Limited

advertisement
Rada
Unii Europejskiej
Bruksela, 1 marca 2017 r.
(OR. en)
B
PU
6872/17
LIMITE
C
LI
CORLX 137
CFSP/PESC 210
RELEX 198
MAMA 44
FIN 158
WNIOSEK
Od:
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa; podpisała Helga Schmid, sekretarz generalna
Data otrzymania:
Do:
1 marca 2017 r.
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii
Europejskiej
Dotyczy:
Wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa skierowany do Rady w sprawie rozporządzenia
wykonawczego Rady dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr
270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko
niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie
Delegacje otrzymują w załączeniu dokument HR(2017) 39.
Zał.: HR(2017) 39
6872/17
mo/DH/gt
DG C 1C
Conseil UE
LIMITE
PL
HR(2017) 39
Limited
EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH
GREFFE
Wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa skierowany do Rady
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie rozporządzenia wykonawczego Rady dotyczącego wykonania
rozporządzenia (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z
sytuacją w Egipcie
HR(2017) 39
Limited
HR(2017) 39
EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division
Limited
1
HR(2017) 39
Limited
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/...
z dnia [dd/2/2017 r.]
dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom
w związku z sytuacją w Egipcie
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2011 z dnia 21 marca 2011 r.w sprawie środków
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku
z sytuacją w Egipcie 1, a w szczególności jego art. 12 ust. 1,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa,
1
Dz.U. L 76 z 22.3.2012, s. 4.
HR(2017) 39
EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division
Limited
2
HR(2017) 39
Limited
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
21 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 270/2011.
(2)
Należy zmienić uzasadnienia dotyczące sześciu osób zawarte w załączniku I do
rozporządzenia (UE) nr 270/2011.
(3)
Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
HR(2017) 39
EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division
Limited
3
HR(2017) 39
Limited
Artykuł 1
W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach
członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
HR(2017) 39
EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division
Limited
4
HR(2017) 39
Limited
ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011 wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej
zastępuje się następującymi wpisami:
Imię i nazwisko (oraz
alias)
Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak
1.
Informacje
identyfikacyjne
Były prezydent
Arabskiej Republiki
Egiptu.
Data urodzenia:
4.5.1928
Mężczyzna
2.
Suzanne Saleh Thabet
Małżonka Mohameda
Hosniego Elsajeda
Mubaraka, byłego
prezydenta Arabskiej
Republiki Egiptu.
Data urodzenia:
28.2.1941
Kobieta
3.
Alaa Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak
Syn Mohameda
Hosniego Elsajeda
Mubaraka, byłego
prezydenta Arabskiej
Republiki Egiptu.
Heidy Mahmoud
Magdy Hussein Rasekh
HR(2017) 39
Osoba, wobec której władze
egipskie prowadzą
postępowanie sądowe w
sprawie sprzeniewierzenia
funduszy państwowych na
podstawie Konwencji
Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji lub
stosowne postępowanie
wykonawcze.
Mężczyzna
Osoba, wobec której władze
egipskie prowadzą
postępowanie sądowe w
sprawie sprzeniewierzenia
funduszy państwowych na
podstawie Konwencji
Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji lub
stosowne postępowanie
wykonawcze.
Małżonka Alaa
Mohameda Hosniego
Elsajeda Mubaraka,
syna byłego
prezydenta Arabskiej
Osoba, wobec której władze
egipskie prowadzą
postępowanie sądowe w
sprawie sprzeniewierzenia
funduszy państwowych na
Data urodzenia:
26.11.1960
4.
Powody umieszczenia w
wykazie
Osoba, wobec której władze
egipskie prowadzą
postępowanie sądowe w
sprawie sprzeniewierzenia
funduszy państwowych na
podstawie Konwencji
Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji lub
stosowne postępowanie
wykonawcze.
EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division
Limited
5
HR(2017) 39
Limited
Republiki Egiptu.
Data urodzenia:
5.10.1971
5.
Gamal Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak
Kobieta
Syn Mohameda
Hosniego Elsajeda
Mubaraka, byłego
prezydenta Arabskiej
Republiki Egiptu.
Data urodzenia:
28.12.1963
Mężczyzna
6.
Khadiga Mahmoud El
Gammal
Małżonka Dżamala
Mohameda Hosniego
Elsajeda Mubaraka,
syna byłego
prezydenta Arabskiej
Republiki Egiptu.
Data urodzenia:
13.10.1982
Kobieta
HR(2017) 39
EEAS SECPOL4 Sanctions Policy Division
Limited
podstawie Konwencji
Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji lub
stosowne postępowanie
wykonawcze.
Osoba, wobec której władze
egipskie prowadzą
postępowanie sądowe w
sprawie sprzeniewierzenia
funduszy państwowych na
podstawie Konwencji
Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji lub
stosowne postępowanie
wykonawcze.
Osoba, wobec której władze
egipskie prowadzą
postępowanie sądowe w
sprawie sprzeniewierzenia
funduszy państwowych na
podstawie Konwencji
Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji lub
stosowne postępowanie
wykonawcze.
6
Download