Zarzadzanie nowoczesnym gabinetem

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
(wg planu
studiów)
Pracochłonność
w godzinach
st. stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Efekty
kształcenia
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Zarządzanie nowoczesnym gabinetem
Instytut Kosmetologii
PPWSZ-K-1-546km-s
PPWSZ-K-1-545km-n
Kosmetologia, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
III rok, V semestr; specjalność: kosmetologia medyczna
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Wykłady 15 godzin
Ćwiczenia 15 godzin
Wykłady 10 godzin
Ćwiczenia 5 godzin
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
15
Ćwiczenia/
seminaria
15
Konsultacje
obowiązkowe
-
Praca własna studenta
Egzaminy
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
-
10
-
15
10
20
20
35
30
10
5
15
Inne
-
50
Mgr Paulina Mazur-Kurach
Mgr Paulina Mazur-Kurach
Wiedza ogólna z zakresu marketingu, podstaw zarządzania i ekonomii
Przekazanie studiującym przedmiot istotnych informacji o specyfice organizacji i
działania gabinetu w aspekcie kryteriów ekonomicznej oceny. Celem
przeprowadzonych zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz
zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia nowoczesnego gabinetu, jego organizacji i
zadań na rynku usług kosmetycznych w aspekcie zarządzania i marketingu. Student w
trakcie zajęć ma zdobyć umiejętności w zakresie definiowania celów i funkcji gabinetu
kosmetycznego oraz znajomości uwarunkowań prawnych.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
WIEDZA
Zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy
Zna zasady prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania pracy kosmetologa
Posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu,
ekonomii, zarządzania i organizacji gabinetu
kosmetycznego, gabinetu odnowy biologicznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_W06
OM1_W04
K_W12
OM1_W08
K_W17
OM_W12
Potrafi obsługiwać komputer w zakresie tekstu,
gromadzenia informacji, analizy statystycznej,
rachunkowości, obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz
K_U11
oprogramowania komputerowego stosowanego w
sektorze kosmetycznym
Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
K_U12
kosmetycznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować w zespole, efektywnie wypełniając
powierzone zadania, wykazując zdolności
K_K04
komunikacyjne oraz organizacyjne
Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane
K_K05
z wykonaniem pracy zawodowej
Potrafi skutecznie i taktownie formułować opinie
dotyczące klientów do współpracowników i
K_K06
pracowników służby zdrowia
14
15
16
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
OM1_U06
OM1_U07
OM1_K04
OM1_K05
OM1_K06
OM1_K06
OM1_K08
Efekt kształcenia
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Zna zasady higieny i bezpieczeństwa
pracy
Zna zasady prawne i etyczne
uwarunkowania pracy kosmetologa
Posiada elementarną wiedzę z zakresu
marketingu, ekonomii, zarządzania i
organizacji gabinetu kosmetycznego,
gabinetu odnowy biologicznej
Potrafi obsługiwać komputer w zakresie
tekstu, gromadzenia informacji, analizy
statystycznej, rachunkowości, obsługi
arkusza kalkulacyjnego oraz
oprogramowania komputerowego
stosowanego w sektorze kosmetycznym
Potrafi identyfikować błędy i
zaniedbania w praktyce kosmetycznej
Potrafi pracować w zespole, efektywnie
wypełniając powierzone zadania,
wykazując zdolności komunikacyjne
oraz organizacyjne
Potrafi rozwiązywać najczęstsze
problemy związane z wykonaniem pracy
zawodowej
Potrafi skutecznie i taktownie
formułować opinie dotyczące klientów
do współpracowników i pracowników
służby zdrowia
Udział w ćwiczeniach, realizacja projektu
pisemnego
Udział w ćwiczeniach, realizacja projektu
pisemnego
Ćwiczenia w grupach, realizacja projektu
pisemnego
Udział w ćwiczeniach, realizacja projektu
pisemnego
Ćwiczenia w grupach
Case study, ćwiczenia w grupach
Case study, ćwiczenia w grupach
Case study, ćwiczenia w grupach
Stosowane
metody
dydaktyczne
Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia w grupach, dyskusja, opracowanie
projektu.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Wykłady
1. Zarządzanie. Istota i znaczenia. Funkcje zarządzania.
2. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem: istota zarządzania przedsiębiorstwem,
struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i jej kształtowanie, planowanie, motywacja,
ocena działalności gospodarczej
3. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw: jednoosobowych, wieloosobowych,
spółki. Przykłady firm z sektora Welness & Spa, gabinetów kosmetycznych oraz firm
produkujących kosmetyki.
4. Cechy menadżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania.
5. Planowanie w gabinecie kosmetycznym..
6. Motywowanie pracowników gabinetu kosmetycznego. Teorie motywacji.
Przywództwo.
7. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania w
gabinecie kosmetycznym.
8. Zarządzanie marketingowe w gabinecie (pojecie i istota marketingu, narzędzia
marketingowe, planowanie działalności marketingowej, organizowanie działalności
marketingowej, kontrola działalności marketingowej).
9. Zarządzanie logistyka i zakupami .
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi (istota zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie
zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja, system ocen pracowników, wynagradzanie,
szkolenie i rozwój pracowników).
11. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w gabinecie kosmetycznym.
Ćwiczenia
1. Rozpoznawania stylów kierowania. Case study
2. Jak skutecznie motywować pracowników. Praca w grupach
3. Komunikacja w gabinecie kosmetycznym.
4. Marketing na przykładzie gabinetów kosmetycznych.
5. Proces organizacji zakupów.
6. Ocena oraz rekrutacja pracowników.
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do
egzaminu/zalic
zenia
Zaliczenie w formie pisemnej.
Udział w ćwiczeniach, zaliczenie projektów pisemnych.
18
Wykaz
literatury
podstawowej
1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 2007
2. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie. PWE, Warszawa 2001
3. Bąkowski B., Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005
4. Przedsiebiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie i rozwój, Pod red. Janusza
Żurka, Fundacja Rozwoju UG, Gdansk 2007
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1. Czermiński A. , Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie
organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002
2. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie, Teoria i praktyka. PWN 2007
17
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards