Ewidencja powiadomień o mianowaniu bądź odwołaniu osób

advertisement
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Nazwa zbioru:
EWIDENCJA POWIADOMIEŃ O MIANOWANIU BĄDŹ ODWOŁANIU OSÓB
SPRAWUJĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW OSÓB PRAWNYCH KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO ORAZ INNYCH KOŚCIOŁÓW LUB ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH O
UREGULOWANEJ SYTUACJI PRAWNEJ
2. Administrator danych:
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Administrator:
000514265
REGON:
Kielce
Miejscowość:
al. IX WIEKÓW KIELC
Ulica:
Województwo: świętokrzyskie
Kielce
Gmina:
Kod pocztowy:
Nr domu:
Powiat:
Poczta:
25-516
3
Kielce
Kielce
Lokal:
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa:
Art. 14 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawa z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 10 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 4 lipca 1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego
Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP
Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w
RP
Art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do kościoła Polskokatolickiego w RP
Art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze


Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Dane ze zbioru będą służyć: celom archiwalnym
7. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:





nazwiska i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
miejsce pracy,
zawód,
seria i numer dowodu osobistego,
Inne dane osobowe, oprócz wymienionych, przetwarzane w zbiorze:

obywatelstwo
8.Dane przetwarzane w zbiorze:
a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:


przekonania religijne,
przynależność wyznaniową,
Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 8
przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych
osobowych:
 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego
 art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w RP,
 art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do kościoła Ewangelicko –
Metodystycznego w RP,
 art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do kościoła Chrześcijan
Baptystów w RP,
 art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do kościoła Polskokatolickiego
w RP,
 art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do kościoła Zielonoświątkowego w
RP.
9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby sprawujące funkcje kierownicze w kościołach i związkach wyznaniowych.
10. Sposób zbierania danych do zbioru:
Głównie z innych źródeł
11. Udostępnianie danych ze zbioru:
dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
12. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
13. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards