PRINCE2:2009 Glossary – English

advertisement
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
MSP 2011 – Glossary1 (Glosariusz MSP 2011)
The following is an explanation of common terms used in the guide. It is
drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are
relevant to MSP.
Document titles are not included within the glossary, as these are fully
explained in Appendix A. Documents that are mentioned in the guide but
2
are not defined in Appendix A are described here, where appropriate.
Poniżej przedstawiono wyjaśnienia pojęć często wykorzystywanych w
niniejszym podręczniku. Jest to wyciąg z ogólnego słownika OGC w
zakresie PPM (tzw. OGC PPM Common Glossary) i obejmuje tylko pojęcia
dotyczące MSP.
Glosariusz niniejszy nie zawiera nazw dokumentów ponieważ zostały one
w pełni wyjaśnione w Dodatku A „Informacje programu”. Dokumenty
wymienione w przewodniku, ale nie zdefiniowane w Dodatku A, zostały
opisane poniżej, o ile było to właściwe.
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
apetyt na ryzyko
Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja
lub jej część jest skłonna zaakceptować.
risk appetite
The amount of risk the organization, or
subset of it, is willing to accept.
biuro programu
Funkcja będąca centrum informacyjnym i
opiekunem standardów dla programu i jego
celów realizacyjnych; może zapewniać wsparcie
dla więcej niż jednego programu.
programme office
The function providing the information hub
and standards custodian for a programme
and its delivery objectives; it could provide
support for more than one programme.
bliskość (ryzyka)
Parametr czasowy wskazujący jak blisko jest
dane zdarzenie; ryzyka będą się materializowały
w określonym czasie i wpływ ryzyka będzie
zmieniał się w zależności od tego, kiedy się ono
zmaterializuje.
proximity
(of risk)
The time factor and how close an event is;
i.e. risks will occur at particular times, and
the severity of their impact will vary
depending on when they occur.
1
2
The official glossary included in the MSP Guide 2011 edition & published on www.msp-officialsite.com.
The introduction from MSP 2011 manual glossary
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 1 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
cel końcowy
Ostateczne zamierzenie danego programu – to
samo co końcowy stan przyszły.
end goal
The ultimate objective of a programme –
the same as the ‘to-be state’ or ‘future
state’.
dziennik informacji
zwrotnych
Dokument, który jest wykorzystywany do
rejestrowania, śledzenia i zapewniania, aby
podejmowane były działania w stosunku do
informacji zwrotnych otrzymywanych od
interesariuszy.
feedback log
A document that is used to capture, track
and ensure that all stakeholder feedback is
dealt with.
ewaluacja ryzyk
Proces zrozumienia efektu netto
zidentyfikowanych zagrożeń i szans na dane
działanie po ich zagregowaniu.
risk evaluation
The process of understanding the net effect
of identified threats and opportunities on an
activity when aggregated together.
granica (transzy)
Ograniczenia czasowe transzy, tj. kiedy
przeprowadzane są przeglądy końcowe transzy
oraz program otrzymuje aprobatę na
rozpoczęcie kolejnej transzy.
border
The time-bound limitations of a tranche, i.e.
when end-of-tranche reviews are held and
the programme receives endorsement to
move into the next tranche.
granice / zakres
(programu)
Zakres tego, co program będzie obejmował;
zasięg jego wpływów i uprawnień.
boundary
The scope of what a programme will cover;
the extent of its influence and authority.
grupa sponsorująca
Siła sprawcza danego programu, zapewniająca
decyzje inwestycyjne oraz poparcie na
najwyższym szczeblu uzasadnienia i celów
programu.
sponsoring group
The driving force behind a programme,
which provides the investment decision and
top-level endorsement for the rationale and
objectives of the programme.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 2 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
identyfikacja ryzyk
Określenie tego, co mogłoby stanowić ryzyko;
proces mający na celu opisanie i zestawienie
możliwych źródeł ryzyk (zagrożeń i szans).
risk identification
The determination of what could pose a
risk; a process to describe and list sources
of risk (threats and opportunities).
informowany(a)
(dotyczy macierzy RACI) Oznacza grupę osób
lub pojedyncze osoby informowane o zmianie
lub decyzji. W metodyce MSP wykorzystywane
głównie w sytuacji, gdy coś wpływa na działania
lub tworzenie dokumentów.
inform
In the context of a RACI table, to advise a
group or individual of a change or a
decision. In MSP, this is typically used in
the context of something that affects
activities or document creation.
interesariusz
Każda osoba, grupa lub organizacja, która może
wpływać na program, być pod jego wpływem,
lub uważać, że program wywiera na niego/nią
wpływ.
stakeholder
Any individual, group or organization that
can affect, be affected by, or perceives
itself to be affected by, a programme.
jakość
Stopień, w jakim cechy oraz inherentne lub
przypisane charakterystyki produktu, osoby,
procesu, usługi i/lub systemu umożliwiają
wykazanie, że spełnia on oczekiwania lub
zaspokaja określone potrzeby, wymagania lub
specyfikacje.
quality
The degree to which the features and
inherent or assigned characteristics of a
product, person, process, service and/or
system bear on its ability to show that it
meets expectations or stated needs,
requirements or specification.
kierownik ds. zmiany
Podlega kierownikowi zmiany biznesowej i może
działać na poziomie projektu, aby wspierać
realizację korzyści poprzez koncentrację na
realizacji konkretnej korzyści.
change manager
Reports to the business change manager
(BCM) and may operate at a project level to
support benefits realization, namely focus
on the realization of a particular benefit.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 3 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
Rola odpowiedzialna wykonawczo za
ustanawianie, zarządzanie i realizację
programu; na ogół przypisywana jednej osobie.
programme manager
The role responsible for the set-up,
management and delivery of a programme;
typically allocated to a single individual.
kierownik zmiany
biznesowej
Rola odpowiedzialna za zarządzanie
korzyściami od ich identyfikacji do realizacji oraz
za zapewnienie wdrożenia i ugruntowania
nowego potencjału dostarczanego przez
projekty. Na ogół rola ta przydzielana jest więcej
niż jednej osobie. Jest także znana jako „agent
zmiany”.
business change manager
(BCM)
The role responsible for benefits
management, from identification through to
realization, and for ensuring that the
implementation and embedding of the new
capabilities are delivered by the projects.
Typically allocated to more than one
individual and also known as ‘change
agent’.
kluczowy wskaźnik
4
efektywności (KPI )
Miara (finansowa lub niefinansowa) używana do
ustanawiania i pomiaru postępów w osiąganiu
celów organizacyjnych.
key performance indicator
(KPI)
A metric (either financial or non-financial)
that is used to set and measure progress
towards an organizational objective.
konfiguracja
Ogólny termin używany do opisania grupy
produktów lub elementów, które wspólnie
stanowią o dostarczeniu produktu lub usługi,
albo znaczącej części danego produktu lub
usługi. Konfiguracja (danego produktu/usługi)
może być również obiektem konfiguracji
szerszej konfiguracji (szerszego
produktu/usługi).
configuration
A generic term used to describe a group of
products or items that work together to
deliver a product or service, or a
recognizable part of a product or service. A
configuration may be configuration item of a
larger configuration.
kierownik programu
3
4
3
Zwany jest również czasami dyrektorem programu – przypis tłumacza.
W Polsce często wykorzystywany jest akronim angielski tj. KPI – przypis tłumacza.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 4 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
konsultowany(a)
(dotyczy macierzy RACI) Osoba lub grupa osób,
którym stworzono szansę na współtworzenie
danego działania lub dokumentu i
przedstawienie rekomendacji dotyczących tego
działania lub dokumentu.
consult
To give groups or individuals the
opportunity to contribute to and make
recommendations on an action or
document.
kontrola jakości
Proces monitorowania konkretnych efektów w
celu stwierdzenia, czy są one zgodne ze
stosownymi standardami, a także określenia
sposobów eliminowania przyczyn
niesatysfakcjonującej efektywności.
quality control
The process of monitoring specific results
to determine whether they comply with the
relevant standards, and of identifying ways
to eliminate causes of unsatisfactory
performance.
korzyść
Mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego
rezultatu, postrzegana przez jednego lub więcej
interesariuszy jako zaleta, która przyczynia się
do osiągnięcia jednego lub więcej celów
organizacji.
benefit
The measurable improvement resulting
from an outcome perceived as an
advantage by one or more stakeholders,
and which contributes towards one or more
organizational objective(s).
ład
Funkcje, obowiązki, procesy i procedury, które
określają sposób uruchomienia, zarządzania i
kontrolowania danego programu.
governance
The functions, responsibilities, processes
and procedures that define how a
programme is set up, managed and
controlled.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 5 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
ład korporacyjny
Ciągłe działanie utrzymywania solidnego
systemu kontroli wewnętrznej, za pomocą
którego dyrektorzy i inni członkowie wyższej
kadry kierowniczej danej organizacji (korporacji)
zapewniają, żeby skuteczne systemy
zarządzania, wraz z systemami monitorowania i
kontroli finansowej zostały wdrożone w celu
ochrony aktywów, zdolności zarobkowej oraz
reputacji danej organizacji.
corporate governance
The ongoing activity of maintaining a sound
system of internal control by which the
directors and officers of an organization
ensure that effective management systems,
including financial monitoring and control
systems, have been put in place to protect
assets, earning capacity and the reputation
of the organization.
mapa interesariuszy
Graficzne przedstawienie interesariuszy
istotnych dla danego działania organizacyjnego
oraz ich indywidualnych interesów.
stakeholder map
A diagrammatic representation of the
stakeholders relevant to an organizational
activity and their respective interests.
nadzór
(zapewnienie /
zabezpieczenie)
Ogół systematycznych czynności, koniecznych
do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt
(system, proces, organizacja, program, projekt,
rezultat, korzyść, potencjał, produkt, wynik lub
przedmiot dostawy) jest właściwy, co może być
zdefiniowane subiektywnie lub obiektywnie w
zależności od warunków. Z powyższego wynika,
że nadzór powinien mieć pewien stopień
niezależności od tego co jest nadzorowane.
assurance
All the systematic actions necessary to
provide confidence that the target (system,
process, organization, programme, project,
outcome, benefit, capability, product output,
deliverable) is appropriate. Appropriateness
might be defined subjectively or objectively
in different circumstances. The implication
is that assurance will have a level of
independence from that which is being
assured.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 6 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
nadzór programu
Niezależna ocena i potwierdzenie, że program
jako całość lub każdy dowolny aspekt programu
pozostaje na właściwej ścieżce, stosuje
odpowiednie praktyki i procedury, oraz że
wszystkie projekty, działania i przesłanki
biznesowe pozostają odpowiednio zgodne z
celami programu. Patrz również przegląd
kontynuacyjny.
programme assurance
Independent assessment and confirmation
that the programme as a whole or any one
of its aspects is on track, that it is applying
relevant practices and procedures, and that
the projects, activities and business
rationale remain aligned to the
programme’s objectives. See also gated
review.
najlepsza praktyka
Zdefiniowana i sprawdzona metoda
skutecznego zarządzania zdarzeniami.
best practice
A defined and proven method of managing
events effectively.
niekorzyść
(niepożądany /
negatywny skutek)
Mierzalne pogorszenie wynikające z rezultatu
postrzegane jako negatywne przez jednego lub
więcej interesariuszy, które w efekcie pogarsza
jeden lub więcej celów organizacyjnych.
dis-benefit
A measurable declinee resulting from an
outcome perceived as negative by one or
more stakeholders, which reduces one of
more organizational objective(s).
obiekt / poziom
bazowy (odniesienia)
Wzorzec referencyjny (porównawczy),
względem którego dany obiekt (jednostka) jest
monitorowany i kontrolowany.
baseline
A reference level against which an entity is
monitored and controlled.
obiekt konfiguracji
Element podlegający zarządzaniu konfiguracją.
Elementem tym może być komponent produktu,
produkt lub zbiór produktów stanowiących
wydanie.
configuration item
An asset that is subject to configuration
management. The asset may be a
component of a product, a product, or a set
of products in a release.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 7 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
ocena ryzyk
Identyfikacja i ewaluacja ryzyk.
risk assessment
The identification and evaluation of risks.
odpowiedzialny(a)
ostatecznie
(decyzyjnie)
(dotyczy macierzy RACI) Osobiście
odpowiedzialny za dane działanie.
Odpowiedzialność ostateczna nie może być
delegowana, w przeciwieństwie do
odpowiedzialności wykonawczej.
accountable
Personally answerable for an activity.
Accountability cannot be delegated, unlike
responsibility.
odpowiedzialny(a)
wykonawczo
(dotyczy macierzy RACI) Określenie używane
do opisania osoby/roli, która ma uprawnienia i
od której oczekuje się, że zrealizuje dane
zadanie lub działanie. Odpowiedzialność
wykonawczą można delegować.
responsible
Used to describe the individual who has the
authority and is expected to deliver a task
or activity; responsibility can be delegated.
organizacja programu
Sposób, w jaki program będzie zarządzany w
czasie trwania swojego cyklu życia, role i
odpowiedzialności poszczególnych osób
włączonych do programu oraz ustalenia
odnośnie zarządzania personelem lub zasobami
ludzkimi. Nazywana jest również strukturą
organizacyjną programu.
programme organization
How a programme will be managed
throughout its lifecycle, the roles and
responsibilities of individuals involved in the
programme, and personnel management or
human resources arrangements. Also
known as programme organization
structure.
P3M3
P3M3 – Model Dojrzałości Zarządzania
Portfelami, Programami i Projektami –
dostarczający ram, dzięki którym organizacje
mogą ocenić swój aktualny poziom efektywności
i wprowadzić plany doskonalenia.
P3M3
The Portfolio, Programme and Project
Management Maturity Model that provides
a framework with which organizations can
assess their current performance and put in
place improvement plans.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 8 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
plan
Szczegółowa propozycja zrealizowania lub
osiągnięcia czegoś, określająca szczegółowo
co, kiedy, jak i przez kogo powinno zostać
zrobione.
plan
A detailed proposal for doing or achieving
something, detailing the what, when, how
and by whom.
plan przejścia do
nowego stanu
Harmonogram działań w planie realizacji
korzyści, obejmujący fazę przejścia do nowego
stanu.
transition plan
The schedule of activities to cover the
‘transition’ phase of the benefits realization
plan.
polityka
Tok działania (lub zasada/pryncypium) przyjęty
przez organizację; biznesowa deklaracja
intencji, nadająca ton kulturze organizacji.
policy
A course of action (or principle) adopted by
an organization; a business statement of
intent, setting the tone for an organization’s
culture.
portfel
Całość inwestycji organizacji (lub jej części) w
zmiany wymagane do osiągnięcia jej celów
strategicznych.
portfolio
The totality of an organization’s investment
(or segment thereof) in the changes
required to achieve its strategic objectives.
portfel korporacyjny
Całość inicjatyw zmian w organizacji; może
obejmować szereg programów, samodzielnych
projektów oraz wszelkich innych inicjatyw
służących osiągnięciu odpowiedniej zmiany.
corporate portfolio
The totality of the change initiatives within
an organization; it may comprise a number
of programmes, standalone projects and
other initiatives that achieve congruence of
change.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 9 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
potencjał
Kompletny zbiór wyników projektów
wymaganych do uzyskania danego rezultatu;
istnieje przed rozpoczęciem przejścia do
nowego stanu. Jest to usługa, funkcja lub
działanie operacyjne umożliwiające organizacji
wykorzystanie szans.
capability
The completed set of project outputs
required to deliver an outcome; this exists
prior to transition. It is a service, function or
operation that enables the organization to
exploit opportunities.
produkt
Element wejściowy lub wyjściowy, materialny lub
niematerialny, który można wcześniej opisać,
wytworzyć i zweryfikować; zwany także
wynikiem lub przedmiotem dostawy.
product
An input or output, whether tangible or
intangible, that can be described in
advance, created and tested; also known
as an output or deliverable.
program
Tymczasowa, elastyczna organizacja stworzona
do koordynowania, ukierunkowywania i
nadzorowania wdrożenia zbioru powiązanych
projektów i działań w celu dostarczenia
rezultatów i korzyści związanych ze
strategicznymi celami organizacji. Program
może trwać kilka lat.
programme
A temporary flexible organization structure
created to coordinate, direct and oversee
the implementation of a set of related
projects and activities in order to deliver
outcomes and benefits related to an
organization’s strategic objectives. A
programme is likely to have a life that spans
several years.
program
wieloorganizacyjny
Program wymagający zaangażowania więcej niż
jednej organizacji w celu osiągnięcia
pożądanych rezultatów. Czasami nazywany
także programem przekrojowym.
cross-organizational
programme
A programme requiring the committed
involvement of more than one organization
to achieve the dsired outcomes; also
referred to as a ‘cross-cutting’ programme.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 10 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
program wyłaniający
się
Program, który łączy jeden lub więcej wcześniej
istniejących projektów, spójnie dopasowując je
do korporacyjnej polityki i strategii.
emergent programme
A programme that subsumes one or more
pre-existing projects into a coherent
alignment with corporate policy and
strategy.
projekt
Tymczasowa organizacja powołana w celu
dostarczenia jednego lub więcej produktów
biznesowych według uzgodnionego
uzasadnienia biznesowego.
project
A temporary organization that is created for
the purpose of delivering one or more
business outputs according to a specified
business case.
przegląd
kontynuacyjny
Ustrukturyzowany przegląd projektu, programu
lub portfela realizowany jako element
formalnych uzgodnień ładu w kluczowych
punktach decyzyjnych cyklu życia zmiany dla
zapewnienia, aby decyzja o inwestowaniu na
podstawie uzgodnionego uzasadnienia
biznesowego była nadal słuszna.
gated review
A structured review of a project, programme
or portfolio as part of formal governance
arrangements carried out at key decision
points in the lifecycle to ensure that the
decision to invest as per the agreed
business case remains valid.
przywództwo
Umiejętność ukierunkowania, wpływania i
motywowania innych do uzyskania lepszego
rezultatu.
leadership
The ability to direct, influence and motivate
others towards a better outcome.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 11 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
rada portfela
korporacyjnego
Jedna z nazw organu w organizacji mającego
uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie
oraz priorytetach portfela programów i projektów
w tej organizacji. Może być to jej zarząd. W
standardzie MoP (Zarządzanie Portfelami) jest
również nazywana „radą zarządzania portfelem”
lub „komitetem inwestycyjnym”.
corporate portfolio board
One name for the body within the
organization that has authority to make
decisions about the composition and
prioritization of the organization’s portfolio
of programmes and projects. This may be
the corporate board, and in MoP
(Management of Portfolios) it is also
referred to as the ‘portfolio direction group’
or ‘investment committee’.
rada programu
Grupa ustanowiona do wspierania właściciela
programu w realizacji programu.
programme board
A group that is established to support an
SRO in delivering a programme.
rejestr
Formalne repozytorium, które jest zarządzane, a
jego format, zawartość i sposób użycia wymaga
zgody rady programu.
register
A formal repository that is managed and
requires agreement by the board on its
format, composition and use.
rejestr interesariuszy
Dokument zawierający podsumowanie
informacji z profilów interesariuszy.
stakeholder register
A document that contains a summary of the
information in the stakeholder profiles.
rejestr korzyści
Sumaryczny dokument, który zawiera kluczowe
informacje z profilów korzyści.
benefits register
Summary document that contains key
information from the benefit profiles.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 12 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
rejestr projektów
Alternatywna nazwa dla dossier projektów (patrz
Dodatek A) – dokument zawierający wykaz
projektów.
project register
An alternative term for ‘projects dossier’
(see Appendix A) – the document that
records the list of projects.
reprezentant zmiany
biznesowej
Osoba reprezentująca grupę kierowników
zmiany biznesowej, czasem nazywana głównym
kierownikiem zmiany biznesowej lub sponsorem
zmiany biznesowej.
business change authority
An individual who represents a group of
business change managers, similar to a
senior BCM or business change sponsor.
rezultat
Efekt zmiany, na ogół mający wpływ na realną
sytuację i/lub okoliczności. Oczekiwanie
rezultatów leży u podstaw zmiany. Rezultaty są
osiągane w wyniku działań podejmowanych dla
wprowadzenia zmiany; są one przejawem części
lub całości nowego stanu przyszłego
stworzonego w modelu docelowym.
outcome
The result of change, normally affecting
real-world behaviour or circumstances.
Outcomes are desired when a change is
conceived. Outcomes are achieved as a
result of the activities undertaken to effect
the change; they are the manifestation of
part or all of the new state conceived in the
blueprint.
ryzyko
Niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które –
jeżeli wystąpią – będą mieć wpływ na
osiągnięcie celów. Ryzyko jest mierzone
kombinacją miary prawdopodobieństwa
wystąpienia dostrzeganego zagrożenia lub
szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na
cele.
risk
An uncertain event or set of events that,
should it occur, will have an effect on the
achievement of objectives. A risk is
measured by a combination of the
probability of a perceived threat or
opportunity occurring and the magnitude of
its impact on objectives.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 13 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
ryzyko zagregowane
Ogólny poziom ryzyka dla programu w
przypadku, gdy na wszystkie ryzyka raczej
patrzy się jak na całość, a nie jak na
poszczególne ryzyka indywidualnie. Pojęcie to
może obejmować wyniki konkretnych
scenariuszy zdarzeń lub kombinacji ryzyk.
aggregated risk
The overall level of risk to the programme
when all the risks are viewed as a totality
rather than individually. This could include
the outputs of particular scenarios or risk
combinations.
sponsor
Główna siła sprawcza programu lub projektu.
Niektóre organizacje używają określenia
„sponsor” zamiast „właściciel
programu/projektu”.
sponsor
The main driving force behind a programme
or project. Some organizations use the term
sponsor instead of SRO.
stan obecny
Obecna (bieżąca) struktura operacyjna i
funkcjonowanie oraz efektywność
poszczególnych elementów działalności
biznesowej, na które wpłynie program.
as-is state
The current operating structure and
performance of the parts of the business
which will be impacted by a programme.
stan przyszły
Przyszły, zaplanowany stan organizacji,
opisywany w modelu docelowym.
to-be state
The future planned state of an organization
as described by the blueprint.
strategia
Podejście lub linia postępowania
zaprojektowana dla osiągnięcia
długoterminowego celu. Strategie mogą istnieć
na różnych poziomach w organizacji. W MSP
występują strategie korporacyjne do osiągania
tych celów, które dają początek programom.
Następnie programy opracowują strategie
pozostające w zgodzie z celami korporacyjnymi
dla poszczególnych obszarów swoich realizacji.
strategy
An approach or line to take, designed to
achieve a long-term aim. Strategies can
exist at different levels in an organization –
in MSP there are corporate strategies for
achieving objectives that will give rise to
programmes. Programmes then develop
strategies aligned with these corporate
objectives against particular delivery areas.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 14 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
strumień prac
Logicznie pogrupowanie projektów i działań,
które umożliwia skuteczne zarządzanie.
Strumienie prac mogą grupować projekty
według różnych kryteriów.
workstream
The logical grouping of projects and
activities that together enable effective
management. Workstreams may delineate
projects against a variety of criteria.
system zarządzania
jakością
Kompletny zbiór norm, procedur i obowiązków
dotyczących jakości, określonych dla danej
lokalizacji lub organizacji.
quality management system
The complete set of quality standards,
procedures and responsibilities for a site or
organization.
szacowanie ryzyk
Szacowanie prawdopodobieństwa i wpływu
konkretnego ryzyka, z uwzględnieniem
wcześniej ustalonych standardów, docelowych
poziomów ryzyka, wzajemnych powiązań i
innych istotnych czynników.
risk estimation
The estimation of probability and impact of
an individual risk, taking into account
predetermined standards, target risk levels,
interdependencies and other relevant
factors.
szansa (okazja)
Niepewne zdarzenie, które może mieć korzystny
wpływ na cele lub korzyści.
opportunity
An uncertain event that could have a
favourable impact on objectives or benefits.
tolerancja (margines)
Zakres swobody, jaki program ma w osiąganiu
swojego modelu docelowego, korzyści i
uzasadnienia biznesowego.
margin
The flexibility that a programme has for
achieving its blueprint, benefits and
business case.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 15 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
transformacja
(przekształcenie)
Wyraźna zmiana sposobu, w jaki organizacja
prowadzi całość lub część swoich działań
biznesowych.
transformation
A distinct change to the way an
organization conducts all or part of its
business.
transza
Termin z obszaru zarządzania programami,
opisujący grupę projektów ustrukturyzowanych
pod kątem wyraźnych krokowych zmian
potencjału i dostarczania korzyści.
tranche
A programme management term describing
a group of projects structured around
distinct step changes in capability and
benefit delivery.
wizja
Obraz lepszej przyszłości, która zostanie
osiągnięta dzięki programowi.
vision
A picture of a better future that will be
delivered by the programme.
właściciel programu /
5
projektu
Pojedyncza osoba ponosząca całościową
odpowiedzialność za zapewnienie, żeby projekt
lub program osiągnął swoje cele i dostarczył
przewidywane korzyści.
senior responsible owner
(SRO)
The single individual with overall
responsibility for ensuring that a project or
programme meets its objectives and
delivers the projected benefits.
wynik
Materialny lub niematerialny produkt
wyprodukowany, skonstruowany lub wytworzony
w efekcie zaplanowanego działania.
output
The tangible or intangible artefact
produced, constructed or created as a
result of a planned activity.
5
W niniejszym słowniku i podręczniku termin właściciel programu/projektu (SRO – Senior Responsible Owner - nazwa tej roli stosowana w Wielkiej Brytanii) jest używany
zwykle w kontekście właściciela programu – przypis tłumacza.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 16 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
zagadnienie
Istotne zdarzenie, które zaszło, a nie było
zaplanowane i wymaga działania zarządczego.
Może to być problem, zapytanie, obawa,
wniosek o wprowadzenie zmiany lub ryzyko,
które się zmaterializowało.
issue
A relevant event that has happened, was
not planned aand requires management
action. It could be a problem, query,
concern, change request or risk that has
occurred.
zagrożenie
Niepewne wydarzenie, które mogłoby mieć
niekorzystny wpływ na cele lub korzyści.
threat
An uncertain event that could have a
negative impact on objectives or benefits.
zależność
Działanie, wynik albo decyzja, która jest
wymagana do osiągnięcia jakiegoś aspektu
programu. Może być zarówno wewnętrzna, jak i
zewnętrzna w stosunku do programu.
dependency
An activity, output or decision that is
required to achieve some aspect of the
programme. It can be internal or external to
the programme.
założenie
Stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla
celów planowania, które może się jednak
później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy
nie są znane jeszcze wszystkie okoliczności
(fakty). Istnieje ryzyko, że założenie nie jest
poprawne.
assumption
A statement that is taken as being true for
the purposes of planning, but which could
change later. An assumption is made where
some facts are not yet known. There is a
risk that assumptions are not correct.
nadzór jakości (nadzór
jakości)
Zaplanowany, systematyczny proces, który
będzie wykorzystywany do zapewnienia, aby
wyniki odpowiadały zdefiniowanym dla nich
kryteriom jakości.
quality assurance
The planned systematic process that will be
used to provide confidence that outputs will
match their defined quality criteria.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 17 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
zarządzanie
konfiguracją
Działania techniczne i administracyjne związane
z tworzeniem, utrzymywaniem i kontrolowaną
zmianą konfiguracji przez cały okres życia
danego produktu.
configuration management
Technical and administrative activities
concerned with the creation, maintenance
and controlled change of configuration
throughout the life of a product.
zarządzanie
korzyściami
Identyfikowanie, definiowanie, śledzenie,
realizowanie i optymalizowanie korzyści w
ramach programu i poza nim.
benefits management
The identification, definition, tracking,
realization and optimization of benefits
within and beyond a programme.
zarządzanie
programem
Działanie polegające na skoordynowanym
organizowaniu, ukierunkowywaniu i wdrażaniu
dossier projektów oraz działań
transformacyjnych (tj. programu) w celu
osiągnięcia rezultatów i realizacji korzyści o
strategicznym znaczeniu dla prowadzonej
działalności biznesowej.
programme management
The coordinated organization, direction and
implementation of a dossier of projects and
transformation activities (i.e. the
programme) to achieve outcomes and
realize benefits of strategic importance.
zarządzanie ryzykami
Systematyczne stosowanie pryncypiów (zasad),
podejść i procesów do zadań identyfikacji i
oceny ryzyk, a następnie planowania i
wdrażania reakcji na ryzyka.
risk management
The systematic application of principles,
approaches and processes to the tasks of
identifying and assessing risks, and then
planning and implementing risk responses.
zarządzanie
uzasadnieniem
biznesowym
Sposób, w jaki przesłanki programu, jego cele,
korzyści i ryzyka są wyważane w stosunku do
poziomu inwestycji finansowej oraz jak ta
równowaga jest utrzymywana, aktualizowana i
oceniana w czasie realizacji programu.
business case management
The manner in which a programme’s
rationale, objectives, benefits and risks are
balanced against the financial investment,
and how this balance is maintained,
adjusted and assessed during the
programme.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 18 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term
Polish Definition
English Term
English Definition
zespół zmiany
biznesowej
Grupa specjalistów powołana w celu wspierania
kierownika zmiany biznesowej w zarządzaniu
zmianą biznesową w aspekcie realizacji
korzyści.
business change team
A group of specialists appointed to support
a business change manager in the
business change management aspects of
benefits realization.
zwykła działalność
biznesowa
Sposób, w jaki dana organizacja biznesowa
standardowo osiąga swoje cele.
business as usual (BAU)
The way the business normally achieves its
objectives.
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 19 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
MSP 2011 – Other Key Terms6
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
Wprowadzenie (1)
Introduction (1)
Co to jest program?
What is a programme?
Czym jest zarządzanie programem?
What is programme management?
Środowisko zarządzania programem
The programme management environment
Rodzaje programów
(1.6)
Types of programme
(1.6)
Program dostosowawczy
Compliance programme
Program ukierunkowany wizją
Vision-led programme
Program wyłaniający się
Emergent programme
Rodzaje wpływów
programów (1.7)
6
English Term
Programme impact (1.7)
Transformacja biznesowa
Business transformation
Ukierunkowany specyfikacją
Specification-led
Zmiana polityczna i społeczna
Political and societal change
MSP terms, names or titles not included in the official MSP Glossary but needed for efficient translation into Polish
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 20 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
Przewodniki Best
Management Practice
(1.9)
English Term
Best management
practice guidance (1.9)
Biura Portfeli, Programów i Projektów
®
(P3O – Portfolio, Programme and Project
Offices)
®
®
Portfolio, Programme and Project Offices (P3O )
®
ITIL – publikacje zarządzania usługami IT
(Information Technology Infrastructure Library)
ITIL service management publications
Model Dojrzałości Zarządzania Portfelami,
Programami i Projektami
®
(P3M3 – Portfolio, Programme and Project
Management Maturity Model)
Portfolio, Programme and Project Management
®
Maturity Model (P3M3 )
Model Dojrzałości Zarządzania Projektami
®
oparty na PRINCE2
(P2M2 – PRINCE2 Maturity Model)
PRINCE2 Maturity Model (P2MM)
Najlepsze Praktyki Zarządzania
(BMP – Best Management Practice)
Best Management Practice (BMP)
®
®
PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie
Projektami
(Managing Successful Projects with
®
PRINCE2 )
Managing Successful Projects with PRINCE2
Zarządzanie Portfelami
(MoP® – Management of Portfolios)
Management of Portfolios (MoP™)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 21 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
®
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
®
Zarządzanie Ryzykiem
®
(M_o_R – Management of Risk)
Management of Risk (M_o_R )
Zarządzanie Wartością
(MoV® – Management of Value)
Management of Value (MoV™)
Wybrana terminologia
MSP (1.10)
Some MSP terminology
(1.10)
Plany programu
Programme plans
Polityka korporacyjna
Corporate policy
Strategia korporacyjna
Corporate strategy
Strategie ładu programu
Programme governance strategies
Pryncypia (zasady)
(2.2)
Principles (2.2)
Dodawanie wartości
Adding value
Koncentracja na korzyściach i zagrożeniach
dla nich
Focusing on the benefits and threats to them
Korzystanie z doświadczeń
Learning from experience
Projektowanie i dostarczanie spójnego
potencjału
Designing and delivering a coherent capability
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 22 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Przewodzenie zmianie
Leading change
Zachowywanie zgodności ze strategią
korporacyjną
Remaining aligned with corporate strategy
Zobrazowanie i komunikowanie lepszej
przyszłości
Envisioning and communicating a better future
Przegląd tematów
ładu (3)
Governance themes
overview (3)
Integrowanie zarządzania programem z
ramami kontroli organizacji
Integrating programme management into the
organization control framework
Opis związków pomiędzy tematami ładu a
Przebiegiem Transformacji
Illustration of the relationship between the governance
themes and transformational flow
Strategie i plany zarządzania programem
Programme management strategies and plans
Tematy ładu (3)
Governance themes (3)
Projektowanie i dostarczanie modelu
docelowego
Blueprint design and delivery
Organizacja programu
Programme organisation
Planowanie i kontrola
Planning and control
Przywództwo i angażowanie interesariuszy
Leadership and stakeholder engagement
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 23 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Uzasadnienie biznesowe
The business case
Wizja
Vision
Zarządzanie jakością i nadzorem
Quality and assurance management
Zarządzanie korzyściami
Benefits management
Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami
Risk and issue management
Organizacja programu
(4)
Programme organisation
(4)
Charakterystyka organizacji programu
Programme organization characteristics
Dodatkowe role związane z ładem
Additional governance roles
Organizacja programu a przebieg transformacji
Programme organization with the transformational flow
Przywództwo w programie
Programme leadership
Struktura programu
Programme structure
Wdrożenie i zarządzanie organizacją
programu
Implementing and managing the programme
organization
Role
Roles (4.5-4.13)
Architekt dziedzinowy
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
Design authority
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 24 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Biuro programu
Programme office
Grupa sponsorująca
Sponsoring group
Kierownik programu
Programme manager
Kierownik realizacji korzyści
Benefits realisation manager
Kierownik ryzyka
Risk manager
Kierownik zmiany biznesowej
Business change manager (BCM)
Księgowy programu
Programme accountant
Nadzór programu
Programme assurance
Rada programu
Programme board
Reprezentant Zmiany Biznesowej
Business change authority (BCA)
Specjalista ds. zakupów
Procurement expertise
Właściciel programu / projektu
Senior responsible owner (SRO)
Zespół zmiany biznesowej
Business change team
Wizja (5)
Vision (5)
Charakterystyka dobrej deklaracji wizji
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
Characteristics of a good vision statement
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 25 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Opracowywanie i utrzymywanie deklaracji wizji
Developing and maintaining the vision statement
Wizja a przebieg transformacji
Vision within the transformational flow
Przywództwo i
angażowanie
interesariuszy (6)
Leadership and
stakeholder
engagement (6)
Komunikacja z projektami i innymi programami
Communications with the projects and other
programmes
Przywództwo
Leadership
Przywództwo i angażowanie interesariuszy a
przebieg transformacji
Leadership and stakeholder engagement within the
transformational flow
Angażowanie interesariuszy i znaczenie
przywództwa
Nature of stakeholder engagement and the role of
leadership
Zarządzanie zmianą biznesową
Business change management
Cykl angażowania
interesariuszy (6.6)
Stakeholder
engagement cycle (6.6)
Angażowanie interesariuszy (Działanie)
Engaging stakeholders (Do)
(Prze)definiowanie strategii angażowania
interesariuszy (Jak?)
(Re-)Defining the stakeholder engagement strategy
(How?)
Identyfikowanie interesariuszy (Kto?)
Identifying stakeholders (Who?)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 26 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Planowanie angażowania (Kiedy?)
Planning the engagements (When?)
Mierzenie skuteczności (Efekty)
Measuring effectiveness (Results)
Tworzenie i analizowanie profilów
interesariuszy (Dlaczego i Co?)
Creating and analysing stakeholder profiles (Why and
What?)
Macierz wpływu /
zainteresowania (Rys.
6.4)
Influence/interest matrix
(Fig. 6.4)
Aktywne konsultacje
Active consultation
Kluczowi gracze – potrzebne mocne
zaangażowanie
Key players – need strong buy-in
Podtrzymywanie zainteresowania
Maintain interest
Zapewnianie informowania
Keep informed
Zarządzanie
korzyściami (7)
Benefits management
(7)
Cele korporacyjne
Corporate objectives
Skutki uboczne i konsekwencje
Side-effects and consequences
Korzyści
Benefits
Niekorzyści
Dis-benefits
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 27 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Potencjały
Capabilities
Rezultaty
Outcomes
Wyniki projektów
Project outputs
Zmiany organizacyjne
Organizational changes
Wartość – „3E”
(Economic,
Effectiveness,
Efficiency) (7.3.1)
Value – Three Es (7.3.1)
Ekonomiczność (lepsze wykorzystywanie lub
pozyskiwanie środków finansowych)
Economic
Skuteczność (lepsze produkty / usługi)
Effectiveness
Wydajność (więcej za to samo lub to samo za
mniej)
Efficiency
Wpływ na finanse
(7.3.2)
Financial impact (7.3.2)
Pieniężne
Cashable
Niepieniężne
Non-cashable
Cykl zarządzania
korzyściami (7.4)
Benefits management
cycle (7.4)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 28 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Identyfikowanie korzyści
Identify benefits
Planowanie realizacji korzyści
Plan benefits realisation
Przeglądy korzyści
Benefits reviews
Wykonywanie realizacji korzyści
Deliver benefits realisation
Projektowanie i
dostarczanie modelu
docelowego (8)
Blueprint design and
delivery (8)
Projektowanie i dostarczanie modelu
docelowego a przebieg transformacji
Blueprint design and delivery within the
transformational flow
Planowanie dostarczania modelu docelowego
Designing the Blueprint delivery
Projektowanie modelu docelowego
Blueprint design
Projektowanie modelu
docelowego (8.2)
Blueprint design (8.2)
Model POTI (P – procesy, O – organizacja, T –
technologie, I – informacje)
POTI Model
Stan obecny i analiza luki
Current state and gap analysis
Stan przyszły
Future state
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 29 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
Planowanie i kontrola
(9)
English Term
Planning and control (9)
Kontrola programu
Programme control
Planowanie i kontrola a przebieg transformacji
Planning and control within the transformational flow
Planowanie programu
Programme planning
Plan programu (9.2)
Programme plan (9.2)
Dossier projektów
Projects Dossier
Nieprzekraczalne terminy i inne ograniczenia
Deadlines and constraints
Współdzielenie zasobów
Resource-sharing
Kontrola programu
(9.3)
Programme plan (9.3)
Faza po przejściu do nowego stanu
Post-transition phase
Faza przejścia do nowego stanu
Transition phase
Faza przed przejściem do nowego stanu
Pre-transition phase
Kontrola projektu
Project control
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 30 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Planowanie i kontrolowanie przejścia do
nowego stanu
Planning and controlling transition
Uruchamianie projektów
Starting projects
Ugruntowana zmiana
Embedded change
Uzasadnienie
biznesowe (10)
The business case (10)
Geneza uzasadnienia biznesowego programu
Genesis of a programme business case
Uzasadnienie biznesowe a przebieg
transformacji
Business case within the transformational flow
Zawartość uzasadnienia biznesowego
Contents of the business case
Linia korzyści netto
(10.3.1)
Net benefit line (10.3.1)
Korzyści netto za miesiąc
Net benefit for month
Korzyści pieniężnych
Cashable benefits
Skumulowane korzyści netto
Cumulative net benefit
Przeglądanie
uzasadnienia
biznesowego (10.4)
Reviewing the business
case (10.4)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 31 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
Walidowanie uzasadnienia biznesowego
English Term
Validating the Business Case
Zarządzanie
uzasadnieniem
biznesowym (10.5)
Managing the business
case (10.5)
Koszty inwestycji
Investment costs
Koszty inwestycyjne (kapitałowe)
Capital costs
Koszty projektów
Project costs
Koszty realizowania korzyści
Benefits realisation costs
Koszty rozwoju (produktu końcowego / wyniku)
Development costs
Koszty zarządzania programem
Programme management costs
Koszty zmiany biznesowej i przejścia do
nowego stanu
Business change and transition costs
Zarządzanie ryzykami
i zagadnieniami (11)
Risk and issue
management (11)
Kontrola zmian
Change control
Ramy zarządzania ryzykami
Risk management framework
Ramy zarządzania zagadnieniami
Issue management framework
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 32 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Zarządzanie konfiguracją
Configuration management
Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami a
przebieg transformacji
Risk and issue management within the
transformational flow
Zarządzanie ryzykami w programie
Managing risks in a programme
Zarządzanie zagadnieniami w programie
Managing issues in a programme
Wprowadzenie (11.1)
Introduction (11.1)
Poziom operacyjny
Operational level
Poziom programu
Programme level
Poziom projektów
Project level
Poziom strategiczny
Strategic level
Ryzyko
Risk
Szansa (okazja)
Opportunity
Zagadnienie
Issue
Zagrożenie
Threat
Zarządzanie ryzykami
w programie (11.2)
Managing risks in a
programme (11.2)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 33 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Agregowanie ryzyk
Risk aggregation
Bliskość
Proximity
Ewaluacja ryzyk
Evaluating risks
Progi tolerancji
Tolerance thresholds
Wartość oczekiwana
Expected value
Wskaźniki wczesnego ostrzegania
Early-warning indicators
Założenia
Assumptions
Sumaryczny profil
ryzyka (Rys. 11.3)
Summary risk profile
(Fig. 11.3)
Efekt
Effect
Prawdopodobieństwo
Likelihood
Prawdopodobieństwo
Probability
Wpływ
Impact
Zagregowane (zmniejszone) ryzyko programu
Reduced programme risk
Zagregowane (zwiększone) ryzyko programu
Aggregated programme risk
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 34 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
Ramy zarządzania
ryzykami (11.3)
English Term
Risk management
framework (11.3)
Identyfikowanie
Indentify
Komunikowanie
Communicate
Ocenianie
Assess
Planowanie
Plan
Wdrażanie (ugruntowywanie) i przeglądanie
Embed and review
Wdrażanie (reakcji)
Implement
Właściciel ryzyka
Risk owner
Wykonawca reakcji na ryzyko
Risk actionee
Reakcje na
zagrożenia i szanse
(Tab. 11.1)
Threat and opportunity
responses (Tab. 11.1)
Akceptowanie ryzyka
Accept the risk
Przeniesienie (zagrożenia lub szansy)
Transfer the risk (threat or opportunity)
Przygotowanie planu rezerwowego
Prepare contingent plans
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 35 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Redukowanie zagrożenia
Reduce a threat
Unikanie zagrożenia
Avoid a threat
Współdzielenie (zagrożenia lub szansy)
Share the risk (threat or opportunity)
Wykorzystanie szansy
Exploit an opportunity
Wzmocnienie szansy
Enhance an opportunity
Ramy zarządzania
zagadnieniami (11.5)
Issue management
framework (11.5)
Decydowanie
Decide
Monitorowanie i kontrolowanie
Monitor and control
Ocenianie
Examine
Problem (rodzaj zagadnienia)
Problem (type of issue)
Proponowanie działania
Propose course of action
Wdrażanie (ugruntowywanie) i przeglądanie
Embed and review
Uprzednio zidentyfikowane ryzyko (rodzaj
zagadnienia)
Previously identified risk (type of issue)
Wdrażanie (działania)
Implement
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 36 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Wniosek o zmianę (rodzaj zagadnienia)
Request for change (type of issue)
Rejestrowanie
Capture
Kroki zarządzania
konfiguracją (11.7.1)
Configuration
management steps
(11.7.1)
Identyfikowanie
Identifying
Kontrolowanie
Controlling
Planowanie
Planning
Raportowanie statusu
Status accounting
Weryfikowanie
Verifying
Zarządzanie jakością i
nadzorem (12)
Quality and assurance
management (12)
Jakość w programie
Quality in a programme
Zarządzanie jakością i nadzorem a przebieg
transformacji
Quality and assurance management within the
transformational flow
Zarządzanie nadzorem w programie
Assurance management in a programme
Zakres jakości w
programie (12.2.2)
Scope of programme
quality (12.2.2)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 37 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Przywództwo w programie
Programme leadership
Zarządzanie aktywami
Asset management
Zarządzanie informacjami
Information management
Zarządzanie komunikacją
Communication management
Zarządzanie ludźmi
People management
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Supply chain management
Zarządzanie procesami
Process management
Zarządzanie standardami
Standards management
Pryncypia zarządzania
nadzorem (12.3.1)
Assurance management
principles (12.3.1)
Niezależny
Independence
Powiązany z kluczowymi punktami
decyzyjnymi
Linked to major decision points
Ukierunkowany na ryzyka
Risk-based
Wskazujący działania i interwencje
Action and intervention
Zintegrowany (z programem)
Integrated
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 38 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
Techniki zarządzania
nadzorem (12.3.2)
English Term
Assurance management
techniques (12.3.2)
Audyt
Audit
Oceny dojrzałości w oparciu o P3M3
P3M3 maturity assessments
Przeglądy kontynuacyjne
Gated reviews
Przeglądy nadzorcze
Assurance reviews
Przegląd przebiegu
transformacji (13)
Transformational Flow
overview (13)
Identyfikowanie Programu (14)
Identifying a Programme (14)
Definiowane Programu (15)
Defining a Programme (15)
Zarządzanie Transzami (16)
Managing the Tranches (16)
Dostarczanie Potencjału (17)
Delivering the Capability (17)
Realizowanie Korzyści (18)
Realizing the Benefits (18)
Zamykanie Programu (19)
Closing a Programme (19)
Dodatek A: Informacje
programu
Appendix A: Programme
information
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 39 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Deklaracja wizji
Vision statement
Dokument definiujący program
Programme definition document
Dossier projektów
Projects dossier
Mapa korzyści
Benefits map
Model docelowy
Blueprint
Plan komunikacji programu
Programme communications plan
Plan programu
Programme plan
Plan przygotowania programu
Programme preparation plan
Plan realizacji korzyści
Benefits realisation plan
Plan zarządzania informacjąmi
Information management plan
Plan jakości i nadzoru
Quality and assurance plan
Plan zarządzania zasobami
Resource management plan
Profil korzyści
Benefit profile
Profile interesariuszy
Stakeholder profiles
Rejestr ryzyk
Risk register
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 40 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Rejestr zagadnień
Issue register
Strategia angażowania interesariuszy
Stakeholder engagement strategy
Strategia monitorowania i kontroli
Monitoring and control strategy
Strategia zarządzania informacjami
Information management strategy
Strategia zarządzania jakością
Quality management strategy
Strategia zarządzania korzyściami
Benefits management strategy
Strategia zarządzania ryzykami
Risk management strategy
Strategia zarządzania zagadnieniami
Issue management strategy
Strategia zarządzania zasobami
Resource management strategy
Struktura organizacyjna
Organisation structure
Uzasadnienie biznesowe
Business case
Zarys programu
Programme brief
Mandat programu
Programme mandate
Informacje bazowe
(Tab. A.1)
Information baselines
(Tab. A.1)
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 41 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
Granice
Boundary
Ład
Governance
Zarządzanie
Management
Zarządzanie
dokumentami w cyklu
życia programu (Tab.
A.2)
Document management
over the programme
lifecycle (Tab. A.2)
PA = przeglądanie i uaktualizowanie
RU = review and update
TW = tworzenie
CR = create
WZ = wdrożenie, zarządzanie i
doprecyzowywanie
IM = implement, manage and refine
Obowiązki dotyczące
informacji o programie
(A.5)
Programme information
responsibilities (A.5)
Kontroler
Reviewer
Wytwórca
Producer
Zatwierdzający
Approver
GS = Grupa sponsorująca
SG = Sponsoring Group
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 42 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English
Polish Term Group
Polish Term
English Term Group
English Term
KPg = Kierownik programu
PgM = Programme Manager
KZB = Kierownik zmiany biznesowej
BCM = Business Change Manager
WP = Właściciel Programu
SRO = Senior Responsible Owner
PL - MSP 2011 Glossary of Terms v1.3 - Polish_final.docx
Version 1.3 (Status – Live)
Date of last update – 31 October 2013
This paper is not for re-sale.
www.msp-officialsite.com
MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)
Document Owner – Collis Boucher/Piotr Górny
Page 43 of 43
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited.
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited.
Download