Oferta pracy na rok szkolny 2016,2017 Prabuty

advertisement
Oferta ogólna
W zakresie diagnozy oferujemy:
 diagnozę zaburzeń rozwojowych,
 diagnozę trudności w nauce,
 diagnozę specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się
matematyki,
 diagnozę trudności wychowawczych,
 diagnozę zaburzeń mowy,
 rozpoznawanie możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 określanie umiejętności i zainteresowań młodzieży pod kątem wyboru zawodu
i form dalszego kształcenia,
 diagnozę dzieci z zaburzeniami słuchu, wzroku i z autyzmem.
Na terenie poradni prowadzimy:
 terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży (indywidualną),
 terapię pedagogiczną (indywidualną i grupową) dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu,
 terapię logopedyczną,
 terapię surdopedagogiczną dla dzieci z wadami słuchu,
 konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
 poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 spotkania konsultacyjno- informacyjne dla pedagogów, psychologów i
logopedów szkolnych,
 zajęcia feryjne.
W tym roku szkolnym planujemy także spotkania otwarte dla nauczycieli i rodziców na
terenie poradni. Poniżej podajemy planowaną tematykę i terminy spotkań:
 Dysleksja,dyskalkulia - specyficzne trudności w nauce - 20.10.2016r.
godz.16.30





Cyberprzemoc- zagrożenia płynące ze świata wirtualnego - 24.11.2016 r.
godz.16.30
Problemy w okresie adolescencji – 16.02.2017 r. godz.16.30
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego: przyczyny, objawy,
diagnoza, postępowanie terapeutyczne - 23.03.2017 r. godz.16.30
Jak pomóc dziecku w nauce – 27. IV.2017 r. godz.16.30
Rodzinne czytanie, czyli jak zachęcić dziecko do słuchania i czytania –
25.V 2017 r. godz.16.30
Zajęcia grupowe na ternie placówek
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 października 2016 do 31 maja 2017 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.
 „Gimnastyka buzi i języka” logopedyczne zajęcia terapeutyczne dla wiejskich
oddziałów przedszkolnych,
 „Mogę wszystko”- program profilaktyczny wspierający rozwój dzieci 6-7 letnich,
 „Dobrą mamą być” - cykliczne prelekcje dla mam dzieci przedszkolnych,
 „Żywe Srebra” - zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych z trudnościami w
koncentracji uwagi z klas I-III i IV-VI SP,
 „Dobry start”- zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5-6 letnich.
Ponadto na terenie placówek proponujemy:
 wybiórcze badania funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego w klasach I- III
szkół podstawowych,
 wybiórcze badania mowy w oddziałach przedszkolnych na terenach wiejskich,

zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców,
 spotkania edukacyjno-informacyjne dla Rad Pedagogicznych,
 obserwacje dzieci na terenie przedszkoli, szkół i placówek,
 konsultacje z nauczycielami na terenie przedszkoli, szkół i placówek,
 interwencje kryzysowe wg zdarzeń i zgłoszeń.
Planowana tematyka spotkań edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych na terenie
placówek:
Dla rodziców:
 Jak aktywnie spędzać czas z dzieckiem.
 Dlaczego dzieci zachowują się agresywnie.
 Dostosowanie oczekiwań rodziców do potrzeb dziecka.
 Przyczyny trudności w nauce.
 Próg szkolny.
 Motywowanie dzieci do nauki.
 Wpływ percepcji wzrokowej i słuchowej na naukę pisania i czytania.
 Gotowość szkolna dziecka.
 Inne wg zgłoszeń i możliwości.

Dla dzieci i młodzieży:
 Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i klas I ZSP.
 Zdrowy styl życia.
 Profilaktyka uzależnień.
 Jak uczyć się skutecznie.
 Stres- poddajesz mu się, czy walczysz.
 Agresja, przemoc, konflikty...
 Samoocena a twój wizerunek w klasie.
 Motywacja do nauki.
 Depresja młodzieńcza- co powinno Cię zaniepokoić.
 Świat wirtualny-przyjaciel czy wróg.
 W świecie emocji- inteligencja emocjonalna.
 Aby język giętki.
 Inne wg zgłoszeń i możliwości.
Dla Rad Pedagogicznych:
 Praca z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu.
 Konflikty wśród rówieśników- jak je rozwiązywać- warsztaty dla wychowawców
klas.
 Stymulacja rozwoju mowy u dzieci – przykładowe ćwiczenia i zabawy rozwijające
mowę dziecka.
 Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego: przyczyny, objawy, diagnoza,
postępowanie terapeutyczne.
 Dysleksja, dyskalkulia- specyficzne trudności w nauce.
 Interpretacja orzeczeń i opinii PP-P.
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do psychofizycznych i edukacyjnych
potrzeb uczniów w praktyce.
 Inne- do uzgodnienia.
Jesteśmy otwarci na współpracę z przedszkolami i szkołami w zakresie udzielania i
organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywania indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
Spotkania edukacyjno-informacyjne
dla rad pedagogicznych
na terenie poradni lub w terenie, warsztaty
i prelekcje
dla uczniów, rodziców wg zapotrzebowania
(po uprzednim umówieniu – miesiąc przed spotkaniem )
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards