Zastosowanie technik biologii molekularnej w diagnostyce chorób

advertisement
Zastosowanie technik biologii
molekularnej w diagnostyce
chorób dziedzicznych
Choroba dziedziczna
• schorzenie spowodowane przez mutacje jednego lub
więcej genów lub też aberrację chromosomalną
przekazywane w rodzinie w kolejnym pokoleniu
• zmiany w DNA zostają przekazane w gametach
rodziców bądź też pojawiają się we wczesnych etapach
rozwoju zarodkowego (jako mutacje de novo)
Test genetyczny
• analiza ludzkiego DNA, RNA, chromosomów,
białek i określonych metabolitów
• umożliwia identyfikację odpowiednich genotypów,
mutacji, fenotypów lub kariotypu
• wykonywany do celów klinicznych i poradnictwa
genetycznego
Cel wykonywania testu
genetycznego
• zdiagnozowanie genetycznej przyczyny choroby
lub
• wykazanie, że osoba posiada jedna lub więcej zmian
genetycznych:
– mogących spowodować rozwój choroby lub
– mogących wywołać chorobę u potomstwa lub
– mających znaczenie dla postępowania leczniczego.
Testy genetyczne
oparte na analizie DNA
• niezależne od znajomości patogenezy choroby
• niezależne od ekspresji badanego genu
• wynik testu niezależny od momentu wystąpienia
objawów klinicznych czy zmian w środowisku
mogących wpływać na ujawnienie się kliniczne genotypów
• wynik testu stały w ciągu całego życia
Materiał do badań DNA
- krew obwodowa,
- hodowla fibroblastów skóry,
- plamy krwi,
- komórki nabłonka jamy ustnej,
- cebulki włosowe,
do badań prenatalnych:
- komórki płynu owodniowego,
- komórki trofoblastu (możliwość analizy w I trymetrze ciąży)
Specyficzność analizy nie zależy od rodzaju
tkanki użytej do badania.
Strategie metodyczne w
diagnostyce molekularnej
analiza sposobu
dziedziczenia danego
genu (analiza sprzężeń)
bezpośrednia
analiza mutacji
Analiza sposobu dziedziczenia
(analiza sprzężeń)
• polega na na śledzeniu w rodzinie przekazywania
określonego markera genetycznego sprzężonego ze
zmutowanym genem
• wykorzystuje fakt kosegregacji loci markera i genu
powodującego chorobę – marker i gen ze względu na
bliskie położenie na chromosomie dziedziczą się
wspólnie
Markery genetyczne
stosowane w analizie sprzężeń
Marker genetyczny – dowolna sekwencja DNA możliwa do
identyfikacji, występująca w co najmniej dwóch formach
allelicznych
1. SNP
- Southern blotting,
- PCR-RFLP,
- PCR-ASO,
- sekwencjonowanie,
- mikromacierze
2. Sekwencje powtórzone (np. mikrosatelitarne)
- ocena wielkości produktu PCR w żelu
poliakrylamidowym
Analiza sposobu dziedziczenia
(analiza sprzężeń)
• możliwa nawet przy brak znajomości/możliwości
bezpośredniej identyfikacji mutacji chorobotwórczej
• konieczność badania rodziców chorego
• nie służy do weryfikacji rozpoznania klinicznego
(opiera się na nim)
• umożliwia wykrycie nosicielstwa u krewnych chorego
• obciążona ryzykiem błędu wynikającego ze zjawiska
rekombinacji (badanie co najmniej dwóch markerów)
Analiza sposobu dziedziczenia markera XV2C sprzężonego z genem CFTR
w rodzinie ryzyka mukowiscydozy.
Strategie metodyczne w
diagnostyce molekularnej
analiza sposobu
dziedziczenia danego
genu (analiza sprzężeń)
bezpośrednia
analiza mutacji
Bezpośrednia analiza mutacji
• weryfikuje rozpoznanie kliniczne
• brak ryzyka błędu diagnostycznego wynikającego ze
zjawiska rekombinacji
• konieczna znajomość mutacji powodującej chorobę
Współczesna rutynowa diagnostyka molekularna
– głównie analiza znanych mutacji.
Bezpośrednia analiza mutacji
przeszukiwanie genu
poszukiwanie konkretnej
mutacji/grupy mutacji
Przeszukiwanie genu
• nie wiadomo, która z licznych mutacji powoduje
defekt genu
• w populacji brak mutacji specyficznych o dużej
częstości występowania
 sekwencjonwanie, poprzedzone badaniem
metodą przesiewową (SSCP, HA, DGGE)
Bezpośrednia analiza mutacji
przeszukiwanie genu
poszukiwanie konkretnej
mutacji/grupy mutacji
Poszukiwanie konkretnej mutacji
- mutacje punktowe
1) analiza restrykcyjna
- PCR-RFLP
- Southern blotting
2) PCR-ASO
3) sekwencjonowanie
4) mikromacierze DNA
Analiza mutacji punktowej w genie -globiny powodującej anemię
sierpowatokrwinkową (Southern blotting).
Poszukiwanie konkretnej mutacji
– insercje, delecje, duplikacje
1) analiza wielkości produktu PCR – małe delecje
2) Southern blotting – duże delecje lub duplikacje,
– duże powtórzenia trójnukleotydowe,
Analiza delecji 508 w rodzinie ryzyka mukowiscydozy
(analiza długości produktu PCR)
1. Czym spowodowane są choroby dziedziczne?
2. Co to jest test genetyczny i do czego służy?
3. Jaki materiał stosuje się do badania DNA w
diagnostyce chorób dziedzicznych?
4. Na czym polega i do czego służy analiza
sposobu dziedziczenia?
5. Na czym polega przeszukiwanie genu? Jakie
techniki się tu wykorzystuje?
Download