Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła II Course title: History of

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Course title:
Historia Kościoła II
History of Church
Kod:
Course code:
012
012
Rok studiów:
Year of study:
II, studia stacjonarne jednolite magisterskie
II
Semestr:
Semester:
3
3
Typ zajęć:
Type of course:
wykład (nieobowiązkowy), ćwiczenia (obowiązkowe)
Liczba godzin:
Number of hours:
50 h wykładu, 12 ćwiczeń
50 h lectures, 12 h seminar
Punkty ECTS:
ECTS credits:
5
5
Osoba prowadząca:
ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej, ks. dr hab. Leszek
Wilczyński, o. dr Paweł Zając OMI
Name of lecturer:
Poziom kursu:
Level of course:
podstawowy
basic
Język wykładowy:
Language of instruction:
polski
Polish
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza historii powszechnej, historii Kościoła,
archiwistyki, dokumentów Kościoła i encyklik papieskich
Prerequisites:
Metody oceny:
egzamin z wykładów, aktywny udział w ćwiczeniach, pisemna
praca zaliczeniowa
Assessment methods:
Treści przedmiotu/zajęć:
wykład wprowadza w dzieje Kościoła podzielone na następujące
działy: nowoŜytna i współczesna. Dotyczy to historii Kościoła
Powszechnego oraz Historii Kościoła w Polsce. Dotyczy takŜe
dziejów innych wyznań, dziejów zakonów, historii papiestwa,
dziejów emigracji i duszpasterstwa emigracyjnego, podstawowe
nauki pomocnicze historii Kościoła.
Course contents:
Cele i efekty kształcenia:
Student uzyskuje podstawowa wiedze z zakresu dziejów
Kościoła powszechnego i lokalnego, dziejów powstawania
zakonów, Reformacji w Kościele i innych wyznań, dziejów
2
papiestwa, podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia
kwerendy i badań archiwalnych oraz aktualnych spraw i
problemów w Kościele.
Objectives and learning outcomes:
Zalecana literatura:
Ks. B. Kumor, Historia Kościoła, 8 tomów, Lublin 1973(t.1) do
1995 (t.8).
Ks. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, 4 tomy,
Warszawa 1987 (t.1) do 1992 (t.4).
P. Pierrard, Historia Koscioła Katolickiego, Warszawa 1981.
J. Danielou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, Warszawa t. 1,
1984.
M.D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, Warszawa t.
2, 1988.
H. Tüchle, Historia Kościoła, Warszawa t. 3, 1986.
L.J. Rogier, G. De Bergier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia
Kościoła, Warszawa t. 4, 1987.
R.Aubert i in., Historia Kościoła, Warszawa t. 5, 1985.
Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986.
Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1980.
G. Bedoulle OP, Kościół w dziejach, Poznań 1994.
Historia chrześcijaństwa, praca zbiorowa, Warszawa 2002.
(przekład: The History of Christianity).
Historia Kościoła w Polsce, red. ks. B. Kumor, ks. Z.
Obertyński, Poznań-Warszawa t. 1 (vol. 1 i 2), 1974; t. 2 (vol. 1
i 2).
K. Dopierała, Księga PapieŜy, Poznań 1996.
Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1976.
Recommended reading:
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA:
1. Godziny kontaktowe: 62 h (50 h wykładów + 12 h ćwiczeń) = 2 pkt. ECTS
2. Praca w grupie nad róŜnymi zagadnieniami badawczymi: 12 h
3. Przygotowanie ćwiczeń: 10 h
4. Czytanie zadanych lektur: 20 h
5. Napisanie pracy zaliczeniowej: 10 h
6. Przygotowanie do egzaminu: 40 h
Razem: 154 h = 5 pkt. ETCS
Download