Komunikat dla świadczeniodawców realizujących

advertisement
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:
leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości z realizacji umów w rodzaju
leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne przypominamy, że:
1. świadczenia wykonywane w trybie jednodniowym – to całodzienne udzielanie świadczeń
w trybie planowym, obejmujące proces diagnostyczny lub terapeutyczny; wykonywane na rzecz
pacjenta z intencją wypisania go w tym samym dniu i podlegają rozliczeniu wyłącznie poprzez
produkt jednostkowy kod: 5.08.06.0000003 (hospitalizacja w trybie jednodniowym związana
z wykonaniem programu),
2. świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji – to całodobowe udzielanie świadczeń
w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno - terapeutyczny trwający od chwili
przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny do momentu jego wypisu lub zgonu. Hospitalizacja obejmuje:
kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne i terapie zlecone przez lekarza oraz
pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia pacjenta, jak również wszelkie świadczenia
profilaktyczne oraz inne związane z pobytem pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym transport
sanitarny
i
podlegają
rozliczeniu
wyłącznie
poprzez
produkt
jednostkowy
kod:
5.08.06.0000001 (hospitalizacja związana z wykonaniem programu).
Powyższe nie wnosi skutków finansowych w przedstawianych rozliczeniach (obie procedury
o tej samej cenie jednostkowej), jednak właściwe prowadzenie sprawozdawczości pozwoli
na pozyskanie danych rzetelnych, nie zafałszowujących informacji o liczbie i kosztach świadczeń
wykonywanych
w
trybie
jednodniowym
lub
hospitalizacji.
Przedstawianie
takich
świadczeń
do rozliczenia skutkować będzie odesłaniem do skorygowania dokumentacji sprawozdawczo
rozliczeniowej.
Download