Tworzenie oddziałów i filii

advertisement
„Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii”
Brytyjski system prawny opiera się na zasadach prawa precedensowego, które ma
zastosowanie również w zakresie prawa handlowego. Wszystkie podmioty gospodarcze,
zarówno brytyjskie, jak i zagraniczne, obowiązuje zasada równorzędnego traktowania. Nie
ma również ograniczeń co do transferu zysków i kapitału czy też zaciągania kredytów przez
firmy obce, jak również w nabywaniu nieruchomości przez osoby zagraniczne. Budynki
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej muszą uzyskać certyfikat
stwierdzający prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe. Prawo spółek nie dyskryminuje
firm zagranicznych prowadzących swoją działalność na rynku brytyjskim.
Formy prowadzenia działalności gospodarczej:
1. spółka zwykła (Partnership)
Jest rezultatem zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami, których celem jest osiąganie zysku.
Spółka zwykła nie posiada osobowości prawnej (z wyjątkiem Szkocji). Konstrukcja spółki
wywodzi się z prawa precedensowego. Liczba wspólników jest zazwyczaj ograniczona do 20
i są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki.
2. spółka zwykła z ograniczoną odpowiedzialnością części wspólników (Limited
Partnership)
Spółka taka podlega obowiązkowi rejestracji. Jej konstrukcja opiera się na prawie
stanowionym. Występują w niej dwie kategorie wspólników:

general partners – są odpowiedzialni bez ograniczeń za prowadzenie spółki i jej
zobowiązania

limited partners – ich odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wkładów
kapitałowych; nie uczestniczą w zarządzaniu spółką
3. spółki korporacyjne
Tworzone są na podstawie aktu królewskiego lub parlamentarnego. Uzyskują osobowość
prawną poprzez wpis do rejestru.
4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company)
Jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.
Dzieli się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów (spotykana
najczęściej) lub do wysokości gwarancji. W przypadku likwidacji spółki lub jej
niewypłacalności, udziałowcy zobowiązani są do uzupełnienia funduszy spółki poprzez
wniesienie należnych i niewypłaconych dotychczas udziałów. Dokumenty niezbędne do
założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to:

Memorandum of Association – pełni rolę umowy założycielskiej i statutu spółki; zawiera
informacje m.in. takie, jak: nazwa spółki, miejsce zarejestrowania siedziby, cele i zakres
działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, suma kapitału

Articles of Association – określa m.in. prawa udziałowców (akcjonariuszy), zasady
przekazywania udziałów (akcji), procedurę zwoływania i prowadzenia walnego
zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywident oraz tworzenia rezerw

Form 10 – zawiera informacje o zarządzie oraz adres organu rejestrowego

Form 12 – jest to deklaracja statutowa zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
dotyczącymi otwierania spółki
Tworzenie oddziałów i filii
Utworzenie oddziału lub filii firmy macierzystej na terenie Wielkiej Brytanii podlega
rejestracji według jednej z dwóch następujących procedur:

jeżeli firma macierzysta zarejestrowana jest na terenie Irlandii Północnej lub Gibraltaru
może dokonywać w Wielkiej Brytanii wyłącznie rejestracji tzw. „place of business”

pozostałe firmy macierzyste (zarejestrowane poza terenem Irlandii Północnej i Gibraltaru)
mogą zarejestrować w Wielkiej Brytanii oddział lub „place of business”
W okresie do 1 miesiąca do organu rejestrowego (Companies House) należy dostarczyć
następujące dokumenty: nazwisko i adres przynajmniej jednej osoby zamieszkałej w Wielkiej
Brytanii i uprawnionej do reprezentowania firmy macierzystej, poświadczona kopia
dokumentów określających status firmy macierzystej oraz informacja o członkach zarządu
firmy macierzystej. Po zaakceptowaniu złożonej dokumentacji zostaje wydany dokument
stwierdzający fakt rejestracji (wraz z numerem i datą). Po tym fakcie, oddział lub „place of
business” zaczynają funkcjonować według zasad obowiązujących firmy brytyjskie. Firma
macierzysta ma obowiązek co roku składać do organu rejestrowego w Wielkiej Brytanii kopii
własnych sprawozdań finansowo-ekonomicznych. Ponadto należy informować organ
rejestrowy o wszelkich zmianach zachodzących w firmie macierzystej (zmiana nazwy, aktu
założycielskiego, składu zarządu, adresu itp.).
Zagadnienia prawa pracy
W Wielkiej Brytanii obowiązują minimalne stawki za wykonywaną pracę. Są one regulowane
centralnie dla wszystkich branż, ustalane raz w roku i uzależnione od grupy wiekowej. W
2002 roku wynosiły:

dla pracowników w wieku od 18 do 21 lat: 3,60 ₤ za godzinę

dla pozostałych pracowników (powyżej 22 roku życia): 4,20 ₤ za godzinę
Każdy pracownik, bez względu na to jak jest wynagradzany – godzinowo, dziennie,
tygodniowo czy miesięcznie – zawsze musi otrzymać co najmniej minimalną stawkę
godzinową. Podobne zasady dotyczą pracy w rolnictwie. Natomiast za pracę akordową,
pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie stosowne do ilości wykonanej pracy (lub
produktów), nie mniejsze jednak niż iloczyn czasu pracy i minimalnej stawki godzinowej.
Regulacje związane z czasem pracy obowiązujące w Wielkiej Brytanii to:

zatrudnienie nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo; pracownicy mogą zgodzić się
na dłuższy niż 48 godzinny tydzień pracy; zgoda musi być pisemna

czas zatrudnienia liczony jest zazwyczaj z 17 kolejnych tygodni

do czasu pracy zalicza się czas przejazdów i szkoleń związanych z wykonywana pracą

do czasu pracy nie zalicza się przerw na lunch
Zatrudnianie cudzoziemców
Obywatele krajów Unii Europejskiej nie są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wjazd
do Wielkiej Brytanii, natomiast obywatele spoza krajów Unii Europejskiej muszą uzyskać
wizę wjazdową (jeżeli podlegają obowiązkowi wizowemu).
Osoby nie będące obywatelami krajów Unii Europejskiej i zamierzające przybyć do Wielkiej
Brytanii w charakterze przedstawicieli firm zagranicznych nie mających oddziałów czy też
filii lub zatrudnionych we własnej nowo utworzonej firmie mają obowiązek uzyskania
pozwolenia na wjazd.
Każda osoba z innego kraju ma prawo podjąć pracę w Wielkiej Brytanii na takich samych
warunkach jak obywatele brytyjscy. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane od obywateli z
UE. Osoby z krajów spoza Unii Europejskiej mają obowiązek uzyskać pozwolenie na pracę
oraz wizę pobytową. Formalności te załatwia się w ambasadach brytyjskich lub w ich
oddziałach konsularnych.
Download