Lp. Temat Termin Liczba punktów edukacyjnych 1 Choroby zakaźne

advertisement
Lp.
Temat
1 Choroby zakaźne w gabinecie stomatologicznym
Termin
12.01.2008 r.
Liczba
punktów
edukacyjnych
3
Korona porcelanowa złożona - licowana porcelaną. 9.02.2008 r.
Systemy pełnoceramiczne. Sposoby szlifowania
2 zęba pod koronę, wady, zalety
3
3 Choroby stercza
20.02.2008 r.
3
4 Licówki, mosty adhezyjne, cyrkon w stomatologii
23.02.2008 r.
3
Współczesna chirurgia szczękowo-twarzowa
5 w aspekcie użyteczności dla lekarza stomatologa
1.03.2008 r.
6 Przewlekła niewydolność żylna
5.03.2008 r.
4
3
Astma oskrzelowa u dzieci – diagnostyka
12.03.2008 r.
7 spirometryczna, leczenie, rehabilitacja oddechowa
3
Zaburzenia układu stomatognatycznego, a bóle
8 twarzy i głowy. Fakty i mity
7
5.04.2008 r.
Zaburzenia psychosomatyczne w praktyce lekarzy 9.04.2008 r.
9 różnych specjalności
3
Standardy terapeutyczne cukrzycy typu 2 w świetle 16.04.2008 r.
aktualnych wytycznych ESD/ADA - rola
metforminy. Diagnostyka i terapia schorzeń
10 gruczołu tarczycowego
3
Podstawowe zasady ratujące życie – BLS dla
11 lekarzy stomatologów
7
19.04.2008 r.
12 Eutanazja problemem współczesnej rzeczywistości 24.04.2008 r.
3
13 Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
7.05.2008 r.
3
14 Podstawy onkologii u dzieci
14.05.2008 r.
3
Profilaktyka próchnicy u dzieci – nowe trendy.
Dziecko w gabinecie stomatologicznym – aspekt
15 psychologiczny
17.05.2008 r.
16 Ostre zespoły wieńcowe w EKG
28.05.2008 r.
Kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego
utracenia czynności mózgu. Stres – jego
17 następstwa. Rola mechanizmów obronnych.
11.06.2008 r.
18 Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
28.06.2008 r.
4
3
3
7
Lp.
Temat
Termin
Liczba
punktów
edukacyjnych
Włókna szklane; wkłady koronowo-korzeniowe,
19 mosty
13.09.2008 r.
Możliwości diagnostyczne i zabiegowe
w nowopowstałej Pracowni Zabiegów
i Diagnostyki Naczyniowej Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej uzupełnionej
20 o nowoczesną diagnostykę angio-TK
24.09.2008 r.
21 Wady postawy u dzieci
1.10.2008 r.
3
22 Zespół wypalenia zawodowego
8.10.2008 r.
3
Pacjent kardiologiczny w gabinecie
23 stomatologicznym
11.10.2008 r.
24 Chory z rozrusznikiem serca
29.10.2008 r.
Uzależnienia od alkoholu jako maska chorób
25 afektywnych
5.11.2008 r.
26 Od diagnostyki do diagnozy X
15.11.2008 r.
Przepisy regulujące orzekanie o czasowej
27 niezdolności do pracy
19.11.2008 r.
Rola badań obrazowych w chorobach trzustki –
28 oczekiwania internisty
26.11.2008 r.
3
Świadoma zgoda pacjenta na udzielanie
29 świadczenia zdrowotnego
3.12.2008 r.
3
3
3
3
3
3
4
3
Download