ZATWIERDZAM

advertisement
NR SPRAWY 54/2016/PN/INF
Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek specjalistycznych (specjalistycznych
urządzeń drukująco - laminujących w technologii retransferu i termosublimacji FARGO
HID GLOBAL HDP8500 i DTC550 ) dla jednostki organizacyjnej będącej
na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021,
DANE WYKONAWCY:
Nazwa Firmy: .........................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................
Województwo: ………………………………………………………………………………………...
Telefon/Faks: ........................................................................................................................................
NIP: .......................................................................................................................................................
REGON: ................................................................................................................................................
KRS/WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ….………………………….…
osoba do kontaktu: .................................................................................................................................
tel./e – mail: ............................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek specjalistycznych
po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia składam(y) ofertę cenową zgodnie z załącznikiem
nr 1a) do SIWZ.
Udzielam(y) gwarancji: …… miesięcy licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy
[wymagane min. 24 m-cy licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy]
PONADTO OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1)
spełniam(y) wszystkie wymagania wymienione w SIWZ związane z realizacją przedmiotu
zamówienia stawiane WYKONAWCY;
2)
jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert;
3)
zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ;
4)
zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich
żadnych uwag;
NR SPRAWY 53/2016/PN/Ł/WYCH
5)
akceptujemy warunki płatności określone w załączniku Nr 7 do SIWZ tj.: Ogólnych warunkach
umowy;
6)
w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy
z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych, w terminie i miejscu określonym przez
ZAMAWIAJĄCEGO;
7)
sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest
następujący
/wypełniają
jedynie
wykonawcy
składający
wspólną
ofertę/:
………………………………………………………………………………….…………….. .
8)
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego
świadczenia umownego;
9)
zamierzam(y) powierzyć Podwykonawcom wykonanie nw. części oferowanego przez nas
zamówienia:
………………................................................................................................................................
……………………………………………………………...………………………………………..
/należy podać część (zakres) zamówienia, których wykonanie zostanie im powierzone/
Uwaga! Nie wypełnienie powyższych pól będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez
wykonawcę (bez udziału podwykonawców).
11)
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby
Podwykonawców wskazanych poniżej:
……………….....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
/nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby których powołuje się wykonawca/
12)
za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach o Nr .............................. niniejsza
oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
13)
oświadczam(y), że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania
u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług1;
14)
wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył ……………. 3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość
netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... 4 zł.
[Dotyczy pkt. 13 oraz 14]
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.
W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
3
Wpisać dostawę, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
4
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
1
2
str. 2
NR SPRAWY 53/2016/PN/Ł/WYCH
Uwaga! Powstanie obowiązku podatkowego u ZAMAWIAJĄCEGO może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przy
porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
Wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne:
(Nr 1 - ………………………………….......).
(Nr 2 - ………………………………….......).
(Nr 3 - ………………………………….......).
(Nr 4 - ………………………………….......).
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
złożenia oferty (art. 297 kk).
*niepotrzebne skreślić
….................................,dnia .…...................
miejscowość i data
…..................................................................................
(podpis i imienna pieczęć upoważnionego przedstawiciela)
str. 3
NR SPRAWY 54/2016/PN/INF
Załącznik Nr 1a) do SIWZ
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek specjalistycznych (specjalistycznych urządzeń drukująco - laminujących w technologii
retransferu i termosublimacji FARGO HID GLOBAL HDP8500 i DTC550 ) dla jednostki organizacyjnej będącej
na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.
1.
NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY
oczekiwany lub o równoważnych
lub lepszych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych
JM.
2.
FARGO HDP Retransfer Film 1500 (id:84800) do
HDP8500 FARGO HID GLOBAL
Producent: HID GLOBAL
1. Przeznaczenie: film retransferowy do HDP8500
Ilość paneli: 1500
Symbol katalogowy producenta: 084800
FARGO HDP Retransfer Film 750 z hologramem
HIGH SECURE ORBIT DESING (id:84801) do
HDP8500 FARGO HID GLOBAL
Producent: HID GLOBAL
2. Przeznaczenie: film retransferowy do HDP8500
Ilość paneli: 750 z hologramem HIGH SECURE
ORBIT DESING
Symbol katalogowy producenta: 084801
FARGO HDP Color Ribon YMCK 500 (id:
84811) do HDP8500 FARGO HID GLOBAL
3. Producent: HID GLOBAL
Przeznaczenie: taśma retransferowa kolor YMCK
do HDP8500
OFEROWANE przez WYKONAWCĘ
Ilości
wg jedn.
miary
Nazwa producenta
/dystrybutora*
Oznaczenie*
3.
4.
5.
6.
Szt.
100
Szt.
5
Szt.
300
Cena jednostkowa
netto
(za jednostkę miary)
7.
Wartość
netto zamówienia
Wartość
brutto zamówienia
8 (4x7).
9.
NR SPRAWY 53/2016/PN/Ł/WYCH
WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.
1.
NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY
oczekiwany lub o równoważnych
lub lepszych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych
JM.
2.
Ilość paneli: 500
Symbol katalogowy producenta: 084811
FARGO HDP BLACK RESIN 3000 do HDP8500
HARGO HID GLOBAL
(id: 84818)
Producent: HID GLOBAL
4. Przeznaczenie: taśma retransferowa
monochromatyczna do HDP8500
Ilość paneli: 3000
Symbol katalogowy producenta: 084818
FARGO taśma RBN 500 YMCKO do DTC550
FARGO HID GLOBAL
(id: 86200)
Producent: HID GLOBAL
5. Przeznaczenie: taśma termosublimacyjna YMCKO
do DTC550
Ilość paneli: 500
Symbol katalogowy producenta: 086200
FARGO POLYGUARD 0,6 mil 250 (id: 82268)
taśma laminacyjna/ holograficzna do DTC550
FARGO HID GLOBAL
Producent: HID GLOBAL
Przeznaczenie: taśma laminacyjna 0,6 mil
6.
z hologramem do DTC550
Orientacja: pionowa
Ilość paneli: 250
Symbol katalogowy producenta: 082268
OFEROWANE przez WYKONAWCĘ
Ilości
wg jedn.
miary
Nazwa producenta
/dystrybutora*
Oznaczenie*
3.
4.
5.
6.
Szt.
10
Szt.
20
Szt.
10
Cena jednostkowa
netto
(za jednostkę miary)
7.
Wartość
netto zamówienia
Wartość
brutto zamówienia
8 (4x7).
9.
str. 5
NR SPRAWY 53/2016/PN/Ł/WYCH
WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.
1.
NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY
oczekiwany lub o równoważnych
lub lepszych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych
JM.
2.
FARGO zestaw czyszczący do DTC550 FARGO
HID GLOBAL (id: 86003)
Producent: HID GLOBAL
7. Przeznaczenie: taśma czyszcząca do urządzenia
drukującego FARGO DTC515
Symbol katalogowy producenta: 085616
OFEROWANE przez WYKONAWCĘ
Ilości
wg jedn.
miary
Nazwa producenta
/dystrybutora*
Oznaczenie*
3.
4.
5.
6.
Szt.
10
Cena jednostkowa
netto
(za jednostkę miary)
7.
Wartość
netto zamówienia
Wartość
brutto zamówienia
8 (4x7).
9.
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Wartość oferty netto słownie: ………………………..…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…/100gr
Wartość oferty brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………./100gr
Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (tabela - kolumna 5) nazwę producenta/dystrybutora oferowanej pozycji
asortymentu. *Oznaczenie (tabela - kolumna 6) - Zamawiający wymaga podania kodu produktu/oznaczenie producenta i/lub sygnatury i/lub numeru katalogowego i/lub opisu słownego bądź innego, który w sposób
jednoznaczny pozwoli na identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
…..........................................,dnia .…...................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
…..............................................................................................
(PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ WYKONAWCY)
str. 6
Download