Rawicz, dnia 22.01.2015r. Rawicz dnia 28.10.2015 r. Do

advertisement
Rawicz, dnia 22.01.2015r.
Rawicz dnia 28.10.2015 r.
Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: „dostawy leków dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.” nr – NLO-382015/PN/15
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny żel do cewnikowania w dawce 2g+0,05g /100gram
produktu?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 39 dopuszcza możliwość zakupu preparatu Multilac® po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań x 10 kapsułek?
W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem
probiotyku
z prebiotykiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
 Lactobacillus helveticus
 Lactoccocus lactis
 Bifidobacterium longum
 Bifidobacterium breve
 Lactobacillus rhamnosus
 Streptococcus termophilus
 Bifidobacterium bifidum
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus plantarum
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt
dziennej dawki terapeutycznej.
4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność
bakterii
na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów
bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny
oraz sztucznych barwników.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w
badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 3:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 48 poz. 1(Meropenemum 500 mg) wymaga, aby
meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią,
która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce
Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym
szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia
śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 48 poz. 1(Meropenemum 500 mg) wymaga, aby trwałość
roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5:
Czy w pakiecie Nr 11 poz. 1 (Budesonidum 0,5 mg/ml zawiesina do inhalacji) Zamawiający
wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić
już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 29 poz. 86, 87 i 88 (Metoprololum 25, 50 i 100 mg tabl. o
przedł. uwaln.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu
zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie
pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 29 poz. 25 (Bupivacainum 5mg/ml) wymaga zaoferowania
produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na
zaproponowanie produktu Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 5% w postaci
bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym
ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i
bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu 54 i stworzy osobny
pakiet dla tej pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w par. 2.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca
2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu
elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości
składania zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust 1 w umowie i otrzymuje brzmienie:
„ Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień składnych
każdorazowo przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym (na adres…………),
faksem lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji
elektronicznej zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnioną do tego ze strony
Zamawiającego osobę………….”
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzanie dostaw poprzez podpisanie faktury? Zapis par.
2.5 mówi tylko o przyjmowaniu dostaw, bez wskazania dokumenty dostawy. Tymczasem u
Wykonawcy jest to wyłącznie faktura VAT.
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający w par. 5.3 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych?
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej
dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest
niemożliwe.
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 6.1.1 z 10% wartości
brutto niezrealizowanej części umowy do wartości max 2%? Obecna kara umowna jest
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 6.1.2 z 1% do wartości
max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający w par. 10.2.3 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia
cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie
niższej”?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dodaje frazę w §. 10.2.3 „Korekta cen w przypadku
obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany
jest po cenie niższej”
Pytanie nr 16
Dotyczy § 4 ust. 3 projektu umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przesyłania faktur w
formacie kamsoft dla zadania 16 i dopuści dostarczania faktur w wersji papierowej oraz w
formacie pdf na wskazany adres email?
Odpowiedź: TAK
St. Insp. Działu Logistyki
Agata Becela
Download