wydział lekarski ii - Uniwersytet Medyczny im. Karola

advertisement
WYDZIAŁ LEKARSKI II
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydział
Koordynator
przedmiotu
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Cel kształcenia
Treści
programowe
DIETETYKA
Poziom i tryb
studiów
I Stopnia
stacjonarne
Mikrobiologia
4
Punkty ECTS
Ogólna i Żywności
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski II
ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
Prof. dr hab. Andrzej
Prof. dr hab. Andrzej
Osoba/y zaliczająca/e
Szkaradkiewicz
Szkaradkiewicz
obowiązkowy
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Rodzaj zajęć
II
20
25
0
i liczba godzin
Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach. Obejmuje wiedzę z zakresu bakteriologii, mikologii,
wirusologii oraz parazytologii. W naukach medycznych mikrobiologia stanowi szczególną
dziedzinę, koncentrując się głównie na drobnoustrojach chorobotwórczych dla człowieka.
Nauczanie przedmiotu obejmuje zatem podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii za
szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów chorobotwórczych, ich cech biologicznych oraz
zagadnień epidemiologicznych. Przedmiot ten uczy także znajomości roli bakterii w produkcji
żywności oraz podstaw diagnostyki mikrobiologicznej.
Po zakończeniu studiowania przedmiotu student powinien:
1. Posiadać podstawową wiedzę z zakresu bakteriologii, wirusologii, mikologii oraz parazytologii.
2. Posiadać wiedzę o własnościach biologicznych i zagadnieniach epidemiologicznych.
3. Znać zasady sterylizacji i dezynfekcji.
4. Znać podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.
Wykłady
1. Struktura komórki bakteryjnej. Charakterystyka biologiczna bakterii, grzybów i wirusów.
2. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje.
3. Kolonizacja, zakażenie, choroba zakaźna.
4. Fizjologiczna mikroflora człowieka.
5. Chorobotwórczość drobnoustrojów i ich czynniki wirulencji.
6. Antybiotyki i chemioterapeutyki.
7. Charakterystyka biologiczna grzybów.
8. Rola bakterii w produkcji żywności. Prebiotyki i probiotyki.
9. Charakterystyka wirusów i prionów.
10. Charakterystyka wirusów chorobotwórczych dla człowieka.
Ćwiczenia
1. Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej: pobieranie materiału diagnostycznego do badań,
mikroskopia, techniki barwienia materiału diagnostycznego, hodowle drobnoustrojów.
2. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje.
3. Dezynfekcja, antyseptyka i sterylizacja.
4. Charakterystyka i chorobotwórczość rodzajów bakterii: Staphylococcus, Streptococcus,
Enterococcus i Neisseria. Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek Gram-dodatnich:
Corynebacterium, Listeria i Legionella. Bakterie Gram-dodatnie kwasooporne:
Mycobacterium, Nocardia.
5. Charakterystyka i chorobotwórczość bakterii przetrwalnikujących: Bacillus i Clostridium.
Bakterie beztlenowe – nieprzetrwalnikujące.
Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek Gram-ujemnych (Haemophilus, Bordetella i
Pseudomonas) oraz rzędu bakterii: Mycoplasmatales.
6. Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek jelitowych: Escherichia, Klebsiella, Proteus,
Yersinia, Shigella i Salmonella.
7. Charakterystyka i chorobotwórczości bakterii spiralnych (Campylobacter, Helicobacter,
Vibrio) i krętków (Treponema, Leptospira, Borrelia).
8. Metody badań lekowrażliwości bakterii.
9. Grzyby chorobotwórcze dla człowieka. Mikotoksyny. Diagnostyka mikologiczna wybranych
grzybów chorobotwórczych.
10. Chorobotwórczość pasożytniczych pierwotniaków człowieka.
Seminaria
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Inne
Prezentacje multimedialne, nauka techniki laboratoryjnej.
Książki, rzutniki multimedialne, laptopy, mikroskopy, wyposażenie laboratoryjne, testy
diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne
Egzamin pisemny
1. Szkaradkiewicz A.: MIKROBIOLOGIA LEKARSKA. REPETYTORIUM Z BAKTERIOLOGII.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań 2011.
2. Przondo-Mordarska A., Martirosian G., Szkaradkiewicz A.: Mikrobiologia. Elsevier
Urban&Partner. Wrocław, 2011.
Literatura
uzupełniająca
Numer efektu
kształcenia
EW01
EW02
EW03
EW04
EW05
EU01
EK01
EK02
EK03
EK04
Odniesienie do
kierunkowych
Efekty kształcenia
efektów
kształcenia
Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z K_W03
zakresu biochemii ogólnej i klinicznej, chemii żywności,
mikrobiologii ogólnej i żywności, fizjologii oraz
parazytologii.
Zna mechanizmy dziedziczenia. Genetyczne i
K_W04
środowiskowe uwarunkowania cech człowieka. Choroby
uwarunkowane genetycznie i ich związek z żywieniem i
możliwości leczenia dietetycznego.
Zna wpływ na stan odżywienia chorób układu
K_W16
pokarmowego, krążenia, oddychania, kostnego,
rozrodczego i nerwowego oraz chorób zakaźnych (w tym
wirusowych), chorób pasożytniczych i nowotworów.
Zna diagnostykę laboratoryjną na poziomie podstawowym. K_W19
Zna organizację ochrony zdrowia w Polsce oraz programy K_W21
profilaktyczne realizowane w ramach zdrowia publicznego
i jest świadomy miejsca dietetyki w ramach organizacji
systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym.
Potrafi wykorzystać. wyniki badań laboratoryjnych w
K_U08
planowaniu żywienia.
Posiada umiejętność stałego dokształcania się.
K_K03
Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników
K_K07
ochrony zdrowia.
Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i
K_K08
właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i
działać w sposób przedsiębiorczy.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
K_K09
ergonomii.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariach
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do seminariów
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
inne
Łącznie
Punkty ECTS za przedmiot
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W04
OM1_U02
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K03
Liczba godzin
20
25
50
25
135
4
Wskaźniki
ilościowe
godziny
ECTS
45
1
75
3
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia
EW01
EW02
EW03
EW04
EW05
EU01
Data
opracowania
sylabusa
Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy
Styczeń 2017
Osoba
przygotowująca
sylabus
Podsumowujące
Egzamin końcowy teoretyczny
Egzamin końcowy teoretyczny
Egzamin końcowy teoretyczny
Egzamin końcowy teoretyczny
Egzamin końcowy teoretyczny
Egzamin końcowy teoretyczny
Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz
Tel. 61 8546138
e-mail: [email protected]
Download