1617_D_C09_M Metody pomiaru liczby drobnoustrojów. Zasady

advertisement
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WNoZ – Dietetyka
Ćwiczenie 09
Metody pomiaru liczby drobnoustrojów. Zasady badania
czystości mikrobiologicznej wody i powietrza. Normy
czystości mikrobiologicznej wody i powietrza.
Prelekcja – metody liczenia bakterii:
Metody bezpośrednie (mikroskopowe).
Metody pośrednie (hodowlane).
Metody wskaźnikowe.
Metody inne.
Demonstracje:
Oznaczanie liczby bakterii metodą kropelkową.
Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli metodą filtrów membranowych.
Do wykonania:
Próba reduktazowa.
Oznaczenie liczby drobnoustrojów w mleku metodą płytkową (wysiew powierzchniowy).
Copyright © 2012/2013 Warszawski Uniwersytet Medyczny/Medical University of Warsaw
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA.
Miano coli jest to najmniejsza ilość badanej próby w ml lub g, w której stwierdza się jeszcze obecność
jednej pałeczki okrężnicy. Miano coli jest liczbą niemianowaną.
1. Wykonanie próby reduktazowej. Do 10 ml próbek mleka (probówki z nakrętką podpisane mleko nr
1 i mleko nr 2) jałowo dodać 0,5 ml błękitu metylenowego (probówka podpisana błękit). Probówkę
dobrze zakręcić i zawartość wymieszać, obracając ją kilkakrotnie do góry dnem. Następnie wstawić do
cieplarki (temp. 37oC). Próbę ogląda się początkowo co 10-15 minut, a później co 30 minut. Co 30
minut należy probówkę odwrócić do góry dnem i z powrotem, co zapobiega powstawaniu warstwy
unieruchamiającej drobnoustroje. Oznaczenie uważa się za zakończone, gdy mleko w probówce (z
wyjątkiem 0,5 cm warstwy górnej) zostanie odbarwione. Zależność między czasem odbarwienia a
zawartością drobnoustrojów podano w tabeli.
Zależność między czasem odbarwienia błękitu metylenowego a stopniem
zakażenia mleka.
Czas odbarwienia
błękitu metylenowego
< 20 minut
od 20 minut do 2 godzin
od 2,0 do 5,5 godzin
od 5,5 do 7,0 godzin
> 7,0 godzin
Liczba bakterii
w 1 ml (mln)
> 20
20-4
4-0,5
0,5-0,1
<0,1
Jakość mleka
bardzo zła
zła
średnia
bardzo dobra
bardzo dobra
2. Wykonanie oznaczenia liczby drobnoustrojów w mleku metodą wysiewu powierzchniowego.
Wykonać rozcieńczenia (od 10-1 do 10-2) mleka (probówka podpisana mleko nr 3) dodając 0,5 ml
próbki do 4,5 ml jałowego roztworu soli fizjologicznej. Z próbki mleka nierozcieńczonego i z każdego
rozcieńczenia posiać po 0,1 ml na 1 płytkę z agarem odżywczym z dodatkiem mleka (płytki podpisane
M) oraz 1 płytkę z podłożem Endo (płytki podpisane E). Posiany materiał dokładnie rozprowadzić na
powierzchni podłoża szklaną głaszczką (opaloną w alkoholu i ostudzoną). Posiewy inkubować w
cieplarce w temp. 37oC. Miano coli nie może być niższe niż 0,1.
3. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli w wodzie metodą filtrów membranowych
(płytka do obejrzenia). Próbkę wody (100 ml) sączy się przez filtr membranowy. Następnie
umieszcza się filtr membranowy na podłożu agarowym Endo dla bakterii grupy coli, i inkubuje w
temp. 37oC przez 24-48 godzin. Po inkubacji liczy się wyrosłe na filtrze charakterystyczne kolonie.
4. Oznaczenie liczby bakterii metodą kropelkową (płytka do obejrzenia). W metodzie tej
rozcieńczoną próbkę żywności w ilości 1 cm3, wprowadza się do 9 cm3 płynnej pożywki agarowej o
temp. ok. 45oC. Po wymieszaniu próby nanosi się kroplę (0,1 ml) tak przygotowanej próbki na płytkę
Petriego z pożywką agarową. Po 24-godzinnej inkubacji liczy się kolonie bakterii.
Copyright © 2012/2013 Warszawski Uniwersytet Medyczny/Medical University of Warsaw
Download