wielka-brytania-ustroj

advertisement
8
WIELKA BRYTANIA Zasady ustroju: zasada demokracji - władza należy do narodu, który
sprawuje ją przez reprezentantów w parlamencie. Rząd jest wyłaniany z większości parlamentarnej;
zasada supremacji parlamentu - wszelkie akty parlamentu są legalne i nie mogą być przez nikogo
kwestionowane. Wynika to z braku konstytucji;
zasada monarchii konstytucyjnej - monarcha jest głową państwa, ale władza wykonawcza nie należy
do niego ale do rządu i parlamentu;
zasada państwa prawa - władza państwowa podporządkowana jest prawu. Obywatele są wolni i
równi wobec prawa;
zasada systemu parlamentarno-gabinetowego - rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed
parlamentem;
zasada unitaryzmu - Wielka Brytania jest państwem jednolitym. Szkocja → ma własny parlament
lokalny
Walia → ma własny parlament lokalny
Irlandia Północna → ma własny parlament i rząd lokalny
Anglia → nie ma instytucji autonomicznych
System brytyjskiego prawa konstytucyjnego Nie ma konstytucji pisanej, ale jest prawo
konstytucyjne. Jest ono wielowątkowe i tworzy je kilka źródeł konstytucyjnych.
prawo zwyczajowe - reguły prawne kształtowały się stopniowo. To co było zwyczajem stawało się
obowiązującą normą;
- monarcha →
- parlament → są to dzieła zwyczajów
- supremacja parlamentu →
precedensy sądowe (orzecznictwo sądów) - orzeczenie sądowe jest normą prawną. Staje się ono
kierunkiem dla takich samych lub podobnych późniejszych spraw;
konwenanse konstytucyjne - powszechnie stosowane w pewnych sytuacjach zachowania. Odnoszą
się do ustroju, funkcjonowania systemu;
- obowiązek dymisji rządu gdy ten straci poparcie Izby Gmin;
- kolegialna odpowiedzialność rządu przed Izbą Gmin za politykę, którą realizuje;
- zobowiązanie monarchy do powierzenia urzędu premiera liderowi partii, która ma większość
mandatów w Izbie Gmin;
- rezygnacja premiera równa się dymisji wszystkich członków rządu;
- premier podaje się do dymisji jeśli jego partia straciła większość w Izbie Gmin w wyborach;
akty prawne (ustawy) pochodzące od parlamentu - mają formę pisemną. Ustawodawstwo
europejskie jest obowiązujące w Wielkiej Brytanii.
Normy prawa pisanego - najstarszą z nich jest:
- Wielka Karta Wolności z 1215 r., - Bill of Rights (Deklaracja Praw) z 1689 r., - Act of Settlement
(Akt o sukcesji) z 1701 r., - ustawy o parlamencie z 1911 r. i 1949 r., - ustawy o ministrach Korony
z 1937 r., 1964 r. i 1975 r.
Wielka Karta Swobód, Magna Charta Libertatum, The Great Charter , akt wydany w Anglii 1215
przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską samowolą i
uciskiem podatkowym. Formalnie była przywilejem mającym równocześnie znamiona umowy
między królem a jego wasalami. Ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej
(nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku
sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych. Wielka
Karta Swobód przyznawała feudałom prawo oporu przeciwko królowi w razie naruszenia przez
niego praw w niej zawartych. W XIII-XIV w. wielokrotnie potwierdzana, w XVII w. stała się
argumentem w walce o prawa parlamentu. Do dziś w ustawodawstwie anglosaskim uznawana jest
za fundament porządku konstytucyjnego i gwarancję wolności obywatelskich.
(…)
… ma „swoje” okręgi wyborcze - od dawna wygrywa w nich tam tylko jedna partia. Okręgi
marginalne - od tych okręgów zależy ostateczne zwycięstwo danej partii, ponieważ nie ma tam
pewnych zwycięzców.
W Wielkiej Brytanii jest klasyczny system dwupartyjny. Obecnie słabnie poparcie dla
konserwatystów i rządzącej Partii Pracy. Ten elektorat przejmują Liberalni Demokraci. kadencja jest
nie dłuższa niż 5 lat;
decyzja…
…, wbrew swojej partii, był za ostatnim pomysłem. Jednak w II 2003 r. wszystkie projekty został
odrzucone. Izba Lordów pracuje na sesjach rocznych. Na mocy przyjętej w 1660 r. normy owej
posiedzeniom Izby Lordów przewodniczy z urzędu lord kanclerz (Lord Chancellor). Będąc
spikerem izby wyższej lord kanclerz jest równocześnie członkiem gabinetu kierującym resortem
sprawiedliwości, a ponadto…
… kanclerz jako przewodniczący Izby Lordów ma o wiele mniejszy zakres obowiązków. Honorowo
pojmowane rygory dyskusji zwalniają go od przestrzegania porządku obrad, przywoływania
mówców do porządku, kierowania dyskusją, udzielania głosu. Taki pasywny model
przewodniczenia sprowadza się do czynności ceremonialno-protokolarnych, takich jak ogłoszenie
decyzji, wyników głosowania, mianowanie sekretarzy izby, itp…
…, który często i aktywnie uczestniczy w debatach i głosowaniach na terenie izby, lord kanclerz nie
jest związany rygorem apolityczności. Zwalnia też sprawowany urząd w Izie Lordów wraz z
ustąpieniem rządu. W razie nieobecności lorda kanclerza, w przewodniczeniu obradom zastępuje go
któryś z czterech zastępców
Pod względem historycznej tradycji i parlamentarnego protokołu w ścisłym związku z urzędem
lorda…
… tępstwie tronu, angielski akt konstytucyjny z 1701, zapewniający następstwo tronu Anglii w razie
bezpotomnej śmierci ówczesnej następczyni tronu, Anny Stuart. Wprowadził zasadę, zgodnie z
którą panujący musiał być wyznania anglikańskiego. Ponadto stworzył podstawy niezawisłości
sędziowskiej, przyjmując zasadę nieusuwalności sędziów przez króla. Rozwijał również zasadę
odpowiedzialności parlamentarnej…
Wielka Brytania
system Wielkiej Brytanii - wykład
Polityka w Wielkiej Brytanii
System wyborczy w Wielkiej Brytanii
System prezydencki Wielkiej Brytanii
Systemy polityczne - omowienie
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards