Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Syllabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/POŁOŻNICTWO
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
MIKROBIOLOGIA
PO.1.NP-MiP
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących
przedmiot
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Prof. dr hab. Andrzej SZKARADKIEWICZ –
kierownik Katedry
Wykaz osób prowadzących
zajęcia:
Prof. dr hab. Andrzej
Szkaradkiewicz
Dr Izabela Chudzicka-Strugała
Dr Olga Goślińska-Pawłowska
Dr Tomasz Karpiński
Dr Ewa Andrzejewska
Dr Barbara Zwoździak
Dr Agnieszka Zeidler
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
Punkty ECTS
Forma zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ogółem
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
E – learning
1
Liczba godzin
dydaktycznych
Warunki zaliczenia przedmiotu
35
15
Zaliczenie – Sprawdzian końcowy
pisemny
Forma zaliczenia
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
10
10
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)
Symbol
Cele kształcenia
C(W)1
- posiadać podstawową wiedzę z zakresu bakteriologii, wirusologii,
mikologii oraz parazytologii,
- znać zasady sterylizacji i dezynfekcji,
- posiadać ogólną wiedzę o własnościach biologicznych,
epidemiologicznych i chorobotwórczości drobnoustrojów,
- znać podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.
C(U)1
- rozpoznawać zakażenia wywoływane przez drobnoustroje
z uwzględnieniem zakażeń szpitalnych
C(KS)1
- współpracować w zespole
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).
1
Symbol
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W),
umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).
Odniesienie do celów
kształcenia (symbol)
+++
EK (W)1
- posiada podstawową wiedzę z zakresu bakteriologii,
wirusologii, mikologii oraz parazytologii;
EK (W)2
- posiada ogólną wiedzę o własnościach biologicznych,
epidemiologicznych i chorobotwórczości
drobnoustrojów;
+++
EK (W)3
- zna zasady sterylizacji i dezynfekcji;
+++
EK (W)4
- zna podstawy diagnostyki mikrobiologicznej;
+++
EK (W)5
- zna i rozumie mechanizmy reakcji odpornościowych
oraz rolę odporności przeciwdrobnoustrojowej.
+++
EK (U)1
- klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem
mikroorganizmów chorobotwórczych oraz mikroflory
człowieka;
+++
EK (U)2
- rozpoznaje zakażenia wywoływane przez drobnoustroje
z uwzględnieniem zakażeń szpitalnych; stosuje zasady
profilaktyki.
+++
EK (KS)1
- systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;
+++
EK (KS)2
- rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki
zawodowe;
+++
EK (KS)3
- przestrzega tajemnicy zawodowej;
+++
EK (KS)4
- student potrafi pracować w zespole, zachować prawość,
etykę zawodową i empatię.
+++
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ
Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach chorobotwórczych dla człowieka. Obejmuje wiedzę z zakresu
bakteriologii, wirusologii, mikologii oraz parazytologii lekarskiej. Nauczanie przedmiotu obejmuje właściwości
biologiczne, epidemiologię, chorobotwórczość, wykrywanie i identyfikację bakterii, wirusów i grzybów
chorobotwórczych. W ramach mikrobiologii lekarskiej naucza się o etiopatogenezie chorób bakteryjnych,
wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych, w ścisłym związku z medycyną praktyczno-kliniczną, diagnostyką,
terapią i profilaktyką.
Symbol
Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia
praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning
TP1
Podstawy systematyki mikroorganizmów.
Klasyfikacja i nazewnictwo bakterii chorobotwórczych.
Ćwiczenia
Bakterie i grzyby. Morfologia, metody hodowli, podłoża
hodowlane.
Wykład / Ćwiczenia
Fizjologia bakterii
Rozmnażanie bakterii. Charakterystyka wzrostu bakterii
tlenowych i beztlenowych.
Ćwiczenia
Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje.
Wykład / Ćwiczenia
Sterylizacja i dezynfekcja.
Wykład / Ćwiczenia
Charakterystyka bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych.
Ćwiczenia
Chorobotwórczość bakterii: zjadliwość i lekooporność.
Ćwiczenia
Zakażenie i jego następstwa. Zakażenia szpitalne.
Wykład
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
Odniesienie do
efektów kształcenia
(symbol)
EK (W)1
EK (W)1
EK (W)1
EK (W)1
EK (W)3
EK (U)1
EK (W)2
EK (U)2
2
TP9
EK (W)4
Zasady diagnostyki bakteryjnej
Materiał do badań bakteriologicznych. Metody postępowania
diagnostycznego.
Ćwiczenia
Antybiotyki i chemioterapeutyki.
Wykład/ Ćwiczenia
Charakterystyka wirusów ludzkich i ich klasyfikacji.
Wykład
Zasady diagnostyki wirusologicznej.
TP10
TP11
TP12
EK (W)5
EK (W)1
EK (W)1
Wykład
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela, umożliwiający
osiągnięcie celów kształcenia)
Prezentacje multimedialne, nauka podstawowych technik laboratoryjnych
stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej.
Środki dydaktyczne
wykorzystywane w procesie
kształcenia
Książki, rzutniki multimedialne, laptopy, mikroskopy, wyposażenie laboratoryjne,
testy diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne.
Wykaz piśmiennictwa dla studenta
Piśmiennictwo podstawowe
do 4 pozycji
1. Szkaradkiewicz A.: Mikrobiologia Lekarska. Repetytorium z
Bakteriologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2011.
2. Przondo-Mordarska A., Martirosian G., Szkaradkiewicz A.:
Mikrobiologia. Elsevier Urban&Partner. Wrocław, 2011.
Piśmiennictwo uzupełniające
do 4 pozycji
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
podsumowujące (P)
Podsumowujący
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności,
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
Test - Sprawdzian Końcowy - Zaliczeniowy
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
lokalna
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
Ocena
ECTS
A
B
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
4
Definicja ECTS
Celujący – wybitne osiągnięcia
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
błędami
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
ale ze znacznymi niedociągnięciami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w
umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK (W)1: posiada podstawową wiedzę z
TP1:Podstawy
Ćwiczenia laboratoryjne
P
3,5
zakresu bakteriologii, wirusologii,
mikologii oraz parazytologii
systematyki
mikroorganizmów.
Klasyfikacja i
nazewnictwo bakterii
chorobotwórczych.
TP2: Bakterie i grzyby.
Morfologia, metody
hodowli, podłoża
hodowlane.
TP3: Fizjologia bakterii
Rozmnażanie bakterii.
Charakterystyka wzrostu
Wykład, Ćwiczenia
laboratoryjne
P
Ćwiczenia laboratoryjne
P
3
bakterii tlenowych i
beztlenowych.
TP4: Wpływ czynników
fizycznych i chemicznych
na drobnoustroje.
TP11: Charakterystyka
wirusów ludzkich i ich
klasyfikacji.
TP12: Zasady diagnostyki
wirusologicznej.
Wykład, Ćwiczenia
laboratoryjne
P
Wykład
P
Wykład
P
Ćwiczenia laboratoryjne
P
EK (W)2: posiada ogólną wiedzę o
TP7: Chorobotwórczość
własnościach biologicznych,
epidemiologicznych i chorobotwórczości
drobnoustrojów;
bakterii: zjadliwość i
lekooporność.
EK (W)3: zna zasady sterylizacji i
TP5: Sterylizacja i
dezynfekcja.
Wykład, Ćwiczenia
laboratoryjne
P
dezynfekcji;
EK (W)4: zna podstawy diagnostyki
TP9: Zasady diagnostyki
Ćwiczenia laboratoryjne
P
mikrobiologicznej
bakteryjnej
Materiał do badań
bakteriologicznych.
Metody postępowania
diagnostycznego
TP10: Antybiotyki i
chemioterapeutyki.
Wykład, Ćwiczenia
laboratoryjne
P
EK (U)1: klasyfikuje drobnoustroje, z
TP6: Charakterystyka
Ćwiczenia laboratoryjne
P
uwzględnieniem mikroorganizmów
chorobotwórczych oraz mikroflory
człowieka;
bakterii Gram dodatnich i
Gram ujemnych.
EK (U)2: rozpoznaje zakażenia
TP8: Zakażenie i jego
Wykład
P
wywoływane przez drobnoustroje z
uwzględnieniem zakażeń szpitalnych
następstwa. Zakażenia
szpitalne.
EK (W)5: zna i rozumie mechanizmy
reakcji odpornościowych oraz rolę
odporności przeciwdrobnoustrojowej.
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu
Odniesienie efektu kształcenia dla
kształcenia dla przedmiotu do
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
efektów zdefiniowanych dla całego
dla obszaru kształcenia
programu (PEK)
EK (W)1: posiada podstawową wiedzę z zakresu
A.W 20
bakteriologii, wirusologii, mikologii oraz
parazytologii
EK (W)2: posiada ogólną wiedzę o własnościach
A.W 21
biologicznych, epidemiologicznych i
chorobotwórczości drobnoustrojów;
EK (W)3: zna zasady sterylizacji i dezynfekcji;
EK (W)4: zna podstawy diagnostyki
A.W 20
mikrobiologicznej
EK (W)5: zna i rozumie mechanizmy reakcji
A.W 22
odpornościowych oraz rolę odporności
przeciwdrobnoustrojowej.
EK (U)1: klasyfikuje drobnoustroje, z
A. U 17
uwzględnieniem mikroorganizmów
chorobotwórczych oraz mikroflory człowieka;
EK (U)2: rozpoznaje zakażenia wywoływane przez
A. U 18/ A.U19
drobnoustroje z uwzględnieniem zakażeń
szpitalnych
4
EK (KS)1: systematycznie wzbogaca wiedzę
D.K2
zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu;
EK (KS)2: rzetelnie i dokładnie wykonuje
D. K6
powierzone obowiązki zawodowe
EK (KS)3: przestrzega tajemnicy zawodowej
D. K7
EK (KS)4: student potrafi pracować w zespole,
D. K8
zachować prawość, etykę zawodową i empatię.
Kontakt
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
e-mail: [email protected]
tel. 61/8546138
5
Download