Tytuł aktu - cloudfront.net

advertisement
Zał.2. do pisma: HŻ-0151/12/10
Zmiany i ich wejście w życie
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Określenie aktu prawnego
Data uchwalenia
aktu
Miejsce publikacji
Tytuł aktu
Termin wejścia
w życie
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
2
3
4
6
Rozporządzenie (WE) NR 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2004.05.01.
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące
Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności
Dz.U.UE.L.02.31.1, Dz.U.UE-sp.15-6-463
Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006.01.01.
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
Dz.U.UE.L.04.139.1, Dz.U.UE-sp.13-34-319
Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006.01.01.
2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego
Dz.U.UE.L.04.139.55, Dz.U.UE-sp.03-45-14
Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Dz.U.UE.L.02.11.4, Dz.U.UE-sp.15-6-447
Decyzja Komisji 2010/89/UE z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych
dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w
rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki
produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu
do chłodni w Rumunii
Dz.U.UE.L.10.40.55
2004.05.01.
Utrata mocy
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
7
8
2003.10.01 zm. Dz.U.UE.L.03.245.4
2006.04.28 zm. Dz.U.UE.L.06.100.3
Sprostowanie Dz.U.UE.L.07.179.59
2008.03.25 zm. Dz.U.UE.L.08.60.17
2009.08.07 zm. Dz.U.UE.L.09.188.14
2004.05.20 Sprost. Dz.U.UE.L.08.153.42
2008.10.28 zm. Dz.U.UE.L.08.277.7
2009.04.20 zm. Dz.U.UE.L.09.87.109
2010.01.01 zm. Dz.U.UE.L.10.40.55
2006.01.01 zm. Dz.U.UE.L.05.338.27
2006.01.01 zm. Dz.U.UE.L.05.338.83
2006.11.25 zm. Dz.U.UE.L.06.320.1
2007.01.01 zm. Dz.U.UE.L.06.363.1
zm.wyn.z
Dz.U.UE.L.07.289.14
2007.11.14 zm. Dz.U.UE.L.07.281.8
2008.10.28 zm. Dz.U.UE.L.08.277.8
2009.04.20 zm. Dz.U.UE.L.09.87.109
Sprostowanie Dz.U.UE.L.09.178.25
2010.01.01 zm. Dz.U.UE.L.09.314.8
2010.07.16 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 558/2010 Dz.U.UE.L.10.159.18
2009.08.07 zm. Dz.U.UE.L.09.188.14
2010.01.01 zm. Dz.U.UE.L08.218.30
stosuje się
od 01.01 2010 r.
do 31.12. 2010 r.
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
URZĘDOWA KONTROLA
2
3
4
6
Rozporządzenie (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006.01.01.
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności
z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt
Dz.U.UE.L.04.165.1, Dz.U.UE-sp.03-45-200
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania Stosuje się od
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
25.01.2010 r.
zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz
i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE
Dz.U.UE.L.09.194.11
Rozporządzenie Rady (WE) NR 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. dostosowujące
załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
Dz.U.UE.L.08.97.85
Decyzja Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy
państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego
krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
Dz.U.UE.L.08.214.56
Rozporządzenie (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006.01.01.
2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez
ludzi
Dz.U.UE.L.04.139.206, Dz.U.UE-sp.03-45-75
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające
środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem
(WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE)
nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE)
nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004
Dz.U.UE.L.05.338.27
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1162/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające
środki przejściowe do celów wykonania rozporządzeń (WE) nr 853/2004,
(WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
Dz.U.UE.L.09.314.10
2006.01.01.
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające
metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn
w środkach spożywczych
Dz.U.UE.L.06.70.12
2006.07.01.
7
8
2004.05.01 zm. Dz.U.UE.L.08.97.85
2006.01.01 zm. wyn. z Dz.U.UE.L.05.338.83
2006.05.25 zm. Dz.U.UE.L.06.136.3
2007.01.01 zm. Dz.U.UE.L.06.363.1
2008.03.20 zm. Dz.U.UE.L.08.56.4
2008.08.19 zm. Dz.U.UE.L.08.201.29
2008.11.10 zm. Dz.U.UE.L.08.278.6
2009.08.07 zm. Dz.U.UE.L.09.188.14
2010.01.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1162/2009 Dz.U.UE.L.09.314.10
2010.01.25 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 112/2010 Dz.U.UE.L.10.65.16
Sprostowanie Dz.U.UE.L.10.221.15
2010.10.07 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 878/2010 Dz.U.UE.L.10.264.1
Sprostowanie Dz.U.UE.L.10.82.11
2006.01.01 zm. Dz.U.UE.L.04.165.1
2006.01.01 zm. Dz.U.UE.L.05.338.27
2006.01.01 zm. Dz.U.UE.L.05.338.83
2006.11.25 zm. Dz.U.UE.L.05.338.83
2006.11.25 zm. Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1663/2006 Dz.U.UE.L.06.320.11
2007.01.01 zm. Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1791/2006 Dz.U.UE.L.06.363.1
2008.10.28 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1021/2008 Dz.U.UE.L.08.277.15
2009.04.20 zm. Rozporządzeniem PE i Rady NR 219/2009 Dz.U.UE.L.09.87.109
Sprostowanie Dz.U.UE.L.09.178.22
2010.01.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1162/2009 Dz.U.UE.L.09.314.10
2010.07.05 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 505/2010 Dz.U.UE.L.10.149.1
2006.11.25 zm.wyn.z Dz.U.UE.L.05.338.83
2006.11.25 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1664/2006 Dz.U.UE.L.06.320.13
2007.11.14 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1244/2007 Dz.U.UE.L.07.281.12
2008.10.28 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1022/2008 Dz.U.UE.L.08.277.18
2009.01.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1250/2008 Dz.U.UE.L.08.337.31
2009.12.04
Stosuje się od
01.01.2010 do
31.12.2013
2013. 12.31
1
2010.03.13 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 178/2010 Dz.U.UE.L.10.52.32
2
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające
metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów
w niektórych środkach spożywczych
Dz.U.UE.L.06.364.25
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające
metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksan
i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych
Dz.U.UE.L.06.364.32
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 333/2007z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające
metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów
ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach
spożywczych
Dz.U.UE.L.07.88.29
Zalecenie Komisji 2004/787/WE z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych
technicznych w zakresie pobierania próbek
i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów
produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów
w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003
Dz.U.UE.L.04.348.18
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004
Dz.U.UE.L.09.77.1
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające
specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub
wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE
Dz.U.UE.L.09.311.3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1
20.
21.
22.
2007.03.01.
2007.03.01.
Stosuje się od
01.06.2007 r.
2004.10.04
Stosuje się od
01.05.2009 r.
2009.12.16
SUBSTANCJE DODATKOWE
2
3
4
6
Rozporządzenie (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające
2004.05.01.
wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do
użycia w lub na środkach spożywczych
Dz.U.UE.L.96.299.1, Dz.U.UE-sp.13-18-42
Decyzja Komisji 1999/217/WE z dnia 23 lutego 1999 r. przyjmująca rejestr substancji
2004.05.01.
aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony w zastosowaniu
rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 października 1996 r.
Dz.U.UE.L.99.84.1, Dz.U.UE-sp.13-23-251
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiające środki 2004.05.01.
konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96
Parlamentu Europejskiego i Rady,
Dz.U.UE.L.00.180.8, Dz.U.UE-sp.13-25-415
Sprostowanie Dz.U.UE.L.10.161.12
7
8
2003.11.20 zm. Dz.U.UE.L.03.284.1
2009.01.20 zm. Dz.U.UE.L.08.354.34
zm. Dz.U.UE.L.02.49.1
zm. Dz.U.UE.L.04.113.28
zm. Dz.U.UE.L.05.128.73
zm. Dz.U.UE.L.06.91.48
zm. Dz.U.UE.L.08.163.42
zm. Dz.U.UE.L.09.55.41
3
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
2009.08.07 zm. Rozporządzeniem PEi Rady (WE) NR 596/2009 Dz.U.UE.L.09.188.14
Rozporządzenie (WE) NR 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2004.05.01.
2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub
przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.UE.L.03.309.1, Dz.U.UE-sp.13-32-661
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
2006.05.12
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie
pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych
Dz.U.UE.L.06.109.3
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 622/2002 z dnia 11 kwietnia 2002 r. ustanawiające
2004.05.01.
ostateczne terminy przedstawienia informacji dla oceny zdefiniowanych chemicznie
substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych
Dz.U.UE.L.02.95.10 Dz.U.UE-sp.13-29-302
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 884/2007z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie środków
2007.07.28.
nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności,
Dz.U.UE.07.195.8
Rozporządzenie (WE) NR 1331/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2009.01.20
2008r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do
żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących
Dz.U.UE.L.08.354.1
Rozporządzenie (WE) NR 1332/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2009.01.20
Art. 10–13 stosuje się
2008r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG,
od 20.01. 2010 r.
rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady
2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97
Dz.U.UE.L.08.354.7
Rozporządzenie (WE) NR 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia Stosuje się od: 20.01.2010r. 2010.07.20 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 238/2010 Dz.U.UE.L.10.75.17
Art. 4 ust. 2 stosuje się do
2008r. w sprawie dodatków do żywności
załącznika III, części 2,3 i 5 od
01.01.2011 r.,
Dz.U.UE.L.08.354.16
Art.23 ust. 4 stosuje się od
20.01.2011 r.,
Art.24 stosuje się od
20.07.2010 r.,
Art. 31 stosuje się od
20.01.2009 r.
30.
31.
Rozporządzenie (WE) NR 1334/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia Stosuje się od:
2008r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o
20.01.2011 r.
właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz
zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96
oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE
Dz.U.UE.L.08.354.34
2010.04.15
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające
program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie
dodatków do żywności
Dz.U.UE.L.10.80.19
4
1
32.
33.
1
34.
35.
36.
37.
38.
39.
NOWA ŻYWNOŚĆ
2
3
4
6
Rozporządzenie (WE) NR 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia
2004.05.01.
1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności
Dz.U.UE.L.97.43.1, Dz.U.UE-sp.13-18-244
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1852/2001z dnia 20 września 2001 r. ustanawiające
2004.05.01.
szczegółowe zasady udostępniania opinii publicznej niektórych informacji oraz ochrony
informacji przekazywanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 258/97
Dz.U.UE.L.01.253.17, Dz.U.UE-sp.13-26-452
GMO
2
3
4
6
Rozporządzenie (WE) NR 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2004.05.01.
2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych
genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę
2001/18/WE
Dz.U.UE.L.03.268.24, Dz.U.UE-sp.13-32-455
Rozporządzenie (WE) NR 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2004.05.01.
2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
Dz.U.UE.L.03.268.1, Dz.U.UE-sp.13-32-432
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie
2004.05.01.
szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu
żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach,
oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie
zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka
Dz.U.UE.L.04.102.14, Dz.U.UE-sp.13-34-36
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające
2007.01.12.
szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium
referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie
Dz.U.UE.L.06.368.99
Rozporządzenie (WE) NR 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2004.05.01.
2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych
Dz.U.UE.L.03.287.1, Dz.U.UE-sp.15-7-650
Decyzja Komisji 2009/813/WE z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na
wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę
MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
Dz.U.UE.L.09.289.21
7
2003.11.20
2004.04.18
2009.01.20
2009.08.07
8
zm. Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1882/2003 Dz.U.UE.L.03.284.1
zm. Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1829/2003 Dz.U.UE.L.03.268.1
zm. Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1332/2008 Dz.U.UE.L.08.354.7
zm. Dz.U.UE.L.09.188.14
7
8
2008.12.11 zm. Dz.U.UE.L.08.311.1
2003.11.07 Sprost. Dz.U.UE.L.07.211.40
2007.01.12 zm. Dz.U.UE.L.06.368.99
2008.04.10 zm. Dz.U.UE.L.08.97.64
5
40.
Decyzja Komisji 2009/814/WE z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na
wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę
MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
Dz.U.UE.L.09.289.25
41.
Decyzja Komisji 2009/815/WE z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na
wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę
59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej
wyprodukowanych
Dz.U.UE.L.09.289.29
Decyzja Komisji 2009/866/WE z dnia 30 listopada 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie
do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 (SYN-IR6Ø45), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
Dz.U.UE.L.09.314.102
42.
1
43.
44.
45.
46.
ZANIECZYSZCZENIA
2
3
4
6
Stosuje się od
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające
najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 01.03.2007 r.
Dz.U.UE.L.06.364.5
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. procedury Wspólnoty
2004.05.01.
w odniesieniu do substancji skażających w żywności
Dz.U.UE.L.93.37.1, Dz.U.UE-sp.15-2-204
Rozporządzenie Rady (EURATOM) NR 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające 2004.05.01
maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz
pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego
Dz.U.UE.L.87.371.11, Dz.U.UE-sp.15-1-333
Rozporządzenie Komisji (EURATOM) NR 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające 2004.05.11
maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o
mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku
pogotowia radiologicznego
Dz.U.UE.L.89.101.17, Dz.U.UE-sp.15-1-347
7
8
2007.07.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2007 Dz.U.UE.L.07.255.14
2008.07.01 zm. Dz.U.UE.L.08.160.20
2008.07.23 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 629/2008 Dz.U.UE.L.08.173.6
2009.07.01 zm. Dz.U.UE.L.08.173.6
2010.07.21 zm. Dz.U.UE.L.10.35.7
2010.03.09 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 165/2010 Dz.U.UE.L.10.50.8
2003.11.20 zm. Dz.U.UE.L.03.284.1
2009.08.07 zm. Dz.U.UE.L.09.188.14
Sprostowanie Dz.U.UE.L.07.174.19
zm. Dz.U.UE.L.89.211.1
6
47.
Rozporządzenie (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego
2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w
żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG.
Dz.U.UE.L.05.70.1
48.
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
2006.01.01
kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
Dz.U.UE.L.05.338.1
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące
2010.01.01
wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i
2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami
pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej
powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta.
Dz.U.UE.L.09.256.14
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące
2011.01.01
wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013,
mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami
pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej
powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta
Dz.U.UE.L.10.269.8
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 124/2009 z dnia 10 lutego 2009r. ustalające
Stosuje się od
maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących 01.07.2009 r.
z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są
one przeznaczone
Dz.U.UE.L.09.40.7
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009r. wprowadzające Stosuje się od
specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub 01.01.2010 r.
wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające
decyzję 2008/433/WE
Dz.U.UE.L.09.313.36
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009r. nakładające
Stosuje się od
specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych
01.01.2010 r.
państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające
decyzję 2006/504/WE
Dz.U.UE.L.09.313.40
49.
50
51.
52.
53.
2005.04.05
2006.02.22 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 178/2006 Dz.U.UE.L.06.29.3
2008.04.08 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2008 Dz.U.UE.L.08.76.31
2008.04.10 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 299/2008 Dz.U.UE.L.08.97.67
2008.09.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 149/2008 Dz.U.UE.L.08.58.1
2008.09.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 839/2008 Dz.U.UE.L.08.234.1
Sprostowanie Dz.U.UE.L.08.240.9
2009.03.28 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 256/2009 Dz.U.UE.L.09.81.3
Sprostowanie Dz.U.UE.L.09.208.39
2009.09.11 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 822/2009 Dz.U.UE.L.09.239.5
2009.11.07 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1050/2009 Dz.U.UE.L.09.290.7
2010.06.07 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1097/2009 Dz.U.UE.L.09.301.6
2009.11.07 zm.Dz.U.UE.L.09.307.9
Sprostowanie Dz.U.UE.L.09.338.105
Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 Dz.U.UE.L.10.60.26
2011.01.01 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 304/2010 Dz.U.UE.L.10.94.1
2010.05.29 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2010 Dz.U.UE.L.10.129.3
2010.07.23 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 600/2010 Dz.U.UE.L.10.174.18
2010.08.22 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 750/2010 Dz.U.UE.L.10.220.1
2010.08.29 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 765/2010 Dz.U.UE.L.10.226.1
2010.10.10 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 893/2010 Dz.U.UE.L.10.266.10
2006.01.01 sprost. Dz.U.UE.L.06.278.32
2007.12.27 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 Dz.U.UE.L.07.322.12
2010.05.19 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 365/2010 Dz.U.UE.L.10.107.9
7
Rozporządzenie Rady (WE) NR 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków
2008.08.19
regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie
wybuchu w elektrowni jadowej w Czarnobylu
Dz.U.UE.L.08.201.1
Rozporządzenie (WE) (WE) NR 470/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009.07.06
2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości
substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady
Dz.U.UE.L.09.152.11
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
Stosuje się od
wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub 15.04.2010 r.
wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i
dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE
Dz.U.UE.L.10.80.28
54.
55.
56.
2009.11.07zm. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1048/2009 Dz.U.UE.L.09.290.4
POZOSTAŁE
57.
58.
59.
60.
61.
62.
2
3
4
Rozporządzenie (WE) NR 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia
2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 1576/89
Dz.U.UE.L.08.39.16
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie
monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz
składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia
przez ludzi
Dz.U.UE.L.05.10.18
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r.
zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt
opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego
Dz.U.UE.L.06.299.9
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące
etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów
fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli
Dz.U.UE.L.04.97.44, Dz.U.UE-sp.15-8-287
Rozporządzenie (WE) NR 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz
niektórych innych substancji
Dz.U.UE.L.06.404.26
Rozporządzenie (WE) NR 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92
6
2008.05.20
7
8
2011.01.20 zm. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1334/2008 Dz.U.UE.L.08.354.34
2004.05.01.
2006.11.17.
2004.05.01.
Stosuje się od
01.07.2007 r.
2008.03.04 zm. Dz.U.UE.L.08.39.11
2009.12.21 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1170/2009 Dz.U.UE.L.09.314.36
2004.05.01.
z późn. zm.
2010.07.28 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 595/2010 Dz.U.UE.L.10.173.1
2010.09.28 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 790/2010 Dz.U.UE.L.10.237.1
04.03.2011
1
8
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Rozporządzenie (WE) NR 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21
Stosuje się od
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
04.03.2011 r.
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego)
Dz.U.UE.L.09.300.1
2007.07.20 zm. Dz.U.UE.L.07.185.7
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie
2006.01.01
2009.02.17 zm. Dz.U.UE.L.09.44.3
przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do
gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych
środków spożywczych
Dz.U.UE.L.06.32.13
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające
2008.10.28
załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt
Dz.U.UE.L.08.335.25
Sprostowanie Dz.U.UE.L.09.171.48/1
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. dotyczące składu i Stosuje się od
etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu
01.01.2012 r.
Dz.U.UE.L.09.16.3
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 113/2009 z dnia 6 lutego 2009r. dotyczące stosowania 2009.02.14
niektórych tradycyjnych terminów na etykietach win przywożonych ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki
Dz.U.UE.L.09.38.25
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 415/2009 z dnia 20 maja 2009r. zmieniające dyrektywę 2009.05.27
2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności
Dz.U.UE.L.09.125.52
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 953/2009 z dnia 13 października 2009r. w sprawie
Stosuje się od
substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków
01.01.2010 r.
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U.UE.L.09.269.9
2008.10.10 zm. Dz.U.UE.L.08.264.1
Stosuje się
Rozporządzenie Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
od 01.01.2009 r.;
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie
art.24 ust.1 lit. b) i c)
(EWG) nr 2092/91
stosuje się od 01.07.2010 r.
Dz.U.UE.L.07.189.1
Sprostowanie Dz.U.UE.L.09.129.21
Stosuje się
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające
2009.01.0 zm. Dz.U.UE.L.08.337.80
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji od 01.01.2009 r.;
2009.08.09
Dz.U.UE.L.09.204.15
art.27 ust.2 lit. b) oraz
2010.07.01 zm. Dz.U.UE.L.10.84.19
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, art.58-stosuje się od
znakowania i kontroli
01.07.2010 r.
Dz.U.UE.L.08.250.1
2009.06.27 zm. Dz.U.UE.L.09.159.6
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające
2008.12.19
2010.06.08 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 471/2010 Dz.U.UE.L.10.134.1
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w doniesieniu do
ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
Dz.U.UE.L.08.334.25
31.07.2011
63.
9
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki
stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód
mineralnych i wód źródlanych
Dz.U.UE.L.10.37.13
73.
1
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
2010.03.02
OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I ŻYWIENIOWE
4
2
3
6
7
Sprostowanie Dz.U.UE.L.07.12.3
Rozporządzenie (WE) NR 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia Stosuje się od
2007.07.01 zm. Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 109/2008 Dz.U.UE.L.08.39.14
2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
01.07.2007 r.
2008.03.04 zm. Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 107/2009 Dz.U.UE.L.08.39.8
2010.03.02 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 116/2010 Dz.U.UE.L.10.37.16
Dz.U.UE.L.06.404.9
2009.12.21 zm. Dz.U.UE.L.314.34
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające
przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie
oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
Dz.U.UE.L.08.109.11
2010.05.24 zm. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 376/2010 Dz.U.UE.L.10.111.3
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 983/2009 z dnia 21pażdziernika 2009 r. w sprawie
2009.11.11
udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.09.277.3
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 984/2009 z dnia 21pażdziernika 2009 r. w sprawie
2009.11.11
odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.09.277.13
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 1024/2009 z dnia 29 października2009r. w sprawie
2009.11.19
udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.09.283.22
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 1025/2009 z dnia 29 października2009r. w sprawie
2009.11.19
odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności,
inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.09.283.30
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 1167/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie
2009.12.21
odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.09.314.29
Rozporządzenie Komisji(WE) NR 1168/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie
2009.12.21
odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż
odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.09.314.32
Decyzja Komisji 2009/980/WE z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalająca na wydanie
oświadczenia zdrowotnego dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu
pomidorowego na agregację płytek krwi oraz udzielająca ochrony zastrzeżonych danych na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
Dz.U.UE.L.09.336.55
8
10
Rozporządzenie Komisji(UE) NR 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy
wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące
się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.10.111.1
Rozporządzenie Komisji(UE) NR 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy
wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż
odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.10.113.1
Rozporządzenie Komisji(UE) NR 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy
wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące
się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.10.113.4
Rozporządzenie Komisji(UE) NR 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielenia
i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
Dz.U.UE.L.10.113.6
83.
84.
85.
86.
1
87.
88.
89.
90.
2010.05.24
2010.05.26
2010.05.26
2010.05.26
MATERIAŁY I WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
4
2
3
6
7
2009.08.07 zm. Dz.U.UE.L.09.188.14
Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
2004.12.03.
27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
Dz.U.UE.L.04.338.4
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie
2006.01.01.
ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Dz.U.UE.L.05.302.28
2008.04.17 zm. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 282/2008
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej Stosuje się od
praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do
01.08.2008 r.
kontaktu z żywnością
Dz.U.UE.L.06.384.75
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych 2009.06.19
Art.4 lit. e) oraz art. 5 mają
i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
zastosowanie od dnia
Dz.U.UE.L.09.135.3
rozpoczęcia
8
Dz.U.UE.L.08.86.9
stosowania wspólnotowego
wykazu.
Art.4 lit. f), art. 11 ust. 1 i 2
oraz rozdział IV stosuje się od
19.12 2009 r.
91.
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 282/2008 z dnia 297 marca 2008 r. w sprawie
2008.04.01
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych
do kontaktu z żywnością oraz zmieniając rozporządzenie (WE) nr 2023/2006
Dz.U.UE.L.08.86.9
11
Decyzja Komisji 2010/169/UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączania
2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą
być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE
Dz.U.UE.L.10.75.25
92.
1
93.
KOSMETYKI
4
2
3
6
Wejście w życie: 2010.01.11
Rozporządzenie (WE) NR 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia
Stosuje się od 11.07.2013,
30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
z wyjątkiem:
art. 15 ust. 1 i 2 stosuje się od
Dz.U.UE.L.09.342.59
7
8
7
8
01.12.2010 r.,
art. 14, 31 i 32, w stopniu,
w jakim są niezbędne do
zastosowania art. 15 ust.1 i 2;
art. 16 ust. 3 akapit drugi,
stosuje się od11.01.2013.
1
94.
95.
WOŁOWINA
4
2
3
Rozporządzenie (WE) NR 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia z 17
lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące
etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 820/97
Dz.U.UE.L.00.204.1; Dz.U.UE-sp.03-30-248
6
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określające
szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny
Dz.U.UE.L.00.216.8; Dz.U.UE-sp.03-30-259
2004.05.01 zm. Dz.U.UE.L.2003.236.33
2007.01.01 zm. Dz.U.UE.L.2006.363.1
2007.03.23 zm. Dz.U.UE.L.2000.216.8
2007.03.23 zm. Dz.U.UE.L.2007.76.12
Najważniejsze Decyzje i Zalecenia
1.
2.
Decyzja Komisji 2008/47/WE z dnia 20 grudnia 2007r. zatwierdzająca przedwywozowe
kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany
Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn
Dz.U.UE.L.08.11.12
Decyzja Komisji 2006/601/WE z dnia 5 września 2006 r. w sprawie środków
nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego
organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu
Dz.U.UE.L.06.244.27
2007.12.01
2006.09.07
Dz.U.UE.L.06.306.17
Dz.U.UE.L.08.52.25
12
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Decyzja Komisji 2008/289/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków
2008.04.15
nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego
organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu
Dz.U.UE.L.08.96.29
Zalecenie Komisji 2007/196/WE z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania
2007.03.28
obecności furanu w żywności
Dz.U.UE.L.07.88.56
Decyzja Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. dotycząca niektórych środków 2004.05.01
ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin
Dz.U.UE.L.02.348.154 Dz.U.UE-sp.03-37-534
2003.02.03 zm. Dz.U.UE.L.03.26.84
2004.08.31 zm. Dz.U.UE.L.04.279.44
2005.07.26 zm. Dz.U.UE.L.05.193.41
2007.01.01 zm. Dz.U.UE.L.08.160.34
zm. Dz.U.UE.L.08.207.30
zm. Dz.U.UE.L.09.285.42
Zalecenie Komisji 2010/133/UE z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zapobiegania
zanieczyszczeniu okowit z owoców pestkowych i okowit z wytłoków z owoców
pestkowych karbaminianem etylu i ograniczania tego zanieczyszczenia oraz monitorowania
poziomu karbaminianu etylu w tych napojach
Dz.U.UE.L.10.52.53
Zalecenie Komisji 2010/161/UE z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie monitorowania
substancji perfluoroalkilowych w żywności
Dz.U.UE.L.10.68.22
Zalecenie Komisji 2010/307/UE z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie monitorowania
poziomów akryloamidu w żywności
Dz.U.UE.L.10.137.4
Decyzja Komisji 2010/315/UE z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w
sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu
pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w
produktach z ryżu
Dz.U.UE.L.10.141.10
Data aktualizacji: 12.10.2010 r.
aktualizował: Ewa Karwowska
na podstawie: Internetowa Baza Danych Aktów Prawnych Unii Europejskiej http://europa.eu/index.htm
Systemu Informacji Prawnej LEX http://lex.pl/
Legenda:
Kolor niebieski – akt prawny nieobowiązujący lub data utraty mocy aktu
Kolor czerwony – zmiana aktu prawnego
13
Download