P3O® Glossary of Terms – Polish

advertisement
P3O® Glossary of Terms – Polish
Polish Term
English Term
Polish Definition
Badanie kondycji
Health check
Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu
statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest
uzyskanie obiektywnej oceny jak dobrze realizowany jest projekt, program lub
portfel w odniesieniu do swoich celów i odpowiednich procesów i standardów.
Różnica między Przeglądem Kontynuacyjnym i badaniem kondycji polega na tym,
że to ostatnie jest narzędziem nadzoru stosowanym przez P3O w celu uzyskiwania
informacji potrzebnych do podjęcia konkretnych czynności lub przygotowania
planów osiągnięcia poziomu dojrzałości, podczas gdy Przegląd Kontynuacyjny jest
częścią formalnych ustaleń ładu zarządczego.
Biura Portfeli,
Programów i Projektów
(P3O)
Portfolio, Programme and
Project Offices (P3O)
Model biznesowy pozwalający na decydowanie i wspieranie całej zmiany
biznesowej w organizacji. Może to być pojedyncza lub złożona struktura fizyczna
albo struktury wirtualne, tj. biura stałe i/lub tymczasowe, świadcząca usługi i
pełniące funkcje centralne i lokalne, zapewniające integrację z ustaleniami ładu i
szerszymi obszarami działalności takimi jak inne korporacyjne funkcje wsparcia.
Biuro Portfela
Organizacji
Organization Portfolio Office
Typ modelu P3O dedykowany do centralnego zarządzania procesem
inwestycyjnym, utrzymaniem zgodności ze strategią, priorytetyzacją i selekcją
inicjatyw, śledzeniem postępów i monitorowaniem, optymalizacją i korzyściami
uzyskiwanymi z projektów i programów organizacji w imieniu i na rzecz jej wyższego
kierownictwa.
Centrum Doskonałości
(CD)
Centre of Exellence (COE)
Funkcja koordynacyjna dla wszystkich lub części obszarów P3RM zapewniająca, że
zmiana jest przeprowadzana spójnie i dobrze, poprzez standardowe procesy i
kompetentny personel. Centrum może być źródłem standardów, spójnych metod i
procesów, zarządzania wiedzą, nadzoru i szkoleń. Może ono również wykonywać
strategiczny nadzór, szczegółowe badania i kwestionowanie dla całego portfela
programów i projektów. Funkcja ta może być realizowana jako jedna z wielu funkcji
P3O lub też może to być dla P3O funkcja jedyna. Zapewnia koncentrację na
wdrożeniu ulepszeń dla powiększenia organizacyjnego potencjału i pojemności do
realizacji programów i projektów.
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
1
P3O® Glossary of Terms – Polish
Centrum Informacyjne
Information Hub
Centralny pod względem przepływu informacji element modelu Hub and Spoke dla
P3O (patrz definicja modelu Hub and Spoke). Wspiera raportowanie okresowe i
nadzwyczajne dla projektów, programów i/lub portfeli poprzez łączenie informacji z
procesem i informacjami biura centralnego jako Centrum Informacyjnego.
Centrum Kosztów
Cost Centre
Termin księgowy używany do opisu oddziału, jednostki biznesowej lub części
organizacji, która nie przyczynia się w sposób bezpośredni do generowania zysku
dla firmy. Taka jednostka wnosi pośredni wkład do organizacji poprzez pełnienie
funkcji usługowej lub wspierającej obszary organizacji generujące zysk.
Centrum Kosztów
Budżetowane od Zera
Zero-based Cost Centre
Podobne do zwykłego centrum kosztów za wyjątkiem tego, że wydział, jednostka
biznesowa lub część organizacji obciążają kosztami inne części organizacji za
niektóre lub wszystkie świadczone usługi lub działania, aby uzyskać zerowy wynik,
kiedy wszystkie koszty i wpływy z obciążania kosztami zostają zbilansowane.
Dokumentacja
Inicjowania Projektu
1
(DIP)
Project Initiation Document
2
(PID)
Dokumentacja, która zbiera kluczowe informacje potrzebne do odpowiedzialnego
rozpoczęcia realizacji projektu i udostępnia te informacje wszystkim
zainteresowanym projektem.
Dyrektor Finansowy
Chief Financial Officer (CFO)
W komercyjnej organizacji jest to rola z najwyższym poziomem władzy w zakresie
zarządzania ryzykiem finansowym, planowaniem i raportowaniem dla biznesu. Rola
ta jest zazwyczaj podporządkowana Dyrektorowi Zarządzającemu (CEO).
Dyrektor IT
Chief Information Officer
(CIO)
W komercyjnej organizacji jest to rola z najwyższym poziomem władzy w zakresie
zarządzania technologiami informacyjnymi dla biznesu. Rola ta jest zazwyczaj
podporządkowana Dyrektorowi Zarządzającemu (CEO), ale w małych organizacjach
może być podporządkowana Dyrektorowi Finansowemu (CFO).
1
Przypis tłumacza: W poprzedniej polskiej edycji PRINCE2 2005 był to Dokument Inicjowania Projektu (DIP)
2
Przypis tłumacza: W aktualnej angielskiej edycji PRINCE2 2009 jest to Project Initiation Documentation (PID)
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
2
P3O® Glossary of Terms – Polish
Dyrektor Operacyjny
Chief Operating Officer
(COO)
W komercyjnej organizacji jest to rola z najwyższym poziomem władzy w zakresie
rozwoju, projektowania, zarządzania i udoskonalania systemów przygotowujących i
dostarczających produkty i/lub usługi organizacji. Rola ta jest zazwyczaj
podporządkowana Dyrektorowi Zarządzającemu (CEO).
Dyrektor Zarządzający
Chief Executive Officer
(CEO)
W komercyjnym przedsiębiorstwie jest to rola odpowiadająca najwyższemu
poziomowi władzy w zakresie całościowego zarządzania biznesem.
Ekspercka Grupa
Referencyjna
Expert Reference Group
Zespół ekspertów przedmiotowych, który może być wykorzystany w organizacji
P3RM jako źródło informacji wejściowej, porad oraz kwestionowania/wyzwań dla ról
odpowiedzialnych za wynik lub rezultat po to, aby zapewnić szersze spojrzenie, a
nie tylko perspektywę jednostki. Należy przy tym jednak pamiętać, że to osoba
ostatecznie odpowiedzialna za wynik lub rezultat podejmuje ostateczne decyzje i nie
powinna traktować zespołu ekspertów jako zarządu. Ekspercka Grupa Referencyjna
może się zbierać w określonych momentach lub może być na stałe przydzielona do
projektu lub programu.
Ekspert Dziedzinowy
Design Authority
Rola lub funkcja (stała, tymczasowa lub wirtualna) będąca źródłem eksperckich,
specjalistycznych porad lub będąca właścicielem określonej funkcji korporacyjnej,
standardu lub strategii, który znajdzie się pod wpływem zmiany, lub też głównego
rezultatu programu lub zmiany, który powinien być kontrolowany. Może to być
przykładowo rozwiązanie IT, dotyczące budynku/obiektu lub też duży kontrakt
serwisowy. Mógłby to być także model procesu biznesowego albo Model Docelowy
dla programu lub korporacji. Ekspert Dziedzinowy jest w określonym obszarze
źródłem wskazówek i porad w celu zapewnienia odpowiedniej zgodności i kontroli
podczas planowania i wdrażania zmian. Na poziomie programu rola ta może
doradzać lub w imieniu kierownika programu zarządzać Modelem Docelowym dla
biznesu. Na poziomie przedsiębiorstwa rola ta może zarządzać architekturą
przedsiębiorstwa.
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
3
P3O® Glossary of Terms – Polish
Ekwiwalent pełnego
czasu pracy (EPC)
Full-time equivalent (FTE)
Technika stosowana do pomiaru zaangażowania poszczególnych osób w projekcie,
programie lub działalności operacyjnej. Wymagana zwykle w sytuacjach, gdy
zasoby ludzkie są zaangażowane w wielu rolach (np. 70% w projekcie i 30% w
działalności operacyjnej). FTE=1 oznacza, że osoba albo suma czasów wielu osób
jest w 100% zaalokowana do danego działania na bazie liczby dostępnych
roboczogodzin, sposobu rozliczania nadgodzin i innych parametrów.
Hub and Spoke
Termin odnosi się do takiego sposobu organizacji P3O, w którym istnieje biuro
centralne (hub) połączone z pewną liczbą mniejszych biur (spoke), z których każde
ma podzbiór celów biznesowych, funkcji i usług biura centralnego. Wszystkie
informacje i procesy (połączenia) są zorganizowane w ten sposób, że przebiegają
przez biura typu spoke do biura typu hub znajdującego się w centrum. Model Hub
and Spoke ma dla dużych organizacji zaletę skalowalności i wspomaga własność
biznesową poprzez utrzymanie poziomu decentralizacji.
ITIL
Information Technology
Infrastructure Library (ITIL)
Zbiór zasad zarządzania i świadczenia usług IT.
Kluczowy Wskaźnik
4
Wydajności (KWW)
Key Performance Indicator
(KPI)
Parametr (finansowy lub niefinansowy) stosowany do ustalania i mierzenia
postępów wobec strategicznych celów organizacji.
Korzyść
Benefit
Mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego rezultatu uznawana przez jednego
lub większą liczbę interesariuszy za zaletę.
Hub and Spoke
3
3
Przypis tłumacza: Znaczy dosłownie „Oś i Szprycha” lub „Piasta i Szprycha”; spotyka się również tłumaczenie, że jest to model lub struktura (np. biznesu,
komunikacji, sieci) w topologii gwiazdy
4
Przypis tłumacza: Nazywany też Kluczowym Wskaźnikiem Efektywności
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
4
P3O® Glossary of Terms – Polish
Ład (zmiany biznesowej)
Governance (business
change)
Obejmuje struktury, odpowiedzialność, politykę, standardy i procesy dotyczące
podejmowania decyzji w ramach organizacji wobec zmiany biznesowej po to, aby
móc odpowiedzieć na pytania: „Czy robimy właściwe rzeczy?”, „Czy dostajemy je
dobrze zrobione?” i „Czy dostajemy korzyści?”
Nadzór
Assurance
Wszystkie systematyczne czynności potrzebne do upewnienia się, że cel (system,
proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, potencjał, wynik
produktowy) jest odpowiedni. Odpowiedniość w zależności od okoliczności może
być definiowana w kategoriach obiektywnych lub subiektywnych. Konsekwencją
takiego podejścia jest to, że nadzór będzie miał odpowiedni poziom niezależności
od tych, którzy są nadzorowani.
Niepożądany skutek,
niekorzyść
Dis-benefit
Rezultat postrzegany jako negatywny przez jednego lub więcej interesariuszy.
Niepożądany skutek jest konsekwencją rzeczywistego działania, podczas gdy
ryzyko ma cechę niepewności, że się zmaterializuje.
Ocena Poziomu Ryzyka
(OPR)
Risk potential assessment
(RPA)
Standardowy zestaw wysokopoziomowych kryteriów służących do oceny
wewnętrznych charakterystyk i stopnia trudności proponowanego projektu. Używany
w Wielkiej Brytanii w sektorze publicznym do oceny stopnia stanu krytycznego
projektów i tym samym do określenia wymaganego poziomu Przeglądu OGC
Gateway (OGC Gateway Review).
P3M3
P3M3
Akronim (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model)
oznaczający model dojrzałości zarządzania portfelem, programami i projektami
opracowany przez OGC.
P3RM
P3RM
Akronim (Portfolio, Programme, Project and Risk Management) oznaczający łączne
zarządzanie portfelem, programami, projektami i ryzykiem.
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
5
P3O® Glossary of Terms – Polish
PESTLE
PESTLE
Akronim (Political - Polityczne, Economic - Ekonomiczne, Social - Społeczne,
Technological - Technologiczne, Legal - Prawne, Environmental - Środowiskowe)
odnoszący się do techniki stosowanej w zarządzaniu zmianą organizacyjną do
uzyskania obrazu środowiska na poziomie strategicznym.
PRINCE2
PRINCE2
Metodyka wspierająca wybrane aspekty zarządzania projektami. Akronim (PRojects
IN Controlled Environments) oznacza projekty w sterowanych środowiskach.
Projekt „pupilek”
Pet project
Projekt, który jest forsowany przez szefa w organizacji i jest zgodny z celem
indywidualnym lub celem konkretnej jednostki biznesowej, ale nie pozostaje w
zgodzie z kierunkami strategicznymi całej organizacji.
Przegląd Kontynuacyjny
Gated Review
Ustrukturyzowane przeglądy projektów, programów lub portfela dokonywane w
ramach formalnych ustaleń ładu, w punktach cyklu życia w celu zapewnienia, że
decyzje inwestycyjne na poziomie uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego i
planów pozostają słuszne.
Przegląd partnerski
Peer review
Rodzaj przeglądu projektu lub niektórych jego produktów, w którym personel z
wewnątrz organizacji i/lub z innych organizacji przeprowadza niezależną ocenę
projektu. Przeglądy partnerskie mogą być przeprowadzane w dowolnym punkcie
projektu, ale najczęściej są stosowane pod koniec etapów.
Przewodniczący
Komitetu Sterującego
Project Executive
Osoba całkowicie odpowiedzialna za projekt. Jej rolą jest zapewnienie, aby projekt
koncentrował się na osiągnięciu swoich celów i dostarczeniu produktów, które
umożliwią osiągnięcie prognozowanych korzyści.
Pulpit
Dashboard
Patrz Pulpit Zarządczy
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
6
P3O® Glossary of Terms – Polish
Pulpit Zarządczy
Management Dashboard
Technika prezentowania dużych ilości informacji wspomagających podejmowanie
decyzji w zagregowanej formie, z zastosowaniem tabel i prezentacji w postaci
graficznej, takiej jak wykresy czy symbole nawiązujące do świetlnych
sygnalizatorów ulicznych.
Raport Końcowy
Projektu
End Project Report
Raport przygotowany przez Kierownika Projektu dla Komitetu Sterującego
potwierdzający przekazanie wszystkich produktów, zawierający zaktualizowane
Uzasadnienie Biznesowe i ocenę tego, jak przebiegał projekt w stosunku do tego,
co zapisano w Dokumentacji Inicjowania Projektu.
Ryzyko zagregowane
Aggregated risk
Całkowity poziom ryzyka w programie, kiedy wszystkie ryzyka są widziane jako
całość, a nie osobno. Może uwzględniać wyniki określonych scenariuszy albo
kombinację ryzyk.
Skala ryzyka
Scale of risk
Standardowa technika szacowania prawdopodobieństwa i spodziewanego wpływu
ryzyka dla całej organizacji, portfela, programu lub projektu. Może być częścią
(zewnętrznego) standardu zarządzania ryzykiem albo występować jako część
strategii lub polityki zarządzania ryzykiem.
Skuteczne Zarządzanie
Programami (MSP)
Managing Successful
Programmes (MSP)
Publikacja/metodyka OGC dotycząca sprawdzonych dobrych praktyk zarządzania
programami w realizacji zmiany transformacyjnej, pozyskanych z doświadczeń
sektora publicznego, jak i prywatnego.
Sponsor P3O
P3O Sponsor
Członek wyższego kierownictwa z odpowiednim poziomem władzy, który przewodzi
ustanowieniu i ewolucji P3O. W optymalnych warunkach jest to członek zarządu.
5
5
Przypis tłumacza: Nazywany też Pulpitem Menedżerskim
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
7
P3O® Glossary of Terms – Polish
Świadomy klient
Informed customer
Jednostka, zespół lub grupa odpowiadająca w organizacji za zapewnienie, że
wydatki na technologie informacyjne i informatyczne lub inne zakupy są
nakierowane na najlepszy efekt, to znaczy biznes uzyskuje wartość w dobrym
stosunku do nakładów, a osiągane rezultaty są najkorzystniejsze. Określenie to jest
często używane w odniesieniu do pozyskiwania z zewnątrz (outsourcingu) usług
IS/IT. Czasami także używa się określenia „inteligentny klient”.
SWOT
SWOT
Akronim (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) oznaczający silne
strony, słabe strony, okazje i zagrożenia. Technika analityczna pozwalająca określić
pożądane i niepożądane czynniki związane ze zmianą biznesową albo stanem
bieżącym.
Taksonomia
Taxonomy
Klasyfikacja rzeczy lub zasady klasyfikacji. Termin może być użyty w stosunku do
schematów powiązań takich jak hierarchie rodzice-dzieci i struktury sieciowe.
Taksonomią może być również proste grupowanie rodzajów rzeczy lub nawet lista
alfabetyczna.
Tor
Swimlane
Metoda dokumentowania przebiegu procesów biznesowych polegająca na
umieszczeniu każdego kroku procesu w wierszu (torze) wyróżniającym
odpowiedzialność poszczególnych ról lub grup.
Właściciel Programu /
Projektu
Senior Responsible Owner
(SRO)
Pojedyncza osoba odpowiadająca całkowicie za to, że program lub projekt osiągnie
swoje cele i dostarczy zaplanowane korzyści.
Założenia Programu
Programme Brief
Dokument opisujący konkretne cele, oczekiwane korzyści, potencjalne ryzyka, zarys
kosztów, harmonogramy i potencjalne opcje realizacji programu.
Założenia Projektu
Project Brief
Dokument opisujący przeznaczenie, koszt, czas i wymagania/ograniczenia
odnośnie wykonania projektu.
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
8
P3O® Glossary of Terms – Polish
Zarząd
Management Board
Ogólny termin stosowany w odniesieniu zarówno do Komitetu Sterującego Projektu,
Rady Programu, Rady Portfela lub też ich dowolnej kombinacji (użyty w kontekście
P3O).
Zarządzanie macierzowe
Matrix management
Rodzaj zarządzania organizacją, w którym osoby o podobnych umiejętnościach są
gromadzone w puli i delegowane do zadań w innych częściach organizacji. Przy
takim podejściu mamy do czynienia z rozdziałem podległości wynikającej ze
struktury organizacyjnej i tej wynikającej z przydziału do konkretnych zadań w ten
sposób, że osoba może podlegać kilku kierownikom projektów, programów lub
kierownikom biznesowym i wykonywać w ramach przydziału różne prace w różnym
czasie, a jednocześnie podlegać kierownikowi w liniowej strukturze organizacyjnej.
Zasób
Resource
Fizyczny lub wirtualny obiekt (osoba lub przedmiot) pozostający w gestii organizacji,
którego dostępność jest ograniczona, a który może być użyty do przeprowadzenia
działania lub zmiany biznesowej.
Zintegrowany System
Zarządzania Projektami
(lub P3RM)
(EPM)
Enterprise Project (or P3RM)
Management (EPM)
Termin używany zwykle przez producentów oprogramowania w odniesieniu do
systemów informatycznych wspomagających organizacje w realizacji wielu
projektów i programów, wykorzystujący wspólną pulę zasobów do strategicznych
analiz inwestycji w oparciu o zarządzanie portfelem. Termin nie jest odbiciem
rzeczywistej oferty narzędzi, które generalnie mogą wspierać poziom portfela,
programu i projektu (P3RM).
Zlecenie przygotowania
programu / projektu
Mandate
Informacja utworzona poza projektem lub programem, która formuje warunki jego
realizacji i jest wykorzystywana do przygotowania projektu w PRINCE2 lub
identyfikowania programu w MSP. Zlecenie może pojawić się w okolicznościach,
które nie wynikają z podejścia strukturalnego lub może być pozyskane z procesów
planowania strategicznego, planowania biznesowego lub zarządzania portfelem.
P3O® Glossary of Terms - Polish v1.4
© AXELOS Limited 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukcja tych materiałów wymaga zgody firmy AXELOS Limited
Logo w kształcie wiru (Swirl logo™) jest znakiem handlowym firmy AXELOS Limited
P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AXELOS Limited
9
Download