istota i specyfika marketingu relacji - Dr Izabela Michalska

advertisement
[Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie
konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.]
Izabela Michalska-Dudek
MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
Korzystanie z tradycyjnych metod i narzędzi marketingowych, nie uwzględniających
charakterystycznych cech oferty usługowej oraz istoty czynnika ludzkiego w procesie świadczenia
usług nie jest skuteczne w zarządzaniu firmami usługowymi. Postrzegana przez nabywców jakość
usług zależy w dużym stopniu od jakości interakcji między klientem a usługodawcą. W marketingu
usług, zwłaszcza usług profesjonalnych i wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem, jakość
zależy od dostawcy usług i od ich wykonania. Skuteczna interakcja między usługodawcą a kupującym
jest istotna dla zawarcia zadowalającej transakcji usługowej oraz zadowolenia klienta.
W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie istota oraz główne komponenty koncepcji
marketingu relacji, a także zasoby strategicznie niezbędne do jej implementacji na gruncie
przedsiębiorstwa usługowego.
1. Wprowadzenie
Termin relationship marketing po raz pierwszy w literaturze marketingu został użyty
przez Barbarę Bund Jackon w latach 70-tych XX wieku w opracowaniu dotyczącym projektu
związanego z marketingiem przemysłowym. Z upływem czasu termin ten upowszechnił się i
zyskał szeroką akceptację, aby na początku lat 80-tych pojawić się na stałe w literaturze
przedmiotu jako podejście do marketingu w odniesieniu do rynku usług.
Jako odrębna koncepcja marketing relacji został po raz pierwszy wprowadzony w
1983 r. przez Leonarda Berry’ego, który to jako jeden z pierwszych zajął się problematyką
relacji z klientem w sposób pogłębiony.
Zasadniczy przełom w badaniach nad marketingiem relacji spowodowali jednak
przedstawiciele tzw. Szkoły Nordyckiej Zarządzania1 i ich krytyka koncepcji marketingu
transakcji i marketingu-mix. Główne obszary krytyki klasycznej koncepcji marketingu
obejmowały jego podstawy teoretyczne, podejście transakcyjne, nadmierne generalizowanie
oraz zorientowanie na produkcję. Osiągnięcia Szkoły Nordyckiej na tym gruncie są niezwykle
istotne, dlatego Skandynawia uważana jest powszechnie za miejsce narodzin koncepcji
marketingu relacji2.
2. Istota i główne komponenty marketingu relacji
W ramach nowej koncepcji marketingowej dostrzec można zróżnicowanie
terminologiczne, spowodowane sposobem tłumaczenia angielskiej formy relationship
marketing przez różnych autorów. Autorka przyjęła termin marketing relacji jako bliższy
oryginałowi anglojęzycznemu, kierując się również faktem, iż termin „relacja” posiada
szersze znaczenie aniżeli szereg pojęć pokrewnych, jak: partnerstwo, interakcja, wież czy
związek, które stanowią składniki czy specyficzne formy relacji.
Badania przeprowadzane przez naukowców tzw. Szkoły Nordyckiej Zarządzania już w latach 70-tych XX wieku stały się podstawą do
tworzenia teorii marketingu relacji.
2
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 42
1
Podobnie jak określenie jednobrzmiącego terminu na określenie koncepcji, równie
dyskusyjne jest ustalenie jednej powszechnie akceptowanej definicji marketingu relacji.
Za twórcę pierwszej definicji marketingu relacji uznawany jest Leonard Berry, który
określa go w sposób następujący: marketing relacji to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie
relacji z klientem, gdzie pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie
marketingu3.
Zbliżona jest definicja zaproponowana marketingu relacji przez Ch. Grönroosa, a
mianowicie marketing relacji to kształtowanie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z
klientami i innymi partnerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte poprzez
obustronną wymianę i dotrzymywanie poczynionych obietnic4. Definicja ta akcentuje rolę
więzi i obopólną realizację celów, a także rolę, jaką pełni w nich realizacja poczynionych
obietnic.
W interpretacji Ph. Kotlera marketing relacji to proces tworzenia, utrzymywania oraz
umacniania silnych, tworzących wartość relacji z klientami i innymi zewnętrznymi partnerami
firmy5.
Kolejni autorzy – J. Copuslky i M. Wolf podkreślają znaczenie posiadania
szczegółowych baz danych o klientach firm, marketing relacji postrzegają jako: proces
polegający na stworzeniu bazy danych o dotychczasowych oraz potencjalnych klientach i
zbliżeniu się do nich przy pomocy zróżnicowanych, charakterystycznych dla każdego z
nabywców informacji.
Według I. H. Gordona istotą definicji jest ciągły proces poszukiwania i tworzenia
nowej wartości z indywidualnym klientem oraz dzielenia się korzyściami w ramach układu
partnerskiego, obejmującego cały okres aktywności nabywczej klienta6.
M. Armstrong twierdzi, iż marketing relacji to koncepcja, w zgodzie, z którą do
tradycyjnego marketingu-mix dodaje się obsługę klienta i jakość. W tym ujęciu marketing
relacji jest traktowany jedynie jako poszerzona, wzbogacona o pewne elementy koncepcja
marketingu transakcji, nie uwzględnione zostają tu długoterminowość relacji czy
indywidualna, interaktywna komunikacja z klientem itd7.
Także polscy autorzy posiadają swój wkład w próbie sformułowania definicji
marketingu relacji. M. Rydel i C. Ronkowski jako pierwsi przedstawili własne pojmowanie
analizowanej koncepcji: marketing relacji oznacza koncepcję zarządzania i działania na
rynku, według której skuteczność rynkowa firm zależna jest od nawiązania partnerskich
stosunków w uczestnikami rynku. Koncepcja ta zakłada budowę związków lojalnościowych z
klientami i aliansów strategicznych z partnerami w biznesie8.
Według K. Fonfary koncepcja marketingu relacji kładzie nacisk na proces
zarządzania, tj. tworzenia, rozwoju i utrzymania powiązań firmy z innymi podmiotami.
Eksponuje bezpośredni, interakcyjny, dwu- i wielostronny charakter kontraktów między
sprzedającym a nabywcą oraz innymi podmiotami w procesie tworzenia oraz dostawy
produktów i usług. Dodatkowo podkreśla ona trwały charakter powiązań między partnerami
wymiany9.
K. Rogoziński definiuje marketing relacji jako mobilizację personelu mającą na celu
uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcę wartości – produktu, ale związać go na stałe z
firmą10.
3
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. cyt., s. 46
Ch. Grönroosa: From marketing mix to relationship marketing – towards a paradigm shift in marketing. W: “Management Decision”, 1997,
nr 4, s. 327.
5
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002,
s. 531.
6
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001, s. 35.
7
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. cyt., s. 48.
8
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. cyt., s. 48.
9
K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1999, s. 59.
10
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. cyt., s. 49.
4
W przeciwieństwie do marketingu transakcji, marketing relacji nie koncentruje się na
pojedynczej sprzedaży, lecz na utrzymaniu trwałej więzi z klientem. Celem marketingu relacji
jest uzyskanie lojalności klienta, a o jego zadowolenie dbają wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, nie tylko dział produkcji, koncentrujący się na jakości produktów, czy dział
marketingu zajmujący się pozyskaniem nowych klientów. Podstawową jednostką analizy
marketingowej powinna być w związku z tym nie transakcja, lecz relacja. Główny punkt
koncentracji marketingu relacji zostaje przesunięty z procesu zdobywania klientów na proces
ich utrzymania.
Główne przesłanki powstania marketingu relacji to coraz wyższe wymagania ze
strony konsumentów oraz nadmierne koszty operacyjne przedsiębiorstw11. Klienci pragną
otrzymywać oferty bardziej dostosowane do ich indywidualnych wymagań i potrzeb,
wymagają coraz wyższej jakości i wartości otrzymywanej wartości oraz troskliwej obsługi
klienta, wykazując niższy poziom lojalności w stosunku do sprzedawcy. Nadmierne koszty
przedsiębiorstw wiążą się najczęściej z niepowodzeniami we wprowadzaniu na rynek nowych
produktów lub usług, niską ich jakością, zbyt wysokimi kosztami dystrybucji czy też
niewłaściwą polityką promocyjną.
Marketing relacji składa się z 8 głównych komponentów, odpowiadających
poszczególnym elementom przedsiębiorstwa, a mianowicie: kultury organizacyjnej i systemu
wartości, kierownictwa, strategii, struktury organizacyjnej, ludzi, technologii informacyjnej,
wiedzy oraz procesów12.
Stworzenie trwałych, długotrwałych relacji, z których korzyści czerpać będą obie
strony interakcji nie byłoby możliwe bez sprzyjających im kultury organizacyjnej oraz
systemu wartości przedsiębiorstwa. Jeśli zakładałoby ono jedynie maksymalizację
przychodów z bieżących transakcji jako główny cel istnienia organizacji, wówczas
niewysokie byłoby prawdopodobieństwo utworzenia długotrwałych więzi firmy z klientem.
Ważne jest, aby kadra kierownicza była świadoma znaczenia i roli klientów dla
powodzenia przedsiębiorstwa, a następnie, co ważniejsze, przełożyła to na konkretne
działania13:
- otwartość na zmiany oraz nowości - nowy sposób pracy, nowe narzędzia pracy, nowy
sposób podejmowania decyzji i zarządzania.,
- współpraca i praca grupowa - wymaga współpracy pomiędzy wszystkimi działami mający
jakikolwiek kontakt z klientem,
- chęć dzielenia się wiedzą - informacja o procesach zachodzących w firmie to podstawa do
stworzenie dobrej strategii,
- zaufanie do innych pracowników i firmy jako całości.
Kultura organizacyjna i system wartości firmy, zamierzającej realizować strategię
marketingu relacji, powinny być nastawione na budowanie trwałej współpracy, a nie jedynie
na maksymalizację przychodów z transakcji14. Przedsiębiorstwo decydujące się na strategię
marketingu relacji musi liczyć się z „rewolucją”, polegającą przede wszystkim na zmianę
nastawienia kierownictwa i pracowników do klienta. Istotne jest, aby kierownictwo podjęło
trwałą decyzję o wyborze marketingu relacji i podporządkowało temu celowi wszystkie
niezbędne procesy. Ważną kwestią jest także wybór klientów, z którymi mają być budowane
relacje. Centralnym punktem strategii marketingu relacji powinno stać się partnerstwo z
klientem indywidualnym, a rozwijanie relacji jej nadrzędnym celem, zaś struktura
organizacyjna przedsiębiorstwa powinna służyć realizacji tej strategii. Celowym kryterium
K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kevin, W. Rudelius: Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998, s. 237.
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 51.
13
M. Stanusch: Wpływ kultury organizacyjnej na wdrożenie systemu CRM. Strona internetowa www.crmexpert.pl
14
J. Bryndza, B. Łukasik-Makowska, A. Owczarzy, M. Pijanowski: Technologie CRM (Customer Relationship Management) w środowisku
bankowym. W : Red. E. Niedzielska: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego 2001, s. 9.
11
12
podziału strukturalnego przedsiębiorstwa w przypadku realizacji marketingu relacji jest np.
rodzaj lub element partnerstwa. Kolejny element marketingu relacji – ludzie – współtwórcy
procesu, którego celem jest tworzenie więzi z klientem. Przy realizacji celów marketingu
relacji ważne jest, aby pozytywny, nastawiony na budowanie współpracy, wizerunek
przedsiębiorstwa był kreowany już na poziomie indywidualnej obsługi klienta. Pracownikom
tworzyć należy warunki do rozwoju zawodowego i podjąć działania zachęcające wszystkich
pracowników firmy do stosowania zasad marketingu relacji. Marketing zewnętrzny musi być
zatem poprzedzony marketingiem wewnętrznym. Technologia informacyjna, obejmująca
komunikację zewnętrzną, wewnętrzną, przetwarzanie danych oraz przechowywanie
informacji oraz ciągłe wzbogacanie wiedzy o kliencie ułatwia przedsiębiorstwu realizację
głównych założeń koncepcji marketingu relacji, umożliwia przedsiębiorstwu gromadzenie i
przetwarzanie informacji o klientach, daje szansę na długotrwałą współpracę oraz zwiększa
prawdopodobieństwo zastosowania takiego środka komunikacyjnego, który jest wybierany
przez klientów. Rozwijanie wiedzy o kliencie jest podstawowym warunkiem realizacji
strategii marketingu relacji, dlatego ważne jest ciągle ulepszanie środków służących
pogłębianiu tej wiedzy, m.in. technik informatycznych i komunikacyjnych. Marketing relacji
zakłada, że procesy dostosowuje się do konkretnego klienta, celem firmy jest zaspokajanie
jego potrzeb, a wszystkie procesy wewnątrz przedsiębiorstwa powinny temu służyć.
Zadaniem marketingu relacji jest połączenie wymienionych wyżej elementów
organizacji z wybranymi klientami w celu stworzenia, utrzymania i wzbogacania relacji z
nimi.
3. Zasoby strategiczne niezbędne do prowadzenia marketingu relacji
Warunkiem uzyskania pożądanych rezultatów w marketingu relacji jest pojawienie się
nowych zdolności wytwórczych posiadanych zasobów15. Uwaga przedsiębiorstwa skupiona
powinna być na takiej alokacji zasobów, która umożliwiłaby zaspokojenie potrzeb
priorytetowych dla przedsiębiorstwa klientów. A jako, że marketing relacji stawia za swój cel
tworzenie długookresowej wartości w ramach układu partnerskiej z klientem, przedmiotem
zainteresowania marketingu staje się rozwój zdolności wytwórczych, który pozwoli
dostarczyć klientowi priorytetowemu zindywidualizowaną wartość.
Za strategiczne zasoby niezbędne do realizowania działań z zakresu marketingu relacji
uznaje się:
- ludzi,
- procesy,
- technologię informacyjną,
- wiedzę.
Marketing relacji różni się od marketingu tradycyjnego zarówno pod względem roli,
jak i zakresu zadań ludzi. W marketingu relacji praca zespołowa stawiana jest wyżej, aniżeli
indywidualna, co więcej, wymaga także włączenia klienta do zespołów inicjujących zmiany.
Ludzie powinni zarządzać procesami, technologią i wiedzą oraz dbać o ich doskonalenie, aby
tworzyć wartość wspólnie z klientem. Ludzie nie koncentrują jednak swoich działań na
wszystkich klientach z danej grupy priorytetowej, lecz na klientach strategicznych. Podczas
gdy w marketingu tradycyjnym ludzie dążyli do zmniejszenia kosztów, w marketingu relacji
ich celem jest stworzenie wartości, której oczekują poszczególni klienci. Działania te nie
wykluczają oczywiście minimalizacji kosztów we własnym przedsiębiorstwie, jak dla klienta,
nie stanowi to jednak głównego kryterium prowadzonych działań. Osoby, które zajmują się
marketingiem relacji powinny być otwarte na dzielenie się informacjami i wiedzą. Wiedza o
klientach udostępniana jest wszystkim pracownikom, co zdecydowanie odróżnia go od
marketingu tradycyjnego.
15
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 89.
Między marketingiem relacji a marketingiem tradycyjnym istnieją również zasadnicze
różnice dotyczące wymagań stawianych pracownikom. W tradycyjnym ujęciu miarą sukcesu
pracowników i głównymi kryteriami ich oceny były wielkość sprzedaży i udział w rynku, w
ujęciu relacyjnym są nimi działania zapewniające trwały rozwój przedsiębiorstwa i wysoka
rentowność, zaś wskaźniki i kryteria oceny nie mają charakteru wewnętrznego, lecz
zewnętrzny, gdyż w tym przypadku zamiast produktu, bierze się pod uwagę klienta.
Szczegółowe porównanie zakresu zadań pracowników w marketingu tradycyjnym i
marketingu relacji prezentuje poniższa tabela.
Tabela nr 1: Porównanie zakresu zadań pracowników w marketingu tradycyjnym i marketingu relacji.
Obszar
Relacje z firmą
Marketing tradycyjny
Marketing relacji
Motywowanie współpracowników i organizowanie działań Menedżerowie zespołów koordynujących inicjatywy
mających na celu zwiększenie sprzedaży i zysku
klientów i osób zarządzających procesami, w których
uczestniczą klienci
Planowanie
Scentralizowane planowanie rynku i segmentacja
Zespołowe planowanie działań na rzecz klienta
Systemy
Uzależnione od indywidualnych osiągnięć wyników Uzależnione od zespołowych i indywidualnych
wynagrodzeń
finansowych i uzyskania pożądanego udziału w rynku dla wskaźników, określonych dla obszaru obsługi danego
danego produktu
klienta
Pogłębianie
Masowe szkolenia, o ujednoliconej tematyce
Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i
wiedzy
profilu obsługiwanego klienta
Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 97.
Oprócz obowiązków wynikających ze specjalności pracowników poszczególnych
działów, muszą oni podejmować zadania związane z orientacją na klienta16. W marketingu
relacji stanowiska pracy niepowiązane z polityką orientacji na klienta, niezależnie od ich
charakteru, nie mają racji bytu.
Właściwie przygotowany personel powinien zmierzać do przekształcenia nabywcy w
stałego i lojalnego wobec firmy klienta poprzez17:
- personalizację klienta tj. dokładne jego poznanie z punktu widzenia cech demograficznych,
zawodowych, społecznych czy ekonomicznych,
- dialog z klientem, prowadzony za pomocą informowania, wysłuchiwania jego opinii,
tworzenia sprzyjającej atmosfery zakupu, analizy satysfakcji kupującego,
- budowanie trwałych więzi z klientem, jako następstwa dialogu, poprzez organizację klubów
stałych klientów oraz programów lojalnościowych, proponowanie kart stałych klientów,
wydawanie firmowych periodyków dla klientów czy listy wysyłane do nabywców.
Zadaniem marketingu relacji jest zorganizowanie działalności przedsiębiorstwa wokół
klienta, który stanowić powinien centralny punkt i to relacji z nim podporządkowane powinny
zostać wszelkie procesy a także technologia informacyjna. Wraz z rozwojem marketingu
relacji w przedsiębiorstwie rośnie zapotrzebowanie na przekazywanie informacji, na nowe
metody pomiaru efektywności oraz na bardziej efektywne środki komunikacji, pojawia się
zatem konieczność wprowadzania nowych systemów i procesów. Cztery podstawowe
kategorie systemów w przedsiębiorstwie to18:
- systemy informacyjne określające dochody przynoszone przez poszczególnych klientów
oraz pozwalające uzyskiwać dokładne informacje na temat klientów,
- systemy i procesy związane z działalnością operacyjną, jak: prognozowanie, logistyka,
zarządzanie łańcuchem dostaw, handel elektroniczny,
- systemy pomiaru efektywności,
- systemy komunikacji - wykorzystanie poczty elektronicznej, zarządzanie wiedzą.
P. Cheverton: Zarządzanie kluczowymi klientami. Wyd. cyt., s. 177.
S. Bosiacki, J. Sikora: Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego, Poznań 1999, s. 84.
18
P. Cheverton: Zarządzanie kluczowymi klientami. Wyd. cyt. s. 157.
16
17
Służyć one bowiem mają zacieśnianiu więzi z klientami. W myśl tej zasady
kierownictwo firmy powinno włączyć klienta do najważniejszych procesów i współpracować
z nim w obrębie tych, w których tworzona jest wartość.
Klient w marketingu relacji powinien stanowić centralny punkt procesów19:
- identyfikacji konfliktów, ich rozstrzygania i arbitrażu,
- monitorowania i prognozowania,
- zamówień, wysyłki, fakturowania i rozliczania,
- obsługi i wsparcia klienta,
- szkoleń,
- produkcji,
- ustalania cen,
- testowania, rozwoju,
- koncepcji i projektowania,
- ustalania wzajemnych oczekiwań,
- planowania zasobów i zdolności oraz produktów i usług,
- zarządzania opłacalnością i wartością klientów.
Realizacja założeń marketingu relacji i umieszczenie klienta w centrum działań firmy
rodzi pewne konsekwencje dla organizacji wymienionych wyżej procesów, np.:
- konieczność udostępniania danych pracownikom bezpośrednio kontaktujących się z
klientem oraz formułowania wytycznych dotyczących ich wykorzystania,
- zmiana w obszarze decyzyjnym – zamiast decyzji strategicznych, podejmowane są decyzje
taktyczne,
- konieczność gromadzenia informacji o klientach indywidualnych, ciągłego zdobywania i
wzbogacania tej wiedzy,
- konieczność działania w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na bieżąco z pomocą
stosowanej technologii informacyjnej,
- decentralizacja procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i przekazanie uprawnień
w tym zakresie personelowi bezpośrednio kontaktującemu się z klientem,
- zastąpienie rozproszonego zbioru danych o klientach systemem zintegrowanym,
- wprowadzenie efektywnych metod dwukierunkowej komunikacji z klientem w czasie
rzeczywistym,
- konieczność zintegrowania procesów mających związek z klientem lub będących ogniwami
łańcucha, w którym jest wytwarzana wartość,
- poszerzenie bazy informatycznej mającej na celu wspomaganie procesów.
W warunkach marketingu relacji znajomość własnych klientów i zrozumienie ich
potrzeb oraz określenie obecnej i przyszłej opłacalności każdego z nich stanowi podstawę
decyzji dotyczących wyboru celów i strategii przedsiębiorstwa.
Warunkiem wstępnym prowadzenia marketingu relacji jest uznanie roli, jaką we
współczesnym przedsiębiorstwie odgrywa technologia informacyjna, dzięki której może ono
poznać, zrozumieć, motywować i obsługiwać klienta indywidualnego, jak jeszcze nigdy
dotąd. Rozwój branży informatycznej sprawił, iż wytwarzanie i dostarczanie
zindywidualizowanych produktów i usług stał się możliwy, towarzyszył mu podział rynku na
coraz mniejsze segmenty, aż do najmniejszego, którym jest klient indywidualny. Dostępne
dziś rozwiązania informatyczne umożliwiają zindywidualizowanie obsługi klienta. Dzięki
urządzeniom dającym obu stronom relacji jednakową szansę nawiązania kontaktu, możliwe
jest nie tylko prowadzenie zindywidualizowanych działań marketingu, lecz także
wytwarzanie zindywidualizowanych produktów i usług.
Postęp, jaki dokonał się w technologiach informacyjnych, był jednym z głównych
czynników, dzięki którym w latach 90-tych XX wieku marketing relacji i zarządzanie
19
Na podstawie I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 89.
relacjami z klientami mogły stać się jedną z najważniejszych koncepcji myślenia
strategicznego przedsiębiorstw20. Technologia informacyjna urosła do rangi strategicznego
zasobu przedsiębiorstwa, a przyczyniły się do tego cztery zasadnicze narzędzi: Internet,
zintegrowane systemy telefonii komputerowej, hurtownie danych oraz indywidualizacja
masowa21. Pojawiają się kolejne sposoby kontaktowania się z klientem, nie tylko w sprawach
dotyczących informacji o produktach i usługach czy obsłudze, lecz również w obszarach
wspólnego projektowania, zarządzania zapasami, magazynowania, logistyki czy ustalania
cen22. Technologia informacyjna umożliwia tworzenie relacji z klientem, a także ułatwia ich
rozwój i wzbogacanie.
Rozwój komputeryzacji i tworzenie baz danych wyposażyły marketing w trzy
zasadnicze możliwości zapamiętywania, selekcjonowania oraz porównywania.23 Dążenie do
zapewnienia coraz to lepszej obsługi wiąże się z koniecznością zbierania i przetwarzania
informacji o dotychczasowych klientach. Również pozyskiwaniu nowych klientów
towarzyszy gromadzenie danych na ich temat. Wartość będących w posiadaniu firmy
informacji jest tym większa, im są one pełniejsze i łatwiej dostępne. Gdy dział marketingu
wie, jakie produkty i usługi zostały zakupione, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość lepszego
ukierunkowania działań promocyjnych. Jeżeli dział sprzedaży zna historię obsługi klienta,
łatwiejsze jest zaproponowanie odpowiednich dlań produktów, a dział obsługi klienta mając
informacje o zamówieniach, może proponować odpowiedni poziom usług pomocy
technicznej czy zaplanować odpowiednie harmonogramy prac. Posiadane przez
przedsiębiorstwa bazy danych o klientach umożliwiają m. in.: zidentyfikowanie najbardziej
dochodowych spośród nich, przeprowadzenie z nimi zwiększonej ilości transakcji,
rozpoznanie i zakwalifikowanie potencjalnie najlepszych przyszłych klientów, przeistoczenie
ich w realnych nabywców, ustalenie listy byłych klientów, którzy pozostają ciągle przyszłymi
konsumentami, ustalenie najbardziej dochodowych dla firmy wyrobów czy usług, rozwijanie
odpowiedniej polityki cenowej i promocyjnej, rozpoznanie nowych możliwości rynkowych,
dokonywanie pomiarów efektywności, redukcję strat i wzrost produktywności, ocenę
efektywności kanałów dystrybucji czy też obniżkę kosztów i wzrost poziomu sprzedaży.
Wymienione korzyści świadczą o niezwykle szerokim oddziaływaniu na wszystkie
aspekty działalności marketingowej. W praktyce występują dwa rodzaje marketingowych baz
danych24: bazy wewnętrzne zawierające informacje o klientach, którzy mieli już kontakt z
firmą oraz bazy zewnętrzne (obce), pochodzące spoza firmy, kupione, pożyczone bądź
uzyskane w drodze wymiany, zawierające dane potrzebne do prowadzenia efektywnej
działalności marketingowej.
Pozyskiwanie informacji dotyczących klienta jest w branży turystycznej stosunkowo
łatwe. Podstawowe dane udzielane są bezpośrednio przez klienta w czasie zawierania umowy
w biurze podróży, zakupu biletu lotniczego czy rejestracji w hotelu, natomiast dane dotyczące
jego preferencji pozyskiwane są dzięki obserwacjom dokonywanym przez mający z nim
styczność personel. Informacje uzupełnione być mogą danymi z ankiety wręczanej klientowi
na koniec pobytu lub analizą ewentualnych reklamacji.
Posiadanie bazy danych stwarza możliwość zbudowania na jej podstawie
strategicznego systemu informacyjnego, który skutecznie pomaga wszystkim pracownikom
przedsiębiorstwa w procesie podejmowania codziennych decyzji. Tworzy go pięć
elementów25:
K. Burnett: Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002, s. 277.
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 244.
22
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 109.
23
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. cyt., s. 49.
24
S. Bosiacki, J. Sikora: Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. Wyd. cyt., s. 79.
25
J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. cyt., s. 204-205.
20
21
- urządzenia wejścia - służące do gromadzenia danych marketingowych jak skanery optyczne,
urządzenia pomiarowe zachowań oraz komputerowe stacje rejestrujące zakupy lub
rezerwacje,
- bazy danych – dane marketingowe zbierane za pośrednictwem urządzeń wejścia są
gromadzone w różnych bazach danych, zawierających zapisy o klientach, produktach lub
usługach, punktach sprzedaży detalicznej, środkach masowego przekazu oraz formach
promocji,
- modele – modele w systemie sugerują hipotezy odnośnie do możliwych związków
pomiędzy danymi zawartymi w bazach danych, co daje decydentowi możliwość organizacji,
interpretacji oraz przekazywania powstałych informacji w celu przejścia do fazy decyzyjnej,
- sieci komputerowe – metoda gromadzenia, przetwarzania i bieżącego korygowania danych,
wprowadzanych przez urządzenia wejścia, bazy danych oraz modele,
- komputery osobiste – służące zarówno do wprowadzania danych, drukowania raportów czy
analiz, formułowania zapytań do systemu w celu otrzymania i przeanalizowania zawartych w
nim danych.
Rysunek nr 1: Strategiczny system informacyjny stosowany przy podejmowaniu decyzji w marketingu
relacji
Urządzenia wejścia:
urządzenia
pomiarowe
zachowań,
- skanery,
- rejestratory zakupów
(rezerwacji).
Sieć komputerowa:
- przetwarzanie danych,
- bieżące uaktualnianie baz
danych,
- przetwarzanie zapytań do
systemu.
Bazy danych:
- klienci,
- produkty/usługi,
- punkty sprzedaży,
- media,
- formy promocji.
Komputer osobisty:
- zapytania do sytemu, analizy i
prezentacja wyników.
Modele:
- organizacja danych,
- przekazywanie danych.
Źródło: K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kevin, W. Rudelius: Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998, s. 246.
System, którego funkcjonowanie przedstawia rysunek nr 1 zbiera dane pochodzące z
wielu źródeł, za pośrednictwem wielu urządzeń wejścia, aktualizuje bazy danych i odpowiada
na zapytania kierowane do systemu przez decydentów.
Taktyczne stosowanie technologii informacyjnych wymaga od przedsiębiorstw
świadomego kształtowania ich działalności poprzez26:
- wybranie określonej grupy klientów i zdecydowanie, których z nich należy wynagradzać, w
których inwestować, ze współpracy z którymi zrezygnować,
- określenie indywidualnych celów i strategii dla poszczególnych klientów,
- określenie poziomu zintegrowanych strategicznych zdolności i zasobów oraz wykorzystanie
ich tak, aby osiągnięcie celów wyznaczonych w odniesieniu do poszczególnych klientów było
możliwe.
Taki sposób podejścia do klienta oferuje stosującej go firmie wiele korzyści, jak
dowartościowanie aktualnego nabywcy, które może zaowocować większym poziomem jego
lojalności wobec firmy, stanowi odpowiednią reakcją na procesy indywidualizacji życia
społecznego, a prowadzony systematycznie dostarcza firmie aktualnych informacji
26
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 73.
pozwalających ulepszenie produktów lub stworzenie nowych, reagowanie na informacje o
ewentualnych niedociągnięciach w produktach oraz sugerowanie sposobów prezentacji
produktów czy komunikowania się z nabywcami.
Swoistym fenomenem dzisiejszych czasów jest szybki i spontaniczny rozwój Internetu
– od sieci o orientacji tekstowej, łączącej na początku lat 90-tych ośrodki naukowe, aż do
prężnego medium, które zrewolucjonizowało sposób prowadzenia działalności gospodarczej i
stało się źródłem wielu nowych możliwości27. Internet nie tylko ułatwia dwukierunkową
komunikację przedsiębiorstwa z klientem, lecz także pozwala na aktywne uczestnictwo
klienta w tworzeniu wartości, tak, aby końcowy produkt miał zindywidualizowany
charakter28. Zaś stworzenie konsumentowi za pomocą wirtualnych witryn sklepowych
możliwości dokonania zakupów w dowolnie wybranych sklepie, w dowolnym czasie, bez
pomocy sprzedawcy budzi ogromne zainteresowanie. Spośród produktów najczęściej
nabywanych za pomocą Internetu największą popularnością cieszą się komputery, usługi
turystyczne, rozrywka, odzież, upominki i kwiaty29.
Ostatnim z zasobów strategicznych niezbędnych do realizacji działań z zakresu
marketingu relacji jest wiedza. Sukces przedsiębiorstwa zależy od zasobów wiedzy o
klientach, która gromadzona i wykorzystywana jest w celu lepszego poznania i zaspokojenia
potrzeb nabywców. Źródłem wiedzy w marketingu relacji są dane o kontaktach klienta,
zawieranych transakcjach i jego zachowaniach ujawnionych podczas interakcji z
przedsiębiorstwem. Czynnikiem, który hamował bardziej precyzyjny podział rynku były
ograniczone zdolności przedsiębiorstw w zakresie poznania indywidualnych potrzeb klientów
i dostosowania obsługi do ich preferencji. Znajomość własnych klientów i zrozumienie ich
potrzeb a także określenie obecnej i przyszłej opłacalności każdego z nich jest kluczową
kwestią w marketingu relacji.
Możliwości poszerzania wiedzy szukać należy w technologiach informacyjnych, które
stosowane są do gromadzenia, magazynowania i wydobywania danych oraz do tworzenia
modeli predykcji. Niezbędne staje się również określenie metod zdobywania informacji, ich
przechowywania, udzielania i wykorzystywania w przedsiębiorstwie. Nie wystarczą same
zaawansowane technologie, gdyż brak odpowiednich sposobów przekazywania wiedzy
doprowadzić może do niemożności wykorzystania posiadanych informacji30.
Poziom wiedzy o klientach w przedsiębiorstwie zależy od czterech zasadniczych
czynników, a mianowicie31:
- infrastruktury technicznej, czyli sprzętu umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i
przetwarzanie danych oraz architektury, dzięki której dane o klientach przedsiębiorstwa
znajdują się w strategicznym centrum,
- kultury organizacyjnej i przywództwa, które podkreślają fundamentalną rolę wiedzy w
trwałym rozwoju firmy,
- jasnej strategii rekrutacji pracowników oraz szkolenia i utrzymania tych spośród nich,
którzy zdobywanie wiedzy o kliencie traktują jako swój podstawowy cel,
- procesów i systemów motywacyjnych, które powinny uwzględniać cztery poziomy
zdobywania wiedzy o kliencie: indywidualne uczenie się, zespół uczący się z materiałów
posiadanych przez przedsiębiorstwo, zespół uczący się od współpracujących z nim partnerów
oraz zespół uczący się od klientów.
4. Podsumowanie
A.R.Simon, S.L.Shaffer: Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Karków: Oficyna Ekonomiczna 2002s. 24.
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 244.
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 248.
30
P. Cheverton: Zarządzanie kluczowymi klientami. Wyd. cyt., s. 165.
31
I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Wyd. cyt., s. 68-69.
27
28
29
Marketing firm usługowych wymaga czegoś więcej niż tradycyjnego marketingu
zewnętrznego korzystającego z kompozycji 4P. Firmy usługowe zmieniają sposób
postrzegania swoich relacji z klientem. Akcenty przesuwają się z transakcji do partnerstwa, a
celem tego przesunięcia jest utrzymanie długotrwałych więzi z klientami. Firmy zaczynają
dostrzegać nowe obszary swojej działalności i oprócz zaspokajania potrzeb konsumentów,
firmy interesują się nawiązywaniem i podtrzymywaniem trwałych kontaktów z nimi. Jakość,
obsługa klienta i działalność marketingowa muszą być połączone w całość, a marketing
relacji koncentruje się na zintegrowaniu tych trzech elementów i uruchomieniu ich
połączonego potencjału owocującemu wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw
usługowych. Za niezbędne strategiczne zasoby do implementacji marketingu relacji, w
którym firma koncentruje się na tworzeniu, utrzymywaniu i wzbogacaniu relacji z klientem,
uznaje się ludzi, procesy, technologię informacyjną oraz wiedzę.
Literatura
[1] Bosiacki S., Sikora J.: Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. Wydawnictwo Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 1999
[2] Bryndza J., Łukasik-Makowska B., Owczarzy A., Pijanowski M.: Technologie CRM (Customer
Relationship Management) w środowisku bankowym. W : Red. E. Niedzielska: Nowoczesne
technologie informacyjne w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego 2001
[3] Burnett K.: Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Kraków: Oficyna
Ekonomiczna 2002
[4] Cheverton P. : Zarządzanie kluczowymi klientami. Kraków: Dom Wydawniczy ABC Oficyna
Ekonomiczna 2001
[5] Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne 1999
[5] Gordon I. H.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne 2001
[6] Grönroosa Ch.: From marketing mix to relationship marketing – towards a paradigm shift in
marketing. W: “Management Decision”, 1997, nr 4
[7] Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002
[8] Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2001
[9] Przybyłowski K., Hartley S., Kevin R., Rudelius W.,: Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy
ABC 1998
[10] Simon A.R., Shaffer S.L.: Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Karków:
Oficyna Ekonomiczna 2002
[11] Stanusch M.: Wpływ kultury organizacyjnej na wdrożenie systemu CRM. Strona internetowa
www.crmexpert.pl
MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie istota oraz główne komponenty koncepcji
marketingu relacji, a także zasoby strategicznie niezbędne do jej implementacji na gruncie
przedsiębiorstwa usługowego.
RELATIONSHIP MARKETING AS A WAY OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF
SERVICE ENTERPRICES
Summary
The paper presents the essence and main components of the relationship marketing concept. In this
article, there are also described the fundamental, strategic resources required in the process of
implementation this strategy in practice on services enterprises.
Download