reformacja - ZSP Szprotawa

advertisement
REFORMACJA
NURTY REFORMACJI
LUTERANIZM
Marcin Luter (1483 – 1546)
Katechizm wyd. w 1529 r.
KALWINIZM
Jan Kalwin (1509 – 1564)
Wychowanie chrześcijańskie,
wyd. w 1536 r.
ANGLIKANIZM
Król Henryk VIII
Akt Supremacji 1534 r.
DOKTRYNA RELIGIJNA ( IDEE)
KULT
ORGANIZACJA RELIGIJNA
- 1517 r. – wystąpienie M. Lutra przeciw
nadużyciom związanym z udzielaniem odpustów,
- powrót do chrześcijaństwa pierwszych wieków,
- głównym źródłem wiary jest Biblia,
- zbawienie zależy od wiary,
- znaczenie mają tylko chrzest i komunia,
- wiara w przeznaczenie człowieka (nauka o
predestynacji), Bóg „z góry” przeznaczył jednych
ludzi na zbawienie, a innych na potępienie,
- głównym źródłem wiary jest Biblia,
- uznawali chrzest, komunię i małżeństwo,
- rygoryzm etyczny – praca i jej skutki to „znaki”
od Boga,
- odrzucali kult Matki Boskiej, świętych
i relikwii, odpusty,
- odrzucali wiarę w czyściec,
- opowiadali się za prostotą obrzędów,
- język narodowy w liturgii,
- byli przeciwnikami istnienia zakonów
i celibatu,
- odrzucali zwierzchnictwo papieża,
- Kościół uznawali jako wspólnotę ludzi
wiernych Chrystusowi.
- odrzucali kult Marii i świętych,
- nabożeństwa formą oddawania czci Bogu,
odrzucanie mszy,
- surowy wystrój świątyń kalwińskich,
- język narodowy w liturgii,
- odrzucali istnienie celibatu, zakonów
i władzy wyższego duchowieństwa,
organizacja
kościoła
bardziej
demokratyczna od luteranizmu,
- synod powoływał pastorów, z którymi
wspólnie zarządzali gminą kalwińską
świeccy seniorzy,
- odłączenie kościoła anglikańskiego od Rzymu,
- prymat Biblii nad tradycją,
- uznawali dwa sakramenty: chrzest i komunię,
- odrzucali kult świętych i odpusty,
- komunia pod dwiema postaciami,
- zachowali obrzędy Kościoła katolickiego,
- król – głową Kościoła anglikańskiego,
- likwidacja zakonów,
- zachowanie organizacji i hierarchii
kościelnej Kościoła katolickiego,
KATOLICYZM
DOKTRYNA RELIGIJNA
KULT RELIGIJNY
ORGANIZACJA KOSCIOŁA
1. ogłoszenie trydenckiego wyznania wiary w 1564r. (sobór
w Trydencie 1545–1563) oraz katechizmu w 1566 r.,
2. przyjęcie nowej syntezy doktryny katolickiej:
- ustalenie kanonu Pisma Św.,
- uznawanie tradycji, tj. dogmatów kościelnych i ustaleń
papieży oraz soborów jako równorzędne z Biblią,
- uznanie 7 sakramentów,
- utrzymano prawo Kościoła do interpretacji Biblii,
- sama wiara nie wystarczy do zbawienia, trzeba również
przestrzegać założeń Kościoła,
- Trójca Św., wszystkie trzy osoby boskie uznawane za
jednakowo ważne,
- utrzymanie dogmatów: o grzechu pierworodnym, łasce,
- prowadzenie Mszy Św. należy wyłącznie do księży,
- językiem liturgicznym jest łacina,
- rozwinięto kult świętych,
- podtrzymano twierdzenie o możliwości skracania kar
czyśćcowych przez modlitwy, ofiary, odpusty,
- komunia dla wiernych tylko pod postacią opłatka
(chleba),
- prymat papieża nad soborem,
- wprowadzenie obowiązku przebywania biskupów w
diecezjach, odbywania przez nich wizytacji parafii,
zakładania seminariów duchownych, składania sprawozdań
ze stanu diecezji w kurii rzymskiej,
- celibat księży,
- nieomylność papieża (centralizm papieski),
- zreformowano inkwizycję – instytucję powołaną do walki
z herezją, a w dobie reformacji walki z protestantyzmem,
- powołanie do życia zakonu jezuitów w 1540 r.,
bezwzględnie posłusznych władzy papieskiej,
roli Kościoła w zbawieniu człowieka,
Download