Potencjał wirulencyjny drobnoustrojów w

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Potencjał wirulencyjny
Kod modułu wg
drobnoustrojów w
standardów
patogenezie zakażeń
od A do G
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
dr hab. Grażyna Gościniak
prof. nadzw.
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
stacjonarne X
I
obowiązkowy (-)
polski
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Katedra i Zakład Mikrobiologii
niestacjonarne (-)
Semestr studiów:
fakultatywny X
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
20
Razem:
I
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
20
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. zapoznanie z budową i funkcjami życiowymi komórki bakteryjnej.
C2. zapoznanie czynnikami chorobotwórczości patogenów bakteryjnych i grzybiczych.
C3. zapoznanie z postaciami klinicznymi zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.
C4. zapoznanie z najważniejszymi mechanizmami oporności drobnoustrojów na leki.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie ze szczegółowymi efektami osiągnięcia
kształcenia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
W1.
student zna morfologię
odpowiedź ustna
S
komórek bakterii i
grzybów.
W2.
student zna i rozumie rolę
struktur komórkowych i
czynników
pozakomórkowych
drobnoustrojów w
patogenezie zakażeń.
W3.
1
student ma wiedzę na temat
chorobotwórczości bakterii
Gram-dodatnich, Gramujemnych, bakterii
atypowych oraz grzybów,
potrafi scharakteryzować
postaci kliniczne zakażeń
wywoływanych przez te
patogeny.
W4.
student zna najważniejsze
mechanizmy oporności
drobnoustrojów
patogennych.
W5.
student potrafi zdefiniować
i podać przykłady zakażeń
oportunistycznych,
szpitalnych i alert
patogenów.
odpowiedź ustna
U1.
student potrafi
samodzielnie korzystać z
literatury naukowej i
zasobów internetu.
U2.
student potrafi powiązać
czynniki wirulencyjne
drobnoustrojów z
patomechanizmem infekcji.
U3.
student potrafi
zaproponować schemat
racjonalnej
antybiotykoterapii.
S
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
26
Zajęcia na uczelni ( godz.)
20
Praca własna (godz.)
6
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
26
Punkty ECTS przedmiotu
1
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Morfologia i budowa komórki bakteryjnej.
Czynniki chorobotwórczości bakterii.
Chorobotwórczość bakterii Gram-dodatnich, postaci kliniczne zakażeń.
Mechanizmy oporności bakterii Gram-dodatnich.
Chorobotwórczość bakterii Gram-ujemnych, postaci kliniczne zakażeń.
Mechanizmy oporności bakterii Gram-ujemnych.
Chorobotwórczość bakterii atypowych.
2
8. Czynniki chorobotwórczości grzybów, postaci kliniczne zakażeń.
9. Zakażenia oportunistyczne.
10. Zakażenia szpitalne, alert patogeny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A.: Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław
2011. Wyd. I polskie.
2. Kayser F.H., Kurt A., Eckert B.J, Zinkernagel R.M.: Mikrobiologia lekarska, tł. z języka ang. po
red. Piotra B. Heczko, Agaty Pietrzyk. PZWL, Warszawa, 2007.
3. Virella G. Wyd. polskie pod red. Piotra B. Heczko: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban &
Partner, Wrocław, 2000.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
projektor multimedialny
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na seminariach, ocena aktywności w dyskusjach na zajęciach.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Zakład Mikrobiologii; ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław
Tel. /071/ 784-12-45;
Fax: /071/ 784-01-17;
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku:
dr hab. Grażyna Gościniak prof. nadzw.
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
Podpis Dziekana
……….………..……
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: 2012-07-04
3
Download