Parlament Europejski

advertisement
PARLAMENT EUROPEJSKI
«««
«
«
«
«
«
«
«««
Sekretarz Generalny
Bruksela, 19. października 2004
Ref.Adonis: 2004/D/23891
NOTATKA DLA BIURA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
--------------------------------------------------------------Dotyczy:
ATENY – propozycja napraw i wzmocnienia konstrukcji
budynku Biura Informacji
STRESZCZENIE
W wyniku spowodowanych trzęsieniem ziemi uszkodzeń budynku Biura Informacji w
Atenach, będącego własnością Parlamentu Europejskiego, sporządzono plan prac
naprawczych oraz rekonstrukcyjnych, których koszt szacowany jest na ± 2,3 mln euro.
Biorąc pod uwagę:
− długoterminowe korzyści finansowe wynikające z prawa własności w przeciwieństwie
do kosztów wynajmu;
− możliwość umieszczenia biura Komisji w tym budynku w niedalekiej przyszłości;
− prawdopodobieństwo zwrotu stosunkowo niewielkiej części kosztów z tytułu
ubezpieczenia budynku;
zaleca się, aby Biuro Parlamentu Europejskiego podjęło decyzje dotyczące:
(a) przyjęcia propozycji przystąpienia do prac związanych z remontem i rekonstrukcją,
pod warunkiem otrzymania stosownych środków finansowych oraz zastosowania
przyjętych procedur przetargowych;
oraz
(b) konsultacji z Komisją Budżetową zgodnie z artykułem 179.3 Rozporządzeń
finansowych.
Ateny są jedną z trzech stolic, gdzie biura Informacyjne Parlamentu oraz Komisji nie
znajdują się w tym samym budynku. Ponadto tylko jedno z tych dwóch biur jest
własnością Parlamentu, a pozostała część jest wynajmowana.
1
PE 346.295/BUR
Biuro mieści się w 19-wiecznym, zaklasyfikowanym jako historyczny, budynku na placu
głównym Syntagma Square. Budynek nabyto w 1992 roku i w ciągu kilku następnych lat
poddano całkowitej renowacji.
Jednakże, niestety konstrukcja budynku została naruszona, co spowodowane było przede
wszystkim pracami prowadzonymi w budowanym w pobliżu nowym metrze w Atenach, a
następnie trzęsieniem ziemi, które nawiedziło miasto w roku 1999.
Administracja Parlamentu Europejskiego niezwłocznie zleciła ekspertowi inżynierowi
przeprowadzenie szczegółowego badania, którego celem było ustalenie stopnia uszkodzeń
oraz koniecznych środków naprawczych (z oszacowaniem kosztów), oraz złożenie
wniosku do firmy ubezpieczeniowej o odszkodowanie z tytułu remontu.
Ponadto, kiedy przedstawiono wstępne dane szacunkowe dotyczące kosztów związanych z
pracami naprawczymi i rekonstrukcyjnymi (± 2 mln euro), administracja wystąpiła z
prośbą o przeznaczenie z budżetu na rok 2003 środków finansowych na pokrycie kosztów,
które to środki zostały zatwierdzone przez stosowne władze budżetowe.
Jednakże dopiero na początku roku 2004 administracja otrzymała jednoznaczną odpowiedź
odnośnie wysuniętych przez nią inicjatyw, co oczywiście było zbyt późno, aby
wykorzystać możliwość przyznania środków dostępnych w budżecie na rok 2003.
1.
Raport inżynieryjny
Wstępny raport z kwietnia 2002 roku wykazał, że ponad 50% konstrukcji ścian budynku
nie spełniało obowiązujących norm budowlanych dotyczących wytrzymałości na wstrząsy
sejsmiczne. W raporcie zalecono przeprowadzenie znacznego wzmocnienia konstrukcji
budynku, tak aby spełniała ona obecnie obowiązujące normy w zakresie wytrzymałości na
wstrząsy sejsmiczne. Koszt remontu oszacowano na ± 2 mln euro.
Ze względu na to, że greckie Ministerstwo Kultury zmieniło metodę, która ma być
zastosowana przy wzmacnianiu konstrukcji budynku, doszło do znacznego opóźnienia w
raporcie końcowym eksperta. Należy przypomnieć, że Ministerstwo Kultury musi wydać
pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek prac w budynku, ponieważ posiada on specjalny
status z powodu zakwalifikowania go jako obiektu historycznego.
Pierwotnie inżynierowie zaproponowali wzmocnienie konstrukcji budynku poprzez
wzmocnienie betonem ścian nośnych, ale ta metoda została odrzucona przez Ministerstwo
Kultury ze względu na to, że warstwa betonowa przykryłaby część wewnętrznych zdobień
budynku.
Kolejną zaproponowaną metodą i ostatecznie zatwierdzoną przez Ministerstwo Kultury,
jest umieszczenie prętów metalowych w ścianach, tworząc przez to “niewidoczne”
wzmocnienie, które w żaden sposób nie naruszy zdobień na ścianach i sufitach wewnątrz
budynku. Ta metoda byłaby jednak nieznacznie droższa. W związku z tym koszt
szacunkowy wzrósłby do 2,14 mln euro, chociaż ta różnica po części również wynika z
inflacji (kwotę pierwotnie oszacowano w kwietniu 2002).
2
PE 346.295/BUR
2.
Roszczenie ubezpieczeniowe
Firma ubezpieczeniowa, odpowiadając na nasze roszczenie ubezpieczeniowe, uparcie
odmawiała przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, argumentując, że to raczej prace
przy budowie metra niż trzęsienie ziemi były przyczyną uszkodzeń. Nie trzeba dodawać,
że firma ubezpieczeniowa, która ubezpieczała roboty przy budowie metra, utrzymywała,
że przyczyną uszkodzeń było trzęsienie ziemi.
Ostatecznie, i jako wynik stałego nacisku administracji, nasza firma ubezpieczeniowa w
końcu zdecydowała się wszcząć postępowanie sądowe (połowa roku 2003) licząc na to, że
sąd wyda zarządzenie, aby wyznaczyć niezależnego eksperta, którego zadaniem byłoby
proporcjonalne oszacowanie odpowiedzialności, poniesionej odpowiednio przez obie
strony. Pomimo, że sąd wyznaczył eksperta we wrześniu 2003, nasi prawnicy w Atenach
nie potrafili wskazać, jak długo potrwa ten proces; i do chwili obecnej (czerwiec 2004) nie
otrzymaliśmy żadnego zawiadomienia o stosownym raporcie eksperta.
Jednak ostatnio firma ubezpieczająca budynek Parlamentu podjęła nową inicjatywę
proponując, poza rozwiązaniem sądowym, “kompromis” polegający na wypłaceniu kwoty
w wysokości “50-55.000 euro”. Uważa się to oczywiście za nieznaczną sumę w stosunku
do całkowitego kosztu szacunkowego, niemniej jednak jest to rozwiązanie lepsze niż suma
zerowa.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że firmy ubezpieczeniowe byłyby odpowiedzialne jedynie
za koszty prac “naprawczych”, a nie prac “związanych z rekonstrukcją” budynku. Na
podstawie szacunku inżynierskiego, proporcjonalnie do całkowitego kosztu (2,14 mln
euro), kwota, która byłaby przeznaczona jedynie na prace “naprawcze”, została obliczona
na 800.000 euro. W wyniku tych nowych ustaleń prawnicy Parlamentu Europejskiego
zostali poproszeni o wznowienie rozmów z firmami ubezpieczeniowymi.
3. Pozostałe okoliczności
3.1
Wycena budynku i obliczenie amortyzacji
Początkowa wysokość inwestycji dokonanej przez Parlament (koszt nabycia i renowacji)
wyniosła ± 9 mln euro. Obecnie wartość budynku szacuje się na ± 11,5 mln euro.
Jednakże, biorąc pod uwagę uszkodzenia budynku, kwotę tę należałoby zmniejszyć do 10
mln euro,
Uwzględniając koszty inwestycji, wraz z rocznymi odsetkami w wysokości 4% (wliczając
w to szacunkowy koszt napraw), oraz średnie ceny wynajmu za metr kwadratowy
powierzchni biurowej w mieście, można założyć, że amortyzacja budynku potrwałaby ± 18
lat, licząc od daty nabycia (1992). Do tego należy dodać korzyść finansową w wysokości
10 mln pozostałej wartości budynku.
W świetle tych obliczeń, należy pamiętać, że na dłuższą metę nabycie własności jest
zawsze bardziej korzystne finansowo niż wynajem, co również potwierdzają obliczenia
przeprowadzone w tym przypadku.
3
PE 346.295/BUR
Podsumowując, można stwierdzić, że koszt prac wraz z gażą konsultanta, wyniósłby 2,3
mln euro. Zlecono również sporządzenie opinii drugiego niezależnego eksperta, aby
potwierdzić te dane szacunkowe.
3.2
Możliwość umieszczenia Komisji w budynku
Parlament wyznaczył niezależnego architekta do zbadania możliwości umieszczenia biura
Przedstawicielstwa Komisji w budynku Parlamentu.
Wyniki tych badań są następujące:
- obecny personel Komisji: 26 osób
pomniejszony o 3 osoby z powodu ostatniej decyzji o przeniesieniu jej
dokumentacji do Centrum Dokumentacji Parlamentu: 23 osoby
- obecny personel Parlamentu (w tym grupy polityczne + biuro wiceprzewodniczącego):
16 osób
Razem: 39 osób
- W nowym planie przydzielenia powierzchni biurowej można by wygospodarować
miejsce dla maksymalnie 27 osób zakładając, że sala konferencyjna na parterze
zostanie zamieniona na biura, a istniejąca powierzchnia biurowa zostanie całkowicie
wykorzystana.
- Brak powierzchni biurowej dla ± 12 osób mógłby zostać nadrobiony przez
dobudowanie obiektu z tyłu budynku (± 300 m2 na dwóch poziomach)
- Koszt takiego obiektu oszacowano na:
- koszty budowy:
300.000
- nabycia dodatkowych praw zależnych
(construction coefficient rights)
600.000
Razem: 900.000
Co do nabycia wyżej wymienionych praw wiadomo, że sprzedawcy budynku (rodzina
Rally) zachowali je przy sprzedaży obiektu, lecz następnie odprzedali je innej stronie,
która prawdopodobnie z nich nie skorzystała ani ich nie sprzedała.
Nie ustalono, jednakże, czy ta strona byłaby gotowa odsprzedać te prawa Parlamentowi.
Nawet jeżeli nie można by w ten sposób nabyć tych szczególnych praw, pozostaje,
prawdopodobnie, opcja nabycia tych praw na wolnym rynku.
Ostatecznie, rozważa się w niedalekiej przyszłości rozwiązanie alternatywne, pod
warunkiem, że:
- obecnie dyskutowane przez władze budżetowe propozycje dotyczące racjonalizacji
zatrudnienia personelu Komisji zakończyłyby się jego redukcją o ± 20% (tj. redukcją
personelu do 18 osób),
4
PE 346.295/BUR
- grupy polityczne w Parlamencie rezygnują z używania tych swoich obecnych biur,
które są rzadko używane,
- biura zwolnione przez grupy polityczne będą następnie całkowicie wykorzystane, np. 2
osoby na biuro, przez co zwiększy się całkowita powierzchnia biurowa do dyspozycji,
co daje możliwość umieszczenia tam 4 osób więcej, a więc 31 zamiast 27 osób.
Według tego scenariusza możliwe byłoby umieszczenie w przyszłości w budynku
Przedstawicielstwa Komisji bez konieczności dobudowy do niego dodatkowego obiektu,
czego rezultatem byłoby zaoszczędzenie (z budżetu Komisji) kwoty w wysokości
± 300.000 euro rocznie (roczny czynsz i opłaty).
Na koniec należy nadmienić, że od pierwszego stycznia 2004, dokumentację Komisji
przeniesiono do budynku Parlamentu, razem z 2 pracownikami Komisji, w celu utworzenia
powszechnej dokumentacji / biblioteki UE.
4.
Uwagi końcowe
W związku z powyższym, a w szczególności z możliwością połączenia w niedługim
okresie czasu biur Komisji i Parlamentu w tym budynku, zaleca się przystąpienie do prac
naprawczych oraz wzmacniających jego konstrukcję, pod warunkiem otrzymania
stosownych środków finansowych, oraz przy zastosowaniu przyjętych procedur
przetargowych. Ponadto zaleca się, skonsultowanie się z Komisją Budżetową zgodnie z
artykułem 179.3 Rozporządzenia finansowego.
Julian PRIESTLEY
5
PE 346.295/BUR
Download