opracowania osnowy lekcyjnej
z pływania korekcyjnego i zaprezentowanie jej
w ćwiczeniach praktycznych 100% frekwencja
bardzo dobre opanowanie umiejętności
samodzielnego opracowania osnowy lekcyjnej
z pływania korekcyjnego i zaprezentowanie jej
w ćwiczeniach praktycznych , 100%
frekwencja
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Dybińska E. Adaptacja psychomotoryczna- dzieci najmłodszych do środowiska
wodnego.
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2010, 57 (4), 10-13.
2. Harold Dull
Watsu. Freeing the Body in Water. IV edycja. Watsu Publishing.
2008.
3. Tomasz Zagórski. 2008. Watsu-nowy wymiar rehabilitacji w wodzie. Rehabilitacja w
Praktyce. Nr 3,
s.44-45.
4. Karpiński R. Pływanie. AWF Katowice 2003.
5. Różański P. Wybrane aspekty usprawniania korekcyjnego w wodzie. Wychowanie
Fizyczne i
Zdrowotne, 2004, 51 (8/9), (6)-(8).
6. Różański P. Pływanie dzieci w wieku 5-6 lat z elementami korekcji. Wychowanie
Fizyczne i
Zdrowotne, 2005: 52(2), 14-18.
7. Klepacki K Rehabilitacja w wodzie w kontekście zajęć na pływalniach. Medycyna
Sportowa,
2004, 20, supl.1: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
Woda środowiskiem
zdrowia i rehabilitacji - materiały konferencyjne, 88-94.
8. Czekaj J
Wpływ hydroterapii na szybkość procesu zdrowienia pacjenta ze
schorzeniami
narządów ruchu. Medycyna Sportowa, 2004, 20, supl.1: V
Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. Woda środowiskiem zdrowia i
rehabilitacji - materiały
konferencyjne, 34-36.
9. Redl - Pieprzyca I. Wpływ ćwiczeń korekcyjnych w wodzie na kształtowanie się
wybranych
parametrów układu oddechowego. Medycyna Sportowa, 2004, 20,
supl.1: V
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Woda środowiskiem
zdrowia i
rehabilitacji - materiały konferencyjne, 50-55.
10. Owczarek S. Korekcja wad postawy. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne,
Warszawa 1999 r.
Literatura uzupełniająca:
Czasopisma:
Kalkulacja punktów
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
Forma aktywności
30
1
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
Czytanie wskazanej literatury
10
5
Pisanie schematów ćwiczeń, osnowy,
scenariuszy zajęć itp.
10
Razem
25
1. Inne informacje
Studenckie Koło Naukowe „TeleZdrowie”, opiekun mgr Bożena Glinkowska
Studenckie Koło Naukowe „Odnowa biologiczna”, opiekun mgr Anna Lipka
11. KINEZYTERAPIA
KOŃCOWA OCENA: egzamin testowy ( w sesji letniej). Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest kolokwium zaliczeniowe z umiejętności praktycznych na zajęciach, które
odbywają się w poszczególnych klinikach.
Ocena wyników nauczania KINEZYTERAPII: zintegrowany EGZAMIN
po IV semestrze przeprowadzany przez Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
IIWL
a. KINEZYTERAPIA- propedeutyka
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
1. Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kinezyterapia - propedeutyka
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego WUM
ul. Żwirki i Wigury 81
Tel. 22 57 20 920
e-mail: [email protected]
www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Fizjoterapia, studia I stopnia
profil praktyczny, studia stacjonarne
II rok
semestr III
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Podstawowy, kierunkowy
dr n. o zdr. Anna Słupik
dr n. biol. Zbigniew Wroński
mgr Janina Grzegorzewska
mgr Maria Kłoda
mgr Anna Mosiołek
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
NIE
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
dr n. o zdr. Anna Słupik
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
2. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego
zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów
Wyjaśnienie podstaw kinezyterapii jako działu lecznictwa, w którym wykorzystuje się właściwości ruchu w
celach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Stosowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności: anatomii, fizjologii, patologii do sprawnego
wykonywania zadań zawodowych, w tym do organizacji i prowadzenia terapii ruchem.
Dobieranie właściwych technik badania i oceny narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego w
zależności od sytuacji, interpretowanie uzyskanych wyników badań.
Przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych.
Dobieranie pomocy i sprzętu ortopedycznego w zależności od rodzaju choroby i potrzeb pacjentów.
Interpretowanie przepisów bhp w odniesieniu do zdrowia własnego i pacjenta, instrukcji obsługi, użytkowania i
konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego stosowanego w kinezyterapii.
Wykorzystanie w sposób prawidłowy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
dla właściwego i
sprawnego przeprowadzania poszczególnych ćwiczeń leczniczych.
Prawidłowe wykonywanie podstawowych badań poszczególnych układów i narządów na potrzeby kinezyterapii,
ich interpretacja i dokumentowanie.
Zastosowanie odpowiednich technik wykonywania ćwiczeń leczniczych i stosowanie ich adekwatnie do
możliwości pacjenta.
Organizacja swojego stanowiska pracy zgodna z przepisami i zasadami bhp.
Przygotowanie studentów do zajęć klinicznych w następnych semestrach nauki.
3. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie
jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów
realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)
znajomość anatomii narządu ruchu, fizjologii, dobra ogólna sprawność ruchowa
4.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu
zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu
powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych
efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
(kod przedmiotu)
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
_W01(numer efektu
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
oraz jego kategoria
kierunku studiów lub określeniu efektów
W-wiedza, Ukształcenia)
umiejętności, K kompetencje)
K_W18
K_W19
K_W20
K_W45
K_W46
zna zasady diagnostyki klinicznej oraz
podstawowe informacje na temat badań
diagnostycznych stosowanych w
najczęstszych jednostkach chorobowych.
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W07
OM1_W07
zna podstawowe zasady przeprowadzania
wywiadu określającego stan zdrowia
pacjenta
zna ogólne zasady przeprowadzania badania
dla potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii
posiada podstawową wiedzę na temat
możliwości oceny funkcjonowania
podstawowych układów organizmu
ludzkiego
K_U02
K_U16
K_U25
K_U34
K_U41
K_U48
K_U50
posiada wiedzę na temat podstawowych
zasad metodyki i systematyki ćwiczeń
ogólnego usprawnienia pacjentów
potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z
zakresu kinezyterapii i elementy terapii
manualnej
potrafi zastosować pomoce ortopedyczne
oraz poinstruować i nauczyć pacjenta
korzystania z nich
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U04
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U08
posiada praktyczne umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie zabiegów oraz po ich
zakończeniu,
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do
określonego postępowania
fizjoterapeutycznego
potrafi przeprowadzić diagnozę i dokonać
oceny funkcjonalnej pacjenta
potrafi zinterpretować wyniki badania
podmiotowego i przedmiotowego
posiada praktyczną umiejętność zbierania
wywiadu chorobowego z pacjentem oraz
analizy uzyskanych informacji
rozumie potrzebę kształcenia się przez całe
OM1_K01
K_K01
życie i podnoszenia swoich kompetencji
OM1_K04
K_K11
zawodowych
OM1_K04
K_K12
przyjmuje odpowiedzialność za swoje
działania oraz pracę, którą wykonuje
rozumie konieczność współpracy ze
specjalistami o innych kompetencjach
zawodowych oraz z przedstawicielami
innych zawodów
Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np. wykład,
ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z określeniem liczebności grup
studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Wykład- audytoryjny dla całego roku
Seminarium- w grupach 15 osobowych)
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Seminarium
10
5
20
Ćwiczenia
60
10
10
Tematy zajęć i treści kształcenia (Program zajęć zawierający tematykę zajęć, najważniejsze treści kształcenia oraz
osoby prowadzące np.:
W1-Wykład 1- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak
W2-Wykład 2- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak
S1-Seminarium 1- Temat …- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak )
S 1. Koncepcja S-E-T.
Nauka prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem urządzenia Terapii Master - dr Anna Słupik
S 2. Sensomotoryka.
Ćwiczenia sensomotoryczne. - dr Anna Słupik
S 3. Testy równoważne.
Nauka przeprowadzania testów równoważnych - dr Anna Słupik
S 4. Podział metod fizjoterapii.
Podział metod wg Kokosza (ZEMBATY). PNF – wzorce i techniki - dr Anna Słupik
S 5. Zaliczenie - kolokwium pisemne- dr Anna Słupik
Ć 1. Powtórzenie ćwiczeń w odciążeniu z oporem.
Powtórzenie prowadzenia ćwiczeń w odciążeniu z oporem kkg i kkd w UGUL. – mgr Maria Kłoda, mgr Janina
Grzegorzewska
C.2 Systematyka kinezyterapii.
Nauka wykonywania ćwiczeń samowspomaganych bezpośrednich, pośrednich ( UGUL, przy pomocy laski
gimnastycznej)- mgr Maria Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska
Ć 3. Systematyka kinezyterapii.
Nauka wykonywaniaćwiczeń czynne z oporem ( taśmy, hantle, opór rąk terapeuty, UGUL)- mgr Maria Kłoda, mgr
Janina Grzegorzewska
Ć 4. Systematyka kinezyterapii.
Nauka wykonywania ćwiczeń oddechowych ( statycznych, dynamicznych). Ćwiczenia relaksacyjne - mgr Maria
Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska
Ć 5. Zaliczenie praktyczne ćwiczeń 1-4.- mgr Maria Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska
Ć 6 - 7. Zaliczenie praktyczne II semestru- mgr Maria Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska
Ć.8.TRX i koncepcja SET .
BHP, ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć 9. TRX i koncepcja SET
Odcinek szyjny kręgosłupa, stawy obwodowe - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć 10. TRX i koncepcja SET
Stabilizacja odcinka lędźwiowego - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć 11. Sensomotoryka
Ćwiczenia propriocepzji i sensomotoryki - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć 12 PNF
Wzorce łopatki i miednicy, techniki agonistyczne - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć 13. PNF
Wzorce kkd i kkg, techniki anatagonistyczne - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć.14 Zaliczenie ćwiczeń 9-14 - mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Ć 15. Uzupełnienie zaliczeń - mgr Maria Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia
przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji
powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.
Przykład
Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który
prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony
jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia,
uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)
W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych
zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia
Symbol
K_W20
K_W46
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści kształcenia
Sposoby weryfikacji
efektu kształcenia
Kryterium
zaliczenia
S
Koncepcja
Zaliczenie końcowe
teoretyczne;
Ocena aktywności
na zajęciach
Zaliczenie
kolokwium
(oceniane wg
kryteriów
podanych na
stronie Zakładu;
min. 70%);
OM1_W03
OM1_W07
Kartkówka
wejściówka
Zaliczenia
praktyczne z
poszczególnych
fragmentów
materiałów
Zaliczone
wszystkie
kartkówki (na
min. 50%);
Zaliczone
wszystkie
zaliczenia
praktyczne (na
min. 50%);
Obecność na
wszystkich
zajęciach
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U04
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U08
S-E-T
Sensomotoryka
Testy równoważne
Podział metod wg
Programowy efekt
kształcenia (z
rozwijanej listy)
Kokosza. PNF –
wzorce i techniki.
K_U02
K_U16
K_U25
K_U34
K_U41
K_U48
K_U50
Ćw
Powtórzenie
ćwiczeń w
odciążeniu z
oporem.
Ćwiczenia
samowspomagane .
Ćwiczenia czynne z
oporem.
Ćwiczenia
oddechowe.
Ćwiczenia
relaksacyjne.
Terapia Master BHP, obsługa
urządzeń,
podwieszenie
całkowite, ćwiczenia
w odciążeniu ,
stabilizacja odcinka
lędźwiowego,
stabilizacja odcinka
szyjnego,
stabilizacja
obwodowych
Sensomotoryka,
ćw.równoważne.
Całość materiału z
II i III semestru
Egzamin
końcowy
Ocena
Nzal
Egzamin testowy –
50 pytań
zamkniętych
jednokrotnego
wyboru oraz
25 pytań opisowych
Zaliczauzyskanie 61%
punktów
Kryteria
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych na min 70 %
(zaliczenia cząstkowe praktyczne i teoretyczne, kolokwia
końcowe oraz pełna 100% obecność na zajęciach lub
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku
nauczania z przedmiotu)
Egzamin końcowy testowy – 50 pytań zamkniętych
jednokrotnego wyboru oraz 25 pytań opisowych. Zaliczauzyskanie 61% punktów. Forma multimedialna lub/i
papierowa.
5. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura
obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu
liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS
przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na
lekturę oraz dostępność do literatury.)
Literatura obowiązkowa:
1. Zembaty A.: Kinezyterapia tom II. Kasper, Kraków 2003
2. Kilar J., Lizis P., Leczenie ruchem, część I. Kasper, Kraków 1998
3. Milanowska K., Kinezyterapia. PZWL, Warszawa 2003
4. Rosławski A., Skolimowski T. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. PZWL, Warszawa 2002
5. Białoszewski D. (red.). Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:
1. Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 2003
2. Nowotny J. Podstawy fizjoterapii część 2. KASPER, Kraków 2004

3. Kwolek A. Rehabilitacja medyczna Tom I. Urban&Partner, Wrocław 2008
4. Buckup K., Buckup J. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Białoszewski D., Słupik A. (red.). PZWL,
5. Zembaty A. Kinezyterapia tom I. Kasper, Kraków 2002

Zalecane czasopisma naukowe
1.„ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
2.„ Fizjoterapia Polska”
3.„Postępy Rehabilitacji”
4.„Fizjoterapia”
5.„Fizjoterapia Medyczna”
6.„Fizjoterapia w Praktyce”
Zal
6. Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując
ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)Korelacja z innymi przedmiotami:
kinezjologia, fizykoterapia, masaż, fizjoterapia ogólna.
7. Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez Radę
Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: podane na stronie Zakładu
Seminarium
10
Ćwiczenia
30
Liczba godzin
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na
podstawie wpisanej ilości
godzin)
Liczba punktów ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
15
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
Czytanie wskazanej literatury
20
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Inne prace
itp.
Razem
30
105
3
8. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na
zajęcia itp.)
Koło naukowe: SKN Fizjoterapii
Regulamin Jednostki/ Pracowni itp.:
Zamieszczony w widocznym miejscu pracowni.
REGULAMIN PRACOWNI KINEZYTERAPII

Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy student ma obowiązek zapoznania się z
regulaminem odbywania zajęć w pracowni kinezyterapii. Fakt ten zostaje odnotowany na odpowiednim
formularzu.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, student powinien:
 podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
 zwracać się do niego w razie napotkanych w toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Student zobowiązany jest do:
 punktualnego zjawiania się na zajęciach;
 pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni oraz zmiany obuwia;
 posiadania stroju sportowego na zmianę (koszulka, krótkie spodenki, skarpetki) – strój powinien
być schludny i czysty;
 posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych;
 zachowania porządku na swoim stanowisku pracy w czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu;
 poszanowania sprzętu: pomocy dydaktycznych, środków technicznych znajdujących się w pracowni
(o uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować prowadzącego);
 zachowania czystości osobistej:
 posiadania krótkich paznokci;
 spięcia długich włosów;
 uczestnictwa we wszystkich zajęciach:
 nieobecność nieusprawiedliwioną można odrobić wyłącznie przez uczestnictwo w
innych zajęciach z danego przedmiotu;
 nieobecność usprawiedliwioną trzeba odrobić w formie odpowiedzi ustnej z zadanego




Student ma prawo do:



przez prowadzącego zagadnienia;
zapoznania się oraz przyswojenia wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych ćwiczeń, po
podaniu tematu przez prowadzącego;
obecności na wykładach z danego przedmiotu;
samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny;
nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie
rozpatrywana indywidualnie);
Prowadzący ma obowiązek:
 egzekwowania posiadania wiedzy wymaganej na danych zajęciach;
 egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie;
 niedopuszczenia
studenta,
łamiącego
regulamin,
w pracowni;
 jak najlepszego przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu;
 wykorzystania potrzebnych pomocy dydaktycznych;
do
odbywania
zajęć
Prowadzący ma prawo do:
 niedopuszczenia studenta, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w pracowni;
Nie stosowanie się do regulaminu będzie skutkować niedopuszczeniem do odbywania zajęć w pracowni
kinezyterapii.
Dyżury/ konsultacje: zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Rehabilitacji
9.
Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)
3 pkt ECTS
b. KINEZYTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul. Banacha 1a
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Kinezyterapia kliniczna
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego
Dr hab. n. med. Witold Rongies
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II rok
IV semestr
obowiązkowy/ podstawowy
8. mgr Monika Boniszewska
9. mgr Paweł Cukrowski
10. mgr Barbara Golińska
11. mgr Paweł Kędziera
12. mgr Agnieszka Kruszewska
13. mgr Andrzej Lazar
14. mgr Gabriela Majak
15. mgr Marta Prokopczyk – Miśtura
16. mgr Kinga Siwiec- Szymańśka
17. mgr Joanna Stefanowicz
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
mgr Monika Boniszewska
Cel kształcenia
- zapoznanie ze specyfiką pracy w ambulatorium szpitalnym (w tym zasady BHP)
- zapoznanie z prowadzeniem i interpretacją dokumentacji medycznej (karta zabiegów)
- wykorzystanie i pogłębianie wcześniej nabytej wiedzy ( patofizjologia, patobiomechanika) w
procesie usprawniania pacjenta
- optymalizacja doboru technik badania i oceny stanu funkcjonalnego pacjenta
- przedstawienie optymalnego planu postępowania kinezyterapeutycznego w określonych
jednostkach chorobowych
- przygotowanie do organizacji planowania i prowadzenia ćwiczeń w zakresie kinezyterapii
indywidualnej i zespołowej w warunkach gabinetu terapeutycznego, sali gimnastycznej i basenu
rehabilitacyjnego
- wskazanie wpływu dobrej współpracy między lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą oraz
pacjentem na podniesienie efektywności procesu usprawniania leczniczego
- kształtowanie niezbędnych cech i postaw w zawodzie fizjoterapeuty
Wymagania wstępne
- znajomość podstaw anatomii (głównie narządu ruchu i układu nerwowego)
- znajomość podstaw fizjologii w tym fizjologii wysiłku
- znajomość podstaw biomechaniki
- znajomość podstaw patofizjologii i patobiomechaniki w określonych jednostkach chorobowych
(choroba zwyrodnieniowa stawów spondyloarthroza, PHS, udar, uszkodzenie nerwów
obwodowych, urazy stawów)
- umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dla potrzeb kinezyterapii
- znajomość systematyki i metodyki ćwiczeń indywidualnych i grupowych
- znajomość podstaw metodyki nauczania ruchu
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W56
K_W19
K_W24
Nazwa

posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad BHP w
placówkach ochrony zdrowia
 zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia
pacjenta
 zna podstawowe zasady
komunikacji werbalnej i
niewerbalnej
Odniesienie do efektu kierunkowego
OM1_W08
OM1_W03
OM1_W04
K_U02
K_U05
K_U06
K_U07
K_U14
K_U16
K_U19
K_U21
K_U25
K_U31
 potrafi samodzielnie
wykonywać zabiegi z zakresu
kinezyterapii i elementy
terapii manualnej
 potrafi wykorzystać różne
formy aktywności w
nauczaniu ruchów oraz
planowaniu i kontrolowaniu
procesu opanowywania
umiejętności ruchowych
 potrafi opracować i
przeprowadzić osnowy zajęć
profilaktycznych,
korekcyjnych,
wyrównawczych, leczniczych
i sportowych
 opanował umiejętności
przeprowadzenia zajęć z
przyborami i przyrządami
rehabilitacyjnymi oraz zasady
doboru i stopniowania
trudności ćwiczeń
 obsługuje sprzęt służący do
wykonywania zabiegów
fizjoterapeutycznych
 potrafi zastosować pomoce
ortopedyczne oraz
poinstruować i nauczyć
pacjenta korzystania z nich
 potrafi komunikować się z
pacjentem i jego rodziną
 potrafi komunikować się z
personelem medycznym
 posiada praktyczne
umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie zabiegów
oraz po ich zakończeniu
 potrafi planować i
monitorować przebieg
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U02
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U04
OM1_U05
rehabilitacji pacjenta
K_K01
K_K05
K_K19
 rozumie potrzebę kształcenia
się przez całe życie i
podnoszenia kompetencji
zawodowych
OM1_K01
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K07
 okazuje szacunek i
zrozumienie dla pacjenta i
jego rodziny

potrafi samodzielnie
wykonywać swoją pracę jak i
współpracować w zespole
 stosuje zasady BHP
obowiązujące w placówkach
służby zdrowia
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Ćwiczenia
45
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia.
Ćw.1.
Zapoznanie z organizacją pracy w Zakładzie Rehabilitacji oraz kartą zabiegową
pacjenta.
Ćw.2.
Badanie podmiotowe pacjenta dla potrzeb rehabilitacji.
Ćw.3.
Badanie przedmiotowe pacjenta dla potrzeb rehabilitacji z ukierunkowaniem na
jednostkę chorobową
Ćw.4.
Postępowanie rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych.
Ćw.5.
Postępowanie rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych.
Ćw.6.
Metodyka zabiegów w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego i
szyjnego-zastosowanie w praktyce.
Ćw.7.
Ćwiczenia indywidualne i grupowe dla chorych z bólami krzyża.
Ćw.8.
Metodyka zabiegów w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego - zastosowanie w
praktyce.
Ćw.9.
Ćwiczenia w basenie w chorobach zwyrodnieniowych stawów.
Ćw.10.
Nauka i doskonalenie chodu.
Ćw.11.
Rehabilitacja chorych po zerwaniu i rekonstrukcji więzadła krzyżowego
przedniego.
Ćw.12.
Zasady postępowania fizjoterapeutycznego po urazach stawu skokowego.
Ćw.13.
Rehabilitacja w porażeniu wybranych nerwów obwodowych (m.in. nerwu
twarzowego).
Ćw.14.
Zaliczenie.
Ćw.15.
Zaliczenie.
Studenci podlegają:
- ciągłej ocenie wiadomości i aktywności podczas zajęć
- ocenie wiedzy na podstawie własnych opracowań (konspekty)
-ocena pracy studenta sformułowana przez grupę studentów
- ocena pracy studenta sformułowana przez członków zespołu terapeutycznego
- testy krótkich odpowiedzi
- test zamknięty prawda-fałsz
- testy praktycznego wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
ćwiczenia
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
Ćw.1.
Ćw.2.
Ćw.3.
Ćw.4.
Ćw.5.
Ćw.6.
Ćw.7.
Ćw.8.
Ćw.9.
Ćw.1
1.
Ćw.1
2.
Ćw.1
3.
Test
praktycznego
wykonywania
zabiegów
terapeutyczny
ch
Ocena wiedzy
–forma usta
Prawidłowe
wykonanie
zabiegów
terapeutyczny
ch poparte
wiedzą
teoretyczną
K_W56
K_W19
K_W24
K_U02
K_U05
K_U06
K_U07
K_U14
K_U16
K_U19
K_U21
K_U25
K_U31
K_K01
K_K05
K_K19
kryteria
Brak aktywności na ćwiczeniach
Nieznajomość terminów pojęć definicji i zasad
Nieumiejętność wyciągania wniosków
Brak umiejętności wykonywania czynności
związanych z metodą/ techniką
Częsta nieobecność na ćwiczeniach
Brak odrobionych zajęć
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 6067%
Sporadyczna aktywność na zajęciach
Dostateczna umiejętność posługiwania się
terminologią
Dostateczne umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą/ techniką
Rzadkie wnioskowanie
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 6976%
Rzadka aktywność na zajęciach
Poprawna umiejętność posługiwania się
terminologią
Umiejętność wykonywania i częste
wnioskowanie
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 7784%
Częsta aktywność na zajęciach
Poprawna umiejętność posługiwania się
terminologią
Umiejętność wykonywania czynności
związanych z metodą/ techniką i częste
wnioskowanie
Bardzo częsta aktywność na zajęciach
Prawidłowa umiejętność posługiwania się
terminologią
5,0 (bdb)
Samodzielna umiejętność wykonywania
czynności i bardzo częste wykonywanie
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93100%
Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na
zajęciach
Pełna umiejętność posługiwania się
terminologią
Pełna samodzielna umiejętność wykonywania
czynności związanych z metodą i techniką
zabiegową
Samodzielne wnioskowanie podczas zajęć i
systematyczna obecność na zajęciach
Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Kinezyterapia” tom I i II A. Zembaty; Kraków „Kasper” Sp.z o.o 2003
„Podstawy Fizjoterapii” tom I, II i III J. Nowotny; Kraków „Kasper” Sp.z o.o 2004
„Rehabilitacja medyczna” A. Kwolek; Wrocław ; Elsevier Urban &Partner 2012
„The Physiology of the Joint” A.I. Kapandji ;Filadelfia Elsevier 2007
“Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych” A. Rosławski, T. Skolimowski; Warszawa PZWL
2003
„ Testy kliniczne w badaniu kości , stawów i mięśni” K. Buckup; Warszawa PZWL 2004
„Ortopedia i rehabilitacja” tom I i II W. Dega Warszawa PZWL 2004
Literatura uzupełniająca:
„Bóle krzyża” A. Dziak Warszawa PZWL 1984
„Urazowe uszkodzenia kolana” M. Kuś; Warszawa PZWL 1984
„Uszkodzenia stawu kolanowego” A. Górecki; Warszawa PZWL 2002
„Wady postawy” T. Kasperczyk Kraków „Kasper” 2004
„Rehabilitacja medyczna” J. Kiwerski Warszawa PZWL 200
Czasopisma:
„Postępy rehabilitacji”
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
„Fizjoterapia Polska”
„Balneologia Polska”
„Medycyna po dyplomie”
„Medycyna sportowa”
„Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja”
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Liczba punktów
ECTS
Ćwiczenia
3
45
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
3
c. KINEZYTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul.
Kondratowicza 8
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
KINEZYTERAPIA KLINICZNA
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne
I stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, Mazowiecki Szpital
Bródnowski w Warszawie Sp z o.o., Poliklinika
Bródnowskiego Centrum Klinicznego, ul. Kondratowicza 8
blok F, 03-242 Warszawa
tel. 22 326 58 19
[email protected]
Marcin Maksimowski
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu
(podstawowy, kierunkowy,
fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w
ramach programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
II rok studiów
IV semestr
Przedmiot kierunkowy
1. Wanda Górska
2. Anna Koseska
3. Krystyna Stesłowicz
nie
mgr Anna Koseska
Cel kształcenia
Kształtowanie wykorzystania w sposób prawidłowy wiedzy teoretycznej i praktycznej z kinezyterapii
– sprawne przeprowadzanie poszczególnych ćwiczeń leczniczych, zastosowanie odpowiednich
technik wykonywania ćwiczeń leczniczych i stosowania ich adekwatnie do możliwości pacjenta.
Kształtowanie postawy do pacjenta zgodnie z zasadami etyki i dobrego wychowania.
Wymagania wstępne
Opanowanie wiadomości z zakresu kinezyterapii, opanowanie umiejętności wykonywania
podstawowych ćwiczeń z zakresu kinezyterapii, znajomość anatomii człowieka.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_w19
K_W20
K_W41
K_W42
K_W45
K_W46
Nazwa
Zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta
Zna ogólne zasady przeprowadzania badania dla
potrzeb rehabilitacji i fizykoterapii
Posiada wiedzę dotyczącą planowania i
monitorowania przebiegu rehabilitacji
Zna zasady doboru zabiegu fizykoterapeutycznego z
uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta
Posiada podstawową wiedzę na temat możliwości
oceny funkcjonowania podstawowych układów
organizmu ludzkiego
Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad
metodyki i systematyki ćwiczeń ogólnego
usprawniania pacjentów
Odniesienie do efektu
kierunkowego
W01, W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
K_W48
K_W49
K_W53
K_W54
K_W55
K_W56
K_W57
K_W58
K_W59
K_W60
K_W61
K_W64
K_W68
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
Posiada wiedzę z zakresu metodyki usprawniania
pacjentów przed i po zabiegu operacyjnym
Posiada wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania
terapii manualnej w procesach profilaktyki, leczenia
i rehabilitacji
Posiada wiedzę na temat zasad prowadzenia ćwiczeń
ruchowych jako środka leczniczego dla osób
niepełnosprawnych
Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad
kształcenia sprawności i wydolności fizycznej
pacjentów
Posiada wiedzę na temat kształtowania równowagi
ciała, zdolności koordynacyjnych i czynności
manualnych
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad BHP
w placówkach ochrony zdrowia
Zna zasady prawne obowiązujące w placówkach
zajmujących się rehabilitacją osób
niepełnosprawnych, w kontekście prawa cywilnego o
prawa pracy
Posiada wiedzę dotyczącą odpowiedzialności
zawodowej, cywilnej i karnej
Zna prawa pacjenta
Zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z
pacjentem
Zna rolę i miejsce fizjoterapii we współczesnej
medycynie oraz zasady funkcjonowania zespołu
rehabilitacyjnego
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych
wiadomości z teorii rehabilitacji medycznej i
fizjoterapii
Posiada wiedze na temat podstawowych zasad,
celów i zadań procesu nauczania i uczenia się ruchu
Posługiwanie się w praktyce mianownictwem
anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość
topografii narządów ciała ludzkiego
Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu
kinezyterapii i elementy terapii manualnej
Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu
fizykoterapii i masażu leczniczego
Potrafi udzielać medycznej pomocy przedlekarskiej
oraz rozpoznać stany zagrożenia życia
Potrafi wykorzystać różne formy aktywności w
nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu
procesu opanowywania umiejętności ruchowych
Potrafi opracować i przeprowadzić osnowy zajęć
profilaktycznych, korekcyjnych, wyrównawczych,
leczniczych, relaksacyjnych i sportowych
Opanował umiejętności przeprowadzenia zajęć z
przyborami i przyrządami rehabilitacyjnymi oraz
zasady doboru i stopniowania trudności ćwiczeń
Potrafi przeprowadzić test sprawności fizycznej
oraz dostosować test do danej grupy wiekowej lub
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W09
OM1_W10
OM1_W10
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
dysfunkcyjnej
K_U14
K_U15
K_U16
K_U20
K_U21
K_U23
K_U24
K_U25
K_U38
K_U48
K_U50
K_U55
K_U56
K_U57
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
Obsługuje sprzęt służący do wykonywania zabiegów
fizjoterapeutycznych
Potrafi wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i
sprzęt do badań funkcjonalnych
Potrafi zastosować pomoce ortopedyczne oraz
poinstruować i nauczyć pacjenta korzystać z nich
Potrafi poinstruować i nauczyć pacjenta jak należy
korzystać z pomocy ortopedycznych
Potrafi komunikować się z personelem medycznym
Posiada umiejętności radzenia sobie ze stresem
zawodowym i własnymi ograniczeniami
Potrafi podejmować odpowiednie decyzje w
specyficznych trudnych sytuacjach
Posiada praktyczne umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie zabiegów oraz po ich
zakończeniu
Potrafi udzielić porady w kwestii przestrzegania
prozdrowotnego trybu życia
Potrafi zinterpretować wyniki badania
podmiotowego i przedmiotowego
Posiada praktyczną umiejętność zbierania wywiadu
chorobowego z pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji
Potrafi planować zabiegi fizykalne zalecane w
jednostkach chorobowych oraz uzasadnić swoją
decyzję
Potrafi zaprogramować postępowanie związane z
regeneracją, kompensacją, adaptacją i rehabilitacją
osób z dysfunkcjami narządów ruchu i innymi
schorzeniami dostosowanego do stanu klinicznego i
celów kompleksowej rehabilitacji
Potrafi dobrać oraz wykorzystać wybrane techniki i
metody fizjoterapeutyczne w poszczególnych
chorobach w zależności od stanu zdrowia chorego
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i
ponoszenia swoich kompetencji zawodowych
Posiada nawyk stałego dokształcania się
Posiada świadomość własnych ograniczeń w
zakresie wiedzy i umiejętności
Potrafi określić zakres swoich kompetencji
zawodowych
Okazuje szacunek i zrozumienie da pacjenta i jego
rodziny
OM1_U02
OM1_U02
OM1_U02
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U04
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U10
OM1_U10
OM1_U10
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K02
OM1_K03
K_K06
Dba o dobro pacjenta – przestrzega praw pacjenta
OM1_K03
K_K07
Posiada właściwe relacje z najbliższym otoczeniem
OM1_K03
K_K08
K_K09
Wykazuje odpowiedzialność za zdrowie i
bezpieczeństwo pacjentów
Posiada świadomość stawiania zawsze dobra
pacjenta na pierwszym miejscu
OM1_K03
OM1_K03
K_K10
K_K11
K_K13
K_K16
K_K18
K_K19
K_K20
K_K21
K_K22
Potrafi samodzielnie wykonywać swoją pracę jak i
współpracować w zespole
Przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz
pracę, którą wykonuje
Wykazuje zdolność do efektywnego komunikowania
się i współdziałania zarówno z zespołem medycznym
jak i współpracownikami
Posiada świadomość praw i obowiązków natury
etycznej i zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta
Potrafi rozwiązywać problemy związane z
wykonywanym zawodem
Stosuje zasady BHP obowiązujące w placówkach
służby zdrowia
W sytuacjach zagrożenia przejawia
odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i
współuczestniczących w zdarzeniu, w tym za
powierzone mienie
Potrafi obiektywnie formułować opinie dotyczące
pacjentów i grup społecznych w kontekście
związanym z wykonywanym zawodem
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta
oraz przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw
pacjenta
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K06
OM1_K06
OM1_K07
OM1_K07
OM1_K08
OM1_K08
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Ćwiczenia
45
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
Wywiad z pacjentem, badania zakresu ruchów.
Pomiary długości, Pomiary obwodów.
Test funkcjonalny.
Ćwiczenia bierne: cele, zadania, metodyka wykonania.
Ćwiczenia redresyjne i autoredresyjne, relaksacja poizometryczna.
Metodyka i technika wykonywania ćwiczeń izometrycznych, relaksacyjnych, czynnobiernych, synergistycznych poszczególnych grup mięśniowych, ćwiczenia czynne-wolne.
7. Cele i założenia metodyczne.
8. Ćwiczenia czynne z oporem, metody treningu oporowego.
9. Ćwiczenia zespołowe, tok lekcyjny, konstruowanie konspektów, prowadzenie lekcji według
konspektu.
10. Ćwiczenia indywidualny i zbiorowe w wodzie, zasady BHP.
11. Cechy i determinanty chodu. Dobór odpowiedniego sprzętu.
12. Ćwiczenia czynne w odciążeniu. System bloczkowo-ciężarkowy jako system odciążający.
Terapia S-E-T.
13. Ćwiczenia czynne z dawkowanym oporem, metodyka wykonania.
14. Wyciągi redresyjne w systemie bloczkowo-ciężarkowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Regulamin Praktyk w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii M.S.B. Sp. z o.o. w Warszawie, ul.
Kondratowicza 8.
Dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1. Praktyki odbywają się w terminie: ……………………….. w godz. ………..
2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o godz. …………. .
3. Na zajęciach obowiązuje strój ochronny: bluza lub fartuch, spodnie oraz obowiązkowo obuwie na
zmianę.
4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie nieobecności oraz spóźnienia muszą być
odpracowane w terminie do 31.05.2012r. (3 spóźnienia to 1 dzień nieobecności). Nieobecności muszą
być usprawiedliwione.
5. Podstawą zaliczenia praktyk w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii M.S.B. Sp. z o.o.
w
Warszawie jest:
 Dział Fizykoterapii:
a. 100% obecność na zajęciach.
b. 2 prace pisemne na temat zabiegów fizykalnych przydzielone drogą losowania.
 Dział Kinezyterapii:
c. 100% obecność na zajęciach.
d. Wywiad z pacjentem.
e. Pomiary.
f. 2 konspekty ćwiczeń (1 sala, 1 basen).
g. Przeprowadzenie ćwiczeń grupowych (sala i basen).
6. W trakcie zajęć:
a. Nie korzystamy z telefonów komórkowych.
b. Zwracamy się do pacjenta zgodnie z zasadami etyki i dobrego wychowania.
c. W chwilach wolnych uczymy się wykonywania zabiegów i ćwiczeń na sobie.
d. Nie można samowolnie opuszczać wyznaczonego stanowiska pracy.
7. Osobami odpowiedzialnymi za praktyki w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii M.S.B. Sp. z o.o.
są:
a. Dział Fizykoterapii: Pani Jolanta Firchał, Pani Danuta Kalisz, Pani Iwona Lamprecht.
b. Dział Kinezyterapii: Pani Anna Koseska, Pani Wanda Górska, Pani Krystyna Stesłowicz.
Formy
Treści
Sposoby
Kryterium
Programowy
prowadzonyc kształcenia
weryfikacji
zaliczenia
efekt
h zajęć
efektu
kształcenia kształcenia
zgodny z
Uchwałą Senatu
1.Wywiad
z 1.100%
pacjentem.
obecność na
2.Pomiary.
zajęciach.
3.2 konspekty 2.Wywiad
z
ćwiczeń (1
pacjentem.
sala,
1 3.Pomiary.
basen).
4.2 konspekty
4.Przeprowadz
ćwiczeń
(1
enie ćwiczeń
sala,
1
Ćwiczenia
grupowych
basen).
(sala i basen). 5.Przeprowadz
5.Ocenianie
enie ćwiczeń
ciągłe.
grupowych
6.Wykonywani
(sala i basen).
e
zadań 6.Ocenianie
praktycznych
ciągłe.
.
7.Wykonywani
e
zadań
praktycznych
.
8.Przestrzegani
e regulaminu
praktyk.
ocena
kryteria
Nie zaliczenie
Zaliczenie (bez oceny)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Zgodnie z przedmiotem podstawowym Kinezyterapia – propedeutyka, Fizykoterapia - propedeutyka
:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
45
3
12. FIZYKOTERAPIA
KOŃCOWA OCENA: egzamin testowy ( w sesji letniej). Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest kolokwium zaliczeniowe z umiejętności praktycznych na zajęciach, które
odbywają się w poszczególnych klinikach.
Ocena wyników nauczania FIZYKOTERAPII: zintegrowany EGZAMIN
po IV semestrze przeprowadzany przez Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
IIWL
FIZYKOTERAPIA –propedeutyka
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
9. Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizykoterapia – PROPEDEUTYKA
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego WUM
ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa
Telefon: (022) 5720920
e-mail: [email protected]
http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/
Kierownik jednostki/jednostek:
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom
i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie
publiczne I stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest
dla studentów w ramach programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
Fizjoterapia, studia I stopnia
profil praktyczny,
studia stacjonarne
II rok
Semestr
I
obowiązkowy/ kierunkowy
mgr Magdalena Czajkowska
mgr Ewa Niemczyk
mgr Agnieszka Borysiuk
Nie
mgr Magdalena Czajkowska
10. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/daną
formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów
Cele nauczania przedmiotu ”Propedeutyka fizykoterapii „to ugruntowanie praktyczne wiedzy zdobytej podczas zajęć z
przedmiotu „Fizykoterapia – propedeutyka” w semestrze I i II oraz:
7.szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami i prawami opisującymi wykorzystanie zasad fizykoterapii w
leczeniu,
8.nauka posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z fizykoterapii, stały trening tych
umiejętności,
9.przygotowanie słuchaczy do zajęć klinicznych na dalszych latach studiów poprzez sukcesywne wprowadzanie
pojęć klinicznych obejmujących różne aspekty funkcjonowania narządu ruchu w zdrowiu i chorobie.
Wszystkie wymienione wyżej aspekty nauczania tej, bazowej dla zrozumienia zjawisk zachodzących w narządzie ruchu
człowieka, dziedziny nauk anatomicznych są równie ważne. Wydaje się jednak, że najważniejszym i jak uczy
doświadczenie najtrudniejszym do osiągnięcia celem jest satysfakcjonujące nauczenie studentów umiejętności
syntetycznego myślenia i swobodnego poruszania się w prawach i zależnościach dotyczących fizykoterapii.
11. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest
niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na
pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)
Znajomość podstawowej terminologii z zakresu fizykoterapii i metodyki zabiegowej.
Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii.
12. Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu
zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny
korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów
kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer efektu
oraz jego kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
K_W19
K_W20
K_W39
K_W40
K_W42
K_W43
- zna pojęcie związane z fizykoterapią
- umie przeprowadzić wywiad z pacjentem w
celu wyeliminowania przeciwwskazań do
zabiegów)
- potrafi planować kolejność zabiegów i ich
dawkowanie ;
- potrafi określić podstawowe wskazania i
przeciwwskazania do zabiegów fizykalnych;
- wie jakie istnieją „kanały informacyjne” i
potrafi dobierać je tak by możliwie
najskuteczniej przekazywać wiedzę i
umiejętności podopiecznym;
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
K_U01
K_U03
K_U14
K_U30
K_U39
K_U41
K_K01
K_K02
- posiada wiedzę z zakresu podstawowych
praw fizyki oraz potrafi je odnieść do
poszczególnych zbiegów
fizykoterapeutycznych
- zna wpływ zabiegów
fizykoterapeutycznych na ustrój
-posiada umiejętności praktycznych
zastosowań zdobytej wiedzy
- dysponuje wystarczającym poziomem
wiedzy warunkującej skuteczną pracę w
zawodzie;
- posiada umiejętność podstawowej
komunikacji z osobami niepełnosprawnymi
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
wykazuje umiejętność i nawyk
samokształcenia przez całe życie w celu
rozszerzenia kompetencji ,
posiada nawyk stałego doskonalenia
zawodowego - samodzielnie w sposób
kreatywny myśleć o swoim kształceniu i
rozwoju osobistym
OM1_K01
OM1_K01
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Seminarium
10
4
80
Ćwiczenia
30
8
10
Tematy zajęć i treści kształcenia
SEMINARIA 14 godzin
1. Zasady działania i metodyka zabiegów z wykorzystaniem pola magnetycznego niskiej częstotliwości.
Omówienie problematyki zastosowania pola magnetycznego niskiej częstotliwości w fizykoterapii,
przedstawienie metodyki zabiegów.
2. Wykorzystanie magnetostymulacji jako metody uzupełniającej w fizykoterapii.
Omówienie różnic między polem magnetycznym niskiej częstotliwości a magneto stymulacją .
3. Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości .
Omówienie metod i technik zabiegowych z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego wielkiej
częstotliwości.
4. Sonoterapia , metodyka wykonywania zabiegów.
Omówienie możliwości wykorzystania ultradźwięków w medycynie.
5. Treapia skojarzona .
Omówienie technik łączenia bodźców fizykalnych we współczesnej fizykoterapii.
6. Zasady planowania terapii dla pacjenta z wykorzystaniem zabiegów fizykalnych.
Omówienie zasad planowania programów terapeutycznych w fizykoterapii.
7. Zaliczenie przedmiotu , dyskusja
Tematy ćwiczeń w I semestrze 30h
1. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości:
Zasady wykonywania metodyka zabiegów.
2. Magnetoterapia.
Zasady doboru parametrów do zabiegu, zasady wykonywania zabiegów, wskazania i przeciwwskazania do
zabiegów.
3. Magnetostymulacja
Zasady doboru odpowiednich parametrów oraz wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.
4. Sonoterapia (ultradźwięki)
Charakterystyka i działanie na organizm ultradźwięków.
5. Metody wykonywania zabiegów sonoterapeutycznych.
Dawkowanie ,zasady dawkowania ,metodyka wykonywania zabiegów.
Zasady doboru parametrów, wskazania, przeciwwskazani oraz metodyka wykonywania zabiegów.
6. Terapia skojarzona – ultradźwięki i prądy małej częstotliwości
Zasady wykonywania zabiegów.
7. Ultradźwięki i prądy średniej częstotliwości
Zasady wykonywania zabiegów.
8. Ultradźwięki i TENS
Zasady wykonywania zabiegów.
9. Laseroterapia wysokoenergetyczna .
Procedury terapeutyczne .
10. Fala uderzeniowa Zasady działania i praktyczne zastosowanie fali uderzeniowej.
11. Elementy leczenia uzdrowiskowego.
Omówienie zasad działania terapii uzdrowiskowej.
12. Elementy zastosowania medycyny fizykalnej.
Omówienie zastosowania bogactw naturalnych w medycynie uzdrowiskowej.
13. Nowoczesne techniki leczenia fizykalnego
Prezentacja najnowszych artykułów publikowanych w czasopismach medycznych.
14. Zastosowanie fizykoterapii w:
a. Ortopedii
b. Reumatologii
c. Geriatrii
d. Neurologii
e. Pediatrii
f.
Chirurgii
g. Pulmonologii
Dyskusja.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu.
Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać
dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.
Ćwiczenia:: Zaliczenia cząstkowe teoretyczne, inscenizacja z wykonywania zabiegów po każdym dziale fizykoterapii oraz
kolokwia zaliczające semestr. Wykonanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Formy
Treści
Sposoby
Kryterium
Programo
Symbol
prowadzonych
kształcenia
weryfikacji
zaliczenia
wy efekt
zajęć
efektu
kształcenia
kształcenia
Zajęcia z „Propedeutyki
fizykoterapii” zawierają założenia
zgodne z większością programów
unijnych.
Stała ocena
Materiał podający syntezę
wiadomości i
wiadomości stanowiących
aktywności
K_W19
podstawę do ich szczegółowego
studentów
K_W20
rozwijania podczas ćwiczeń oraz
Ocena wiedzy
OM1_W03
K_W39
elementy wiedzy ogólnej
na podstawie
OM1_W03
K_W40
ułatwiającej zrozumienie praw i
przeprowadza
OM1_W07
K_W42
zjawisk rządzących organizmem
Osiągnięcie
nych zaliczeń
OM1_W07
K_W43
S, Ćw.
człowieka oraz wpływ zbiegów
wymaganej liczby
po
OM1_W07
fizykoterapeutycznych na ustrój.
punktów
zakończeniu
OM1_W07
każdego z w/w
Ta część zajęć realizowana jest
bloków
poprzez cykl seminariów
tematycznych
odbywających się w I semestrze, a
oraz kolokwia
wiedza w nich nabyta potrzebna
semestralne
jest do lepszego zrozumienia
działania zabiegów
fizykoterapeutycznych i
wykorzystywana jest podczas
ćwiczeń.
S, Ćw.
Ćwiczenia szczegółowo
omawiające rodzaj zabiegów
fizykoterapeutycznych i ich wpływ
na organizm człowieka realizowane
są w systemie ćwiczeń bazujących
na czynnym udziale studentów
podczas wykonywanych zabiegów.
Omówienie regulaminu i
bezpieczeństwa pracy w pracowni
fizykoterapii oraz urządzeń w niej
występujących
Prezentacja
multimedialna
Zaliczenia
cząstkowe
Zaliczenia
cząstkowe
Zaliczone:
Prezentacja
multimedialna
Zaliczenia
cząstkowe
Zaliczone:
Zaliczenia
cząstkowe
Omówienie wpływu pola
magnetycznego
niskiejczęstotliwości na ustrój oraz
metodyka wykonywania zabiegów.
K_U01
K_U03
K_U14
K_U30
K_U39
K_U41
S, Ćw.
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
Zaliczenia
cząstkowe
Magnetostymulacja
S, Ćw.
Charakterystyka i działanie
ultradźwięków na organizm.
Przypomnienie podstawowych
pojęć z zakresu laseroterapii.
Omówienie i prezentacja laserów
wysokoenergetycznych MLS oraz
HILT.
Zastosowanie laserów w praktyce,
metodyka wykonywania zabiegów
oraz wskazania i p/wskazania do
laseroterapii wysokoenergetycznej.
Zaliczone:
Zaliczenia
cząstkowe
Zaliczenia
cząstkowe,
Zasady działania, wskazania,
p/wskazania do fali uderzeniowej
Podstawy leczenia
uzdrowiskowego, wpływ leczenia
uzdrowiskowego na organizm.
Zastosowanie i medyczne aspekty
Zaliczone:
Zaliczenia
cząstkowe,
Zaliczenia
cząstkowe
Zaliczone:
terapii skojarzonej.
Zaliczenia
cząstkowe
Wykorzystanie zabiegów
fizykoterapeutycznych w
poszczególnych działach
medycyny: ortopedii, geriatrii,
reumatologii, neurologii, pediatrii,
chirurgii, pulmonologii.
Zaliczenia
cząstkowe,
Kolokwium
semestralne
Zaliczenia
cząstkowe
Zaliczone:
Zaliczenia
cząstkowe
S, Ćw.
Zaliczone:
Zaliczenia
cząstkowe,
Kolokwium
semestralne
13.
Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(zaliczenia cząstkowe teoretyczne, inscenizacja z
wykonywanych zabiegów, prezentacje multimedialne,
kolokwium końcowe, czytanie literatury oraz
Ocena
pełna 100% obecność na zajęciach lub
Zaliczenie semestralne na zal.
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku
W semestrze letnim egzamin
nauczania z przedmiotu Propedeutyka fizykoterapiiwedług zaleceń prowadzącego stanowią o pozytywnym
zaliczeniu przedmiotu oraz dopuszczeniu do końcowego
egzaminu testowego zawierającego 100 pytań
jednokrotnego wyboru z czterema dystraktorami./ forma
multimedialna
Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura obowiązkowa)
lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji
składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany
przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do
literatury.)
Literatura podstawowa:
1.Białoszewski D. (red.). Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014
2. Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wyd. PZWL, Warszawa 2003
3. Straburzyńska –Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia z elementami klinicznymi,PZWL, Warszawa 2008
4. Bauer A., Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Markmed Rehabilitacja S.C
2013
Literatura uzupełniająca:
Gieremek K., Nowotny J.: Biostymulacja laserowa jako nowa metoda terapii fizykalnej Zeszyty Metodyczno – Naukowe
AWF 1993;3
Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Urban & Partner Wrocław, 2002.
Kahn J. Elektroterapia, PZWL, Warszawa 1996
Kolster B. Ebelt-Paprotny G. Poradnik fizjoterapeutyWrocław – Warszawa - Kraków, Ossolineum, 2001
Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: „Magnetoterapia i laseroterapia”, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1994.
Straburzyński J. Księga przyrodolecznictwa. Warszawa, PZWL, 1997.
Zalecane czasopisma:
„Balneologia Polska”
„Fizjoterapia”
„Fizjoterapia Polska”
„Postępy Rehabilitacji”
„Rehabilitacja Medyczna”
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium
5
Ćwiczenia
10
Forma aktywności
Liczba godzin
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na podstawie
wpisanej ilości godzin)
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na podstawie
wpisanej ilości godzin)
Liczba punktów ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
25
Czytanie wskazanej literatury
25
Razem
90
3
Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)
Koło naukowe:
Opiekun koła : dr nauk o zdrowiu Anna Słupik
Sekcja Fizykoterapii Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii
Opiekun sekcji: mgr Magdalena Czajkowska
Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:





zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć przedmiotu „ Propedeutyka fizykoterapii”
zapoznania się z sylabusem z zajęć przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”
zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,
zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,
zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w pracowni fizykoterapii
Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:
 podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
 zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.
Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:




punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz na zajęcia praktyczne
posiadać odpowiedni strój do zajęć praktycznych
posiadania identyfikatora,
posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach lub/i wskazanych na

kolejnych zajęciach,
poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu
należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).
Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i ćwiczeniach:

nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
z osobą prowadzącą,
 zapoznanie się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych zajęć z
przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego
przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i
uzupełniającej.
Student/-ka ma prawo do:

nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana
indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce
zajęć z przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii.”
Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:
 egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
wymaganych na danych zajęciach z zajęć przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”,
 egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób
przebywających podczas zajęć,
 niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w pracowni fizykoterapii
 przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym „Propedeutyka
fizykoterapii”, wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,
 respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym „Propedeutyka fizykoterapii”
.
Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego semestralnego:





zaliczenie wszystkich zajęć: teoretyczne , i praktycznych z wykonanego zabiegu objętych w sylabusie
przedmiotowym „Propedeutyka fizykoterapii”
analiza wskazanej literatury
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z zajęć przedmiotu „Propedeutyki
fizykoterapii”- według zaleceń prowadzącego,
indeks i karta egzaminacyjna,
identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
Warunki przystąpienia Studenta/-ki do egzaminu końcowego:




zaliczenie kolokwium końcowym zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym,
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania - według zaleceń prowadzącego,
indeks i karta egzaminacyjna,
identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
Dodatkowe informacje:
Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(zaliczenia cząstkowe: teoretyczne –opisowej/tertowej i praktyczne z wykonania zabiegu, prezentacja multimedialna od
określonych działów – 59% ogólnej ilości punktów , kolokwia końcowe 59 punktów, czytanie literatury oraz
pełna 100% obecność na zajęciach lub
usprawiedliwione i odrobione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”- według
zaleceń prowadzącego stanowią o pozytywnym zaliczeniu przedmiotu.warunkuje
jest 100% frekwencja na ćwiczeniach lub odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z
przedmiotu, zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich zaliczeń cząstkowych i końcowych w trakcie studiów.
UWAGA!
Nieobecność na zajęciach nie może przekroczyć 1 ćwiczeń w semestrze, niezależnie czy jest to nieobecność
usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona.
Dyżury: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji
Oddziału Fizjoterapii ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa
14.
15. Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)
Bilans: 3 ECTS
a. FIZYKOTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul. Banacha 1a
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizykoterapia kliniczna
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego
Adres ul. Banacha 1a
Telefony 22 5992563
Kierownik jednostki/jednostek:
Dr hab. n. med. Witold Rongies
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II rok
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
Semestr IV
Obowiązkowy/podstawowy
mgr Anna Ręczajska
mgr Lidia Koktysz
mgr Aleksandra Bogusz
lic. Katarzyna Cukrowska
mgr Lidia Koktysz
Cel kształcenia
Wymagania wstępne
 posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, fizyki, biofizyki, fizykoterapii i
fizjoterapii ogólnej
 potrafi zebrać wywiad chorobowy od pacjenta, zinterpretować uzyskane informacje,
wyciągnąć z nich wnioski
 zachowuje się zgodnie z zasadami norm społecznych
 posiada wiedzę dotyczącą znajomości wskazań i przeciwwskazań do zabiegów
fizykoterapeutycznych
 zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W19
K_W39
K_W40
K_W41
K_W42
Odniesienie do efektu kierunkowego
Nazwa
Zna
podstawowe
zasady
przeprowadzania
wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta
Posiada
wiedzę
dotyczącą
podstawowych zasad stosowania
czynników naturalnych (fizykalnych)
w celach profilaktyki leczniczej
Posiada
wiedzę
z
zakresu
prowadzenia
dokumentacji
medycznej (karta zabiegów)
Posiada
wiedzę
dotyczącą
monitorowania
przebiegu
rehabilitacji
OM1_W03
Zna
OM1_W07
zasady
doboru
zabiegu
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
K_W43
K_W56
K_U03
K_U21
K_U25
K_U30
K_U39
K_U50
K_K01
K_K05
K_K10
K_K19
K_K22
fizykoterapeutycznego
z
uwzględnieniem aktualnego stanu
zdrowia pacjenta
Posiada
wiedzę
dotyczącą
znajomości
wskazań
i
przeciwwskazań
do
zabiegów
fizykoterapeutycznych
Posiada
wiedzę
dotyczącą
podstawowych zasad BHP w
placówkach ochrony zdrowia
Potrafi samodzielnie wykonywać
zabiegi z zakresu fizykoterapii
Potrafi
komunikować
się
z
personelem medycznym
Posiada praktyczne umiejętności
opieki nad pacjentem w czasie
zabiegów oraz po ich zakończeniu
Potrafi prawidłowo dobrać zabieg w
zalewności od stanu zdrowia pacjenta
Potrafi ocenić stan pacjenta przed i
po
zastosowaniu
zabiegów
fizykalnych
Potrafi zaplanować zabiegi fizykalne
w jednostkach chorobowych oraz
uzasadnić swoja decyzję
Rozumie potrzebę kształcenia się
przez całe życie i podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych
Okazuje szacunek i zrozumienie dla
pacjenta i jego rodziny
Potrafi samodzielnie wykonywać
swoją pracę jak i współpracować w
zespole
Stosuje zasady BHP obowiązujące w
placówkach służby zdrowia
Przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz przebiegu
fizjoterapii oraz wszelkich praw
pacjenta
OM1_W07
OM1_W08
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U04
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_K01
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K07
OM1_K08
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Ćwiczenia
45
Tematy zajęć i treści kształcenia
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Ćw. 1. Podstawowe zasady BHP w placówkach ochrony zdrowia oraz ich praktyczne zastosowanie.
Prawa pacjenta.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 2. Przeprowadzanie wywiadu chorobowego z pacjentem. Ocena stanu klinicznego pacjenta
przed i po zastosowaniu zabiegów fizykalnych.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz zlecanie zabiegów fizykalnych.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 4. Planowanie i monitorowanie przebiegu rehabilitacji. Kontrola efektywności procesu
fizjoterapii.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 5. Zasady doboru zabiegu fizykoterapeutycznego z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia
pacjenta.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 6. Samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii. Opieka nad pacjentem w
czasie zabiegów oraz po ich zakończeniu.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 7. Dobieranie zabiegów fizykalnych w jednostkach chorobowych.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Ćw. 8. Opieka nad pacjentem w czasie zabiegów oraz po ich zakończeniu.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Ćw. kliniczne
Treści
kształcenia
Ćw. 1.
Ćw. 2.
Ćw. 3.
Ćw. 4.
Ćw. 5.
Ćw. 6.
Ćw. 7.
Ćw. 8.
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
 obecność na
K_W19
 sprawdzanie
wszystkich
K_W39
obecności,
zajęciach,
K_W40
 obserwacja
K_W41
 przynajmniej
uczestnicząca
K_W42
ocena
– ocena
K_W43
dostateczna
samodzielnej
K_W56
sformułowan
pracy studenta
K_U03
a przez
przez
K_U21
członków
członków
K_U25
zespołu
zespołu
K_U30
terapeutyczne
terapeutyczne
K_U39
go
go,
K_U50
 przynajmniej
 referat,
K_K01
ocena
 test końcowy
K_K05
dostateczna z
K_K10
referatu,
 przynajmniej
ocena
dostateczna z
testu
końcowego
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
K_K19
K_K22
kryteria
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
(poniżej 60%):
 brak aktywności na zajęciach
 brak wiedzy z zakresu podstawowych
zasad stosowania czynników fizykalnych
 niestosowanie się do zasad BHP
 brak umiejętności samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 brak umiejętności opieki nad pacjentem w
czasie wykonywania zabiegów oraz po ich
zakończeniu
 brak odrobionych zajęć
 niedostateczna ocena z testu końcowego
Dostateczne opanowanie efektów kształcenia
(61% - 68%):
 minimalna aktywności na zajęciach
 dostateczny poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 sporadyczne niestosowanie się do zasad
BHP
 dostateczna umiejętność samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 dostateczna umiejętność opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
 pozytywna ocena z testu końcowego
Dość dobre opanowanie efektów kształcenia
(69% - 76%):
 dość częsta aktywność na zajęciach
 dość dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 dość dobre umiejętności samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 dość dobre umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
 pozytywna ocena z testu końcowego
Dobre opanowanie efektów kształcenia (77% 84%):
 częsta aktywność na zajęciach
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
 dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 dobra umiejętność samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 dobra umiejętność opieki nad pacjentem
w czasie wykonywania zabiegów oraz po
ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
 pozytywna ocena z testu końcowego
Ponad dobre opanowanie efektów kształcenia
(85% - 92%):
 bardzo częsta aktywność na zajęciach
 ponad dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 ponad dobra umiejętność samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 ponad dobra umiejętność opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
 przynajmniej dobra ocena z testu
końcowego
Bardzo dobre opanowanie efektów kształcenia
(93% - 100%)
 wyróżniająca się i stała aktywności na
zajęciach
 bardzo dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 bardzo dobre umiejętności samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 bardzo dobre umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
 przynajmniej ponad dobra ocena z testu
końcowego
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wydawnictwo Lekarskie ĆW.WL, Warszawa 2001
Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G. Medycyna fizykalna, ĆW.WL, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
Nowotny J. Podstawy Fizjoterapii cz. II . AWF Katowice, Wydanie IV 2004
Kahn J. Elektroterapia zasady i zastosowanie, ĆW.WL1996
Sieroń A. Magnetoterapia i laseroterapia, Śląska Akademia Medyczna, 1994
Czasopisma:
„Postępy rehabilitacji”
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
„Fizjoterapia Polska”
„Balneologia Polska”
„Medycyna po dyplomie”
„Medycyna sportowa”
„Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja”
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
Forma aktywności
45
Liczba godzin
3
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
20
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
65
3
b. FIZYKOTERAPIA kliniczna w Zakładzie Rehabilitacji ul.
Kondratowicza 8
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
FIZYKOTERAPIA KLINICZNA
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne
I stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu
(podstawowy, kierunkowy,
fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w
ramach programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowiecki Szpital
Bródnowski w Warszawie Sp z o.o., Poliklinika
Bródnowskiego Centrum Klinicznego
ul. Kondratowicza 8 blok F, 03-242 Warszawa
tel. 22 326 58 19
[email protected]
Marcin Maksimowski
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II rok studiów
IV semestr
Przedmiot kierunkowy
4. Jolanta Firchał
5. Danuta Kalisz
6. Iwona Lamprecht
nie
Anna Koseska
Cel kształcenia
Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych – techniki i metodyki zabiegów,
kolejności wykonywania zabiegów.
Kształtowanie postawy do pacjenta zgodnie z zasadami etyki i dobrego wychowania.
Wymagania wstępne
Opanowanie wiadomości z teorii fizykoterapii oraz umiejętności wykonywania podstawowych
zabiegów fizykalnych.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W20
K_W39
K_W40
K_W41
K_W42
K_W43
K_W56
Nazwa
Zna ogólne zasady
przeprowadzania badania dla
potrzeb rehabilitacji i
fizykoterapii
Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad
zastosowania czynników
naturalnych (fizykalnych) w
celach profilaktycznych i
leczniczych
Posiada wiedzę z zakresu
zlecana zabiegów fizykalnych
oraz dokumentacji medycznej
Posiada wiedzę dotyczącą
planowania i monitorowania
przebiegu rehabilitacji
Zna zasady doboru zabiegu
fizykoterapeutycznego z
uwzględnieniem aktualnego
stanu zdrowia pacjenta
Posiada wiedzę dotyczącą
znajomości wskazań i
przeciwwskazań do zabiegów
fizykoterapeutycznych
Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad BHP w
placówkach ochrony zdrowia
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W03
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W08
K_W57
K_W58
K_W59
K_W60
K_W61
K_W64
K_U01
K_U03
K_U04
K_U14
K_U21
K_U23
K_U24
K_U25
K_U37
Zna zasady prawne
obowiązujące w placówkach
zajmujących się rehabilitacją
osób niepełnosprawnych, w
kontekście prawa cywilnego o
prawa pracy
Posiada wiedzę dotyczącą
odpowiedzialności zawodowej,
cywilnej i karnej
Zna prawa pacjenta
Zna zasady etyczne
obowiązujące w pracy z
pacjentem
Zna rolę i miejsce fizjoterapii
we współczesnej medycynie
oraz zasady funkcjonowania
zespołu rehabilitacyjnego
Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych wiadomości z
teorii rehabilitacji medycznej i
fizjoterapii
Posługiwanie się w praktyce
mianownictwem anatomicznym
oraz wykorzystuje znajomość
topografii narządów ciała
ludzkiego
Potrafi samodzielnie
wykonywać zabiegi z zakresu
fizykoterapii i masażu
leczniczego
Potrafi udzielać medycznej
pomocy przedlekarskiej oraz
rozpoznać stany zagrożenia
życia
Obsługuje sprzęt służący do
wykonywania zabiegów
fizjoterapeutycznych
Potrafi komunikować się z
personelem medycznym
Posiada umiejętności radzenia
sobie ze stresem zawodowym i
własnymi ograniczeniami
Potrafi podejmować
odpowiednie decyzje w
specyficznych trudnych
sytuacjach
Posiada praktyczne
umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie zabiegów
oraz po ich zakończeniu
Potrafi prawidłowo ocenić
ryzyko występowania działań
niepożądanych leków
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W08
OM1_W09
OM1_W10
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U04
OM1_U05
stosowanych w fizykoterapii
K_U38
K_U39
K_U48
K_U50
K_U55
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
K_K09
K_K10
K_K11
K_K13
Potrafi udzielić porady w
kwestii przestrzegania
prozdrowotnego trybu życia
Potrafi ocenić stan pacjenta
przed i po zabiegach
fizykalnych
Potrafi zinterpretować wyniki
badania podmiotowego i
przedmiotowego
Posiada praktyczną umiejętność
zbierania wywiadu
chorobowego z pacjentem oraz
analizy uzyskanych informacji
Potrafi planować zabiegi
fizykalne zalecane w
jednostkach chorobowych oraz
uzasadnić swoją decyzję
Rozumie potrzebę kształcenia
się przez całe życie i ponoszenia
swoich kompetencji
zawodowych
Posiada nawyk stałego
dokształcania się
Posiada świadomość własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy i
umiejętności
Potrafi określić zakres swoich
kompetencji zawodowych
Okazuje szacunek i zrozumienie
da pacjenta i jego rodziny
Dba o dobro pacjenta –
przestrzega praw pacjenta
Posiada właściwe relacje z
najbliższym otoczeniem
Wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo
pacjentów
Posiada świadomość stawiania
zawsze dobra pacjenta na
pierwszym miejscu
Potrafi samodzielnie
wykonywać swoją pracę jak i
współpracować w zespole
Przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działania oraz pracę,
którą wykonuje
Wykazuje zdolność do
efektywnego komunikowania
się i współdziałania zarówno z
zespołem medycznym jak i
współpracownikami
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U10
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K04
K_K16
Posiada świadomość praw i
obowiązków natury etycznej i
zawodowej fizjoterapeuty
wobec pacjenta
OM1_K06
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Ćwiczenia
45
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści
1. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych grup zabiegów; przedstawienie
zakresu parametrów i informacji, które muszą być zawarte w zleceniu lekarskim na
zabiegi.
2. Światłolecznictwo (promieniowanie IR) z uwzględnieniem biostymulacji laserowej metodą
punktową oraz z wykorzystaniem skanera.
3. Elektrolecznictwo: galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne,
tens, tonoliza, elektrostymulacja z uwzględnieniem stymulacji prądem prostokątnym,
trójkątnym oraz modulowanym prądem średniej częstotliwości.
4. Zabiegi i wykorzystanie pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości (P.E.M.) oraz
pola magnetycznego niskiej częstotliwości.
5. Terapia ultradźwiękowa i fonoforeza.
6. Zabiegi z zakresu wodolecznictwa, parafinoterapii i krioterapii miejscowej.
7. Aktualne przepisy Bhp z zakresu fizykoterapii.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Regulamin Praktyk w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii M.S.B. Sp. z o.o. w Warszawie, ul.
Kondratowicza 8.
Dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
8. Praktyki odbywają się w terminie: ……………………….. w godz…...
9. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o godz…….
10. Na zajęciach obowiązuje strój ochronny: bluza lub fartuch, spodnie oraz obowiązkowo
obuwie na zmianę.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie nieobecności oraz spóźnienia muszą być
odpracowane w terminie do 31.05.2012r. (3 spóźnienia to 1 dzień nieobecności). Nieobecności
muszą być usprawiedliwione.
12. Podstawą zaliczenia praktyk w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii M.S.B. Sp. z o.o. w
Warszawie jest:
 Dział Fizykoterapii:
a. 100% obecność na zajęciach.
b. 2 prace pisemne na temat zabiegów fizykalnych przydzielone drogą losowania.
 Dział Kinezyterapii:
c. 100% obecność na zajęciach.
d. Wywiad z pacjentem.
e. Pomiary.
f. 2 konspekty ćwiczeń (1 sala, 1 basen).
g. Przeprowadzenie ćwiczeń grupowych (sala i basen).
13. W trakcie zajęć:
e. Nie korzystamy z telefonów komórkowych.
f. Zwracamy się do pacjenta zgodnie z zasadami etyki i dobrego wychowania.
g. W chwilach wolnych uczymy się wykonywania zabiegów i ćwiczeń na sobie.
h. Nie można samowolnie opuszczać wyznaczonego stanowiska pracy.
14. Osobami odpowiedzialnymi za praktyki w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii M.S.B. Sp.
z o.o. są:
a. Dział Fizykoterapii: Pani Jolanta Firchał, Pani Danuta Kalisz, Pani Iwona Lamprecht.
b. Dział Kinezyterapii: Pani Anna Koseska, Pani Wanda Górska, Pani Krystyna Stesłowicz.
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształceni
a
Ćwiczenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
1.Dwie prace
pisemne na
temat
zabiegów
fizykalnych
przydzielone
drogą
losowania
2.Wykonywa
nie zadań
praktycznych.
3.Ocenianie
ciągłe.
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą Senatu
1.100%
obecność
na
zajęciach.
2.Dwie prace
pisemne na
temat zabiegów
fizykalnych
przydzielone
drogą
losowania
3.Ocenianie
ciągłe.
4.Wykonywani
e zadań
praktycznych.
5.Przestrzegani
e regulaminu
praktyk.
ocena
kryteria
Nie zaliczenie
Zaliczenie (bez oceny)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Zgodnie z przedmiotem podstawowym Kinezyterapia – propedeutyka, Fizykoterapia propedeutyka
Literatura uzupełniająca:
Czasopisma:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
45
3
13. MASAŻ LECZNICZY
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
16. Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
5.
MASAŻ LECZNICZY
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego WUM
Adres: 02-091Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81
Telefon: 22 5720920
e-mail [email protected]
www.zakladrehabilitacji.edu.pl
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Program kształcenia (Kierunek studiów,
Fizjoterapia, studia I stopnia
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
profil praktyczny,
Zdrowie publiczne I stopnia profil
studia stacjonarne
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest II rok
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
semestr III i IV
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
obowiązkowy/ kierunkowy
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
Dr n. med. Izabela Korabiewska
naukowe wszystkich wykładowców
Mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
nie
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
Dr n. med. Izabela Korabiewska
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
17. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego
zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów
Cele przedmiotu: Teoria masażu jest jednym z podstawowych teoretycznych przedmiotów zawodowych obok
kinezyterapii i fizykoterapii. Obejmuje zagadnienia stanowiące bazę wiadomości niezbędnych do opanowania
umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Celem nauczania przedmiotu jest
opanowanie przez studenta pełnych i nowoczesnych wiadomości o istocie, znaczeniu, metodach i technikach
wykonywania masażu, a także zrozumienie wpływu tej formy działania czynnika mechanicznego na organizm
człowieka. Przedmiot ten ma przygotować studenta do samodzielnej, odpowiedzialnej i świadomej pracy zawodowej,
w której będzie on dokonywał wyboru odpowiedniej metody i techniki wykonywania masażu, adekwatnie do
indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta. Konieczne jest zrozumienie wpływu masażu na tkanki i narządy
organizmu oraz znajomości wskazań i przeciwwskazań do wykonywania masażu. Ponieważ konieczna jest korelacja
treści teorii i ćwiczeń praktycznych, ćwiczenia z masażu stanowią integralną całość z teorią. Podstawowym zadaniem
pracowni masażu jest ukształtowanie u studentów umiejętności prawidłowego wykonywania masażu z wykorzystaniem
różnych metod i technik, oraz przygotowanie do samodzielnej i świadomej pracy zawodowej fizjoterapeuty.
Wiedza:
Rozumie i potrafi określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie masażu oraz wpływ masażu na
poszczególne tkanki, układy i narządy człowieka. Posiada wiedzę dotyczącą doboru metod masażu i ich skuteczności
w leczeniu wybranych jednostek chorobowych. Zna zasady kompleksowego usprawniania oraz rolę masażysty w
systemie rehabilitacji leczniczej.
Umiejętności:
Potrafi wykonać zabieg masażu ręcznego jak/ i z wykorzystaniem aparatury i urządzeń pomocniczych organizując
warsztat pracy masażysty zgodnie z wymogami ergonomii i przestrzegając zasad etyki zawodowej w trakcie realizacji
powierzonych zadań.
Kompetencje:
Na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności samodzielnie, praktycznie wprowadza w życie zdobytą wiedzę.
Prawidłowo dobiera techniki masażu w zależności od wskazań lekarskich, aktualnego stanu zdrowia, potrzeb i
możliwości pacjenta, biorąc odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo.
18. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie
jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych
na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)
Podczas realizacji teorii niezbędne jest bazowanie na wiadomościach pozyskanych w czasie nauczania innych
przedmiotów, a szczególnie anatomii, fizjologii, kinezjologii, wybranych zagadnieniach klinicznych, kinezyterapii
i fizykoterapii.
Podczas realizacji ćwiczeń dobra ogólna sprawność fizyczna oraz umiejętności nabyte w czasie nauki masażu w I i II
semestrze.
19. Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z
efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do
sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol
Nazwa
K_W05
K_W07
K_W08
K_W19
K_W41
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały
senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu
efektów kształcenia)
(kod przedmiotu)
_W01(numer efektu oraz
jego kategoria W-wiedza,
U-umiejętności, K kompetencje)





zna teoretyczne, metodyczne i
praktyczne podstawy masażu
zna budowę anatomiczną człowieka
i funkcjonowanie poszczególnych
jego układów
zna budowę ciała ludzkiego w
podejściu topograficznym oraz
czynnościowym
zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta
posiada wiedzę dotyczącą
planowania i monitorowania
przebiegu rehabilitacji
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W07

K_U03
K_U30


K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K08
K_K10
K_K11





potrafi samodzielnie wykonywać
zabiegi z zakresu fizykoterapii i
masażu leczniczego
potrafi prawidłowo dobrać zabieg w
zależności od stanu zdrowia
pacjenta
OM1_U01
OM1_U05
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
rozumie potrzebę kształcenia się
przez całe życie i podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych
posiada nawyk stałego
dokształcania się
posiada świadomość własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy
i umiejętności
potrafi określić zakres swoich
kompetencji zawodowych
wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo
pacjentów
potrafi samodzielnie wykonywać
swoją pracę jak i współpracować
w zespole

przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działania oraz pracę, którą
wykonuje
Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np. wykład,
ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z określeniem liczebności grup
studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Seminarium – 20 osób, Ćwiczenia - w grupach 10
osobowych)
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonarne
II
Stacjonarne/
niestacjonarne
II
Liczba grup
II
Semestr
Rodzaj zajęć:
Wykłady
Liczba godzin:
-
Seminaria
Ćwiczenia
5
15
5
15
4
8
III (zimowy)
Liczba godzin:
-
IV (letni)
III/IV
-
-
Tematy zajęć i treści kształcenia
SEMINARIA
III semestr
S. 1. Masaż dzieci (masaż Shantala)
Omówienie korzyści zdrowotnych jakie daje masaż dziecka oraz jak zachęcić małe dziecko do zabiegu. Szczegółowe
przedstawienie masażu Shantala – warunków, technik i kolejności opracowywania poszczególnych części ciała.
Stymulacja czuciowa twarzy i jamy ustnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Różne formy masażu
stosowane u dzieci w wybranych jednostkach chorobowych (kręcz szyi, dysplazja i wrodzone zwichnięcie biodra,
zniekształcenia kończyn, zaparcia typu spastycznego i wiotkiego).
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 2. Masaż stosowany w leczeniu wad postawy
Omówienie głównych czynników powstawania wad postawy i profilaktyki. Scharakteryzowanie postawy prawidłowej i
wybranych wad kręgosłupa ( plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie, choroba Scheuermanna, skolioza) i
klatki piersiowej(choroba Sprengla, żebro szyjne, klatka piersiowa kurza i lejkowata). Dobór odpowiednich technik
różnych form masażu.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 3. Masaż stosowany w spastyce i wiotkości
Omówienie najczęstszych schorzeń przebiegających z objawami porażenia, niedowładów spastycznych i wiotkich.
Przedstawienie celów masażu oraz oddziaływań fizjologicznych wraz z metodyką zabiegów uwzględniającą
przeciwwskazania i dobór odpowiedniej pozycji zabiegowej.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 4. Masaż poprzeczny i funkcyjny
Przedstawienie podstaw naukowych masażu funkcyjnego i poprzecznego wraz z mechanizmem działania. Omówienie
poszczególnych technik stosowanych podczas zabiegów oraz efektów w oparciu o które odbywa się regeneracja
tkanek. Praktyczne wskazówki do zabiegów, wskazania i przeciwwskazania do zastosowania masażu poprzecznego i
funkcyjnego.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 5. Zaliczenie
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
IV semestr
S. 1. Masaż sportowy
Omówienie celów masażu sportowego stosowanego w wybranych dyscyplinach sportowych, zasad metodycznych i
warunków wykonywania. Przedstawienie podziału masażu sportowego mającego zastosowanie w sporcie
wyczynowym. Przypomnienie zabiegów stosowanych w odnowie biologicznej.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 2. Masaż stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia
Omówienie wpływu bezpośredniego i pośredniego na układ oddechowy i krążenia. Zastosowanie poszczególnych form
masażu w wybranych jednostkach chorobowych układu oddechowego (przewlekły nieżyt oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli,
dychawica oskrzelowa, rozedma płuc) i układu krążenia (choroba Raynauda , samoistna sinica kończyn, zakrzepowe
zapalenie żył, żylaki, dusznica bolesna, zawał). Przypomnienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegów.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 3. Terapia powięziowa
Przedstawienie diagnostyki oraz metod leczenia tkanek miękkich narządu ruchu człowieka, po przez wpływ na
kompleks tkanek miękkich w ciele.
Poznanie podstaw budowy i biomechaniki powięzi oraz sposobów oddziaływania na nią w sposób terapeutyczny.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 4. Różne formy masażu
Szczegółowe przedstawienie różnych form masażu stosowanych w Polsce i na świecie: masaże specjalistyczne, w
środowisku wodnym, przyrządowe, refleksologia.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
S. 5. Zaliczenie
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
Osoby prowadzące poszczególne seminaria - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji
ĆWICZENIA
III semestr
1,2 - Masaż dzieci (Shantala)
Wykonanie masażu dzieci (Shantala) z omówieniem pozycji do masażu, poszczególnych technik, wskazań
i przeciwwskazań do zabiegu.
3,4,5,6 - Masaż stosowany w leczeniu wad postawy (masaż w skoliozie)
Wykonanie masażu klasycznego (z elementami masażu segmentarnego) stosowanego w leczeniu pacjentów z wadami
postawy (na przykładzie skoliozy i żebra szyjnego) z omówieniem pozycji do masażu, poszczególnych technik,
wskazań i przeciwwskazań do zabiegu.
7,8,9,10 - Masaż stosowany w spastyce i wiotkości
Wykonanie masażu klasycznego stosowanego w leczeniu pacjentów z objawami porażeń i niedowładów spastycznych
i wiotkich oraz omówienie pozycji do masażu, poszczególnych technik, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu.
11,12,13 - Masaż poprzeczny i funkcyjny
Wykonanie masażu poprzecznego i funkcyjnego na wybranych grupach mięśniowych z omówieniem pozycji do
masażu, poszczególnych technik, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu.
14,15 – Zaliczenie
Osoby prowadzące: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski/ mgr fizjoterapii Katarzyna
Wasiak
IV semestr
1,2 - Masaż sportowy
Wykonanie masażu sportowego (na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej) z omówieniem pozycji do masażu,
poszczególnych technik, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu.
3,4,5,6 - Masaż stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia
Wykonanie masażu klasycznego stosowanego w leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia (na przykładzie
pacjenta z chorobą Reynauda, pacjenta z rozrusznikiem serca), układu oddechowego (pacjent z rozedmą płuc) oraz
omówienie pozycji do masażu, poszczególnych technik, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu.
7,8 - Terapia powięziowa
Przedstawienie pojęć: powięź, taśma anatomiczna i meridiany mięśniowo-powięziowe. Omówienie znaczenia
łańcuchów mięśniowo-powięziowych w organizmie. Funkcje powięzi, objawy zaburzeń powięziowych, elementy
diagnostyki i terapii.
9,10,11,12,13 - Masaż segmentarny
Wykonanie masażu segmentarnego w wybranych jednostkach chorobowych z omówieniem pozycji do masażu,
poszczególnych technik, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu.
14,15 - Zaliczenie
Osoby prowadzące: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski/ mgr fizjoterapii Katarzyna
Wasiak
Osoby prowadzące poszczególne ćwiczenia - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie
zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób
weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.
Przykład
Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który
prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony
jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia,
uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)
W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych
zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia
Symbol
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści
kształcenia
K_W05
K_W07
K_W08
K_W19
K_W41
S, Ć
Przedstawienie
zasad
masażu
klasycznego, stosowanych technik
oraz
metodyki
zabiegów.
Omówienie
skutków
masażu,
wskazań i przeciwwskazań do
wykonywania zabiegów.
Przedstawienie
podstaw
anatomicznych i fizjologicznych
stosowania drenażu limfatycznego i
masażu segmentarnego wraz ze
wskazaniami i przeciwwskazaniami
do zabiegów.
Zapoznanie
z
podstawowymi
informacjami dotyczącymi różnych
form masaży specjalistycznych.
Omówienie
zasad
ich
przeprowadzania,
warunków,
wskazań i przeciwwskazań do
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Sprawozdanie,
Referat,
Pokaz
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone:
sprawozdanie
lub referat lub
pokaz
Programowy
efekt
kształcenia
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W0
poszczególnych
zabiegów.
Przedstawienie wpływu masaży
specjalistycznych na organizm
człowieka.
Zastosowanie różnych
form
masażu w wybranych jednostkach
chorobowych układu oddechowego,
krążenia oraz w leczeniu wad
postawy.
Przedstawienie podstaw naukowych
masażu funkcyjnego, poprzecznego
i sportowego wraz z mechanizmem
działania.
K_U03
K_U30
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K08
K_K10
K_K11
Ć
Zaprezentowanie
pozycji
wykorzystywanych
podczas
przeprowadzania różnych zabiegów
masażu.
Pokazy,
Referat,
Zaliczone:
pokaz
(z objaśnieniem,
z instruktażem,
sytuacyjny,
symultaniczny),
Omówienie różnych form masażu
stosowanych
w
wybranych
jednostkach chorobowych układu
oddechowego, krążenia, w leczeniu
wad postawy, w sporcie i odnowie
biologicznej.
Samodzielne wykonanie zabiegu
masażu
klasycznego,
izometrycznego, segmentarnego i
drenażu
limfatycznego,
uzasadniając dobór technik i biorąc
odpowiedzialność
za
zdrowie
pacjenta.
Możliwość pracy indywidualnej i
współpracy w zespole.
OM1_U01
OM1_U05
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
EGZAMIN KOŃCOWY
Egzamin końcowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej W MULTIMEDIALNEJ FORMIE TESTOWEJ: 60- 100
pytań zamkniętych 1. krotnego wyboru, z 4. dystraktorami. Czas egzaminu: 60- 90 min.
Ocena
Zaliczenie
Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych:
referat, sprawozdanie, prezentacja multimedialna,
inscenizacja/pokaz (z objaśnieniem, z instruktażem,
sytuacyjny, symultaniczny).
Pełna 100% obecność na zajęciach lub
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku
nauczania z przedmiotu Masaż - według zaleceń
prowadzącego.
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
(poniżej 60%):
 Brak aktywności na zajęciach (ćw., sem)
 Nieznajomość terminów, pojęć, definicji, zasad i
technik masażu, itd.
 Nieumiejętność wyciągania wniosków.
 Brak umiejętności wykonywania czynności
związanych z metodą/techniką różnych form
masażu
 Częsta nieobecność na wykładach/seminariach.
 Brak odrobionych zajęć masażu
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 60-68%
 Sporadyczna aktywność na zajęciach masażu



Dostateczna umiejętność posługiwania się
terminologią dotyczącą różnych form masażu
Dostateczne umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą/techniką różnych
form masażu
Rzadkie wnioskowanie
3,5 (ddb)
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76%
 Rzadka aktywność na zajęciach masażu
 Niepełna umiejętność posługiwania się
terminologią dotyczącą różnych form masażu
 Dość dobre umiejętności wykonywania czynności
związanych z metodą/techniką różnych form
masażu
 Dość częste wnioskowanie
4,0 (db)
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84%
 Częsta aktywność na zajęciach masażu
 Poprawna umiejętność posługiwania się
terminologią dotyczącą różnych form masażu
 Umiejętność wykonywania czynności związanych
z metodą/techniką różnych form masażu
 Częste wnioskowanie
4,5 (pdb)
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92%
 Bardzo częsta aktywność na zajęciach masażu
 Prawidłowa umiejętność posługiwania się
terminologią dotyczącą różnych form masażu
 Samodzielna umiejętność wykonywania
czynności związanych z metodą/techniką różnych
form masażu
 Bardzo częste wnioskowanie
5,0 (bdb)
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100%
 Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na
ćwiczeniach/wykładach.
 Pełna umiejętność posługiwania się terminologią
dotyczącą różnych form masażu
 Pełna, samodzielna umiejętność wykonywania
czynności związanych z metodą/techniką
zabiegową wykonywania różnych form masażu
 Samodzielne wnioskowanie podczas
ćwiczeń/seminarium.
20. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura
obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby
pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych
za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz
dostępność do literatury.)
6. Literatura obowiązkowa:
1.
2.
3.
Zborowski A. - Masaż w wybranych jednostkach chorobowych (część I). AZ, Kraków 1997
Zborowski A. - Masaż w wybranych jednostkach chorobowych (część II). AZ, Karków 1997
Zborowski A. - Masaż segmentarny. AZ, Kraków 2000
4.
Walaszek R. (red).: Masaż z elementami rehabilitacji. Mehmed, Kraków 2001
5.
Białoszewski D. (red.). Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
Magiera L., Walaszek R.- Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Biosport, Kraków 2004
Magiera L., Kasperczyk T. – Segmentarny masaż leczniczy. Bio- Styl Kraków 1995
Kuan H. – Chiński masaż i akupresura. PZWL Warszawa 1992
Buckup K., Buckup J. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Białoszewski D., Słupik A. (red.).
PZWL, Warszawa 2014
Czasopisma naukowe:
1.
2.
3.
4.
„ Fizjoterapia Polska”
„Postępy Rehabilitacji”
„ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
„Medycyna Sportowa”
7.
21. Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując
ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)
Korelacja z przedmiotami: fizykoterapia, kinezyterapia oraz fizjoterapia ogólna
22. Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez
Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (w semestrze):
Seminarium
5
Ćwiczenia
15
Forma aktywności
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na podstawie
wpisanej ilości godzin)
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na podstawie
wpisanej ilości godzin)
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
20
Przygotowanie studenta do seminarium
15
Referaty
4
Prezentacja multimedialna
4
Sprawozdanie
2
Pokaz
10
Razem
75
3
23. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na
zajęcia itp.)
Koło naukowe: SKN Fizjoterapii (koło posiada sekcje tematyczne)
Opiekun koła: dr n. o zdr. Anna Słupik
http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/
Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:
 zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu - Masaż,
 zapoznania się z sylabusem z przedmiotu - Masaż,
 zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,
 zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,
 zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali ćwiczeń.
Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:
 podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
 zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.
Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:




punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali seminaryjnej oraz do sali ćwiczeń,
posiadania identyfikatora,
posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i
wskazanych na kolejnych zajęciach,
poszanowania sprzętu w sali seminaryjnej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu
należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).
Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i ćwiczeniach:
 usprawiedliwioną nieobecność podczas seminarium Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na
temat ustalony
z osobą prowadzącą,
 usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka zobowiązani są odpracować z inną grupą lub w
formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez
prowadzącego zagadnienia,
 zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych
seminariów/ćwiczeń, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy
podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.
Student/-ka ma prawo do:
 nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie
rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień
objętych w tematyce przedmiotu Masaż.
Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:
 egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Masaż,
 niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń,
 przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym –Masaż,
 wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,
 respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Masażu.
Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Masaż ma prawo do:
 niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć
w sali ćwiczeń.
Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:



zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Masaż,
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Masaż - według zaleceń
prowadzącego,
indeks i karta egzaminacyjna,

identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
Dodatkowo:
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze zimowy i letnim, według kolejności i tematyki
zaproponowanej przez prowadzącego ćwiczenia, które ustalone są podczas pierwszych zajęć.
Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

aktywność Studenta/-ki podczas ćwiczeń i analiza wskazanej literatury
Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału
Fizjoterapii
24. Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)
Bilans: 3 ECTS
14. Podstawy fizjoterapii klinicznej w ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W
Nazwa modułu/ przedmiotu:
ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 54
Fax.: (+48 22) 326 59 15
[email protected]
[email protected]
10.Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału
Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz
Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24
Fax.: (+48 22) 326 59 15
[email protected]
1. prof. dr hab.n.med. Jarosław Deszczyński
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
2. dr hab. n.med. Artur Stolarczyk
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
Letni
Przedmiot kierunkowy
Prof. dr hab. Jarosław Deszczyński
Dr n. med. Paweł Kołodziejski
Lek. Robert Surowiecki
Dr n. med. Łukasz Nagraba
Lek Tomasz Mitek
Lek. Jarosław Deszczyński
Lek. Andrzej Kotela
Mgr Adam Bronikowski
Mgr Katarzyna Bażant
Mgr Katarzyna Gosek
Mgr Joanna Jaczewska
Mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
Mgr Magdalena Materek
Mgr Marta Pietras
Mgr Monika Szczechura
TAK
Dr n.med. Paweł Kołodziejski
Cel kształcenia
- zapoznanie z wiedzą na temat podstaw badania ortopedycznego pacjenta
- zapoznanie z wiedzą na temat podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu
- zapoznanie z wiedzą na temat leczenia zachowawczego i operacyjnego podstawowych jednostek
chorobowych narządu ruchu
- zapoznanie z wiedzą na temat rehabilitacji na Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji
Wymagania wstępne
- Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kończyny dolnej i kręgosłupa.
- Znajomość podstaw kinezyterapii
- Wiadomości z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta
-Umiejętność oceny stanu ogólnego i stanu miejscowego poszczególnych części ciała pacjenta
(ocena postawy, zakresu ruchomości stawów, siły i wytrzymałości mięśni, obwodów i długości
kończyn)
- Znajomość zasad bezpiecznej pracy indywidualnej z pacjentem
- Wymagane zaliczenie przedmiotów: anatomia, kinezjologia, kinezyterapia, metodyka nauczania
ruchu
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
_W01
K_W04
K_W07
K_W12
K_W16
K_W17
K_W18
K_W20
K_U02
K_U11
K_U16
K_U40
K_K11
Nazwa
Posiada
wiedzę
z
zakresu
biomechaniki
układu
ruchu
człowieka
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie
poszczególnych
układów
Posiada wiedzę dotyczącą anatomii
czynnościowej
ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu
Zna
podstawy
patofizjologii
najczęstszych
jednostek
chorobowych
Posiada
wiedzę
na
temat
podstawowych
jednostek
chorobowych narządu ruchu ich
przebiegu, leczenia i rehabilitacji
Zna zasady diagnostyki klinicznej
oraz podstawowe informacje na
temat
badań
diagnostycznych
stosowanych
w
najczęstszych
jednostkach chorobowych
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Potrafi samodzielnie wykonywać
zabiegi z zakresu kinezyterapii
Potrafi dobrać i dopasować sprzęt
ortopedyczny
Potrafi
zastosować
pomoce
ortopedyczne oraz poinstruować
pacjenta jak z nich korzystać
Potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta
Przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działanie oraz pracę, którą
wykonuje
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U05
OM1_K04
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Wykład
6
Ćwiczenia
30
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
100
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
1: Temat : Choroba zwyrodnieniowa stawów.
Treści kształcenia: Omówienie etiologii choroby, metod leczenia operacyjnego i
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant
2.: Temat: Najczęstsze urazy kończyny dolnej.
Treści kształcenia: Omówienie najczęstszych urazów kończyny dolnej, metod leczenia
operacyjnego oraz zasad rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Joanna Jaczewska
3.: Temat: Najczęstsze urazy kończyny górnej.
Treści kształcenia: Omówienie najczęstszych urazów kończyny górnej, metod leczenia
operacyjnego oraz zasad rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Magdalena Materek
4: Temat: Najczęstsze urazy kręgosłupa.
Treści kształcenia: Omówienie najczęstszych urazów kręgosłupa, metod leczenia operacyjnego
oraz zasad rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Monika Szczechura
5. Temat : Podstawowe techniki rehabilitacji narządu ruchu.
Treści kształcenia: Omówienie i nauka wykonywania podstawowych technik
leczniczych w dysfunkcjach narządu ruchu.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
Wykłady:
W1- Zarys badania ortopedycznego - mgr A.Bronikowski
W2 – Urazy narządu ruchu i ich leczenie – dr R.Surowiecki
W3 – Badania dodatkowe w diagnostyce narządu ruchu - dr n.med. Ł. Nagraba
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
co najmniej
70 %
W, Ć
kolokwium
poprawnych
odpowiedzi
To co powyżej i poniżej to tylko przykład wzięty z dostępnych danych – należałoby w tym
miejscu uszczegółowić aby nie było żadnych wątpliwości
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Ortopedia i Traumatologia”, Tadeusz Szymon Gaździk, PZWL, Warszawa 2009
„Rehabilitacja Ortopedyczna”, S. Brent Brotzman, Kelvin E. Wilk, [red.] A. Dziak, Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2009
„Wiktora Degi,ortopedia i rehabilitacja”, W. Marciniak [red.] A. Szulc, PZWL, Warszawa 2003
„Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Klaus Buckup, tłumaczenie: Tadeusz
Gaździk, PZWL
„Bóle i dysfunkcje kręgosłupa”, Wiktor Dega, Medicina Sportiva
Literatura uzupełniająca:
„Anatomia na żywym człowieku” W. Jorritisma [red.] Z. Ignasiak, G. Żurek, Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2004
„Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu” K. Lewitt [red.] Jerzy Stodolny, ZL
Natura, Kielce 2001
„Ortopedia i reumatologia” A. Coote, P. Haslam [red.] Tadeusz Gaździk, Elsevier Urban &
Partner, Wrocław2007
„ Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adam Gąsiorowski, wyd. UMC, Lublin 2006
„Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego”, C. Richardson, P.W.
Hodges, J. Hades, Elsevier, Urban & Partner
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
0,2
Ćwiczenia
30
1
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta
Przygotowanie studenta do seminarium
-
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
5
-
Czytanie wskazanej literatury
5
Napisanie raportu z zajęć
-
Przygotowanie do zaliczeń
5
Inne prace
itp.
Razem
0,2
0,2
0,2
0,2
15
2
15. Podstawy fizjoterapii klinicznej w REUMATOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
25. Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w REUMATOLOGII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Instytutu
Reumatologii
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Adres:
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel/fax .: (+48 22) 844-91-91
[email protected]
Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska -Orłowska, prof.
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
ndzw. IR
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
IV letni
kierunkowy
1. dr hab. n. med. Krystyna Księżpolska -Orłowska,
prof. ndzw. IR
2. mgr Edyta Kępska
3. mgr Teresa Sadura-Sieklucka
4. mgr Tomasz Cichocki
Nie
mgr Edyta Kępska
Cel kształcenia
Zaprezentowanie tematyki chorób reumatycznych , przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do
rehabilitacji w poszczególnych jednostkach chorobowych.
Prezentacja i omówienie badania kinezjologicznego w chorobach reumatycznych.
Przygotowanie pacjentów do zabiegów reumoortopedycznych, omówienie postępowania
pooperacyjnego
Wymagania wstępne
Anatomia człowieka, anatomia funkcjonalna, patobiomechanika. Badanie pacjenta: pomiary
liniowe, kątowe, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W19
K_W20
K_U01
K_U05
K_U06
K_U07
K_U32
K_U33
Nazwa
Zna
podstawowe
zasady
przeprowadzania
wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badań dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Posługuje
się
w
praktyce
mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii
narządów ciała ludzkiego
Potrafi wykorzystać różne formy
aktywności w nauczaniu ruchów oraz
planowaniu i kontrolowaniu procesu
opanowywania
umiejętności
ruchowych
Potrafi opracować i przeprowadzić
osnowy zajęć leczniczych
Opanował
umiejętności
przeprowadzenia zajęć z przyborami
i przyrządami rehabilitacyjnymi oraz
zasady doboru i stopniowania
trudności ćwiczeń
Potrafi właściwie ocenić rolę działań
fizjoterapeutycznych
w
kompleksowym procesie leczenia
Potrafi analizować i interpretować
podstawowe zjawiska czynnościowe
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U05
OM1_U05
w obszarze narządu ruchu
K_U48
K_U50
K_U52
K_U55
K_U61
K_K05
K_K09
K_K10
K_K22
Potrafi
zinterpretować
wyniki
badania
podmiotowego
i
przedmiotowego
Posiada praktyczną umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji
Potrafi analizować i interpretować
zjawiska czynnościowe w obszarze
narządu ruchu
Potrafi planować zabiegi fizykalne
zalecane w chorobach reumatycznych
oraz uzasadnić swoją decyzję
Potrafi dostosować ćwiczenia do
określonych
schorzeń
i
grup
wiekowych
Okazuje szacunek i zrozumienie dla
pacjenta
Posiada
świadomość
stawiania
zawsze dobra pacjenta na pierwszym
miejscu
Potrafi samodzielnie wykonać swoją
pracę, jak i współpracować w zespole
Przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz przebiegu
fizjoterapii
OM1_08
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U10
OM1_U11
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K08
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Wykład
6
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
100
Seminarium
20
Ćwiczenia
15
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykłady
Dr hab. n med. Krystyna Księżopolska -Orłowska prof. nadzw. IR

Definicja, objawy kliniczne, diagnostyka (ocena laboratoryjna i obrazowa):
1. reumatoidalne zapalenie stawów
2. młodzieńcze, idiopatyczne zapalenie stawów
3. łuszczycowe zapalenie stawów
4. zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
5. toczeń rumieniowaty układowy
6. sklerodermia
7. zapalenie skórno – mięśniowe i wielomięśniowe
8. krystalopatie – dna moczanowa
9. reumatyzm tkanek miękkich
10. choroba zwyrodnieniowa stawów

Patologia występująca w obrębie narządu ruchu w przebiegu chorób reumatycznych.

Wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji w poszczególnych jednostkach
chorobowych:
Ćwiczenia
mgr Edyta Kępska
mgr Teresa Sadura-Sieklucka
mgr Tomasz Cichocki
1. Wywiad, badanie kompleksowe narządu ruchu w chorobach reumatycznych .
2. Omówienie badania kinezjologicznego w poszczególnych jednostkach
chorobowych (dorośli).
3. Omówienie badania kinezjologicznego w poszczególnych jednostkach
chorobowych (dzieci).
4. Zasady prowadzenia ćwiczeń zespołowych w chorobach reumatycznych.
Konspekt ćwiczeń.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
W, S
Kartkówki,
Sprawozdania
,
S
Sprawozdania
,
Aktywny
udział
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
kartkówki i
sprawozdania
minimum 50
pkt na
kolokwium
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura.
Literatura obowiązkowa:
1. Księżopolska-Orłowska Krystyna: Fizjoterapia w reumatologii, wyd. PZWL, Warszawa
2013
2. Wisłowska M.,
Księżopolska-Orłowska Krystyna, Żuk b., Anatomia układu ruchu z
elementami diagnostyki reumatologicznej wyd. PZWL, Warszawa 2013
3.
Zimmermann-Górska I: Reumatologia kliniczna wyd. lek. PZWL Warszawa 2008.
4. Zimmermann-Górska I: Choroby reumatyczne Podręcznik dla studentów Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa, wydanie IV.
5.
Seyfried A: Rehabilitacja osób z chorobami reumatologicznymi, Rehabilitacja Medyczna,
red. Dega W., Milanowska K, PZWL Warszawa 1994.
Literatura uzupełniająca:
j.w.
Czasopisma:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
Seminarium
Ćwiczenia
Forma aktywności
15
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Liczba punktów
ECTS
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
15
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Inne prace
itp.
Razem
31
16. Podstawy fizjoterapii klinicznej w NEUROLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
26. Metryczka
Nazwa modułu/przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Klinika Neurologii II WL
Adres: ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa
Telefony 225690239
e-mail: [email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
dr hab. n. med. Jan Kochanowski
Program kształcenia:
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów:
II
Semestr studiów:
IV
Typ modułu/przedmiotu:
kierunkowy
Prowadzący:
4.
5.
6.
dr hab. n. med. Jan Kochanowski
dr n. med. Joanna Cegielska
dr n. med. Anna Zduńska
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
lek. med. Martyna Wypych
lek. med. Joanna Perzyńska-Mazan
lek. med. Anna Puczyńska
lek. Med. Lidia Pikuta
mgr Katarzyna Sadowska
dr n. med. Daniel Malczewski
dr n. med. Jakub Stolarski
lek. med. Katarzyna Stopińska
mgr Katarzyna Bienias
mgr Angelika Duczek
Erasmus TAK/NIE:
nie
Osoba odpowiedzialna za sylabus:
dr n. med. Jakub Stolarski
27. Cel kształcenia
Propedeutyka neurologii z uwzględnieniem podstaw anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz symptomatologii
zespołów neurologicznych. Nazewnictwo neurologiczne umożliwiające jednoznaczny kontakt zawodowy z
członkami zespołu terapeutycznego. Przedstawienie objawów klinicznych w chorobach naczyniowych centralnego
układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ruchowych i napięcia mięśniowego oraz zaburzeń
kontaktu z pacjentem. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych typów uszkodzeń oraz procesów
kompensacyjnych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym będących podstawą rehabilitacji
neurologicznej. Przedstawienie metod oceny stanu funkcjonalnego chorych i zasad fizjoterapii w udarach mózgu.
Przedstawienie specyfiki fizjoterapii pacjenta neurologicznego. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z
zagadnieniem klinicznej fizjoterapii neurologicznej. Zapoznanie studentów z zasadami rehabilitacji wczesnej
pacjenta po udarze mózgu. Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących podstaw usprawniania pacjenta
nieprzytomnego. Przedstawienie zagadnienia neuroplastyczności ośrodkowego układu nerwowego. Możliwości
wykorzystania ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych i oporowanych w terapii pacjenta neurologicznego.
28. Wymagania wstępne
Znajomość anatomii i fizjologii układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego układu
nerwowego wraz z jego unaczynieniem. Znajomość lokalizacji pierwszorzędowych ośrodków korowych (ruchowych,
czuciowych, zmysłowych, pozapiramidowych, ośrodków mowy). Znajomość podstawowych funkcji kory
poszczególnych płatów półkul mózgu, a także przebiegu podstawowych dróg nerwowych: układu ruchu dowolnego
(ośrodkowy i obwodowy motoneuron), dróg czucia somatosensorycznego i zmysłowego (głównie droga wzrokowa,
słuchowa). Wiedza na temat podstawowych funkcji układu pozapiramidowego i móżdżku oraz jego połączeń z
innymi strukturami OUN.
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii układu ruchu. Podstawowe wiadomości z zakresu kinezjologii,
kinezyterapii i metodyki nauczania ruchu.
29. Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
K_W07
K_W09
K_W12
K_W13
K_W14
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W24
K_W45
K_W61
Nazwa
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie poszczególnych jego układów.
Zna topografię narządów, naczyń i nerwów oraz ich
rzuty na powierzchnię ciała.
Posiada wiedzę dotyczącą znajomości anatomii
czynnościowej ze szczegółowym uwzględnieniem
narządu ruchu.
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad
motoryczności człowieka oraz warunków i sposobów
jej rozwijania.
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
poszczególnych układów człowieka (układ krążenia,
Odniesienie do efektu
kierunkowego
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W04
OM1_W07
OM1_W09
oddechowy, nerwowy, dokrewny, pokarmowy,
moczowy, kostny, fizjologia krwi, termoregulacja,
gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowozasadowa).
Zna podstawy patofizjologii najczęstszych jednostek
chorobowych.
Posiada wiedzę na temat podstawowych jednostek
chorobowych, układu sercowo-naczyniowego,
chorób narządu ruchu, ośrodkowego układu
nerwowego, chorób wewnętrznych, ich przebiegu
leczenia i rehabilitacji.
Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz podstawowe
informacje na temat badań diagnostycznych
stosowanych w najczęstszych jednostkach
chorobowych.
Zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta.
Zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej i
niewerbalnej.
Posiada podstawową wiedzę na temat możliwości
oceny funkcjonowania podstawowych układów
organizmu ludzkiego.
Zna rolę i miejsce fizjoterapii we współczesnej
medycynie oraz zasady funkcjonowania zespołu
rehabilitacyjnego.
Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii narządu ludzkiego
Potrafi komunikować się z personelem medycznym
Potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniając
ciągłość opieki nad pacjentem.
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych.
Posiada nawyk stałego dokształcania się.
Dba o dobro pacjenta – przestrzega praw pacjenta.
Wykazuje zdolność do efektywnego komunikowania się i
współdziałania zarówno z zespołem medycznym jak i
współpracownikami.
Posiada świadomość praw i obowiązków natury etycznej i
zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta.
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu
fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta.
Promuje zdrowy tryb życia oraz dba o poziom sprawności
fizycznej związanej z pracą fizjoterapeuty.
K_U01
K_U21
K_U22
K_K01
K_K02
K_K06
K_K13
K_K16
K_K22
K_K24
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U03
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K06
OM1_K08
OM1_K09
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Seminarium
5
5
20
Ćwiczenia
15
5
6
Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – Podstawy anatomiczne i patofizjologia zaburzeń ruchowych.
Wykładowcy: lekarze Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
S2 – Podstawowe objawy i zespoły neurologiczne.
Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu propedeutyki neurologii i fizjoterapii w chorobach ośrodkowego układu
nerwowego
Wykładowcy: lekarze Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
S3 – Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego – udary mózgu.
Omówienie etiologii, patogenezy, objawów klinicznych oraz czynników ryzyka udarów mózgu.
Wykładowcy: lekarze Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
S4 – Neuroplastyczność jako podstawa rehabilitacji neurologicznej.
Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu neuroplastyczności OUN.
Wykładowcy: fizjoterapeuci Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
S5 – Rehabilitacja wczesna pacjenta po udarze mózgu.
Omówienie zasad wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu z zaznaczeniem wskazań, przeciwwskazań oraz
szczególnej roli współpracy w zespole interdyscyplinarnym.
Wykładowcy: fizjoterapeuci Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
C1 – Zaburzenia kontaktu z chorym.
Zaburzenia świadomości, zaburzenia mowy, zaburzenia funkcji poznawczych, psychozy, uszkodzenia aparatu
słuchu, umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i przekazywania informacji o prowadzonej terapii (tu
rehabilitacji). Prezentacja pacjenta.
Wykładowcy: psycholog Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
C2 – Regulacja napięcia mięśniowego.
Rola fizjoterapeuty w procesie leczenia chorób układu nerwowego przebiegających ze zmianami napięcia
mięśniowego.
Wykładowcy: lekarze Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
C3 – Omówienie technik ćwiczeń kończyn górnych, kończyn dolnych i tułowia u pacjenta neurologicznego.
Zajęcia połączone z praktycznym wykonywaniem przez studentów poszczególnych ćwiczeń w
parach/podgrupach.
Wykładowcy: fizjoterapeuci Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
C4 – Omówienie zasad usprawniania pacjenta nieprzytomnego.
Zajęcia połączone z praktycznym wykonywaniem przez studentów poszczególnych ćwiczeń w
parach/podgrupach.
Wykładowcy: fizjoterapeuci Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
C5 – Omówienie technik transferu pacjenta w obrębie łóżka oraz przygotowania do pionizacji.
Zajęcia połączone z praktycznym wykonywaniem przez studentów poszczególnych ćwiczeń w
parach/podgrupach.
Wykładowcy: fizjoterapeuci Klinicznego Oddziału Neurologii II WL WUM
Szczegółowy grafik nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dostępny w Klinice Neurologii II WL
WUM.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie obecności na wszystkich zajęciach odbywających się w Klinice Neurologii oraz aktywności
w czasie ćwiczeń i seminariów.
ocena
Niezaliczenie ćwiczeń i seminariów
Zaliczenie ćwiczeń i seminariów
30. Literatura
Literatura obowiązkowa:
Kozubski W.: Neurologia – kompendium.
kryteria
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia:
 Nieodrobione nieobecności na zajęciach
Dostatecznie opanowanie efektów kształcenia w postaci:
 Obecność na wszystkich zajęciach w Klinice
 Aktywny udział w ćwiczeniach i seminariach
prowadzonych w Klinice.
Sposoby układania pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym – broszura informacyjna dla pacjentów i ich
opiekunów.
Andrzej Zembaty – Kinezyterapia, tom I i II.
Wiadomości z seminariów i ćwiczeń.
Bieżące informacje z czasopism, artykułów i konferencji dotyczących rehabilitacji neurologicznej.
31. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium
5
Ćwiczenia
15
Samodzielna praca studenta:
Powtórzenie wiadomości określonych w sylabusie
jako wymagania wstępne
3
Przygotowanie studenta do seminarium i ćwiczeń
10
Czytanie wskazanej literatury
Razem
2
35
1
32. Inne informacje
Uwaga:
W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, spotkania 2x w miesiącu. Członkami mogą być studenci wszystkich lat
studiów. W ramach Koła Naukowego, poza działalnością naukową, istnieje możliwość konsultacji w zakresie
fizjoterapii w neurologii, poszerzania wiedzy otrzymanej w trakcie zajęć podstawowych. Opiekun Koła: dr n. med.
Daniel Malczewski
W Klinice Neurologii studenci mają możliwość odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych pogłębiających
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.
Nieobecności na zajęciach możliwe do odrobienia w terminach, w których w Klinice nie odbywają się zajęcia
dydaktyczne ze studentami WUM; po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
17. Podstawy fizjoterapii klinicznej w PEDIATRII
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w PEDIATRII
Typ przedmiotu: (podstawowy,
kierunkowy, zawodowy, do wyboru,
wykształcenia ogólnego)
przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
Ogólnej
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w
Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
Tel.: (+48 22) 569 02 39
Fax.: (+48 22) 569 02 39
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Prowadzący przedmiot
Tryb
studiów
Rok
Stacjonarne
/
niestacjona
II
rne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
Rodzaj
zajęć:
IV (letni)
Liczba
godzin:
Dr n.med. Małgorzata Gołąbek-Dylewska
Dr hab.n.med. Bożena Werner, prof. zw. WUM
Dr n.med.Małgorzata Gołąbek-Dylewska
Dr n. med. Barbara Wójcicka- Urbańska
Dr n.med. Beata Kucińska
Dr n.med. Agnieszka Tomik
Dr Radosław Pietrzak
Dr n.med. Tomasz Floriańczyk
Dr Piotr Wieniawski
Mgr Karolina Łoboda
Dr n.med. Izabela Janiec
Praktyk
Praca
Wykład Seminar Ćwiczen
a
własna
y
ia
ia
zawodo
studenta
wa
4
-
20
-
15
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
gruntowna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zwłaszcza dotycząca narządu ruchu,
układu neurologicznego, oddechowego, układu krążenia i krwiotwórczego. Podstawowa wiedza na
temat rozwoju psychoruchowego dziecka.
Cele przedmiotu:
zapoznanie się z odrębnościami rozwojowymi wieku dziecięcego oraz najczęstszymi schorzeniami ze
szczególnym uwzględnieniem roli fizjoterapii w diagnostyce i leczeniu;
Metody dydaktyczne:
przekaz słowny, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tematy wykładów:
1. Fizjologia i patologia okresu noworodkowego.
2. Odrębności i fizjologia układu krążenia u dzieci. Najczęstsze wady serca i choroby mięśnia
sercowego. Wprowadzenie do rehabilitacji po operacjach kardiochirurgicznych .
3. Najczęstsze choroby układu nerwowego u dzieci. Rehabilitacja w chorobach układu
nerwowego .
Ćwiczenia:
1. Ocena rozwoju psychoruchowego i fizycznego dziecka.
2. Odruchy noworodkowe- ich ocena i interpretacja.
3. Rehabilitacja noworodka przedwcześnie urodzonego i urodzonego w zamartwicy.
4. Fizjoterapia w ostrych chorobach układu oddechowego.
5. Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego.
6. Fizjoterapia u dzieci z wrodzonymi wadami serca i po zabiegach kardiochirurgicznych.
7. Fizjoterapia u dzieci z niewydolnością serca.
8. Fizjoterapia u dzieci z niewydolnością nerek.
9. Rehabilitacja w zaburzeniach odżywiania.
10. Fizjoterapia w chorobach o podłożu genetycznym.
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
- nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu wykładów i tematyki ćwiczeń: prowadzone są teoretyczne
zajęcia wprowadzające w tematykę ćwiczeń (jw), studenci mają też za zadanie samodzielne
opracowanie niektórych partii materiału dydaktycznego, co jest następnie sprawdzane w trakcie zajęć.
- nabycie wiedzy praktycznej- studenci biorą udział w badaniu pacjentów, aktywnie uczestniczą w
rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutów, z którymi mają zajęcia i samodzielnie wykonują
procedury pod okiem lekarzy o. Pediatrii i fizjoterapeutów
- w trakcie zajęć kształtuje się właściwe postawy i zachowania studentów wobec pacjentów i ich
opiekunów (obserwacja zachowań asystentów, ponadto w trakcie zajęć zwracana jest szczególna
uwaga na zachowanie studentów wobec pacjentów i ich opiekunów)
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Obecność na wszystkich zajęciach.
Opuszczone zajęcia muszą być odrobione z kolejną grupa studencką, jedynie w indywidualnych,
usprawiedliwionych przypadkach możliwe jest ich ustne lub pisemne (w formie konspektu z tematu
zajęć) zaliczenie.
Aktywność na zajęciach i wykazanie się wymaganą wiedzą- oceniane ciągłe, nie ma na tym etapie
kształcenia kolokwium. Egzamin z Fizjoterapii w Pediatrii w formie testu odbywa się w semestrze
letnim po zaliczeniu III r. studiów.
Literatura podstawowa:
Pediatria pod red. K. Kubickiej i W. Kawalec, PZWL, 2006.
Pediatria pod red. B. Górnickiego, PZWL, 1997
Propedeutyka pediatrii. S. Nowak. PZWL, 2003
Rozwój niemowlęcia i jego zaburzenia. Banaszek G. , Medica-Press, 2002
Literatura uzupełniająca:
Wybrane rozdziały ze skryptów z pediatrii wydawanych przez Oficynę Wydawniczą WUM.
Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w pediatrii pod red. W. Kawalec i A. Milanowskiego,
PZWL, 2003
18. Podstawy fizjoterapii klinicznej w KARDIOLOGII
19. Podstawy fizjoterapii klinicznej w KARDIOLOGII
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w KARDIOLOGII
Typ przedmiotu: (podstawowy,
kierunkowy, zawodowy, do wyboru,
wykształcenia ogólnego)
przedmiot podstawowy
Język wykładowy
polski
Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji
Kardiologicznej Katedra Kardiologii, Nadciśnienia
Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Jednostka organizacyjna
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24
Fax.: (+48 22) 326 58 26
Adres/ telefon, faks
 Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Kierownik Jednostki
 Dr n. med. Maciej Janiszewski
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Prowadzący przedmiot
Tryb
studiów
Rok
Stacjonarn
e/
niestacjona
II
rne (d.
wieczorowe
)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
Rodzaj
zajęć:
IV (letni)
Liczba
godzin:
 Dr n.med. Maciej Janiszewski
 Dr n. med. Ewa Wujek-Krajewska
 Mgr Monika Sznajder
Praktyka
Semina Ćwiczen
Wykłady
zawodo
ria
ia
wa
4
-
20
1
ZALICZENIE (kolokwium)
Wymagania wstępne:
 Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu sercowo-naczyniowego
Cele przedmiotu:
-
Praca
własna
studenta
15
 Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.
 Przyswojenie przez studenta podstawowych informacji na temat najważniejszych jednostek
chorobowych układu sercowo-naczyniowego – podstaw patofizjologicznych, epidemiologii,
diagnostyki i zasad leczenia
 Opanowanie przez studenta podstawowych technik rehabilitacyjnych stosowanych u
pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, po operacjach
kardiochirurgicznych
Metody dydaktyczne:
Wykłady, interaktywne seminaria, ćwiczenia prowadzone „przy łóżku chorego”
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Najważniejsze jednostki chorobowe w kardiologii
 Zasady Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej
 Zasady kinezyterapii u pacjenta z chorobami układu krążenia
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
 Opanowanie wiedzy na temat podstawowych jednostek chorobowych układu sercowonaczyniowego
 Umiejętność prawidłowej oceny ciśnienia tętniczego i tętna
 Nabycie umiejętności oceny pacjenta z chorobami układu krążenia i kwalifikacji do
odpowiedniego trybu rehabilitacji
 Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w rehabilitacji chorych ze schorzeniami układu
sercowo-naczyniowego
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach
oraz zaliczenie końcowego kolokwium (test w ostatnim dniu zajęć)
W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności należy skontaktować się z asystentem
odpowiedzialnym za dydaktykę celem ustalenia możliwości powtórzenia zajęć z kardiologii z inną
grupą studencką.
Literatura podstawowa:
 Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Folia Cardiologica, 2004, tom 11; suplement A
 M. Kuch, M. Janiszewski, A. Mamcarz – Rehabilitacja Kardiologiczna – Medical Education,
Warszawa 2014
Literatura uzupełniająca:



Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo
Medyczne, Wrocław 2006
J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, ElipsaJaim, Kraków 2005, wyd. 1
"Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji " – dokument do pobrania na
ptkardio.edu.pl
20. Podstawy fizjoterapii klinicznej w Pulmonologii
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
10. Metryczka
Podstawy fizjoterapii klinicznej w PULMONOLOGII
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenia
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Adres ,ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
Telefony /22/4312 418
Fax /22/4312 452
e-mail: [email protected]
Mgr Marek Kram
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
drugi
IV
kierunkowy,
 mgr Agata Gładzka
 mgr Dorota Klatka
 mgr Magdalena Kaczmarczyk
4. mgr Marek Kram
5. mgr Anna Nowicka
6. mgr Rafał Bielawski
mgr Konrad Jaklewicz
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
11. Cel kształcenia :
tak
mgr Marek Kram
Zapoznanie wstępne studentów z postępowaniem fizjoterapeuty w rehabilitacji, w chorobach obturacyjnych i
restrykcyjnych płuc oraz w chirurgii klatki piersiowej.
12. Wymagania wstępne :
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii układu oddechowego nabyte na I
roku studiów.
13. Efekty kształcenia:
Lista efektów kształcenia
Symbol
Odniesienie do efektu kierunkowego
(kod przedmiotu)
_W01(numer efektu oraz
jego kategoria W-wiedza,
U-umiejętności, K kompetencje)
W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały
senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu
efektów kształcenia)
Nazwa
Posiada wiedzę na temat anatomii drzewa
oskrzelowego
Posiada wiedzę na temat składowych
całkowitej pojemności płuc
Posiada wiedzę na temat zmian w
funkcjonowaniu układu oddechowego
Posiada wiedzę na temat szybkości przebiegu
powietrza przez drogi oddechowe
Posiada
wiedzę
na
temat
mięśni
oddechowych
Posiada
wiedzę
na
temat
badania
przedmiotowego i podmiotowego
Posiada
wiedzę
na
temat
zmian
adaptacyjnych w układzie oddechowym w
czasie wysiłku fizycznego
K_W07
_U01
Umie wykonać 6MWT na korytarzu i bieżni
K-U10
_U02
Umiewprowadzić dane do wyliczenia norm
testu dla kobiet i mężczyzn i obsługiwać
sprzęt fizjoterapeutyczny.
Umie ocenić stopiń i rodzaj niewydolności
oddechowej przed i po badaniu wysiłkowym.
K-U14
Posiada świadomość własnych ograniczeń w
zakresie wiedzy i umiejętności.
K_K03
_W01
_W02
_W03
_W04
_W02
_W03
_W03
_U08
_K02
K_W14
K_W18
K_W18
K_W12
K_W19
K_W17
K-U51
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Wykład
4
Cały rok
100
Seminarium
-
-
-
Ćwiczenia
12
Grupy 6-osobowe
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W-1 Anatomia i fizjologia układu oddechowego
1.Topografia i budowa anatomiczna / płaty, segmenty, pecherzyki płucne, pneumocyty /
2.Mięśnie oddechowe / wdechowe i wydechowe /
3..Bariera powietrze – krew -wykładowca- mgr Marek Kram
W-2 Spirometria
1.Składowe całkowitej pojemności płuc / TLC /
2.Szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe /FVC, FEF1 /
3.Szczytowy przepływ wydechowy /PEF / - wykładowca – mgr Marek Kram
W- 3 Niewydolność oddychania
1.Hipoksemiczna
2.Hiperkapniczna
3.Duszność-definicja i skale duszności
4.Badanie gazometryczne krwi tętniczej
W- 4 Badanie wysiłkowe – 6-minutowy test marszu / 6'MWT /
1.Klasyczny z oceną duszności w skali Borga
2.Modyfikacje
3.Normy 6'MWT dla kobiet i męzczyzn wg ERS – wykładowca- mgr Marek Kram
4.Choroby obturacyjne
Ć-1 Badanie przedmiotowe i podmiotowe w chorobach płuc.
Ć-2 Toaleta drzewa oskrzelowego
Ć-3 6 MWT ,wykonywanie pomiaru PEF przed i po wysiłku fizycznym
Ć-4 Fizjoterapia przed i po resekcji miąższu płuca- ćw. wprowadzające
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
W
Zakres
materiału z
Kolokwium
wykładów i
ustne końcowe
lit.obowiązko
wej
Ć
Ć-1-4
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
obecności na
ćwiczeniach
Kolokwium
Programowy efekt
kształcenia zgodny z Uchwałą
Senatu
K_W07,
K_W12,
K_W14,
K_W18,
K_W19
K-U10,
K-U14, K_U51
kryteria
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie wszystkich kryteriów
zaliczenia,60proc.prawidłowych odpowiedzi na kol.
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie
wiedzy w sposób ponad dostateczny, 70% prawidłowych
odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie
wiedzy w sposób dobry, 80% prawidłowych odpowiedzi
na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie
wiedzy w sposób ponad dobry, 90% prawidłowych
odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie
wiedzy w sposób bardzo dobry, 100% prawidłowych
odpowiedzi na kolokwium
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
14. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1.Adach Z., Jaskólski A. Testy czynnościowe przydatne w ocenie wydolności fizycznej [w] Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego (red.)
Jaskólski A., Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2002;293-308.
2.Celli B. R., MD, Rehabilitacja oddechowa chorych na POChP, Med. Po Dyp 1999, 8(5); 39-48.
3.Clark C.J., Decramer M. The definition and rationale for pulmonary rehabilitation, Eur Respir Monogr 2000, 5(13); 1-5.
4.Clarke S. Oczyszczanie dróg oddechowych, Med Prak 1991, 6; 41-42.
5.Juskowa J.red. Fizjoterapia w wybranych chorobach układu oddechowego i chorobach układu krążenia, cz.I ,skrypt AM W-wa 2005
Literatura uzupełniająca:
1.Connors G., Hilling L. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji pulmonologicznej według zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia
Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej, Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3, wyd. spec.
2.Doboszyńska A. Rehabilitacja pulmonologiczna [w] Rehabilitacja (red.) Kiwerski J. E., Warszawa 2002, Wydawnictw AM;108-116.
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
4
Seminarium
-
Ćwiczenia
12
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
-
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
2
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
2
Czytanie wskazanej literatury
2
Napisanie raportu z zajęć
2
Przygotowanie do zaliczeń
2
Inne prace
itp.
Razem
15.
10
1
Inne informacje
Pierwszego dnia zajęć studenci proszeni są o zebranie się w hallu głównym InstytutuGruźlicy i Chorób Płuc,
ul.Płocka 26, 01-138 Warszawa
21. Podstawy fizjoterapii klinicznej w GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Podstawy fizjoterapii klinicznej w GINEKOLOGII I
POŁOŻNICTWIE
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy,
kierunkowy, zawodowy, do wyboru,
wykształcenia ogólnego)
przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
tel.: (+48 22) 596 64 21
fax.: (+48 22) 596 64 87
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
Kierownik Jednostki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Prowadzący przedmiot
Tryb
studiów
Rok
Stacjonarne
/
niestacjona
II
rne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
Rodzaj
zajęć:
IV (letni)
Liczba
godzin:
dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz
17. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
18. mgr. Maria Rylke-Tym
19.
Praktyk
Praca
Wykład Seminar Ćwiczen
a
własna
y
ia
ia
zawodo
studenta
wa
4
-
12
-
10
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Znajomość anatomii narządów płciowych kobiety, miednicy kobiecej (budowa, dno miednicy) i
anatomii funkcjonalnej mięśni dna miednicy
Cele przedmiotu:
1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ginekologii i położnictwa
2. Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania fizjoterapii w praktyce ginekologicznej
i położniczej
3. Praktyczne wdrażanie i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w ginekologii i położnictwie
Metody dydaktyczne:
1. Przekaz słowny
2. Prezentacja multimedialna
3. Dyskusja
4. Praca grupowa
5. Rozwiązywanie kazusów
6. Praca z pacjentem
Treści merytoryczne przedmiotu:
Ginekologia
1. Ginekologia operacyjna (wybrane problemy ginekologiczne, techniki operacyjne, powikłania)
2. Nowotwory narządów płciowych
3. Wady i zaburzenia statyki narządu rodnego. Nietrzymanie moczu.
4. Fizjoterapia w ginekologii operacyjnej (specyfika usprawniania przed i po operacjach
brzusznych i pochwowych)
5. Fizjoterapia w powikłaniach pooperacyjnych
Położnictwo
1. Anatomia narządów płciowych. Miednica kobieca- budowa, wymiary, typy, dno miednicy
2. Ciąża fizjologiczna (diagnostyka, metody monitorowania płodu)
3. Poród fizjologiczny (rozpoznanie porodu, okresy porodu), poród zabiegowy
4. Połóg
5. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety ciężarnej. Aktywność fizyczna w ciąży
6. Fizjoterapia po porodzie fizjologicznym i cesarskim cięciu
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
1. Nabycie podstaw teoretycznej wiedzy z zakresu fizjologii ciąży, położnictwa, ginekologii
operacyjnej
2. Znajomość możliwości zastosowania fizjoterapii w praktyce ginekologicznej i położniczej
3. Nabycie wiedzy dotyczącej specyfiki usprawniania w ginekologii i położnictwie w aspekcie
psychologicznym
4. Reprezentowanie postaw etycznych w pracy z pacjentkami
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
1. Kolokwia pisemne i ustne
2. Referaty
3. Ocenianie ciągłe
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
G. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Bochenek A, Reicher M: Anatomia t.1 i 2, Warszawa 2009
Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, red. Dariusz Szukiewicz, Warszawa 2012
Kozłowska J: Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, Kraków 2006
Fijałkowski W: Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii, Wrocław 1999
Literatura uzupełniająca:
1. Woźniewski M, Kołodziej J: Rehabilitacja w chirurgii, Warszawa 2006
22. Podstawy fizjoterapii klinicznej w CHIRURGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w CHIRURGII
Kod przedmiotu:
17797
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i
Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem
Fizjoterapii
Adres ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Jednostki prowadzące kształcenie:
Telefony (+48 22) 318 63 91
Fax (+48 22) 318 63 90
e-mail: [email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Polański
Fizjoterapia
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
II rok
Semestr studiów (semestr, na którym
IV (letni)
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu
(podstawowy, kierunkowy,
fakultatywny):
Przedmiot kierunkowy
dr n.med. Maria Grochowska
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
mgr Katarzyna Wilczyńska
mgr Rafał Leszcz
mgr inż. Agnieszka Białkowska
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w
ramach programu Erasmus)
tak
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
dr n.med. Maria Grochowska
Cel kształcenia
1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat jednostek chorobowych leczonych w oddziale
chirurgii.
2. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami technik zabiegów operacyjnych w klinice chirurgii.
3. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej fizjoterapii chorych w
okresie przed- i pooperacyjnym.
Wymagania wstępne
1.
2.
3.
4.
Anatomia prawidłowa.
Fizjologia człowieka.
Kinezyterapia - podstawy.
Fizykoterapia – podstawy..
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
Odniesienie do efektu kierunkowego
Nazwa
(kod
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K
-kompetencje)
K_W09
Zna topografie narządów, naczyń,
pni nerwowych oraz ich rzuty na
powierzchnię ciała
OM1_W02
K_W10
Zna miejsca obmacywania tętna ,
pni nerwowych, narządów
wewnętrznych grup mięśni, kości i
stawów
OM1_W02
K_W19
Zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta
OM1_W03
K_W20
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
OM1_W03
K_W37
Posiada podstawowa wiedzę na
temat podstaw fizjologicznych
wyrównywania ubytków
funkcjonalnych osoby
niepełnosprawnej
OM1_W06
K_W41
Posiada wiedzę dotyczącą
planowania i monitorowania
przebiegu rehabilitacji
OM1_W07
K_W48
Posiada wiedzę z zakresu metodyki
usprawniania pacjentów przed i po
zabiegu operacyjnym
OM1_W07
K_W61
Zna rolę i miejsce fizjoterapii we
współczesnej medycynie oraz
zasady funkcjonowania zespołu
rehabilitacyjnego
OM1_W09
K_W64
Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych wiadomości z teorii
rehabilitacji medycznej i fizjoterapii
OM1_W10
K-U02
Potrafi samodzielnie wykonać
zabiegi z zakresu kinezyterapii
OM1_U01
K-U14
Obsługuje sprzęt służący do
wykonywania zabiegów
fizjoterapeutycznych
OM1_U02
K_U21
Potrafi komunikowć się z
personelem medycznym
OM1_U03
K_U32
Potrafi właściwie ocenić rolę
działań fizjoterapeutycznych w
kompleksowym procesie leczenia
OM1_U05
K_U36
Potrafi zidentyfikować objawu
świadczące o zagrożeniu zdrowia i
życia
OM1_U05
K_U41
Potrafi dokonać kwalifikacji
pacjenta do określonego
postępowania fizjoterapeutycznego
OM1_U05
K_U48
Potrafi zinterpretować wyniki
badania podmiotowego
OM1_U08
K_U50
Posiada praktyczna umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentami oraz analizy uzyskanych
informacji
OM1_U08
K_K08
Wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów
OM1_UK03
K_K10
Potrafi samodzielnie wykonać swoja
prace jak i pracować w zespole
OM1_UK04
K_K20
Stosuje zasady BHP obowiązujące
w placówkach służby zdrowia
OM1_UK07
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
4
audytoryjny dla
całego roku
100
Seminarium
10 lub
Ćwiczenia
12
4
6 (ćw. kliniczne)
Treść wykładów:
W1: Rol a fizjoterapii w klinice chirurgii - dr n. med. Maria Grochowska
W2: Planowanie fizjoterapii okołooperacyjnej .- dr n. med. Maria Grochowska
Treści ćwiczeń:
C1: Wprowadzenie do Rehabilitacji w Chirurgii.- dr n. med. Maria Grochowska
Wpływ unieruchomienia na stan ogólny chorego po operacji w obrębie jamy brzusznej.
- .- dr n. med. Maria Grochowska
C2: Rehabilitacja chorych po operacjach w obrębie jamy brzusznej- wprowadzenie.
- mgr Katarzyna Wilczyńska
C3: Rehabilitacja chorych po operacjach w obrębie naczyń krwionośnych.
.- dr n. med. Maria Grochowska
C4: Wprowadzenie do do fizjoterapii chorych po amputacjach kończyn dolnych.
- dr n. med. Maria Grochowska/- mgr Katarzyna Wilczyńska
Treści merytoryczne:
1. Rehabilitacja chorych w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej.
2. Rola Fizjoterapeuty w przygotowaniu chorego do rozległych operacji w obrębie jamy
brzusznej.
3. Rehabilitacja chorych po operacjach naczyń krwionośnych.
4. Rehabilitacja chorych po amputacjach naczyniowych kończyn.
5. Rehabilitacja chorych ze stomią.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
Treści
Sposoby
weryfikacji
Kryterium
Programowy
efekt kształcenia
zajęć
kształcenia
efektu
kształcenia
Zakres
materiału
obejmuje
tematykę
W
zaliczenia
- zgodny z
Uchwałą Senatu
Obecność na
min. 2
wykładach
wykładów
Zakres
materiału
obejmuje
tematykę
wykładów oraz
wiedzę
Ćw
przekazywaną
w trakcie
ćwiczeń
Kolokwium
testowe
Obecność na
wszystkich
ćwiczeniach,
prawidłowo
przygotowane
badanie
podmiotowe
chorego, 60%
prawidłowych
odpowiedzi
na teście
praktycznych
Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu :
OM1_W02,OM1_W06, OM1_W07, OM1_W09, OM1_W10, OM1_U01, OM1_U02,
OM1_U03, OM1_U05, OM1_U08, OM1_UK03, OM1_UK04, OM1_UK07
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
dostateczne opanowanie efektów kształcenia,
60% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
3,5 (ddb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad
dostateczny, 70% prawidłowych odpowiedzi na
kolokwium
4,0 (db)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry,
85% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób bardzo dobry,
95% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. „Fizjoterapia w Chirurgii” Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
2. „Rehabilitacja Medyczna” Pod red. Andrzeja Kwolka
Wydawnictwo: URBAN & PARTNER 2012r.
Literatura uzupełniająca:
1. „Powikłania w chirurgii jamy brzusznej” Jan Kulig, Wojciech Nowak
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
2. „Ogólne powikłania pooperacyjne” Ewa Karpel, Przemysław Jałowiecki,
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2009r.
3. „Zakrzepica żył głębokich i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych”
Maciej Szczepański, Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
4. „Chirurgia tętnic i żył obwodowych (tom1-2)”, Wojciech Noszczyk
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
5. „Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych”
Żanna Fiodorenko-Dumas, Artur Pupka
Wydawnictwo MedPharm Polska 2012r.
6. „Dietoterapia'' Sa'eed Bawa, Danuta Gajewska, Lucyna Kozłowska Ewa Lange, Joanna
Myszkowska-Ryciak, Dariusz Włodarek, Wydawnictwo SGGW warszawa 2009r.
7. „Dietetyka”Dariusz Włodarek Wydawnictwo Format-AB Warszawa 2005r.,
8. „Żywienie chorych ze stomią” prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa 2007r.
9. „Choroby Trzustki” prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof.
dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 20079r..
Czasopisma:
1. „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Wydawnictwo Termedia.
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
4
0,16
Ćwiczenia
12
0,48
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
8
0,32
2
0,08
26
1
23. Podstawy fizjoterapii klinicznej w GERIATRII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii
Kod przedmiotu:
17798
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Solec 93
00-382 Warszawa
(+48 22) 25 06 253
Fax (+48 22) 25 06 251
e-mail: [email protected]
Dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
Letni
Przedmiot kierunkowy
Dr n. med. Sylwia Skorupska
Dr n. med. Tomasz Chomiuk
TAK
Dr n. med. Tomasz Chomiuk
Cel
1. Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu chorób trzeciego wieku
2. Poznanie zasad doboru zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do
rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu chorego.
Wymagania
Anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia i patofizjologia, kinezyterapia, fizykoterapia,
podstawy fizjoterapii klinicznej.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W17
K_U50
K_U34
K_U31
K_U40
K_U41
K_U48
K_U57
K_U61
Nazwa
posiada wiedzę na temat
podstawowych jednostek
chorobowych układu sercowonaczyniowego, chorób narządu
ruchu, ośrodkowego układu
nerwowego, chorób wewnętrznych
ich
przebiegu, leczeniu i rehabilitacji
posiada praktyczną umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji
potrafi przeprowadzić diagnozę i
dokonać oceny funkcjonalnej
pacjenta
potrafi planować i monitorować
przebieg rehabilitacji pacjenta
potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta
do określonego postępowania
fizjoterapeutycznego
potrafi zinterpretować wyniki
badania podmiotowego i
przedmiotowego
potrafi dobrać oraz wykorzystać
wybrane technik i metody
fizjoterapeutyczne w poszczególnych
chorobach w zależności
od stanu zdrowia chorego
potrafi dostosować ćwiczenia do
określonych schorzeń i grup
wiekowych
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02
OM1_W03
OM1_U08
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U10
OM1_U11
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
4
1
100
Ćwiczenia
12
12
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1- Choroby wieku podeszłego – dr n. med. Sylwia Skorupska
W2- Postępowanie fizjoterapeutyczne z pacjentem geriatrycznym uwzględniające najczęstsze
choroby wieku podeszłego – dr n. med. Tomasz Chomiuk
ĆW- tematyka:
 Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji
programu rehabilitacji.
 Podstawy programowania procesu rehabilitacji, kontrolowania jego przebiegu i
dostosowania postępowania
fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji osób starszych z różnymi
dysfunkcjami.
 Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania
klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby.
 Zasady programowania rehabilitacji. Rodzaj, stopień ciężkości i okres schorzenia. Stan
aktualny schorzenia i prognoza co do wyleczenia i przewidywanego rodzaju
niepełnosprawności jako baza wyjściowa dla
tworzenia programu rehabilitacji.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
W, Ćw.
Treści
kształcenia
Zakres
materiału
obejmuje
tematykę
wykładów,
oraz wiedzę
przekazywan
ą w trakcie
ćwiczeń
praktycznyc
h
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kolokwium
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
obecności,
minimum
60% pytań
na
kolokwium
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
OM1_W03
OM1_U08
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U10
OM1_U11
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
60% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad
dostateczny, 70% prawidłowych odpowiedzi na
kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry,
90% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób bardzo dobry,
100% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
33. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Rosławski A.: Wybrane zagadnienia z geriatrii, AWF Wrocław, Wrocław 2001.
2. Wieczorkowska – Tobis K., Kostka T., Borowicz A. M.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL,
Warszawa 2011.
3. Cytowicz - Karpiłowska W., Kazimierska B., Cytowicz A.: Postępowanie usprawniające
w geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania. ALMAMER, Warszawa 2009.
4. Kwolek A.: Rehabilitacja Medyczna T om 1 i Tom 2. Wyd. Medyczne Urban &Partner,
Wrocław 2003.
5. Woźniewski M., Kołodziej J. Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006.
6. Oponowicz A, Koczkodan R., Ronikier A.: Diagnostyka funkcjonalna człowieka.
Przewodnik do ćwiczeń z
fizjoterapii. Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2010.
7. Ronikier A.: Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.
Podręcznik dla lekarzy i
studentów, Wyd. Via-Medica, Gdansk 2007
2. Abrams,Beers,Berkow: MSD Podręcznik Geriatrii, Wyd. Medyczne Urban &Partner,
Wrocław 2001
3. Jabłoński L.: Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii, Wyd. „Czelej”,
Lublin 2000
4. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne 2011. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
Czasopisma:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Liczba punktów
ECTS
Wykład
4
0,2
Ćwiczenia
12
0,4
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
5
0,2
2
0,1
3
0,1
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Inne prace
itp.
Razem
26
1
24. Podstawy fizjoterapii klinicznej w PSYCHIATRII
Opis przedmiotu (sylabus)
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
Podstawy fizjoterapii klinicznej w PSYCHIATRII
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego)
przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
tel/fax.: (+48 22) 758 14 41
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. ndzw. WUM
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Prowadzący przedmiot
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
[email protected]
Mgr Alina Próchnicka
[email protected]
Kamil Chorążka
Joanna Grzesiewska
Bartosz Łoza
Iwona Patejuk-Mazurek
Maja Polikowska
Małgorzata Socha
Rafał Wójcik
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Praktyka
zawodowa
Praca
własna
studenta
Stacjonarne/
niestacjonarne
II
IV (letni)
Liczba godzin:
4
-
12
-
15
(d. wieczorowe)
Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z charakterystyką i przebiegiem zaburzeń psychicznych (chorobami,
upośledzeniami, zakłóceniami); zapoznanie z podstawowymi objawami składającymi się na zespoły kliniczne,
które mają wpływ na funkcjonowanie pacjenta. Nauczenie umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami,
zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi postępowanie z pacjentem psychiatrycznym.
Metody dydaktyczne:
podające (informacje na powyżej wymienione tematy w trakcie wykładów);
praktyczne (nawiązywanie kontaktu z pacjentami i zbieranie wywiadu, ocena współistnienia zaburzeń
bólowych i ruchu z zaburzeniami i chorobami psychicznymi);
problemowe (analiza przypadków pacjentów kwalifikowanych do terapii lub hospitalizowanych z powodu
objawów wskazujących na możliwość istnienia zaburzeń psychicznych)
programowane (filmy dydaktyczne o depresji, schizofrenii)
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykłady:
1. Objawy chorób i zaburzeń psychicznych.
2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
3. Rehabilitacja osób chorych psychicznie.
Ćwiczenia:
1.
2.
3.
4.
Zdrowie, choroby somatyczne a choroby psychiczne.
Rozpoznawanie objawów chorób psychicznych i wynikających z tego zaburzeń funkcjonowania.
Szczegółowe aspekty rehabilitacji osób chorych psychicznie.
Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego, różne aspekty komunikacji interpersonalnej.
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
1. Wiedza: nabycie wiedzy o występowaniu i obrazie chorób psychicznych, ich wpływu na
funkcjonowanie, regulacji prawnych w psychiatrii.
2. Umiejętności: nabycie umiejętności nawiązania kontaktu terapeutycznego i pracy z pacjentem chorym
psychicznie, rozpoznawania objawów różnych chorób psychicznych, nabycie kompetencji do
kompleksowego działania w ramach zespołu terapeutycznego.
3. Postawa: świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej. Poszanowanie praw pacjenta psychiatrycznego. Współdziałanie jako członek
zespołu terapeutycznego.
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Ocenianie formujące: analiza materiałów/problemu podczas ćwiczeń (90%)
Ocenianie podsumowujące: egzamin pisemny – test wiadomości jednokrotnego wyboru (10%)
Literatura podstawowa:
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria. Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III,
2002-2004.
Florkowski A. (red.). Fizjoterapia w psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2012.
Duda J.Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. LexisNexis, Warszawa, 2009.
Literatura uzupełniająca:
Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu (usprawnienie pacjentów na
zajęciach grupowych). Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawa 2009.
Strong J. (red.): Ból: podręcznik dla terapeutów, DB Publishing, Warszawa 2008.
Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
Klimkowski M, Herzyk A. Neuropsychologia. UMCS, Lublin, 1994.
25. Podstawy fizjoterapii klinicznej w INTENSYWNEJ TERAPII
KIERUNEK:
FIZJOTERAPIA
RODZAJ STUDIÓW:
PRZEDMIOT:
TYP PRZEDMIOTU:
JĘZYK WYKŁADOWY:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
studia pierwszego stopnia
PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W INTENSYWNEJ TERAPII
przedmiot kierunkowy
polski
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
I Wydziału Lekarskiego WUM
Ul. Lindleya 4. 02-005 Warszawa
e-mail [email protected]
tel.: (+4822) 502 17 21
dr hab. Tomasz Łazowski
dr Dariusz Kosson
ADRES:
KIEROWNIK JEDNOSTKI:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA
DYDAKTYKĘ:
PROWADZĄCY PRZEDMIOT:
TRYB
STUDIÓW
ROK
SEMESTR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RODZAJ
ZAJĘĆ
dr hab. Tomasz Łazowski
dr Dariusz Kosson
dr Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
mgr Paulina Aleksandrowska
mgr Michał Zabłocki
Mariusz Łupiński
WYKŁADY
SEMINARIA
ĆWICZENIA
Liczba
Stacjonarne/
II
II letni
4
12
godzin:
niestacjonarne
(wieczorowe)
LICZBA PUNKTÓW ECTS
1
Zaliczenie
FORMA ZALICZENIA
Wymagania wstępne
Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu:
Podstaw Fizjoterapii
 Funkcji zawodowych fizjoterapeuty:
 Pośrednich
 Bezpośrednich
Podstaw psychologii, socjologii, pedagogiki
 Stylów i modeli komunikacji interpersonalnej
 Komunikacji w zespole fizjoterapeuta, lekarz, pielęgniarka
 Komunikacji z pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii:
• Pacjentem oddychającym przy pomocy rurki intubacyjnej, tracheostomijnej
• Pacjentem z utrudnionym kontaktem słowno- logicznym
• Pacjentem nieprzytomnym
• Pacjentem w stanie terminalnym
 Komunikacji z rodziną pacjenta
Podstaw etyki i filozofii
 Odrębności kulturowe
PRAKTYKA
ZAWODOWA
-
PRACA
WŁASNA
STUDENTA
10
 Odrębności religijne
 Odrębności wieku dorastania
 Odrębności wieku podeszłego
Wymagania dodatkowe
Znajomość podstawowej terminologii medycznej związanej z Oddziałem Intensywnej Terapii
 Podstawowe jednostki chorobowe w Oddziale Intensywnej Terapii
 Nazwy zabiegów medycznych
 Nazwy sprzętu medycznego
Znajomość zasad postępowania w przypadku prowadzenia reżimu sanitarnego u pacjenta Oddziału Intensywnej Terapii
Umiejętność higienicznej dezynfekcji rąk
CELE PRZEDMIOTU
C1-Przygotowanie specjalistów w zakresie fizjoterapii klinicznej w intensywnej terapii
C2- Kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb fizjoterapeutycznych pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii C3C3 -Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów Oddziału Intensywnej
Terapii
C4-Zapoznanie z zasadami pracy fizjoterapeuty w Oddziale Intensywnej Terapii umożliwiające czynny udział w pracy
zespołu Intensywnej Terapii
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DLA
PRZEDMIOTU
EFEKT KSZTAŁCENIA WIEDZY
Posługuje się mianownictwem anatomicznym Określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz czynnościowym Wyjaśnia
czynności fizjologiczne układów i narządów człowieka Rozumie fizyczne podstawy procesów życiowych zachodzących w organizmie
człowieka oraz wskazuje metody fizyczne stosowane w medycynie Rozumie wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej; tłumaczy
metody badań diagnostycznych oraz wyjaśnia zasady udziału pacjenta w badaniuIdentyfikuje i różnicuje etiologię zakażeń wirusami,
bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami oraz wyjaśnia epidemiologię tych infekcji, z uwzględnieniem uwarunkowań
środowiskowych oraz geograficznego zasięgu ich występowania Definiuje podstawowe pojęcia z patologii ogólnej z zakresu zaburzeń w
krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów Wykazuje znajomość podstawowych pojęć dotyczących wiedzy
psychologicznej w zakresie zachowania i rozwoju człowieka, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania
Charakteryzuje istotę, strukturę zjawisk zachodzących w procesie przekazywania i wymiany informacji Definiuje modele i style
komunikacji interpersonalnej Omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem sytuacji choroby,
cierpienia i niepełnosprawności Przedstawia techniki redukowania lęku i sposobach relaksacji, oraz mechanizmów powstawania, działania
i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego Prezentuje wiedzę na temat relacji człowiek – środowisko społeczne Analizuje rolę
społeczno – zawodową fizjoterapeuty Omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych i ich znaczenie w zdrowiu i
chorobie oraz objaśnia chorobę jako zjawisko społeczne Analizuje społeczne skutki choroby i niepełnosprawności, dyskutuje o
problemach jakości życia tych osób; daje przykłady możliwości udzielania pomocy i wsparcia społecznego Objaśnia podstawowe pojęcia i
zagadnienia z pedagogiki jako nauki stosowanej i procesie wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia,
hospitalizacji, umierania) Różnicuje pojęcia podstawowe dotyczące zdrowia i choroby Określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące
w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy Charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób Omawia Kartę Praw Pacjenta, Kartę
Praw Człowieka i Kartę Praw Dziecka Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno – etycznych przydatnych w pielęgniarstwie
(psychologiczno – personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna T. Kotarbińskiego)
Wykazuje wiedzę z zakresu etyki normatywnej w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy
fizjoterapeuty Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy fizjoterapeuty
Rozumie treść aktualnego kodeksu etyki zawodowej i zasad etycznych Opisuje etapy planowania pracy własnej i ich znaczenie w rozwoju
zawodowym Charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki fizjoterapeuty i rodzaje dokumentacji obowiązujących na stanowisku
pracy Charakteryzuje warunki pracy fizjoterapeuty i zakres zadań zawodowych Omawia badanie podmiotowe ogólne i szczegółowe,
zasady jego prowadzenia i dokumentowania Charakteryzuje techniki badania fizykalnego, opisuje sposób kompleksowego badania
fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki fizjoterapeutycznej Określa znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w
formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania i fizjoterapii Definiuje zakażenia szpitalne z uwzględnieniem
źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych Wyjaśnia
sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w tym mikroflory środowiska szpitalnego Rozróżnia
sposoby i środki komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu i mowy Objaśnia zasady komunikacji z pacjentem niesłyszącym
Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych u pacjentów w różnym stanie zdrowia i wieku Wyjaśnia patofizjologię, objawy
kliniczne oraz powikłania schorzeń: układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, układu oddechowego, układu pokarmowego (żołądka,
jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno – stawowego, mięśni,
układu nerwowego, dokrewnego oraz krwi Objaśnia zasady oceny stanu zdrowia chorego w zależności od wieku; przedstawia
diagnostyczne znaczenie wywiadu, obserwacji, pomiaru i zasady analizy dokumentacji medycznej w pracy fizjoterapeuty Relacjonuje
zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia Różnicuje reakcję chorego na chorobę/hospitalizację z
uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia Definiuje i relacjonuje rolę pielęgniarki i fizjoterapeuty w rehabilitacji dzieci Określa zadania
fizjoterapeuty w profilaktyce urazów i wypadków u dzieci oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy Objaśnia patofizjologię zaburzeń
występujących w przebiegu chorób, urazów układu nerwowego i grożących powikłań Przedstawia metody gromadzenia informacji o
chorym neurologicznie z różnych źródeł Objaśnia następstwa długotrwałego unieruchomienia Wymienia objawy, charakteryzuje przebieg
i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych Wyjaśnia podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej
(ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia) Wyjaśnia formy rehabilitacji zawodowej Określa zasady organizacji opieki
anestezjologicznej i intensywnej opieki medycznej w systemie ochrony zdrowia Wyjaśnia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie
anestezjologicznym i zagrożeniu życia Definiuje zasady profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii Wymienia objawy
zagrożenia życia u pacjenta z uwzględnieniem swoistości wieku Rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów
metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi Objaśnia standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących
życie Wyjaśnia zasady pierwszej pomocy przedmedycznej Objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS i ALS
Relacjonuje metody gromadzenia informacji o chorym z chorobą nieuleczalną z różnych źródeł, omawia planowanie działań
rehabilitacyjnych Wyjaśnia zasady opieki nad chorym nieuleczalnie oraz wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość życia chorego
Charakteryzuje zasady opieki nad chorym i jego rodziną w czasie umierania oraz opieki nad osieroconą rodziną
EFEKT KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI
Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego Wykazuje
różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka Konstruuje wzór wykorzystania podstaw wiedzy
anatomicznej w badaniu przedmiotowym Potrafi powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi
choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych Klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów
chorobotwórczych i tych obecnych we florze fizjologicznej Dostrzega i łączy zależności pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha
patogenetycznego a występowaniem charakterystycznych objawów chorobowych Formułuje analizę psychologicznych aspektów
funkcjonowania człowieka w różnych okresach rozwojowych Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone
i patologiczne Analizuje postawy Wykazuje umiejętności oceny funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt,
frustracja), proces kształtowania i zmiany postaw Ocenia wpływ choroby, hospitalizacji i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny,
psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka Prognozuje wpływ choroby i hospitalizacji na stan psychiczny człowieka oraz
zależności somatopsychiczne Projektuje i realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej
Wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i para werbalnej w opiece zdrowotnej Słucha aktywnie Formułuje warunki
prawidłowej komunikacji fizjoterapeuta – pacjent, fizjoterapeuta – personel medyczny Kontroluje błędy i bariery w procesie
komunikowania Stosuje techniki zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego Rozpoznaje problemy będące skutkiem choroby i
niepełnosprawności w rodzinie i społeczności lokalnej oraz śmierci. Organizuje wsparcie Respektuje odrębności kulturowe i religijne
Kształtuje zachowania prozdrowotne u chorego, niepełnosprawnego, przygotowuje podopiecznego do aktywnej troski o własne zdrowie i
samoopieki w chorobie i niepełnosprawności, edukuje rodzinę i bliskich chorego do współdziałania w procesie leczenia, pielęgnowania i
opieki oraz usprawniania Kontroluje czynniki obciążające w pracy fizjoterapeuty oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i
wypadków przy pracy Różnicuje zakres uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji
podmiotu opieki Stosuje zasady moralne w realizacji roli zawodowej Dba o rozwój moralny i kształtowanie sumienia Zachowuje godność
osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i jego rodziną Rozwiązuje dylematy moralne w praktyce zawodowej Gromadzi informacje o
chorym stosując badanie podmiotowe i przedmiotowe, metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale),
analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i
sformułowania diagnozy pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej Ustala cele i plan rehabilitacji nad człowiekiem chorym/niepełnosprawnym
Planuje i realizuje opiekę rehabilitacyjną analizując ją wspólnie z chorym/niepełnosprawnym i jego rodziną Przeprowadza badanie
podmiotowe pacjenta, analizuje, interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy fizjoterapeutycznej i jej dokumentowania Wykorzystuje techniki
badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej w tym układu sercowo-naczyniowego,
układu oddechowego, jamy brzusznej, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego u osób w
różnych wieku i stanie zdrowia Dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta
Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia i skuteczności działań fizjoterapeutycznych Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie
Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycji Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy
Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne Stosuje bezpiecznie środki
dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne Nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą Realizuje działania mające na celu
efektywne zapobieganie odleżynom z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego Posługuje się sprzętem pomocniczym w usprawnieniu
pacjenta długotrwale unieruchomionego Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z
wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjnorehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowotnego i działa rutynowo wykonując czynności
ratujące życie Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych Efektywnie zapobiega
zakażeniom szpitalnym, stosując się do standardów i procedur w tym zakresie Obejmuje opieką dziecko przewlekle chorego i
niepełnosprawne; Bierze udział w terapii i rehabilitacji Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego
EFEKT KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodowa i kształtuje
umiejętność dążąc do profesjonalizmu Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece Wykazuje
odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych Przestrzega praw pacjenta Rzetelnie i
dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe Zachowuje tajemnicę zawodową Współdziała we zespole
interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem kodeksu etyki zawodowej Prezentuje
otwartość na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta Wykorzystuje empatie w relacji z pacjentem i jego rodzina oparz
współpracownikami
TREŚCI PROGRAMOWE
Fizjoterapia a oddział Intensywnej Terapii
Autonomiczny układ nerwowy
Problemy pacjentów hospitalizowanych w OIT
Fizjoterapia w OIT- ćwiczenia praktyczne
Badanie pacjenta
Fizjoterapia w OIT plany, cele, założenia
KSZTAŁCENIE BEZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (10 GODZIN)
Działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń zdrowia występujących w praktyce fizjoterapeuty
PLANOWANE FORMY/ DZIAŁANIA/ METODY DYDAKTYCZNE
WYKŁAD INFORMACYJNY
POGADANKA, ANALIZA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH, BURZA MÓZGÓW
POKAZ CZYNNOŚCI, POKAZ Z OBJAŚNIENIEM, INSTRUKTAŻ,
DZIAŁ PACJENTA W ZAJĘCIACH ĆWICZENIOWYCH
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 Komputer
 Rzutnik multimedialny
 Prezentacje tematyczne
 Opisy sytuacji dydaktycznych
 Łóżko rehabilitacyjne
 Drobny sprzęt rehabilitacyjny
Metody i kryteria oceniania
 Obserwacja uczestnicząca ( arkusz oceny poszczególnych czynności/procedur)
Zalecana lista lektur:
 Anestezjologia i intensywna opieka, red. L. Wołowicka i D. Dyk, PZWL 2008
 Anestezjologia, red. A. Kler, URBAN&PARTNER, 2010
 Zarys anestezjologii i intensywnej terapii, red. E. Mayzner- Zawadzka i M. Rawicz, Akademia Medyczna w
Warszawie 2003
 Anestezjologia dla pielęgniarek, red. T. Szreter, P. Witt, PTPAiIO, Otwock 2012
 SapolskyDlaczego zebry nie mają wrzodów, Robert M, PWN 2010
 Atlas neuroanatomii Nettera, Felten Józefowicz, URBAN&PARTNER, 2007
 Manipulacje Czaszkowe, Leon Chaitow, DB Publishing, Warszawa 2010
 Neurologia praktyczna, Wydawnictwo Czekaj
 Diagnostyka topograficzna w neurologii, P. Duus, PZWL 1989
 Zakażenia szpitalne, Wojkowska-Mach J., Smoliński P. PZWL 2008
 Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, Kwiatkowska A., Krajeńska- Kułak E., Panek W. Czekaj,
Lublin 2003
 Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych, Ciechaniewicz W., PZWL Warszawa 2008
 Wybrane elementy socjologii, Majchrowska A., Czekaj, Lublin 2000
 Etyka w praktyce pielęgniarskiej Zasady podejmowania decyzji, Fry Ss. T., Wydawnictwo OVO, Warszawa 1997
 Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, Uramowska- Zyto B., PAN, Warszawa 1992
 Etyka w pracy pielęgniarki, Wrońska I., Mariańska J., Czekaj, Lublin 2002Badanie fizykalne w praktyce
pielęgniarek i położnych, Krajeńska- Kułak E., Szczepański M., Czekaj, Lublin 2008
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie standardów postępowania
oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w
zakładach opieki zdrowotnej. (Dz.U. z dnia 24 marca 1998r.)
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną
samodzielnie, bez zlecenia
 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009)
POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH
Moduł:
Gymstick – ćwiczenia fizyczne dla osób pełnoi niepełnosprawnych
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego WUM
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Telefony: (022) 5720920
e-mail: [email protected]/
http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Fizjoterapia, studia I stopnia
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
II rok
profil praktyczny,
studia stacjonarne
semestr III
obowiązkowy/ kierunkowy
Mgr Andrzej Ochal
Dr n. o k.f. Jakub Adamczyk
Dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski
Mgr Anna Obszyńska-Litwiniec
Mgr Joanna Kupryjaniuk
Mgr Dorota Saganowska
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
nie
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do Mgr Andrzej Ochal
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
 Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego
zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów
Przygotowanie studentów do organizacji zajęć, doboru treści i prowadzenia zajęć ruchowych z osobami w różnych
grupach wiekowych. Nauczanie studentów różnych form aktywności ruchowej.
Poprawa bądź utrzymywanie sprawności fizycznej studentów.
Wiedza: Student zna terminologie gimnastyczną. Potrafi określić cele i zadania konkretnych części zajęć ruchowych.
Zna teoretyczne podstawy techniki wykonywania konkretnych zadań ruchowych.
Umiejętności: Potrafi pokazać prawidłową technikę wykonywania konkretnych zadań ruchowych.
Kompetencje: Na podstawie posiadanej wiedzy, umiejętności potrafi przeprowadzić grupowe zajęcia z konkretnych
ćwiczeń ruchowych.
 Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie
jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów
realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)
Dobra ogólna sprawność fizyczna.

Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu
zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu
powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych
efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
(kod przedmiotu)
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
_W01(numer efektu
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
oraz jego kategoria
kierunku studiów lub określeniu efektów
W-wiedza, Ukształcenia)
umiejętności, K kompetencje)
K_W13
OM1_W02
 posiada
wiedzę
dotyczącą
K_W46
OM1_W07
podstawowych
zasad
motoryczności
K_W54
OM1_W10
człowieka oraz warunków i sposobów jej
rozwijania,
 posiada wiedzę na temat podstawowych
zasad metodyki i systematyki ćwiczeń
ogólnego usprawniania pacjentów,
 posiada wiedzę na temat podstawowych
zasad kształtowania sprawności i wydolności
fizycznej pacjentów,
 posiada wiedzę na temat kształtowania
równowagi ciała, zdolności koordynacyjnych
i czynności manualnych,
 zna pojęcie kultury fizycznej, jej krótką
genezę oraz lecznicze
formy,a także
podstawowe różnice między wychowaniem
fizycznym, sportem, rekreacją ruchową i
fizjoterapią,
K_U05
11.
potrafi wykorzystać różne formy
OM1_U01
K_U06
aktywności w nauczaniu ruchów oraz
OM1_U08
K_U08
planowaniu i kontrolowaniu procesu
OM1_U11
K_U53
opanowywania umiejętności ruchowych,
K_U60
12.
potrafi opracować i przeprowadzić
K_U61
osnowy
zajęć
profilaktycznych,
K_U62
korekcyjnych, wyrównawczych, leczniczych,
K_U63
rekreacyjnych i sportowych,
13.
potrafi
przeprowadzić
test
sprawności fizycznej oraz dostosować test do
danej grupy wiekowej lub dysfunkcyjnej,
14.
potrafi analizować wyniki testów
sprawności fizycznej,
15.
posiada umiejętność twórczego
rozwijania form działania np. wprowadza
nowe ćwiczenia i sposoby aktywności
ruchowej,
16.
potrafi dostosować ćwiczenia do
określonych schorzeń i grup wiekowych,
17.
potrafi prowadzić proces nauczania
i uczenia się ruchów z uwzględnieniem
aspektów
rozwojowych
i
metodyki
nauczania ruchu,
18.
potrafi
dobrać
poszczególne
ćwiczenia, gry i zabawy oraz metodycznie
ich uczyć, stopniując natężenie wysiłku
fizycznego
dla
osób
z
różnymi
możliwościami funkcjonalnymi
K_K23
OM1_K09

uczestniczy w różnych formach
K_K25
działań z zakresu aktywności fizycznej i
promocji zdrowia,

potrafi określić poziom sprawności
niezbędny do wykonywania zawodu
fizjoterapeuty.
Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np. wykład,
ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z określeniem liczebności grup
studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Wykład- audytoryjny dla całego roku
Seminarium- w grupach 15 osobowych)
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Ćwiczenia
10
8
12
Tematy zajęć i treści kształcenia
Gymstick – ćwiczenia fizyczne dla osób pełno- i niepełnosprawnych
1.
Ćwiczenia z przyborem Gymstick.

2.
Ćwiczenia indywidualne kształtujące siłę dynamiczną.

3.
zasady wykonywania ćwiczeń z przyborem gymstick w parach.
Ćwiczenia stacyjne i obwodowe.

5.
zasady wykonywania ćwiczeń z różnymi przyborami.
Ćwiczenia w parach z przyborem Gymstick.

4.
zasady wykonywania ćwiczeń z przyborem gymstick
konstruowanie obwodów stacyjnych z różnymi przyborami.
Układanie zestawów ćwiczeń.

konstruowanie zestawów ćwiczeń i całych zajęć ruchowych z różnymi przyborami.
Prowadzący zajęcia: (w zależności od grupy ćwiczeniowej)
Mgr Andrzej Ochal
Dr n. o k.f. Jakub Adamczyk
Dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski
Mgr Anna Obszyńska-Litwiniec
Mgr Joanna Kupryjaniuk
Mgr Dorota Saganowska
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia
przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji
powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.
Przykład
Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student,
który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia
umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu
ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)
W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych
zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia
Symbol
K_W13
K_W46
K_W54
K_U05
K_U06
K_U08
K_U53
K_U60
K_U61
K_U62
K_U63
K_K23
K_K25
Formy
prowad
zonych
zajęć
Ć
Treści kształcenia
Sposoby
weryfikacji efektu
kształcenia
- zasady wykonywania ćwiczeń z
przyborem gymstick
- zasady wykonywania ćwiczeń z
różnymi przyborami.
- zasady wykonywania ćwiczeń z
przyborem gymstick w parach.
konstruowanie
stacyjnych
z
przyborami.
obwodów
różnymi
konstruowanie
zestawów
ćwiczeń
i
całych
zajęć
ruchowych
z
różnymi
przyborami.

ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
Scenariusz lekcji
Schematy
wykonywanych
ćwiczeń,
Dobór ćwiczeń
podczas
samodzielnych
prowadzeń zajęć,
Opisy ćwiczeń,
Kryterium
zaliczenia
1 zaliczenie
podczas
samodzielnych
prowadzeń
zajęć:
1 scenariusz
lekcji,
1 schemat
wykonywanyc
h ćwiczeń,
dobór ćwiczeń
podczas
samodzielnych
prowadzeń
zajęć,
słowne opisy
ćwiczeń,
Aktywne
uczestnictwo
we wszystkich
zajęciach
Kryteria
Programowy
efekt
kształcenia
(z rozwijanej
listy)
OM1_W02
OM1_W07
OM1_W07
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U08
OM1_U11
OM1_U11
OM1_U11
OM1_U11
OM1_K09
OM1_K09
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(Scenariusz lekcji,
Schematy wykonywanych ćwiczeń,
Dobór ćwiczeń podczas samodzielnych prowadzeń zajęć,
Opisy ćwiczeń).
Pełna 100% obecność na zajęciach lub
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku
nauczania z przedmiotu Kształcenie umiejętności
ruchowych według zaleceń prowadzącego.
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
(poniżej 60%):
 Brak aktywności na zajęciach (ćw.)
 Nieznajomość terminów, pojęć, definicji, zasad
itd.
 Brak umiejętności wykonywania czynności
związanych z metodą i techniką ćwiczeń
fizycznych
 Częsta nieobecność na ćwiczeniach
 Brak odrobionych zajęć
 Brak samodzielnych prowadzeń ćwiczeń
fizycznych
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 60-68%
 Sporadyczna aktywność na zajęciach
 Dostateczna umiejętność posługiwania się
terminologią gimnastyczną

3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)

Dostateczne umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą i techniką
ćwiczeń fizycznych
 Dostateczne zaliczenie podczas samodzielnych
prowadzeń ćwiczeń fizycznych
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76%
 Rzadka aktywność na zajęciach
 Niepełna umiejętność posługiwania się
terminologią gimnastyczną
 Dość dobre umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą i techniką
ćwiczeń fizycznych
 Dość dobre zaliczenie podczas samodzielnych
prowadzeń ćwiczeń fizycznych
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84%
 Częsta aktywność na zajęciach
 Poprawna umiejętność posługiwania się
terminologią gimnastyczną
 Dobre umiejętności wykonywania czynności
związanych z metodą i techniką ćwiczeń
fizycznych
 Dobre zaliczenie podczas samodzielnych
prowadzeń ćwiczeń fizycznych
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92%
 Bardzo częsta aktywność na zajęciach
 Prawidłowa umiejętność posługiwania się
terminologią gimnastyczną
 Ponad dobre umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą i techniką
ćwiczeń fizycznych
 Ponad dobre zaliczenie podczas samodzielnych
prowadzeń ćwiczeń fizycznych
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100%
 Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na
ćwiczeniach.
 Pełna umiejętność posługiwania się terminologią
gimnastyczną
 Bardzo dobre umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą i techniką
ćwiczeń fizycznych
 Bardzo dobre zaliczenie podczas samodzielnych
prowadzeń ćwiczeń fizycznych
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Sozański H. (red.). Podstawy teorii treningu sportowego. AWF Warszawa 1999
2. Mazurek L. Gimnastyka podstawowa. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1980.
Literatura uzupełniająca:
1. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. WS i P, Warszawa 1998.
2. Bahrynowska-Fic J. Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki. PZWL, Warszawa 1999r,
3. Kasperska K.., Smolis Bąk E., Białoszewski D. Metodyka nauczania ruchu. Skrypt dla studentów kierunku
Fizjoterapia. WUM, Warszawa 2008
4. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa 2003
5. Pilicz S. Pomiar ogólnej sprawności fizycznej. AWF Warszawa 1997
6. Jezierski R., Rybicka A. Gimnastyka , teoria i metodyka. AWF Wrocław 2002
7. Kasperska K.., Białoszewski D., Smolis –Bąk E., Ćwiczenia z przyborem GYMSTICK w Rehabilitacji.
Przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Fizjoterapia, z atlasem ćwiczeń. WUM, Warszawa 2010.

Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując
ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)

Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez
Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
Forma aktywności
10
Liczba godzin
(punkty ECTS wyliczają się
automatycznie na
podstawie wpisanej ilości
godzin)
Liczba punktów ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
3
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
3
Czytanie wskazanej literatury
3
Przygotowanie do zaliczeń
3
Pisanie schematów ćwiczeń, scenariuszy zajęć itp.
3
Razem
25

1,0
Inne informacje
Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:





zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z Kształcenia Umiejętności Ruchowych (KUR)
zapoznania się z sylabusem z zajęć KUR,
zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,
zapoznać się z tematami zaliczeń tematycznych i zaliczenia końcowego,
zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi podczas prowadzenia zajęć ruchowych w Pracowniach
Ćwiczeń ruchowych.
Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.
Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:




punktualnego zgłaszania się na zajęcia do Pracowni Ćwiczeń Ruchowych
posiadania identyfikatora,
posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach lub/i wskazanych na
kolejnych zajęciach,
poszanowania sprzętu w sali sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy
poinformować osobę prowadzącą zajęcia).
Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:

usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie

odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego
zagadnienia, oraz odrobić w miarę możliwości z inną grupą ćwiczeniową,
zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych
zajęć, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i
dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.
Student/-ka ma prawo do:

nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie
rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w
tematyce zajęć Kształcenia Umiejętności Ruchowych.
Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:





egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
wymaganych na danych zajęciach z zajęć KUR,
niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń,
przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie zajęć KUR,
wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,
respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie zajęć KUR.
Osoba prowadząca zajęcia Ćwiczenia w układzie ruchu ma prawo do:

niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy oraz odpowiedniego stroju, do
odbywania zajęć w sali ćwiczeń.
Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:




zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie z zajęć KUR ,
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z zajęć KUR - według zaleceń
prowadzącego,
indeks i karta egzaminacyjna,
identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
Dodatkowo:
Zaliczenie odbywa się na podstawie całościowej, systematycznej pracy w semestrze, w którym trwają zajęcia,
według kolejności i tematyki zaproponowanej przez Studentów i prowadzącego zajęcia, które ustalone są podczas
pierwszych zajęć.
Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:


aktywność Studenta/-ki podczas KUR i analiza wskazanej literatury,
zaliczenie obejmuje:
o Zaliczenie podczas samodzielnych prowadzeń zajęć:
o Scenariusz lekcji,
o Schematy wykonywanych ćwiczeń,
o Dobór ćwiczeń podczas samodzielnych prowadzeń zajęć,
o Opisy ćwiczeń,
o Rejestracja wyników w testach sprawności,
o Zaliczone testy sprawności fizycznej.
Koło naukowe: Sekcja Nauk Kultury Fizycznej Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii
Opiekun koła : Dr n.o zdr. Anna Słupik
Opiekun sekcji: Dr n.o k.f. Dariusz Boguszewski
Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

Sumaryczne wskaźniki ilościowe
1,0
26. JĘZYK OBCY
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
JĘZYK OBCY W FIZJOTERAPII
(do wyboru jęz. angielski, francuski, niemiecki lub
rosyjski)
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Adres Ul. Księcia Trojdena 2a , 02-109 Warszawa
Telefon … (+48 22) 57 20 863
Fax: (+48 22) 57 20 863
e-mail: [email protected]
strona: www.sjo.wum.edu.pl
Kierownik jednostki/jednostek:
dr Maciej Ganczar
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
II
3i4
Podstawowy
j. angielski – mgr Marzena Czubak
mgr Iwona Okulicz
j. niemiecki- mgr Mariola Strzelak
j. rosyjski- mgr Iwona Wołoszczenko
j. francuski- mgr Barbara Tryuk-Czapska
Tak
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
mgr Marzena Czubak
Cel kształcenia
Cele przedmiotu:
Opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy.
Posługiwanie się językiem obcym w zakresie fizjoterapii, z rozróżnieniem języka tekstów
specjalistycznych oraz języka komunikacji w środowisku zawodowym i języka komunikacji z
pacjentem.
Wymagania wstępne
Zaliczenie lektoratu wybranego języka obcego na I roku studiów (60 h)
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W07
K_W14
K_W17
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (
W wybranym języku obcym student OM1_W01
posługuje
się
nazewnictwem
anatomicznym i określa budowę ciała
ludzkiego.
W wybranym języku obcym student OM1_W02
określa
czynności
fizjologiczne
układów i narządów człowieka ze
szczególnym uwzględnieniem układu
krążenia, oddechowego i nerwowego.
W wybranym języku obcym
OM1_W03
posługuje się nazwami objawów
przedmiotowych i podmiotowych z
rozróżnieniem terminów
specjalistycznych i stosowanych w
komunikacji z pacjentem, ze
szczególnym uwzględnieniem
schorzeń układu krążenia,
oddechowego i nerwowego.
Nazwa
K_W42
W wybranym języku obcym student
posługuje się nazwami ćwiczeń
leczniczych.
K_U73
Student
nabył
umiejętność OM1_U14
korzystania z piśmiennictwa w
wybranym języku obcym , krytycznej
analizy i wyciągania wniosków w
oparciu o dostępną literaturę.
OM1_W07
Student potrafi porozumieć się z OM1_U14
pacjentem w wybranym języku
obcym – zebrać wywiad, udzielić
instrukcji
podczas
ćwiczeń
leczniczych oraz porad dotyczących
postępowania w wybranych urazach i
jednostkach chorobowych.
W wybranym języku obcym student
OM1_U14
potrafi opracować i przedstawić
plakat/prezentację ekranową na
tematy związane z fizjoterapią i
edukacją zdrowotną.
K_U72
K_U74
Student potrafi korzystać z
piśmiennictwa w wybranym języku
obcym, krytycznej analizy i
wyciągania wniosków w oparciu o
dostępną literaturę.
Student potrafi nawiązać i utrzymać
pełen szacunku kontakt z pacjentem.
Student
posiada
świadomość
własnych ograniczeń w dziedzinie
znajomości języka obcego i potrzeby
stałego dokształcania się.
K_U73
K_K05
K_K01
K_K02
K_K03
OM1_U14
OM1_K03
OM1_K01
OM1_K02.
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Ćwiczenia
60 (30 +30)
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
1. Ból: opis charakteru, nasilenia i czasu trwania bólu. Przeprowadzenie wywiadu z
pacjentem dot. dolegliwości bólowych. Ocena bólu (kwestionariusz, skale, diagram).
Metody leczenia bólu
2. Układ sercowo-naczyniowy (budowa). Objawy przedmiotowe i podmiotowe częstych
zaburzeń kardiologicznych. Ocena wydolności pacjenta przed rozpoczęciem programu
ćwiczeń fizycznych. Ćwiczenia fizyczne podnoszące ogólną sprawność
3. Układ oddechowy (budowa). Oddychanie. Pomiary objętości płuc (powszechnie używane
skróty i ich definicje)
4. Objawy przedmiotowe i podmiotowe schorzeń układu oddechowego. Wywiad dot.
problemów z oddychaniem i kaszlu. Rozumienie opisu dolegliwości przez pacjenta
5. Rehabilitacja oddechowa (typy ćwiczeń i polecenia dla pacjenta oraz edukacja pacjenta)
m. in. w POChP i mukowiscydozie. Drenaż ułożeniowy
6. Fizjoterapia w neurologii. Budowa mózg. Terminologia zaburzeń świadomości. Porażenie
Bella (objawy i ćwiczenia dla pacjenta). Udar. Uszkodzenia rdzenia kręgowego
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia -
kształcenia
ćwiczenia
Ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
zgodny z
Uchwałą
Senatu
Kolokwium 1,
(obejmujące
materiał 3
-zaliczenie
semestru)
kolokwium na
+ prezentacja
minimum
ustna
60%
-wygłoszenie
prezentacji
-obecność na
Kolokwium 2
zajęciach
(obejmujące
materiał 4
semestru)
-zaliczenie
kolokwium na
minimum
Egzamin
60%
ustny
- obecność na
(obejmujący
zajęciach
wygłoszenie
prezentacji
uzyskanie
oraz
oceny
odpowiedź na
pozytywnej z
pytania na
obydwu
podstawie
części
materiału 4
egzaminu
semestrów)
kryteria
niespełnienie warunków zaliczenia
 ocena z kolokwium poniżej 60%
 brak zaliczenia z części ustnej
(referat/plakat/prezentacja
multimedialna)
 nieznajomość podstawowych terminów
wprowadzanych na zajęciach
 brak umiejętności komunikowania sie w
języku obcym
 brak aktywności na zajęciach
 częsta nieobecność na zajęciach
 częste nieprzygotowanie do zajęć
spełnienie kryteriów zaliczenia
 ocena z kolokwium 60%-74,99%
 zaliczenie części ustnej
(referat/plakat/prezentacja
multimedialna)
 niepełna znajomość terminów
wprowadzanych na zajęciach
 brak płynności w komunikowaniu sie w
języku obcym




3,5 (ddb)
4,0 (db)
odrobienie nieobecności na zajęciach
sporadyczna aktywność na zajęciach
częste nieprzygotowanie do zajęć
spełnienie kryteriów zaliczenia na 60%74,99%
spełnienie kryteriów zaliczenia
 ocena z kolokwium 75%-79,99%
 zaliczenie części ustnej
(referat/plakat/prezentacja
multimedialna)
 niepełna znajomość terminów
wprowadzanych na zajęciach
 dość płynne komunikowanie sie w
języku obcym
 regularna obecność na zajęciach
 odrobienie nieobecności na zajęciach
 rzadka aktywność na zajęciach
 sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć
spełnienie kryteriów zaliczenia
 ocena z kolokwium 80%-89,99%
 zaliczenie części ustnej
(referat/plakat/prezentacja
multimedialna) na ocenę co najmniej
dość dobrą
 znajomość terminów wprowadzanych
na zajęciach
 płynne komunikowanie sie w języku
obcym
 regularna obecność na zajęciach
 odrobienie nieobecności na zajęciach
 częsta aktywność na zajęciach
 sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć
4,5 (pdb)
Spełnienie kryteriów zaliczenia
 ocena z kolokwium 90%-94,99%
 zaliczenie części ustnej (referat/plakat)
na ocenę co najmniej dobrą
 znajomość terminów wprowadzanych
na zajęcich
 płynne komunikowanie sie w języku
obcym
 regularna obecność na zajęciach
 odrobienie ew. nieobecności na
zajęciach
 stała aktywność na zajęciach
 regularne przygotowanie do zajęć
5,0 (bdb)
spełnienie kryteriów zaliczenia
 ocena z kolokwium 95%-100%
 zaliczenie części ustnej (referat/plakat)
na ocenę co najmniej ponad dobrą
 doskonała znajomość terminów
wprowadzanych na zajęcich
 płynne i swobodne komunikowanie sie
w języku obcym
 regularna obecność na zajęciach
 odrobienie ew. nieobecności na
zajęciach
 stała aktywność na zajęciach
 regularne przygotowanie do zajęć
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Język angielski:
Ciecierska Joanna , English for Physiotherapy, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
2011
Język francuski:
Mourlhon-Dallies Florence , Tolas Jacqueline, Santé- médicine.com, Paris: CLE International
2004
Język niemiecki:
Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Medycyna. Język niemiecki, Hueber Polska 2007;
Firnhaber-Sensen Ulrike, Rodi Margarete: Deutsch im Krankenhaus neu, Berlin: Langenscheidt
2009
Język rosyjski:
Hajczuk Roman., Ruskij jazyk w medycynie, Warszawa: PZWL 2008
Kalkulacja punktów
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
Forma aktywności
60 (30+30)
2
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
15
Przygotowanie studenta do prowadzenia
zajęć
Czytanie wskazanej literatury
5
Liczba punktów
ECTS
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
10
Inne prace
itp.
Razem
30
1
27. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
34. Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Technologie informacyjne
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Adres ul. Banacha 1a, blok E, 2p, 02-097 Warszawa Telefony:
22 658 29 97, 22 599 10 71
Fax :22 658 29 97
e-mail: [email protected]
strona WWW: www.zimit.wum.edu.pl
prof. dr hab. Robert Rudowski
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
III
podstawowy
18.
19.
20.
21.
mgr inż. Bartosz Kaczyński
lek. Joanna Michalik
mgr Maciej Monkiewicz
mgr inż. Emanuel Tataj
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
mgr inż. Bartosz Kaczyński
35. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego
zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów
Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i podstaw biostatystyki
przydatnych w pracy fizjoterapeuty.
36. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze
zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku
przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie
kryteriów rekrutacyjnych)
brak wymagań
37. Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po
zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla
każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów.
Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu
o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol
(kod przedmiotu)
Odniesienie do efektu kierunkowego
_W01(numer
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
efektu oraz jego
Nazwa
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kategoria Wkierunku studiów lub określeniu efektów
wiedza, Ukształcenia)
umiejętności, K kompetencje)
K_W62
zna podstawowe zasady statystyki oraz
OM1_W09
posiada wiedzę na temat kształcenia
zawodowego
K_W69
definiuje główne pojęcia metodologii,
OM1_W11
jako nauki oraz wskazuje metodykę
postępowania badawczego
K_W70
zna zasady struktury pracy naukowej
OM1_W11
oraz kryteria doboru piśmiennictwa do
badań
K_W71
zna programy i testy statystyczne do
OM1_W11
opracowania wyników badań
K_U43
potrafi korzystać z podstaw statystyki na
OM1_U06
potrzeby pracy dyplomowej i prac
badawczych
K_U45
opanował obsługę komputera w zakresie
OM1_U06
edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych,
baz danych, analizy statystycznej oraz
pozyskiwania,
gromadzenia
i
przetwarzania danych
opracowuje bazę danych w oparciu o
OM1_U12
materiał badawczy
K_U67
dokonuje statystycznej analizy oraz
OM1_U12
zinterpretuje wyniki badań, korzysta z
podstaw statystyki na potrzeby pracy
dyplomowej i prac badawczych
K_U74
potrafi w wybranym języku obcym
OM1_U14
opracować
i
przedstawić
plakat/prezentację ekranową na tematy
związane z fizjoterapią i edukację
zdrowotną
Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np.
wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe,
ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z
określeniem liczebności grup studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Wykładaudytoryjny dla całego roku
Seminarium- w grupach 15 osobowych)
Minimalna liczba osób
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
w grupie
K_U66
Wykład
10
Seminarium
Ćwiczenia
100
20
20
10
Tematy zajęć i treści kształcenia (Program zajęć zawierający tematykę zajęć, najważniejsze treści
kształcenia oraz osoby prowadzące np.:
W1- Wykład 1-Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Komputery i sieci komputerowe. Sieć Internet i jej
usługi. Elektroniczna historia choroby (EHC). Systemy klasyfikacji i kodowania. -Wykładowca: prof. dr
hab. Robert Rudowski
W1- Wykład 2- Systemy diagnostyki obrazowej, standard DICOM. -Wykładowca: prof. dr hab. Robert
Rudowski
W1- Wykład 3-Systemy informatyczne dla różnych szczebli opieki zdrowotnej: gabinet, przychodnia,
szpital, standard HL7. -Wykładowca: prof. dr hab. Robert Rudowski
W1- Wykład 4- Telemedycyna/e-zdrowie. -Wykładowca: prof. dr hab. Robert Rudowski
W1- Wykład 5- Bazodanowe systemy informatyczne. -Wykładowca: prof. dr hab. Robert Rudowski
C1- Cwiczenie 1- Zasoby medyczno-bibliograficzne (bazy abstraktowe i pełnotekstowe) w Internecie.
C1- Cwiczenie 2- Obróbka obrazów przy użyciu programów graficznych i ich połączenie z systemami
medycznymi DICOM/PACS.
C1- Cwiczenie 3- Protokoły (algorytmy kliniczne). Przykłady symulacji kontaktu z wirtualnym pacjentem
(eViP, Web-SP).
C1- Cwiczenie 4- Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym i prowadzenia obliczeń statystycznych cz.1.
C1- Cwiczenie 5- Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym i prowadzenia obliczeń statystycznych cz.2.
C1- Cwiczenie 6- Podstawy tworzenia witryny WWW, zakładanie domeny, używanie CMS (np. własny
gabinet fizjoterapii).
C1- Cwiczenie 7- Podstawy formatowania i tworzenia prac naukowych.
C1- Cwiczenie 8- Przygotowanie plakatu na konferencję naukową (zawierającego elementy graficzne,
wykresy i tabele) cz.1.
C1- Cwiczenie 9- Przygotowanie plakatu na konferencję naukową (zawierającego elementy graficzne,
wykresy i tabele) cz.2.
C1- Cwiczenie 10- Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Zaliczenie przedmiotu
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie
zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały
osiągnięte przez studenta.
Przykład
Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza
student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany
na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące
prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)
W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form
prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia
Formy
prowadzonych zajęć
Treści
kształcenia
W, C
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kolokwium
ocena
nzal - niezaliczone
zal- zaliczone
Kryterium zaliczenia
Zaliczenie materiału
przedstawianego na
wykładach
i ćwiczeniach
odbywa się na
podstawie testu
elektronicznego
przeprowadzonego na
ostatnich ćwiczeniach
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
K_W62
K_W69
K_W70
K_W71
K_U43
K_U45
K_U66
K_U67
K_U74
kryteria
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
38. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura
obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy
ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę
punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy
własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)
Literatura obowiązkowa:
a) Podręcznik „Informatyka Medyczna” pod red. R. Rudowskiego, PWN, Warszawa 2003.
b) “Biostatystyka” A. Stanisz, WUJ, 2004
Literatura uzupełniająca:
R. Taduesiewicz, P. Korohoda, Komputerowa Analiza i Przetwarzania Obrazów, Biblioteka AGH, dostęp
online
Czasopisma:
Literaturą zalecaną są pisma o tematyce komputerowej, m.in.: „Chip”, „PCWorld Komputer”
39. Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane
przez Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego
studenta)
Liczba punktów
Forma aktywności
Liczba godzin
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
10
0,33
20
0,66
Seminarium
Ćwiczenia
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
10
0,33
10
0,33
10
0,33
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Inne prace
itp.
Razem
60
2
40. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o
dojeździe na zajęcia itp.)
PRAKTYKI
28. Praktyka w pracowni KINEZYTERAPII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Praktyka w pracowni kinezyterapii
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego
Dr hab. n. med. Witold Rongies
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II rok
III i IV semestr
obowiązkowy/ podstawowy
22. mgr Monika Boniszewska
23. mgr Paweł Cukrowski
24. mgr Barbara Golińska
25. mgr Paweł Kędziera
26. mgr Agnieszka Kruszewska
27. mgr Andrzej Lazar
28. mgr Gabriela Majak
29. mgr Marta Prokopczyk – Miśtura
30. mgr Kinga Siwiec- Szymańśka
31. mgr Joanna Stefanowicz
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
mgr Monika Boniszewska
Cel kształcenia
- zapoznanie ze specyfiką pracy w ambulatorium szpitalnym (w tym zasady BHP)
- zapoznanie z prowadzeniem i interpretacją dokumentacji medycznej (historia choroby, karta
zabiegów)
- wykorzystanie i pogłębianie wcześniej nabytej wiedzy ( patofizjologia, patobiomechanika) w
procesie usprawniania pacjenta
- wskazanie wpływu dobrej współpracy między lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą oraz
pacjentem na podniesienie efektywności procesu usprawniania leczniczego
- kształtowanie niezbędnych cech i postaw w zawodzie fizjoterapeuty
Wymagania wstępne
- znajomość podstaw anatomii (głównie narządu ruchu i układu nerwowego)
- znajomość podstaw fizjologii w tym fizjologii wysiłku
- znajomość podstaw biomechaniki
- znajomość podstaw patofizjologii i patobiomechaniki w określonych jednostkach chorobowych
(choroba zwyrodnieniowa stawów spondyloarthroza, PHS, udar, uszkodzenie nerwów
obwodowych, urazy stawów)
- umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dla potrzeb kinezyterapii
- znajomość systematyki i metodyki ćwiczeń indywidualnych i grupowych
- znajomość podstaw metodyki nauczania ruchu
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W56
K_W19
K_W24
Nazwa

posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad BHP w
placówkach ochrony zdrowia
 zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia
pacjenta
 zna podstawowe zasady
komunikacji werbalnej i
niewerbalnej
Odniesienie do efektu kierunkowego
OM1_W08
OM1_W03
OM1_W04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U19
K_U21
 potrafi wykorzystać różne
formy aktywności w
nauczaniu ruchów oraz
planowaniu i kontrolowaniu
procesu opanowywania
umiejętności ruchowych
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U03
 potrafi opracować i
przeprowadzić osnowy zajęć
profilaktycznych,
korekcyjnych,
wyrównawczych, leczniczych
i sportowych
 opanował umiejętności
przeprowadzenia zajęć z
przyborami i przyrządami
rehabilitacyjnymi oraz zasady
doboru i stopniowania
trudności ćwiczeń
 potrafi komunikować się z
pacjentem i jego rodziną
 potrafi komunikować się z
personelem medycznym
K_K01
K_K05
K_K19
 rozumie potrzebę kształcenia
się przez całe życie i
podnoszenia kompetencji
zawodowych
OM1_K01
OM1_K03
OM1_K07
 okazuje szacunek i
zrozumienie dla pacjenta i
jego rodziny
 stosuje zasady BHP
obowiązujące w placówkach
służby zdrowia
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Praktyki
Liczba godzin
70
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
praktyki
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Obecność
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
100%
obecność
Literatura obowiązkowa:
„Kinezyterapia” tom I i II A. Zembaty; Kraków „Kasper” Sp.z o.o 2003
„Podstawy Fizjoterapii” tom I, II i III J. Nowotny; Kraków „Kasper” Sp.z o.o 2004
„Rehabilitacja medyczna” A. Kwolek; Wrocław ; Elsevier Urban &Partner 2012
„The Physiology of the Joint” A.I. Kapandji ;Filadelfia Elsevier 2007
“Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych” A. Rosławski, T. Skolimowski; Warszawa PZWL
2003
„ Testy kliniczne w badaniu kości , stawów i mięśni” K. Buckup; Warszawa PZWL 2004
„Ortopedia i rehabilitacja” tom I i II W. Dega Warszawa PZWL 2004
Literatura uzupełniająca:
„Bóle krzyża” A. Dziak Warszawa PZWL 1984
„Uszkodzenia stawu kolanowego” A. Górecki; Warszawa PZWL 2002
„Wady postawy” T. Kasperczyk Kraków „Kasper” 2004
„Rehabilitacja medyczna” J. Kiwerski Warszawa PZWL 200
Czasopisma:
„Postępy rehabilitacji”
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
„Fizjoterapia Polska”
„Balneologia Polska”
„Medycyna po dyplomie”
„Medycyna sportowa”
„Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja”
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Praktyki
70
2
29. Praktyka w pracowni FIZYKOTERAPII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Praktyka w pracowni fizykoterapii
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego
Adres ul. Banacha 1a
Telefony 225992563
Kierownik jednostki/jednostek:
Dr hab. Witold Rongies
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II rok
Semestr III i IV
Obowiązkowy/podstawowy
mgr Anna Ręczajska
mgr Lidia Koktysz
mgr Aleksandra Bogusz
lic. Katarzyna Cukrowska
mgr Lidia Koktysz
Cel kształcenia:
 doskonalenie umiejętności praktycznego wykonywania zabiegów fizykalnych, obsługi
aparatów, zbierania wywiadu chorobowego od pacjenta oraz desmurgii
 zapoznanie studentów z dokumentacją medyczną (karta zabiegów)
 zapoznanie studentów z bezpośrednimi i długotrwałymi efektami zabiegów fizykalnych
 zapoznanie studentów z zasadami opieki nad pacjentem w czasie trwania zabiegów
fizykalnych i po ich zakończeniu
Wymagania wstępne
 posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, fizyki, biofizyki, fizykoterapii i
fizjoterapii ogólnej
 potrafi zebrać wywiad chorobowy od pacjenta, zinterpretować uzyskane informacje,
wyciągnąć z nich wnioski
 zachowuje się zgodnie z zasadami norm społecznych
 posiada wiedzę dotyczącą znajomości wskazań i przeciwwskazań do zabiegów
fizykoterapeutycznych
 zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W39
K_W40
K_W41
K_W42
K_W56
K_U03
K_U21
K_U25
K_U39
K_K05
K_K10
Nazwa
Posiada
wiedzę
dotyczącą
podstawowych zasad stosowania
czynników naturalnych (fizykalnych)
w celach profilaktyki leczniczej
Posiada
wiedzę
z
zakresu
prowadzenia
dokumentacji
medycznej (karta zabiegów)
Posiada
wiedzę
dotyczącą
monitorowania
przebiegu
rehabilitacji
Zna
zasady
doboru
zabiegu
fizykoterapeutycznego
z
uwzględnieniem aktualnego stanu
zdrowia pacjenta
Posiada
wiedzę
dotyczącą
podstawowych zasad BHP w
placówkach ochrony zdrowia
Potrafi samodzielnie wykonywać
zabiegi z zakresu fizykoterapii
Potrafi
komunikować
się
z
personelem medycznym
Posiada praktyczne umiejętności
opieki nad pacjentem w czasie
zabiegów oraz po ich zakończeniu
Potrafi ocenić stan pacjenta przed i
po
zastosowaniu
zabiegów
fizykalnych
Okazuje szacunek i zrozumienie dla
pacjenta i jego rodziny
Potrafi samodzielnie wykonywać
swoją pracę jak i współpracować w
Odniesienie do efektu kierunkowego
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W08
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U04
OM1_U05
OM1_K03
OM1_K04
zespole
K_K19
K_K22
Stosuje zasady BHP obowiązujące w
placówkach służby zdrowia
Przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz przebiegu
fizjoterapii oraz wszelkich praw
pacjenta
OM1_K07
OM1_K08
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Praktyki zawodowe
45 (semestr zimowy)
25 (semestr letni)
4
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
PZ 1. Podstawowe zasady BHP w placówkach ochrony zdrowia oraz ich praktyczne zastosowanie.
Prawa pacjenta.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
PZ 2. Przeprowadzanie wywiadu chorobowego z pacjentem. Ocena stanu klinicznego pacjenta
przed i po zastosowaniu zabiegów fizykalnych.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
PZ 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz zlecanie zabiegów fizykalnych.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
PZ 4. Planowanie i monitorowanie przebiegu rehabilitacji. Kontrola efektywności procesu
fizjoterapii.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
PZ 5. Zasady doboru zabiegu fizykoterapeutycznego z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia
pacjenta.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
PZ 6. Samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii. Opieka nad pacjentem w czasie
zabiegów oraz po ich zakończeniu.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
PZ 7. Opieka nad pacjentem w czasie zabiegów oraz po ich zakończeniu.
Prowadzący: mgr Anna Ręczajska/mgr Lidia Koktysz/mgr Aleksandra Bogusz/lic. Katarzyna
Cukrowska
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
Treści kształcenia
prowadzony
ch zajęć
PZ
PZ 1.
PZ 2.
PZ 3.
PZ 4.
PZ 5.
PZ 6.
PZ 7.
Sposoby
weryfikacji efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
 sprawdzanie
obecności,
 obserwacja
uczestnicząca –
ocena
samodzielnej
 Obecność
na
wszystkic
h
zajęciach,
 przynaj-
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
K_W39
K_W40
K_W41
K_W42
K_W56
K_U03
K_U21
pracy studenta
przez członków
zespołu
terapeutycznego
,
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
mniej
ocena
dostateczn
a
sformułow
ana przez
członków
zespołu
terapeutyc
znego
K_U25
K_U30
K_U39
K_K05
K_K10
K_K19
K_K22
kryteria
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
(poniżej 60%):
 brak aktywności na zajęciach
 brak wiedzy z zakresu podstawowych
zasad stosowania czynników fizykalnych
 niestosowanie się do zasad BHP
 brak umiejętności samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 brak umiejętności opieki nad pacjentem w
czasie wykonywania zabiegów oraz po ich
zakończeniu
 brak odrobionych zajęć
Dostateczne opanowanie efektów kształcenia
(61% - 68%):
 minimalna aktywności na zajęciach
 dostateczny poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 sporadyczne niestosowanie się do zasad
BHP
 dostateczna umiejętność samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 dostateczna umiejętność opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
Dość dobre opanowanie efektów kształcenia
(69% - 76%):
 dość częsta aktywność na zajęciach
 dość dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 dość dobre umiejętności samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 dość dobre umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Dobre opanowanie efektów kształcenia (77% 84%):
 częsta aktywność na zajęciach
 dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 dobra umiejętność samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 dobra umiejętność opieki nad pacjentem
w czasie wykonywania zabiegów oraz po
ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
Ponad dobre opanowanie efektów kształcenia
(85% - 92%):
 bardzo częsta aktywność na zajęciach
 ponad dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 ponad dobra umiejętność samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 ponad dobra umiejętność opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
Bardzo dobre opanowanie efektów kształcenia
(93% - 100%)
 wyróżniająca się i stała aktywności na
zajęciach
 bardzo dobry poziom wiedzy z zakresu
podstawowych zasad stosowania
czynników fizykalnych
 stosowanie się do zasad BHP
 bardzo dobre umiejętności samodzielnego
wykonywania zabiegów fizykalnych
 bardzo dobre umiejętności opieki nad
pacjentem w czasie wykonywania
zabiegów oraz po ich zakończeniu
 100% obecność na zajęciach
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001
Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G. Medycyna fizykalna, PZWL, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
Nowotny J. Podstawy Fizjoterapii cz. II . AWF Katowice, Wydanie IV 2004
Kahn J. Elektroterapia zasady i zastosowanie, PZWL1996
Sieroń A. Magnetoterapia i laseroterapia, Śląska Akademia Medyczna, 1994
Czasopisma:
„Postępy rehabilitacji”
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
„Fizjoterapia Polska”
„Balneologia Polska”
„Medycyna po dyplomie”
„Medycyna sportowa”
„Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja”
1. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Praktyki
70
2
30. Praktyka kliniczna ORTOPEDII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
Metryczka
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w
Nazwa modułu/ przedmiotu:
ORTOPEDII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii II
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24
Fax.: (+48 22) 326 59 15
[email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
dr hab. n.med. Artur Stolarczyk
Program kształcenia (Kierunek
studiów, poziom i profil kształcenia,
tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I
stopnia profil praktyczny, studia
stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących
przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
letni
Przedmiot kierunkowy
Mgr Adam Bronikowski
Mgr Katarzyna Bażant
Mgr Katarzyna Gosek
Mgr Joanna Jaczewska
Mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
Mgr Magdalena Materek
Mgr Marta Pietras
Mgr Monika Szczechura
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać
uwagi dotyczące sylabusa):
NIE
Dr n.med. Paweł Kołodziejski
Cel kształcenia
- Wprowadzenie do badania ortopedycznego pacjenta
- Zapoznanie studentów z zasadami rehabilitacji podstawowych jednostek chorobowych w
obrębie narządu ruchu
- Nauka zasad bezpiecznej pracy indywidualnej z pacjentem
Wymagania wstępne
- Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kończyny dolnej i kręgosłupa.
- Znajomość podstaw kinezyterapii
- Wiadomości z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta
-Umiejętność oceny stanu ogólnego i miejscowego poszczególnych części ciała pacjenta
(ocena zakresu ruchomości stawów, siły i wytrzymałości mięśni, obwodów i długości kończyn)
- Wymagane zaliczenie przedmiotów: anatomia, kinezjologia, kinezyterapia, metodyka nauczania
ruchu
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W04
K_W07
K_W12
K_W16
K_W17
Nazwa
Posiada
wiedzę
z
zakresu
biomechaniki
układu
ruchu
człowieka
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie
poszczególnych
układów
Posiada wiedzę dotyczącą anatomii
czynnościowej
ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu
Zna
podstawy
patofizjologii
najczęstszych
jednostek
chorobowych
Posiada
wiedzę
na
temat
podstawowych
jednostek
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o
utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W03
OM1_W03
chorobowych narządu ruchu ich
przebiegu, leczenia i rehabilitacji
Zna zasady diagnostyki klinicznej
oraz podstawowe informacje na
temat
badań
diagnostycznych
stosowanych
w
najczęstszych
jednostkach chorobowych
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Potrafi samodzielnie wykonywać
zabiegi z zakresu kinezyterapii i
elementy terapii manualnej
Potrafi opracować i przeprowadzić
zajęcia profilaktyczne, korekcyjne,
wyrównawcze.lecznicze,rekreacyjne i
sportowe
Potrafi dobrać i dopasować sprzęt
ortopedyczny
Potrafi
zastosować
pomoce
ortopedyczne oraz poinstruować
pacjenta jak z nich korzystać
Potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta
Przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działanie oraz pracę, którą
wykonuje
K_W18
K_W20
K_U02
K-U06
K_U11
K_U16
K_U40
K_K11
OM1_W03
OM1_W03
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
OM1_U05
OM1_K04
Formy prowadzonych zajęć
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Forma
Liczba godzin
Wykład
-
100
Seminarium
-
20
Praktyka zawodowa
20
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
Zajęcia polegają na poprowadzeniu przez studentów rehabilitacji pacjentów przebywających na
oddziale Ortopedii i Rehabilitacji.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Praktyka
zawodowa
Sprawozdanie
z praktyk w
postaci karty
rehabilitacji
pacjenta
obecność na
wszystkich
zajęciach
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Ortopedia i Traumatologia”, Tadeusz Szymon Gaździk, PZWL, Warszawa 2009
„Rehabilitacja Ortopedyczna”, S. Brent Brotzman, Kelvin E. Wilk, [red.] A. Dziak, Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2009
„Wiktora Degi,ortopedia i rehabilitacja”, W. Marciniak [red.] A. Szulc, PZWL, Warszawa 2003
„Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Klaus Buckup, tłumaczenie: Tadeusz
Gaździk, PZWL
„Bóle i dysfunkcje kręgosłupa”, Wiktor Dega, Medicina Sportiva
Literatura uzupełniająca:
„Anatomia na żywym człowieku” W. Jorritisma [red.] Z. Ignasiak, G. Żurek, Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2004
„Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu” K. Lewitt [red.] Jerzy Stodolny, ZL
Natura, Kielce 2001
„Ortopedia i reumatologia” A. Coote, P. Haslam [red.] Tadeusz Gaździk, Elsevier Urban &
Partner, Wrocław2007
„ Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adam Gąsiorowski, wyd. UMC, Lublin 2006
„Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego”, C. Richardson, P.W.
Hodges, J. Hades, Elsevier
16. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Praktyka zawodowa
20
1
31. Praktyka kliniczna w NEUROLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015
41. Metryczka
Nazwa modułu/przedmiotu:
Praktyka kliniczna w neurologii
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Klinika Neurologii II WL
Adres: ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa
Telefony 225690239
e-mail: [email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
dr hab. n. med. Jan Kochanowski
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
II
IV
kierunkowy
27.
28.
29.
30.
dr n. med. Daniel Malczewski
dr n. med. Jakub Stolarski
mgr Katarzyna Bienias
mgr Angelika Duczek
nie
dr n. med. Jakub Stolarski
42. Cel kształcenia
Przedstawienie praktycznych aspektów leczenia i fizjoterapii pacjenta neurologicznego. Zastosowanie w praktyce
pojęć związanych z zagadnieniem klinicznej fizjoterapii neurologicznej. Zastosowanie w praktyce poznanych zasad
rehabilitacji wczesnej pacjenta po udarze mózgu. Nauka wykonywania ćwiczeń kończyn górnych i dolnych oraz
tułowia u pacjenta neurologicznego. Nauka prowadzenia podstawowej fizjoterapii pacjenta nieprzytomnego.
43. Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii układu nerwowego oraz anatomii układu ruchu. Podstawowe
wiadomości z zakresu praktycznego zastosowania ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych i z oporem.
Podstawowa wiedza z zakresu metodyki nauczania ruchu.
44. Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer efektu
oraz jego kategoria
W-wiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W07
K_W09
K_W12
K_W13
K_W14
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W24
K_W45
K_W60
K_U01
K_U02
K_U21
K_U22
K_U50
K_K01
K_K02
K_K06
K_K13
Nazwa
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie poszczególnych jego układów.
Zna topografię narządów, naczyń i nerwów oraz ich
rzuty na powierzchnię ciała.
Posiada wiedzę dotyczącą znajomości anatomii
czynnościowej ze szczegółowym uwzględnieniem
narządu ruchu.
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad
motoryczności człowieka oraz warunków i sposobów
jej rozwijania.
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
poszczególnych układów człowieka (układ krążenia,
oddechowy, nerwowy, dokrewny, pokarmowy,
moczowy, kostny, fizjologia krwi, termoregulacja,
gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowozasadowa).
Zna podstawy patofizjologii najczęstszych jednostek
chorobowych.
Posiada wiedzę na temat podstawowych jednostek
chorobowych, układu sercowo-naczyniowego,
chorób narządu ruchu, ośrodkowego układu
nerwowego, chorób wewnętrznych, ich przebiegu
leczenia i rehabilitacji.
Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz podstawowe
informacje na temat badań diagnostycznych
stosowanych w najczęstszych jednostkach
chorobowych.
Zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta.
Zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej i
niewerbalnej.
Posiada podstawową wiedzę na temat możliwości
oceny funkcjonowania podstawowych układów
organizmu ludzkiego.
Zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z
pacjentem.
Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii narządu ludzkiego.
Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii
oraz elementy terapii manualnej.
Potrafi komunikować się z personelem medycznym
Potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniając
ciągłość opieki nad pacjentem.
Posiada praktyczną umiejętność zbierania wywiadu chorobowego
z pacjentem oraz analizy uzyskanych informacji.
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych.
Posiada nawyk stałego dokształcania się.
Dba o dobro pacjenta – przestrzega praw pacjenta.
Odniesienie do efektu
kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią
załącznik właściwej uchwały senatu
o utworzeniu kierunku studiów lub
określeniu efektów kształcenia)
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W04
OM1_W07
OM1_W08
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U08
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K03
OM1_K04
Wykazuje zdolność do efektywnego komunikowania się i
współdziałania zarówno z zespołem medycznym jak i
współpracownikami.
Posiada świadomość praw i obowiązków natury etycznej i
zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta.
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu
fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta.
Promuje zdrowy tryb życia oraz dba o poziom sprawności
fizycznej związanej z pracą fizjoterapeuty.
K_K16
K_K22
K_K24
OM1_K06
OM1_K08
OM1_K09
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Praktyki zawodowe
20
5
8
Tematy zajęć i treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ćwiczenia kończyny górnej, dolnej i tułowia wykorzystywane w usprawnianiu pacjenta po udarze mózgu.
Nauka transferu pacjenta w obrębie łóżka oraz przygotowanie do pionizacji i chodzenia.
Zastosowanie w praktyce zasad rehabilitacji wczesnej pacjenta po udarze.
Podstawy fizjoterapii pacjenta nieprzytomnego.
Praktyczna nauka zbierania wywiadu dla potrzeb fizjoterapii.
Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem oraz komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.
Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutów Kliniki Neurologii WUM.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Kolokwium wstępne oceniające podstawowe przygotowanie studentów do odbywania zajęć klinicznych i praktycznej
pracy z pacjentem.
Ocenianie ciągłe, kontrola umiejętności zbierania wywiadu, wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych podczas
pracy studentów w parach/podgrupach i bezpośrednio z pacjentem.
ocena
Niezaliczenie praktyk zawodowych
Zaliczenie praktyk zawodowych
kryteria
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia:
 Niezaliczenie kolokwium wstępnego
 Nieodrobione nieobecności na zajęciach
 Rażące błędy w technice wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych z pacjentem
 Nieprzestrzeganie zasad etycznych w pracy z
pacjentem.
Dostatecznie opanowanie efektów kształcenia w postaci:
 Zaliczenia kolokwium wstępnego.
 Obecność na wszystkich zajęciach w Klinice.
 Opanowanie umiejętności samodzielnego
zbierania wywiadu dla potrzeb fizjoterapii oraz
wykonywania podstawowych zabiegów
fizjoterapeutycznych z pacjentami Kliniki
Neurologii.
45. Literatura
Literatura obowiązkowa:
Kozubski W.: Neurologia – podręcznik dla studentów.
Sposoby układania pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym – broszura informacyjna dla pacjentów i ich
opiekunów.
Andrzej Zembaty – Kinezyterapia, tom I i II.
Wiadomości z seminariów i ćwiczeń.
46. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Praktyki zawodowe
Razem
20
20
1
47. Inne informacje
Uwaga:
W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, spotkania 2x w miesiącu. Członkami mogą być studenci wszystkich lat
studiów. W ramach Koła Naukowego, poza działalnością naukową, istnieje możliwość konsultacji w zakresie
fizjoterapii w neurologii, poszerzania wiedzy otrzymanej w trakcie zajęć podstawowych. Opiekun Koła: dr n. med.
Daniel Malczewski
W Klinice Neurologii studenci mają możliwość odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych pogłębiających
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.
Nieobecności na zajęciach możliwe do odrobienia w terminach, w których w Klinice nie odbywają się zajęcia
dydaktyczne ze studentami WUM; po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
Podpis Kierownika Jednostki
Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus
Podpisy Osób prowadzących zajęcia
32. Praktyka kliniczna w KARDIOLOGII
Kierunek / Specjalność
Rodzaj studiów
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy,
kierunkowy, zawodowy, do wyboru,
wykształcenia ogólnego)
Język wykładowy
FIZJOTERAPIA
studia pierwszego stopnia
Praktyka kliniczna w KARDIOLOGII
praktyki zawodowe
polski
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz
Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24, Fax.: (+48 22) 326 58 26
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Mgr Anna Lipka
Mgr Karolina Grudzińska
Mgr Aleksandra Maciąg
Mgr Michalina Musiałek
Mgr Zdzisława Ścios
Prowadzący przedmiot
Tryb
studiów
Rok
Stacjonarne
/
niestacjona
II
rne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
dr. n. med. Maciej Janiszewski
Semestr
Rodzaj
zajęć:
IV (letni)
Liczba
godzin:
Wykład Seminar
y
ia
-
-
Ćwiczen
ia
Praktyk
a
zawodo
wa
-
20
Praca
własna
studenta
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Opanowanie wiedzy w zakresie przekazywanym podczas wykładów, seminariów i ćwiczeń
Cele przedmiotu:
Poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie rehabilitacji szpitalnej pacjenta z chorobami
układu krążenia
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia przy łóżku chorego pod opieką i nadzorem lekarzy i fizjoterapeutów
Treści merytoryczne przedmiotu:
Praktyczny aspekt rehabilitacji wewnątrzszpitalnej chorych z zawałem serca, niewydolnością serca,
po operacjach kardiochirurgicznych i po zabiegach kardiologii inwazyjnej
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
Zdobycie umiejętności samodzielnego planowania, prowadzenia i oceny skuteczności rehabilitacji
wewnątrzszpitalnej u chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestniczenie w praktykach zawodowych.
W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności należy skontaktować się z asystentem
odpowiedzialnym za dydaktykę celem ustalenia możliwości powtórzenia zajęć z kardiologii z inną
grupą studencką.
Literatura podstawowa:
Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Folia Cardiologica, 2004, tom 11; suplement A
Dział pt. Rehabilitacja kardiologiczna w podręczniku „Kardiologia” red. A. Szczeklik, M. Tendera.
Medycyna Praktyczna 2010
Literatura uzupełniająca:
I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo
Medyczne, Wrocław 2006
J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych,
Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd.
33. Praktyka kliniczna w PEDIATRII
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
Praktyka kliniczna w PEDIATRII
Typ przedmiotu: (podstawowy,
kierunkowy, zawodowy, do wyboru,
wykształcenia ogólnego)
praktyki zawodowe
Język wykładowy
polski
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
Ogólnej
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w
Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
Tel.: (+48 22) 569 02 39,Fax.: (+48 22) 569 02 39
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner,
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Mgr Karol Scipio del Campo
Mgr Jerzy Tomczyński
Mgr Anna Jaroń
Prowadzący przedmiot
Tryb
studiów
Rok
Stacjonarne
/
niestacjona
II
rne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
dr n.med. Małgorzata Gołąbek-Dylewska
Semestr
Rodzaj
zajęć:
IV (letni)
Liczba
godzin:
Wykład Seminar
y
ia
-
-
Ćwiczen
ia
Praktyk
a
zawodo
wa
Praca
własna
studenta
-
20
10
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Gruntowna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zwłaszcza dotycząca narządu ruchu,
układu neurologicznego, oddechowego, układu krążenia i krwiotwórczego. Znajomość biomechaniki
mięśni i stawów
Podstawowa wiedza na temat rozwoju psychoruchowego dziecka.
Cele przedmiotu:
 zapoznanie się z podstawowymi metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi u dzieci
 nabycie umiejętności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i jego opiekunami
19. nauka pracy z pacjentem pod nadzorem prowadzących zajęcia
Metody dydaktyczne:
 przekaz słowny, pokaz praktyczny, praca grupowa, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu:
 przedstawienie metod fizjoterapeutycznych stosowanych w usprawnianiu dzieci, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę motoryki dziecka i jego postawy ciała
(prawidłowa/nieprawidłowa)
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
- nabycie wiedzy praktycznej- studenci biorą udział w badaniu pacjentów, aktywnie uczestniczą w
rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutów, z którymi mają zajęcia i samodzielnie wykonują
procedury pod kontrolą fizjoterapeutów
- zdobycie umiejętności zaproponowania usprawniania dziecka w konkretnym przypadku klinicznym
- w trakcie zajęć kształtuje się właściwe postawy i zachowania studentów wobec pacjentów i ich
opiekunów
(obserwacja zachowań asystentów, ponadto w trakcie zajęć zwracana jest szczególna uwaga na
zachowanie studentów wobec pacjentów i ich opiekunów)
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach, opuszczone zajęcia muszą być odrobione
; aktywność na zajęciach i wykazanie się wymaganą wiedzą- oceniane ciągłe, nie ma na tym etapie
kształcenia kolokwium, egzaminu.
Literatura podstawowa:
I. „Fizjoterapia pediatryczna” J. Tecklin, PZWL, Warszawa
II. „Pediatria” K. Kubicka, W. Kawalec, PZWL, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
1. „365 dni życia dziecka” T. Hellbrugge, Wyd. Promyk Słońca, Wrocław 1995
34. Praktyka wakacyjna
Student po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia Fizjoterapii jest zobowiązany do
praktyki
wakacyjnej
NIEPUBLICZNYM
KINEZYTERAPII
Zaleca się, aby student:
w
wymiarze
ZAKŁADZIE
160
godzin
OPIEKI
dydaktycznych
ZDROWOTNEJ,
PUBLICZNYM/
w
zakresie:
-
uczestniczył we wszystkich zabiegach fizjoterapii.
-
brał udział w konsultacjach i poradach dla potrzeb rehabilitacji.
-
był aktywnym uczestnikiem w działalności Kliniki Oddziału/ Zakładu Rehabilitacji.
PROGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH DLA KIERUNKU: FIZJOTERAPIA
1. CELE KSZTAŁCENIA :

Utrwalenie posiadanej wiedzy z BHP oraz nabycie nowych, praktycznych
doświadczeń z tego zakresu,

Zapoznanie się i przyswojenie zasad organizacji pracy w pracowni
kinezyterapii,

Nabycie poczucia odpowiedzialności, sumienności i zdyscyplinowania na
stanowisku fizjoterapeuty,

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z kinezyterapii,

Prawidłowe
odczytywanie
zaordynowanych
pacjentowi
zabiegów
fizjoterapeutycznych
2. TRESCI PROGRAMOWE – KINEZYTERAPIA:

Współuczestniczenie w badaniu chorego dla potrzeb rehabilitacji,

Doskonalenie badania podmiotowego dla potrzeb rehabilitacji,

Samodzielne wykonywanie badania w zakresie pomiarów liniowych,
kątowych oraz siły mięśniowej tzw. testem Lovetta,

Współwykonywanie z fizjoterapeutą zabiegów z zakresu kinezyterapii,

Analiza reakcji pacjenta na wykonywane zabiegi kinezyterapeutyczne.

Analiza przebiegu leczenia fizjoterapeutycznego.
Download