TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

advertisement
Politechnika Poznańska
Wydział B M i Z
Kierunek Zarządzanie i Marketing
Studia Dzienne
Praca końcowa z przedmiotu:
Teoria i inżynieria systemów
TEMAT
: System TQM - Total Quality Management w
przedsiębiorstwie.
Prowadzący:
Prof. dr hab. Czesław CEMPEL
Wykonał:
Michał SPYCHAŁA
V Rok
Grupa Logistyka
Promotor:
dr inż. Magdalena WYRWICKA
Poznań; styczeń 2003
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Spis treści
Streszczenie....................................................................................................................... 3
Summary............................................................................................................................ 4
1. Założenia teoretyczno-metodologiczne TQM - Total Quality Management............... 5
1.1. Definicja TQM....................................................................................................... 5
1.2. Model TQM .......................................................................................................... 6
1.3. Główne cele TQM.................................................................................................. 8
1.4. Elementy TQM - część techniczna, ludzka, kierownictwa.................................... 9
1.5. Metodyka wprowadzania Total Quality Management........................................... 10
2. Czynnik ludzki w procesie wdrażania TQM................................................................. 17
2.1. Przywództwo i jego rola w procesie wdrażania TQM........................................... 18
2.1.1. Style kierowania jako determinanta rezultatów pracy w
przedsiębiorstwie......................................................................................... 18
2.2. Wykorzystanie efektu synergii zespołów pracowniczych i kółek jakości ............ 20
2.3. Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.................................................. 22
2.4. Komunikacja.......................................................................................................... 24
2.5. Motywacja pracowników....................................................................................... 25
2.6. Szkolenia pracowników firmy............................................................................... 27
3. Wnioski.......................................................................................................................... 30
4. Spis tabel....................................................................................................................... 32
5.Spis rysunków................................................................................................................ 32
Literatura .......................................................................................................................... 33
2
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Streszczenie
Transformacja systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce stworzyła
warunki do zmiany procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym ze
sposobów zmiany zarządzania ludźmi jest TQM - Total Quality Management.
Powyższa praca prezentuje główne elementy TQM oraz zarządzania
zasobami ludzkimi. Struktura pracy zawiera dwie części.
W części pierwszej zostały przedstawione podstawowe informacje na temat
TQM: definicja, model, główne cele.
W części drugiej zaprezentowano główne zagadnienia dotyczące
zarządzania zasobami ludzkimi:
• przywództwo,
• motywacja,
• kultura organizacyjna,
• satysfakcja pracowników,
• zespoły pracownicze,
• szkolenia.
3
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Summary
The transformation of political and economic system in Poland created
conditions of changing the practise of human resources management. One of
the way of changing human resource management is TQM - Total Quality
Mangement.
The above work presents main elements of TQM and human resources
management. The structure of work contains two parts.
On the first one there were presented fundamental informations about
TQM: definition, model, main principles.
On the second one main problems were presented relative to human
resource management:
• leadership,
• motivation,
• change of culture,
• satisfaction of workers,
• teamwork,
• training.
4
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
1. Założenia teoretyczno-metodologiczne TQM - Total
Quality Management
Powyższa praca podejmuje problemy związane z procesem "Zarządzania przez Jakość",
czyli TQM (Total Quality Management). Zadaniem systemu TQM jest ciągłe usprawnianie
funkcjonowania organizacji firmy i uzyskanie zadowolenia wewnętrznych i zewnętrznych jej
klientów. W firmie zorientowanej na TQM jakość ma stać się zadaniem każdego pracownika
firmy, co oznacza ciągłe ulepszanie produktu czy usługi oraz stałe podnoszenie kwalifikacji.
Dla kierownictwa oznacza to tworzenie takich warunków, które motywują wprowadzanie
nowych strategii i technologii, realizowanie postępu w zakresie wytyczonych celów oraz
podtrzymują wśród pracowników poczucie partycypacji, by te cele osiągnąć.
1.1. Definicja TQM
TQM jest zbiorowym i wszechstronnym wysiłkiem zorganizowanym na doskonalenie
organizacji we wszystkich jej aspektach.
Według Hansa Steinbecka [10] TQM Total Quality Managment – to metoda
zarządzania organizacją opierająca się na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich
pracowników, której głównym celem jest jakość. System TQM ma na celu osiągniecie
zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz korzyści
członkom organizacji i społeczeństwu.
TQM stanowi orientację kierunkową, a nie schemat postępowania, co może rodzić
trudności w jej zrozumieniu i stosowaniu przez ludzi techniki przyzwyczajonych do realizacji
bardziej sformalizowanych zadań.
W języku polskim najlepiej tłumaczyć “Total Quality Management” jako
“Zarządzanie przez jakość”. Zamiennie używa się także krótszego określenia — “zarządzanie
jakością”.
W TQM jakość ma kilka wymiarów:
•
nowoczesność – (czy produkt zawiera elementy innowacji)
•
zgodność ze standardami
•
dokładność wykonania – (ilość usterek)
•
zgodność wykonania z pierwowzorem
•
forma estetyczna produktu – (czy jest to produkt z tzw. klasą).
5
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Wyrażenie Total Quality Management (TQM) składa się z trzech słów, z których każde
wyraża coś istotnego:
Total — oznacza objęcie systemem zarządzania całego przedsiębiorstwa oraz możliwości
zastosowania we wszystkich rodzajach produkcji i usług oraz w każdej komórce organizacji i
na każdym stanowisku.
Quality — to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (w ramach organizacji) i
zewnętrznych (poza nią) w sposób w pełni ich zadowalający.
Management — to metoda rozwiązywania problemów i osiągania poprawy poprzez dążenie
do coraz to wyższej jakości pracy i jej efektów. Zarządzanie jest procesem podejmowania
decyzji wykorzystującym procedury i właściwe metody realizacji.
International Standard Organization podaje następującą definicję:
"TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i
współpracy pracowników przy polepszaniu :
•
jakości swoich produktów i usług
•
jakości swojego działania
•
jakości wytyczonych przez siebie celów,
tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie terminy realizacji, zadowolenie pracowników
i dobrą kulturę organizacyjną.”
Wszystkie powyższe definicje, przytoczone z różnych źródeł podkreślają, że
najważniejszym elementem jest człowiek, który ma wpływ na efektywność działań i
osiągnięcia celów firmy. Dlatego chcąc stać się firmą konkurencyjną na rynku należy zmienić
tradycyjne zarządzanie na TQM.
1.2. Model TQM
Stosowanie i wdrożenie zasad TQM w praktyce wiąże się z koniecznością
formułowania i opracowywania modeli pokazujących elementy i ich powiązania. W
literaturze światowej można znaleźć wiele modeli TQM w różny sposób pokazujących
strukturę i siatkę powiązań. Każdy z nich wskazuje na podstawowe umiejscowienie
elementów związanych z czynnikiem ludzkim. Najbardziej obrazowy model TQM został
zaprezentowany przez J.S. Oaklanda [12] na rysunku 1. Model ten został przez autora
zmieniony i uzupełniony o nowe elementy, co pozwala na pełniejsze przedstawienie sensu i
istoty TQM.
Podstawowymi składnikami modelu są :
•
zespół
•
narzędzia
•
systemy
6
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Powiązania występujące w tym modelu to:
• kultura
•
zaangażowanie (commitment)
• komunikacja.
Wszystkie powyższe elementy i relacje pomiędzy nimi dotyczą i są związane z pracownikami
firmy.
PRZYWÓDZTWO
ZESPÓŁ
KULTURA
KOMUNIKACJA
Działaj
Zaplanuj
Badaj
Reaguj
SYSTEMY
ZAANGAŻOWANIE
NARZĘDZIA
Rysunek 1. Model TQM (Źródło: opracowanie własne na podstawie Oaklanda [12])
Włączenie do modelu TQM zarządzania uniemożliwia kierownictwu uchylenie się od
odpowiedzialności. Zarząd firmy zostaje zobowiązany do stworzenia odpowiedniego systemu
jakości oraz wyznaczenie jasnych i możliwych do osiągnięcia celów.
Powyższy model Oaklanda został wzbogacony o tzw. "Koło Deminga - ciągłego
doskonalenia", określane również jako cykl PDCA: Plan – Do – Check – Act. Znajduje się
ono w centrum modelu, co oznacza iż należy ciągle doskonalić wszystkie procesy zachodzące
w przedsiębiorstwie, a także wszystkich pracowników firmy.
Na rysunku 2 został szczegółowo przedstawiony proces działania "Koła Deminga",
który rozpoczyna się z chwilą określenia aktualnego stanu i wykrycia problemów w firmie.
Po rozpoznaniu przyczyn należy przystąpić do opracowania planu działań usprawniającego
proces i jego realizacji. Jednak ten etap nie jest etapem końcowym. Koniecznym staje się
przegląd rezultatów i wyników przeprowadzonych działań, po czym przystępuje się do
dalszego usprawnienia kolejnych procesów.
7
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Cykl poprawy PDCA wg. Deminga
Rysunek 2. Cykl poprawy Plan-Do-Check-Action wg. Deminga (Źródło:[14])
1.3. Główne cele TQM
Głównym celem firmy w filozofii TQM jest zadowolenie zewnętrznych klientów,
który zostanie osiągnięty przez satysfakcje klientów wewnętrznych.
Marek Bugdol [6] do najważniejszych celów TQM zalicza:
1. Dążenie do satysfakcji klientów.
2. Dążenie do satysfakcji klientów wewnętrznych (pracowników) poprzez delegowanie
władzy i uprawnień, odpowiednie style kierowania, proces informacji i komunikacji
społecznej, system kar i nagród, motywacje. Satysfakcja wynika z produktywności,
rozumianej jako indywidualne odczucie zadowolenia i przyjemności będących
rezultatem wykonanej pracy. TQM dąży do znalezienia sposobu na analizowanie
procesu współzależności pomiędzy poziomem satysfakcji klientów wewnętrznych i
zewnętrznych.
3. Wykorzystanie efektu synergii zespołów pracowniczych i kółek jakości.
4. Dążenie do ciągłego obniżenia kosztów jakości.
5. Kładzenie nacisku na prewencję i ograniczanie do niezbędnego minimum kontroli
jakości.
6. Traktowanie systemu zapewnienia jakości jako rzeczy oczywistej.
7. Akcentowanie przywództwa i jego roli w procesie wprowadzania zmian.
8. Wykorzystywanie narzędzi i technik pro-jakościowych.
Należy więc stworzyć taką organizacje, która doskonaląc własnych pracowników,
doskonali własne produkty i usługi. Nie jest to łatwe zadanie, jednak możliwe do osiągnięcia
8
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
przy pomocy zaangażowanego kierownictwa, które aktywnie bierze udział w życiu firmy.
Tworząc zespoły pracownicze oraz wyznaczając jasne i zrozumiałe dla wszystkich
pracowników cele, kierownicy stają się liderami a jednocześnie partnerami w rozwiązywaniu
problemów firmy.
W dalszej części mojej pracy szczegółowo omówię powyższe czynniki akcentowane
przez TQM.
1.4. Elementy TQM - część techniczna, ludzka, kierownictwa.
Total Quality Management można podzielić na trzy główne elementy: część
techniczną, ludzką, kierownictwa (managementu).
A. Składnik techniczny :
Pod koniec lat 70-tych w Japonii i USA zostało rozwinięte całe instrumentarium
technik organizacyjnych. Techniki te były głównie zorientowane wokół statystycznej
kontroli procesu ("Statistical Process Control" (SPC)).
TQM zaczęto stosować jako środek, dzięki któremu można było zoptymalizować
istniejące wówczas technologie. W życie weszły pojęcia takie jak: regulamin pracy i
standardy, statystyczne opanowanie procesu, diagram Pareto, osiowy i inne.
Wprowadzenie tych środków pozwoliło w krótkim czasie usprawnić procesy i
zwiększyć wydajność.
Jednak nie wszystko można było usprawnić, stąd po pewnym czasie, centrum
zainteresowania nie zajmował czynnik techniczny. Zaczęto szukać odpowiedzi na
pytanie jak funkcjonują ludzie w organizacjach i na ile są oni w stanie lepiej i bardziej
efektywniej wspomóc realizację celów firmy. Kierownictwo zaczęło coraz bardziej
uświadamiać sobie, że obok aspektów technicznych równie istotny wpływ na proces
usprawnienia ma zaangażowanie pracowników.
B. Składnik ludzki (behawioralny) :
Zasoby ludzkie stanowią sferę zmian i
zdeterminowana jest przez:
rozwoju
personalnego,
która
• ruchliwość pracowniczą,
• wydajność pracy i zdolność produkcyjną,
• atmosferę pracy
• kwalifikacje zawodowe pracowników oraz system karier zawodowych i
kierowniczych
• jakość pracy
• koszty pracy i koszty zarządzania
9
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Powyższe czynniki mają decydujący wpływ na osiągniecie sukcesu
przedsiębiorstwie. Zachowania pracowników można podzielić na trzy poziomy :
w
-
wzajemne relacje między pracownikami - w tej części rozróżniono również
relacje i przepływ informacji pomiędzy różnymi działami;
-
relacje między szefem a podwładnymi - polegające na koordynowaniu i
prowadzeniu wypierającym nakazywanie i szefowanie. Takie podejście często
spotykało się z dużym sprzeciwem, szczególnie ze strony tych, którzy zajmowali
wysokie stanowiska kierownicze w firmie.
-
postawa top-managementu - tj współczesna teoria TQM zakładająca
maksymalne spłaszczenie i uproszczenie hierarchicznej struktury zarządzania
przedsiębiorstwem.
Zakład przekształca się w zamknięty obieg informacyjny, gdzie informacje się
tworzy, przetwarza, wzbogaca i przesyła z wielu miejsc jednocześnie. Uwaga
pracownika przestaje być ukierunkowana tylko na sygnały płynące "z góry". Jest on
nastawiony przede wszystkim na swój warsztat pracy i na jego korzystne
przekształcenie, zgodnie z możliwościami, o jakich bez przerwy jest informowany.
TQM wymaga bezustannej dyskusji między kadrą kierowniczą i inżynieryjnotechniczną a pozostałymi pracownikami.
C. Składnik kierownictwa :
Celem nowej koncepcji TQM jest wskazanie na rolę kierownictwa w zarządzaniu.
"Kompleksową" jakość można osiągnąć tylko przy aktywnej partycypacji ze strony
kierownictwa. Zespół zarządzający jest otwarty na zmiany i skupia się nad tworzeniem
wizji i strategii. Najistotniejsze jest tu samo praktyczne działanie pozwalające na
efektywne wprowadzenie jakościowego zarządzania.
TQM dopiero wtedy przyczynia się do sukcesu firmy, kiedy komponent techniczny,
behawioralny i kierownictwa zostają zintegrowane.
1.5. Metodyka wprowadzania Total Quality Management
Kompleksowe zarządzanie jakością - TQM, stało się w latach osiemdziesiątych modną
techniką zarządzania, która miała przyczynić się do podniesienia konkurencyjności firm oraz
wzrostu efektywności. Spośród firm, które podjęły wdrażanie Total Quality Manangement, od
50 do 75% porzuciło ten system przed upływem 2 lat [2]. Dlaczego? Przyczyną były błędy
popełniane na każdym z trzech etapów TQM:
a) inicjowania,
b) dopasowywania procesów,
c) integracji.
10
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Inicjowanie TQM wiąże się z ogromnymi obawami przed wprowadzeniem do firmy
programu TQM. Obawy te w połączeniu z brakiem doświadczenia i niezdecydowaniem
prowadzą do następujących błędów:
•
braku poparcia programu przez zarząd, który nie rozumie istoty TQM,
•
bezmyślnego naśladownictwa, nieekonomicznego przenoszenia metod i struktur oraz
systemów (np. zarządzania) bez uwzględnienia lokalnej specyfiki, co może
napotykać silny sprzeciw, rodzić nieporozumienia i straty,
•
fatalizmu i przyjmowania z góry tezy, że to się nie może udać (np. bo związki się nie
zgodzą, a jeśli nawet się zgodzą, to i tak to się nie uda), a więc nie warto i nie należy
nic czynić dla poprawy jakości,
•
marnowania funduszy na szkolenia poprzez dobór nieefektywnych metod i
konsultantów,
•
braku konkretnych, krótkoterminowych celów, których osiągnięcie potwierdzałoby
efektywność TQM i zachęcało do kontynuacji programu,
•
zbyt wiele niepewności, brak informacji o kolejnych blokadach działań i o
przyszłości,
•
podejmowania decyzji bez przygotowania i właściwego zaplecza (chęci większe niż
możliwości).
Na drugim etapie firmy napotykają ogromne trudności. Zauważają bowiem, że
dotychczasowe procesy zarządzania, struktura organizacyjna firmy, system oceny i
wynagradzania pracowników nie pasują do wymogów TQM. Usiłując dopasować swoje
procesy wewnątrz organizacyjne do standardów TQM, wiele firm popełnia podstawowe
błędy, których efektem jest nieskuteczny program zarządzania jakością. Typowe przykłady
to:
•
Rozbieżne strategie formułowane przez zarząd i kadrę inaczej traktujące pracę i
jakość. Typowe jest kontrolowanie jakości poprzez tworzenie osobnych zespołów i
kontrolerów jakości.
•
Niewłaściwe miary wyników pracy - Rezultaty oceny jakości pracy wykorzystywane
są do karania nie zaś jako źródło uczenia się na błędach.
•
Zbyt wiele procesów zmienia się równocześnie. Rutynowe działania są przerywane i
trudno jest zachować ciągłość pracy.
•
Niewłaściwe metody oceny i nagradzania pracowników polegające głównie na
usatysfakcjonowaniu menedżera, nie zaś klienta, promujące niezdrową konkurencję
pomiędzy pracownikami zamiast wspierać ich kooperacje, oraz wynagradzające
indywidualnie nie zaś zespołowo
11
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Ostatni etap cechuje pełne zintegrowanie wymogów i działań. Każdy z pracowników
musi czuć się członkiem zespołu praktykującego TQM na każdym etapie działalności.
Wymaga to zmiany struktur organizacyjnych, decentralizacji decyzji, elastycznej struktury
zarządzania oraz ufania pracownikom. Typowymi błędami na tym etapie są:
•
kontrola decyzji przez menadżerów zamiast delegowanie tych uprawnień do
pracowników,
•
wadliwa struktura firmy (centralizacja, hierarchie, biurokracja) utrudniająca
komunikowanie się, eksperymentowanie z nowymi pomysłami, podejmowanie
ryzyka, podejmowanie innowacyjnych rozwiązań,
•
koncentrowanie się przez kierownictwo nie na rolach przywódczych, a jedynie na
kontrolnych,
•
przestarzałe procesy planowania
rachunkowością i finansami,
•
brak innowacji, kreatywnego myślenia i procesów im sprzyjających.
i
zarządzania
produkcją,
marketingiem,
Zaangażowanie wszystkich pracowników jest jednym z zasadniczych i jednym z
trudniejszych elementów przy wprowadzaniu TQM. Komplikacje związane są z
koniecznością delegowania większej liczby uprawnień na pracowników i przejmowaniem
częściowej odpowiedzialności za sukces przedsiębiorstwa przez podwładnych.
Pozytywne i negatywne aspekty związane z wprowadzaniem Total Quality
Management prezentuje tabela 1. Nowa filozofia zarządzania poprawia znacznie kondycje
przedsiębiorstwa, zwiększa wydajność i zainteresowanie firmą, jednak TQM może również
przynieść znaczne szkody w firmie. Nieodpowiedni zarząd, słabo wykwalifikowani
pracownicy, brak funduszy na szkolenia oraz obawa przed nowym programem powodują, że
filozofia TQM wpływa na wyniki firmy odwrotnie niż założono.
Pozytywy
Negatywy
Wzrost zaufania klientów
Problemy z pozyskaniem gwarantowanego
odbiorcy
Brak środków na zakup właściwych
urządzeń i sprzętu kontrolno-pomiarowego
Brak wykwalifikowanego personelu
Wzrost sprzedaży i udziału na rynku
Poprawa zarządzania
przedsiębiorstwem
Jednoznaczny system oceny
pracowników
Ściślejsze związki pracowników z
przedsiębiorstwem
Trudności w przełamaniu starych nawyków
i zwyczajów
Opór przeciwko wprowadzaniu nowego
systemu zarządzania
Tabela 1. Pozytywy i negatywy związane z wprowadzeniem TQM (Źródło: [12])
12
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Od czego zacząć efektywne wdrażanie Total Quality Management?
Zasady TQM jako teorii muszą być wystarczająco ogólne, by dały się wprowadzić w
każdej firmie, niezależnie od jej struktury i rodzaju produkcji czy usług.
Etapem pośrednim do totalnego zarządzania jakością, a jednocześnie jednym z
narzędzi jest system ISO 9000. Firma, która chce działać w systemie TQM, musi na wejściu
dokładnie określić poziom jakości swojego produktu i procesów produkcji (uzyskanie
głębokiej samoświadomości oraz określenie obszaru, jaki musi podlegać zmianom).
Dopiero w drugim etapie następuje formalizacja systemu jakości, np. przez
wprowadzenie norm serii ISO 9000. Dzięki szkoleniom, jakie mają miejsce podczas
wdrażania nowego systemu powstają nowe warunki psychologiczne, rodzi się większa
skłonność do dalszych zmian. Przejście do kolejnego etapu - pełnego TQM - stanowi odległy
cel szczególnie dla firm małych i średnich, niezbyt dobrze zorganizowanych. Na tym etapie
kładzie się nacisk na pogłębianie zdolności do przekształceń optymalizacyjnych.
W Instytucie Zarządzania Jakością Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii sporządzono
nawet sformalizowaną procedurę przechodzenia od ISO 9000 do pełnego TQM. Jest to tzw.
lista kontrolna, zawierająca pytania niezbędne przy ocenie firm kandydujących do
Europejskiej Nagrody Jakości.
* Dążenie do ciągłego obniżania kosztów jakości
! Koszty jakości - znalezienie obszarów, gdzie poprawa jakości da największe korzyści
Wdrożenie systemu TQM wymaga określenia wielkości strat - kosztów niskiej jakości
pracy. Struktura kosztów jakości (Cost of Quality COQ) jest ważnym wskaźnikiem sukcesu
TQM. Phil Crosby sugeruje, że znacznie efektywniejsze jest zapobieganie usterkom niż ich
wykrywanie i poprawa. W tym celu w przedsiębiorstwie określa się w poszczególnych
kategoriach strat charakter kosztów oraz typ oszczędności, który wskazuje sposoby
minimalizacji konkretnych kosztów niskiej jakości pracy. Zastosowanie kategorii strat z
tytułu niskiej jakości pracy przedstawia tabela 2 .
Kategoria strat
Produkcja w toku
Odrzucenia
Narzędzia
Wydatki
Charakter straty
Zinwentaryzować elementy, które
nie są w obecnej chwili potrzebne
Produkcja
wybrakowanych
produktów
Posiadanie
nieprecyzyjnych
i
nieczynnych, czekających zbyt
długo na naprawę
Typ oszczędności
Poprawa zapasów
Mniejsza ilość odrzutów
Zwiększenie zdolności
produkcyjnej
współczynnika
wykorzystania
Zbyt duże inwestycje w stosunku do Ograniczenie wydatków
13
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
wytwarzanego produktu
Praca
Nadmiar personelu skutkiem złego Racjonalne
administracyjna
systemu pracy administracji
przydzielanie
zadań
pracy
Projektowanie
Produkcja dóbr z większą ilością Redukcja kosztów
funkcji niż potrzeba
Uzdolnienia
Zatrudnianie ludzi do prac, które Pracooszczędność lub
mogłyby być zmechanizowane lub maksymalizacja pracy
przydzielenie zbyt małej ilości
pracowników wykwalifikowanych
Ruch
Nieosiąganie przewidzianych norm Poprawa w osiąganiu
pracy
norm pracy
Wprowadzenie
Zbyt wolny start w ustabilizowaniu Szybsze,
pełne
nowego produktu produkcji nowego produktu
wykorzystanie
linii
produkcyjnej
Tabela 2. Straty Niskiej Jakości Pracy [13].
* Etapy inicjowania TQM.
W literaturze przedmiotu wyróżnia na tym etapie się pięć poziomów wdrażania TQM.
Należą do nich:
1. Zaangażowanie kierownictwa od najniższego szczebla
2. Wzbudzenie świadomości - zrozumienie systemu jakości przez wszystkich
3. Szkolenia kadry kierowniczej
4. Ustalanie celów przez każdego pracownika - dla siebie i swojej grupy
5. Dni poświęcone jakości
Powodzenie programu zależy przede wszystkim od przekonania kierownictwa o jego
skuteczności. Kierownik nie może być osobą, która instrumentalnie traktuje pracowników,
ogranicza ich odpowiedzialność i postrzega ich jako siłę roboczą a nie źródło pomysłów.
Musi stać się koordynatorem działań oraz przywódcą zespołu, w którym wspólnie z
pracownikami rozwiązuje problemy. Zarząd powinien jednocześnie pokazać, że wdrożenie
TQM jest ważnym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu. Oznacza to konstruktywne działania,
potwierdzające wiarę zarządu w TQM.
W artykule profesor K. Cholewickiej-Gozdzik [2] przedstawiona jest lista działań, w
których kierownictwo demonstruje poparcie i wiarę w TQM. Są to:
1.
Szkolenie członków zarządu w metodach TQM.
2.
Korzystanie z pomocy doświadczonego konsultanta jako doradcy, podczas gdy
prezes pozostaje liderem TQM.
14
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
3.
Okresowy przegląd danych statystycznych, odzwierciedlających jakość produktów
czy usług oraz satysfakcje klienta.
4.
Wyznaczanie możliwych do osiągnięcia celów poprawy jakości.
5.
Częste rozmowy zarządu z pracownikami na temat TQM.
6.
Dawanie przykładu poprzez realizacje własnych projektów poprawy jakości.
7.
Zapewnienie właściwych środków finansowych na wdrożenie TQM.
8.
Stosowanie możliwie wszechstronnych metod oceny efektywności TQM –
finansowych, operacyjnych, oceny satysfakcji pracowników i klientów.
Opierając się na powyższych zasadach kierownictwo bierze czynny udział w życiu
firmy, angażuje pracowników, którzy otrzymując jasno określone zadania, pomagają
doskonalić procesy czego konsekwencją jest zwiększona efektywność i zysk firmy.
* Etap dopasowywania procesów - koncentracja na wynikach
Etap ten uwzględnia:
1.
Sposoby mierzenia jakości w ramach prowadzenia każdej działalności - jeżeli
coś się nie daje zmierzyć to nie jest to jakość
2.
Działania dostosowawcze
3.
Dążenie do zerowego poziomu awarii i usterek - określenie programu
poprawy procesów tak aby nie unikać problemów
4.
Ustalanie przyczyn kłopotów - poszukiwanie sposobów poprawy
5.
System motywacyjny - dostrzeganie wysiłków pracowników
Większość organizacji wdrażających TQM koncentruje się nie na wymiernych
wynikach, lecz na czynnościach. Mierzy się na przykład liczbę zespołów objętych
programem, koszty, liczbę zaangażowanych pracowników, liczbę godzin poświeconych
treningowi miesięcznie, czy nagrody przyznawane za wdrożenie programu. Są to parametry
łatwo mierzalne, ale niewłaściwe.
Według profesor K. Cholewickiej-Gozdzik [2] skuteczne wdrożenie TQM to
koncentrowanie się na wynikach i ocena:
•
ilości sugestii poprawy jakości, z którymi występują pracownicy
•
wyników badań odzwierciedlających stosunek załogi do TQM
•
wskaźników wzrostu produkcji i wydajności
•
ilości usterek
•
stopnia zadowolenia klientów
15
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
•
Michał SPYCHAŁA
efektów finansowych.
Firmy wprowadzające TQM powinny dokonywać badań wewnętrznych (badanie
satysfakcji pracowników) jak i zewnętrznych (zadowolenie klientów i kooperantów). Mogą
one odbywać się za pomocą ankiet przeprowadzanych co pół roku wśród pracowników.
Natomiast dla klientów zewnętrznych mogą to być ankiety telefoniczne, które powinny
ujawniać ilość zgłoszonych przez klientów reklamacji, ocenę propozycji klientów oraz
procentowy udział firmy w rynku.
Kolejnym elementem decydującym o efektywnym wdrażaniu TQM jest system oceny
pracowników. Bardzo skuteczną metodą jest ocena pracownika przez jego podwładnych lub
równych mu rangą członków zespołu. Wyniki takiej oceny należy traktować jako poufne.
Efektywne wdrażanie TQM nie może odbyć się bez systemu wynagradzania zgodnego
z filozofią programu. Istotnym jest charakter systemu motywujący i wynagradzający
proporcjonalnie do osiągnięć. Jedną z form wynagradzania najczęściej stosowana podczas
wdrażania TQM jest forma tzw. pay-at-risk, na którą składa się bardzo niska pensja
zasadnicza oraz premia, odzwierciedlająca osiągnięcia pracownika, jego zespołu oraz firmy.
*Etap zintegrowania
organizacyjnej firmy.
procesów
podejmowania
decyzji
i
struktury
W tym etapie ważnymi elementami są:
1. Tworzenie grup poprawy jakości.
2. Ciągłość i cykliczność powtórzeń „Rób to wciąż od nowa”.
Kolejnym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy podczas wdrażania TQM jest
tworzenie zespołów pracowniczych i udzielanie uprawnień do podejmowania decyzji
zarówno indywidualnym pracownikom, jak i zespołom. Pracownicy dążą do wzrostu
osobistej wiedzy, umiejętności i samodzielności, chcą mieć znaczniejszy wkład w osiąganie
celów.
Wdrażanie TQM jest efektywne, gdy wykorzystujemy zespoły samokierujące się (selfdirected teams) i wyposażone w uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji.
Decyzje podejmowane przez zespoły samokierujące są trafniejsze niż te, które
podejmują indywidualnie lepiej wykształceni menedżerowie, ponieważ każdy członek
zespołu wnosi osobiste doświadczenia i wiedzę. Lepsze wyniki są możliwe, gdy szeroko
dostępna jest informacja. Zespoły samokierujące się podnoszą jakość produktów i usług oraz
podejmowanych decyzji, zwiększają inicjatywę i zaangażowanie pracowników oraz owocują
nowymi pomysłami.
Efektywny TQM wymaga również nowoczesnej struktury organizacyjnej. W filozofii
TQM informacje przebiegają szybko i sprawnie, pracownicy nie są odizolowani od
16
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
kierownictwa, następuje wymiana opinii miedzy "górą i dołem". W TQM zarządzanie
jakością jest niemal równoznaczne z całym zarządzaniem firmą, ale tak prowadzonym, że
cała firma zachowuje się jak "czynnik decyzyjny", którym dawniej był tylko zarząd, dyrektor,
właściciel.
2. Czynnik ludzki w procesie wdrażania TQM
Ludzie tworzą jakość.
Według TQM najistotniejszym czynnikiem rozwoju i bieżącej działalności każdego
przedsiębiorstwa są jego pracownicy. To oni decydują o poziomie jakości w
przedsiębiorstwie a także o kulturze organizacyjnej. Jeżeli pracownicy przekonają się, że
możliwe są zmiany i że to oni, a nie zarząd, są podstawowym czynnikiem rozwoju, podejmą
działania ku dalszemu doskonaleniu.
Pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i
określa koncepcję sprawowania funkcji personalnej.
Eugene McKenna i Nic Beech [7] wyjaśniają pojęcie zarządzania ludźmi następująco:
"Zarządzanie personelem pomaga w kierowaniu pracownikami danej firmy. Dotyczy
skonstruowania, utrzymania i rozwoju systemów, które stanowią ramy zatrudnienia.
Procedury te funkcjonują w czasie gdy pracownik jest związany z firmą, począwszy od działań
wstępnych (rekrutacji i selekcji), poprzez kierowanie relacjami w trakcie trwania zatrudnienia
(wynagrodzenie, ocena pracy, rozwój osobisty, stosunki między pracodawcami a
pracownikami, skargi i dyscyplina), a skończywszy na wygaśnięciu stosunku pracy
(emerytura, rezygnacja, zwolnienie, usunięcie z pracy)."
Według Aleksego Pocztowskiego [8] do najważniejszych zadań w zarządzaniu
zasobami ludzkimi należą:
1. Rosnąca orientacja na klienta - rozumiana jako ściślejsze powiązanie podejmowanych
działań z sytuacją na wewnątrz i zewnątrz rynku pracy, identyfikowanie klientów usług
personalnych oraz profesjonalne zaspakajanie jego potrzeb będące kryterium oceny
efektywności w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Wnoszenie wkładu w sukces organizacji przez podnoszenie wydajności i jakości pracy.
Efektywność pracy jest tożsama ze skutecznością osiąganych celów. Poszczególne
działania tj: planowanie zatrudnienia, pozyskanie pracowników, ocenianie,
wynagradzanie, szkolenia powinny być prowadzone i oceniane z punktu widzenia
kryterium efektywności pracy. Warunkiem podnoszenia efektywności pracy jest
posiadanie kompetentnych pracowników na wszystkich stanowiskach pracy. Kompetencje
mogą stanowić punkt wyjścia w doborze pracowników na stanowiska pracy,
kształtowaniu systemów oceniania, wynagradzania i rozwoju.
3. Zmiany techniczne i organizacyjne wyrażają się w rożnych formach restrukturyzacji,
reengineeringu procesów biznesowych, demontażu struktur hierarchicznych,
17
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
wprowadzaniu nowych form pracy. Wszystkie te procesy wywierają wpływ na stan i
strukturę zatrudnienia oraz sposób kierowani ludźmi w organizacji.
Wszystkie powyższe zadania są również zadaniami nowej koncepcji zarządzania: Total
Quality Management.
2.1. Przywództwo i jego rola w procesie wdrażania TQM.
Przywództwo to zachowania całej kadry kierowniczej organizacji mające na celu
nakierowanie organizacji na jakość.
W filozofii TQM przywództwo obejmuje:
•
widoczne zaangażowanie kierownictwa w proces wdrażania i rozwój TQM
•
budowanie kultury TQM
•
okresowe oceny efektów jednostek i zespołów
•
ustawiczne i powszechne szkolenie podwładnych
•
umiejętność pracy w grupie – tworzenie klimatu sprzyjającego włączeniu się
wszystkich w działania na rzecz jakości
•
wyznaczanie zadań jakościowych – precyzyjne formułowanie celów działania
•
aktywne promowanie TQM poza organizacją
•
zaangażowanie w kontakty z klientami i dostawcami
Przywódca powinien promować tych pracowników, którzy mają osiągnięcia w
kształtowaniu jakości. Wspieranie, uznanie i docenianie wysiłków poszczególnych osób i
grup pracowniczych odnoszących sukcesy w TQM pomaga kierownictwu w motywowaniu
pracowników. Z jednej strony wysiłki jednych osób muszą być doceniane i zauważane,
(człowiek realizuje własne potrzeby pracuje dla tego uznania). Z drugiej wynagradzając
kogoś, należy stworzyć warunki do tego, by ten fakt został zauważony przez innych,
stanowiąc
bodziec do rozpoczęcia lub kontynuowania pracy . Należy doceniać
zaangażowanie pracowników na różnych poziomach działania gdyż wytworzenie w
pracownikach poczucia dumy z dobrze wykonanej roboty automatycznie zachęca ich do
współdziałania w doskonaleniu systemu. Kierownictwo powinno wypracować jak najlepszy
sposób oceniania wiedzy zespołów pracowniczych i wdrażania przez nich TQM. W wielu
przedsiębiorstwach, które wprowadzają TQM wykorzystuje się okresowe oceny poziomu
wiedzy. Formy oceny są następujące [6]:
- klasyczne: testy, wypracowania egzaminy
- nieformalne: olimpiada wiedzy, konkursy, festyny (bezstresowe)
Wiedza uzyskana za pomocą powyższych sposobów pozwoli kierownictwu na poznanie
umiejętności swoich podwładnych oraz ułatwi delegowanie zadań.
18
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
W tym miejscu konieczna okazuje się ocena wiedzy i umiejętności kierownictwa, które nie
zawsze wie jak usprawnić przedsiębiorstwo.
2.1.1. Style kierowania jako determinanta rezultatów pracy w
przedsiębiorstwie.
Przywództwo jest najistotniejszym elementem TQM, ale i najtrudniejszym.
Kierownictwo ma największy wpływ na pracowników, to oni wyznaczają zadania, realizują
projekty, wpływają na kulturę firmy, bardzo często są również przyczyną strat w
przedsiębiorstwie.
Helga Drummond [4] prezentuje szereg niedociągnięć kierownictwa, które wpływają
na wyniki pracy pracowników :
•
nieprecyzyjne określenie co stanowi akceptowaną jakość wykonania;
•
nacisk na wykonanie norm ilościowych;
•
brak znajomości produktu u majstrów i kontrolerów;
•
instrukcje typu ‘przepuść to’, tzn. zrób wadliwy wyrób;
•
tanie narzędzia i złej jakości maszyny;
•
opóźnienia, braki niektórych elementów i wadliwe dostawy;
•
zły nadzór, nieznajomość zadania powodują wypadki a stąd koszty;
•
złe rys. techniczne, zmiany instrukcji wykonania i ponaglanie pracowników;
•
niedostateczna pomoc ze strony inżynierów i techników;
•
nieuczciwe i niesensowne systemy oceny;
•
niedostateczna znajomość zadania które ma być wykonane.
Bezpośredni przełożeni bardzo silnie wpływają na motywacje i efektywność przez
własny przykład, szkolenia i rozliczania z przydzielonych zadań. Stąd w przedsiębiorstwach
produkcyjnych bardzo ważny jest staranny dobór pracowników na stanowiska brygadzistów i
mistrzów zmianowych. Tym pracownikom poświęcić należy szczególną uwagę w szkoleniach
oraz kształtowaniu właściwych postaw. Ich autorytet, zdolności w zakresie zarządzania mają
decydujący wpływ na powodzenie we wdrażaniu filozofii TQM na poziomie stanowisk
bezpośrednio produkcyjnych, a zatem dotyczą najliczniejszej grupy pracowników.
Najtrafniejszym podsumowaniem rozdziału będą zasady "dobrego przywódcy":
1. Twoi podwładni będą wzorować się na tobie, jeśli twoje postępowanie jest dobre, ich
postępowanie będzie również dobre.
19
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
2. Wyznacz cele swoim pracownikom - ukierunkuj ich, dobrzy pracownicy nie lubią
pracować bez konkretnego celu. Chcą wiedzieć, nie tylko co robią, ale i dlaczego to
robią.
3. Informuj swoich pracowników o osiągnięciach firmy, o planach, o zamiarach.
Pozwól na to, aby twoi najbliżsi pracownicy poznali twoje plany w ich
najwcześniejszych stadiach. Informuj również o tych zamiarach, które ich
bezpośrednio nie będą dotyczyły, ale co do których mogą mieć obawy.
4. Zasięgaj rady swoich pracowników. Niech wiedzą, że mają coś do powiedzenia w
podejmowanych przez ciebie decyzjach. Spraw by czuli, że twój problem jest także
ich problemem.
5. Niech twoi pracownicy wiedzą, ze ich wspierasz.
6. Nie wydawaj rozkazów - sugeruj, kieruj i proś.
7. Podkreślaj umiejętności, nie zasady. Oceniaj rezultaty nie metody. Pozwól
pracownikom doskonalić swoje własne metody pracy.
8. Udziel kredytu zaufania, kiedy się ten kredyt należy. Uznanie dobrze wykonanej
pracy jest najbardziej doceniane ze wszystkich premii.
9. Nagradzaj publicznie.
10. Krytykuj w "cztery oczy".
11. Stosuj krytykę konstruktywną. Skoncentruj się na poprawianiu a nie na obwinianiu
kogoś. Pozwól zachować pracownikowi godność osobistą. Zasugeruj pewne kroki,
by uchronić przed powtarzaniem błędu.
12. Spraw by wiedziano, że oczekujesz nowych pomysłów. Każdy z nich jest godny
wysłuchania i rozważenia potrzeby jego wdrożenia.
2.2. Wykorzystanie efektu synergii zespołów pracowniczych i
kółek jakości
Praca zespołowa jest podstawową formą działania w programach poprawy jakości.
W TQM od pracowników oczekuje się, w ramach ich obowiązków, dostarczania
informacji i pomysłów oraz wypowiedzi krytycznych odnoszących się do wydanych
zarządzeń. Niezbędna jest odpowiedzialność, która znajdzie odzwierciedlenie w ich
wynagrodzeniu. Rola zarządu sprowadza się do stymulowania powstawania pomysłów oraz
kształtowania przebiegu procesu [4]. Ważna jest więc jakość zasobów ludzkich, którą można
określić jako stopień przygotowania kadr do realizacji celów jakościowych przedsiębiorstwa.
W realizacji TQM pojawiają się nowe stosunki międzyludzkie oparte głównie na
partnerstwie. Każdy zatrudniony w organizacji powinien uczyć się, rozwijać swoje
20
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
umiejętności, czuć się odpowiedzialnym za własną prace i za rozwój przedsiębiorstwa.
Stosunek do pracy w koncepcji zarządzania jakością ulega zmianie w porównaniu z
tradycyjnym zarządzaniem. Zmiany te prezentuje tabela 3.
Zarządzanie tradycyjne
Czekanie na rozkazy
Wykonywanie czynności prawidłowo
Reagowanie
Zadowolenie
Ilość
Odpowiedzialność szefa
Szukanie winnych
Zarządzanie zgodne z koncepcją TQM
Działanie
Wykonywanie czynności prawidłowych
Kreatywność
Proces i zadowolenie
Jakość i ilość
Odpowiedzialność wszystkich
Rozwiązywanie problemów
Tabela 3. Zmiany postaw pracowników w zarządzaniu jakością (Źródło:[11])
Duża rozmaitość problemów w danym przedsiębiorstwie oznacza konieczność
podejmowania takich decyzji, których rozwiązanie wykracza poza możliwości pojedynczego
pracownika lub jednej komórki organizacyjnej. Na podstawie japońskich doświadczeń w
końcu lat osiemdziesiątych zaczęto wprowadzać zespoły samodzielne (grupy autonomiczne)
ponoszące odpowiedzialność, co określa się ogólnym mianem pracy zespołowej.
Szczególny rodzaj zespołu pracowniczego stanowi koło jakości. Definiuje się je jako
małą grupę pracowników, spotykającą się z własnej woli w regularnych i krótkich odstępach
czasu, w celu dyskutowania nad problemami napotykanymi podczas pracy, pod aktem
odkrycia sposobów ich rozwiązania.[5]
Koło jakości spełnia szereg zadań. Do najważniejszych należą:
•
współudział jej członków w realizacji polityki jakości przedsiębiorstw
•
indywidualny rozwój każdego pracownika w zakresie wiedzy na temat zarządzania
jakością
•
opanowanie narzędzi i metod zarządzania jakością
•
rozwój stosunków społecznych łączących członków koła
Zespół łatwiej rozwiązuje problemy powstające na styku różnych obszarów
funkcjonalnych lub dotyczące współpracy jednostek organizacyjnych. Do ich rozwiązania
wykorzystany jest większy zasób wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Zalecenia
wypracowane zespołowo mają większą szansę na wdrożenie niż sugestie pojedynczych
pracowników.
Organizując zespoły poprawy jakości należy zwrócić szczególną uwagę na wybór
lidera i członków oraz na przydział zadań w ramach zespołu. Lider zespołu wpływa na wyniki
oraz na atmosferę w danym zespole. Dlatego niezbędne są szkolenia liderów, których celem
21
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
jest nauczenie kierownictwa metod inspirowania i przewodzenia zespołom. Takie
umiejętności są niezbędne w kadrze kierowniczej przy wdrażaniu TQM i tworzeniu atmosfery
entuzjazmu oraz zaufania do wdrażanego programu.
Wspólnie realizowany projekt i zadania powodują, że członkowie zespołu osiągają
większą satysfakcję i mocniej angażują się w realizację zadań wspólnie uzgodnionych.
Członkowie zespołów poprawy jakości powinni być szkoleni w zakresie:
•
zasady pracy zespołowej i organizacji zespołów,
•
prowadzenie dyskusji i "burz mózgów",
•
metody zbierania i graficznej prezentacji danych,
•
analizy przyczynowo-skutkowa (diagramy Ishikawy),
•
analizy Pareto,
•
techniki opisu procesów (schematy przepływów i mapy procesów).
Organizowanie kół jakości opiera się na dobrowolności uczestnictwa, dowolności
wyboru tematów z zakresu własnej pracy oraz regularnych spotkaniach uczestników danego
zespołu.
Jeśli zaistnieje problem dotyczący np.: wydziału produkcji, zbiera się zespół
składający z pracowników różnych działów: jakości, marketingu, personalnego, itp. Każdy z
nich prezentuje różne sposoby usprawnienia danego procesu co w konsekwencji prowadzi do
wyboru optymalnego rozwiązania. Poniższy schemat obrazuje przebieg procesu w zespole
pracowniczym (rysunek 3).
Rysunek 3. Przebieg procesu w zespole pracowniczym [9]
Step 1:
Identyfikacja
problemów
Krok 5:
Ocena rezultatów
krok 4:
działanie z
wykorzystaniem
narzędzi TQM
Zespół
pracowniczy
Krok 2:
Zbieranie informacji
i analiza danych
krok 3:
planowanie zmian,
poszukiwanie
rozwiązań
22
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Proces zostaje zapoczątkowany rozpoznaniem problemu w danej firmie. Następnie
członkowie zespołu zaczynają zbierać dane dotyczące danego zadania i analizują je.
Kolejnym krokiem jest planowanie zmian w przedsiębiorstwie mających na celu
usprawnienie procesu czy poprawę jakości danego produktu lub usługi. Wykorzystując
narzędzia TQM zespół pracowniczy wprowadza w życie zaplanowanie działania a następnie
wyciąga wnioski z przeprowadzonych usprawnień.
Ważne jest aby wszyscy członkowie zespołu brali aktywny udział w planowaniu i
usprawnianiu procesów w firmie.
Koła jakości mają na celu pobudzanie motywacji i produktywności pracowników oraz
wzrost wydajności i poziomu jakości pracy. Doświadczenia praktyczne dowodzą że proces
jest tym skuteczniejszy im większy jest zakres odpowiedzialności ponoszonej przez grupę.
2.3. Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Wdrożenie koncepcji TQM wymaga zmiany kultury organizacji, tak aby można było
rozwinąć kreatywność pracowników. Schein [7] definiuje kulturę organizacyjną jako wzorzec
podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez daną grupę w procesie
uczenia się, jak radzić sobie e swoimi problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej
integracji. Jeżeli wzorzec ten dobrze działa, zostaje uznany za obowiązujący i dlatego też
nowi członkowie przyswajają go sobie jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i
odczuwania w odniesieniu do tych problemów. Kultura jest głęboko zakorzeniona w
organizacji.
Wg John'a Bank [1] kultura organizacji zostaje wyrażona przez:
•
określony sposób rozwiązywania problemów
•
normy pracy zespołowej
•
główne wartości i cele firmy
•
filozofię kształtującą politykę firmy w stosunku do własnych pracowników i
klientów
•
reguły występujące w przedsiębiorstwie, mające na celu doskonalenie firmy
•
atmosferę panującą w firmie
W tabeli 4 zostały przedstawione przykłady powyższych elementów.
Elementy kultury organizacyjnej
Przykłady
1. Typowe sposoby prowadzenia Zwracanie się do podwładnych po imieniu
działalności
Obowiązkowe noszenie garniturów przez
mężczyzn (np.: w bankach)
23
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
2. Standardy pracy w grupie
Michał SPYCHAŁA
„Podejmujemy nasze decyzje razem i razem
przy nich stoimy”
„Za uczciwą pracę uczciwa płaca”
3. Wartości uznawane za istotne „perfekcja
to
jest
to
co
robimy”
przez organizację
„Zawsze uczciwy” (Semper Fidelis)
4. Filozofia organizacji
„nigdy naumyślnie nie podkupujemy” (firma
sprzedająca ubezpieczenia emerytalne)
TQM
5. „Zasady gry” obowiązujące w Nie wychodzenie z pracy przed szefem
organizacji
Nie uczestniczenie w życiu organizacji
postrzegane jest jako brak zaangażowania
6. Atmosfera
Aura złożoności zadań, obsługiwanie wielu
sprzętów technicznych
Przywiązywanie
wagi
do
detali
w
wyposażeniu biura
Tabela 4. Elementy kultury organizacyjnej (Źródło: [13])
Budowanie kultury jakości polega na rozwijaniu przedsiębiorczych ludzi, którzy sami
dadzą sobie radę z zarządzaniem. Obecność kultury TQM w firmie wyraża się świadomością
każdego pracownika, jego miejsca i roli w organizacji, współpracą, uczciwością,
świadomością przynależności do grupy oraz wspólnym zespołem wartości, w którym
zasadniczą rolę odgrywa klient i sukces firmy.
Wspólne normy, wartości i poglądy członków danego przedsiębiorstwa mogą
podnieść lub obniżyć indywidualną efektywność. Pracownik, którego osobowość „nie zgadza
się” z kulturą organizacyjną będzie mniej wydajny niż osoba, która ma zbliżone cele do
firmy, w której pracuje. Przykładem może być człowiek twórczy, indywidualista, pracujący w
konserwatywnym urzędzie; nie będzie on miał motywacji, jak pracownicy, którym odpowiada
taka kultura pracy.
Zmiana kultury przedsiębiorstwa jest bardzo trudna, gdyż zakład jest miejscem pracy
gdzie spotykają się różne normy, symbole, systemy wartości. Każdy pracownik wnosi z sobą
bagaż dotychczasowych doświadczeń. Tymczasem zakład pracy jest grupą celową o pewnym
ładzie organizacyjnym i poziomie integracji.
Mimo trudności zmiana kultury organizacyjnej jest niezbędnym elementem procesu
TQM, decydującym o sukcesie firmy.
24
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
2.4. Komunikacja
Komunikacja to proces mający na celu informowanie kierownictwa i pracowników o różnych
sprawach.
Dobra organizacja i zasady systemu jakości nie gwarantują jeszcze dobrej jakości
wyrobów lub usług. Potrzebna jest także nić porozumienia i duch współpracy wszystkich
pracowników. Hans H. Steinbeck [10] uważa, że jednym z najważniejszych czynników przy
wprowadzaniu i skutecznej realizacji TQM jest właściwa komunikacja kształtująca kulturę
wewnątrzorganizacyjną. Powinna ona przebiegać równolegle do rzeczywistych zmian
zachodzących w zakładzie.
Proces komunikowania jest zdeterminowany przez następujące funkcje cząstkowe:
•
rejestrację i gromadzenie informacji,
•
hierarchizację,
•
przetwarzanie i przekazywanie informacji.
Według Steinbecka najważniejsze etapy komunikacji przebiegającej przez wszystkie poziomy
przedsiębiorstwa to:
1. Uzgodnienie wspólnego stanowiska w obrębie naczelnego kierownictwa poprzez:
• osiągnięcie porozumienia co do wyznaczonych celów i wizji firmy
• określenie obszarów, w których zmiany są niezbędne.
• określenie ram czasowych
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za projekt TQM
• określenie przebiegu kanałów komunikacji, docierających do każdego
pracownika
2. Przedstawienie i objaśnienie kierownikom średniego szczebla zarządzania elementów
omówionych w punkcie pierwszym w drodze:
• zrozumienia sytuacji firmy,
• uzgodnienia wskaźników i terminów
• upewnienia się, czy wszyscy kierownicy identyfikują się z projektem.
3. Poinformowanie wszystkich pracowników przez:
• dyrektora naczelnego na wspólnym zebraniu
• kierownika danego obszaru funkcjonalnego
4. Plakaty – opracowanie plakatu przedstawiającego wizję. (ulotki instruktażowe,
broszury)
25
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
E. McKenna i N. Beech [7] uważają, że dobra komunikacja pomaga organizacji w
promowaniu zaangażowania pracowników w procesie podejmowania decyzji. Wzmacnia w
ten sposób identyfikowanie się pracowników z organizacją i prowadzi do usprawnienia
wykonywanej pracy. Każde przedsiębiorstwo posiada własne kanały komunikacji między
kierownictwem a pracownikami.
Aby wysyłać i otrzymywać całkowicie zrozumiałe przekazy należy kierować się
następującymi zasadami [7]:
•
jasna koncepcja przekazu, który chcemy nadać
•
odpowiednia forma komunikatu
•
najbardziej odpowiedni środek przekazu (jeśli to możliwe należy zastosować więcej
niż jedną formę )
•
upewnienie się czy informacja dotarła do odbiorcy i czy została zrozumiana
•
uzyskanie od odbiorcy informacji zwrotnej.
By skutecznie wdrożyć TQM niezbędne jest uzyskanie dobrej komunikacji "w górę"
(podwładny-przełożony) "w dół" (przełożony-podwładny) i "poziomej" (między
pracownikami na tym samym wydziale).
Efektywne komunikowanie się jest warunkiem koniecznym do współpracy wszystkich
członków organizacji oraz przewodzenia, motywowania pracowników i wymiany poglądów
miedzy nimi.
2.5. Motywacja pracowników
„Motywacja to umiejętność wydobycia z ludzi tego, co jest w nich najlepsze”
Alan Mc Ginnis
W dużych koncernach i organizacjach gospodarczych motywacji poświęca się wiele
uwagi. W kulturze zachodnioeuropejskiej już dawno zauważono, że zadowolony pracownik
pracuje lepiej, stąd powstaje wiele systemów kształtujących postawy pracowników często
zaczerpniętych z innych kultur japońskiej czy amerykańskiej.
W roku 1989 został przeprowadzony sondaż Gallupa przez American Society for
Quality Control, który dotyczył najlepszych metod poprawy jakości [3]. Z tabeli 5 wynika, że
motywacja stanowi jedną z najważniejszych metod poprawy jakości.
Lp.
1
2
3
4
5
Obszar
Motywacja
Przywództwo
Szkolenie
Kontrola procesów
Zespoły doskonalące
%
86
85
84
59
55
26
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
6
7
8
9
Technologie
Kontrola dostawców
Wsparcie administracyjne
Inspekcja
Michał SPYCHAŁA
44
41
34
29
Tabela 5. Metody poprawy jakości wg menedżerów korporacji amerykańskich (1989) Źródło:
merykańskie Stowarzyszenie Kontroli Jakości na podstawie [3]
Motywacja personelu polega na zindywidualizowanym podejściu menedżera do
pracownika, wniknięciu w jego system potrzeb i oczekiwań, stworzeniu odpowiednich
warunków pracy, dzięki czemu wykonywane przez niego zadania mogą stać się podstawą
realizowania własnych celów. Kierownictwo powinno wynagradzać wszystkich
pracowników, którzy pozytywnie wykonają zadanie nie tylko pochwałą słowną ale również
zwiększeniem zakresu samodzielności, ograniczeniem dyscypliny formalnej, dodatkowymi
wynagrodzeniami, nagrodami rzeczowymi czy awansem. Wyróżnienia takie zwiększają
motywacje do działania, powodując także wzrost ilości dobrze wykonanych zadań oraz
zwiększenie zadowolenia z pracy. Proces motywowania jest wiec doskonałym narzędziem do
osiągnięcia większej sprawności, efektywności w działalności gospodarczej.
Schemat przedstawiony poniżej (rysunek 4) przedstawia czynniki wpływające na
motywacje pracowników.
Właściwości
indywidualne
Motywacja
Wysiłek
pracy
Nagrody
zewnętrzne
Wykonanie
zadania
Pomoc ze strony
organizacji
Sprawiedliwe
porównanie
Satysfakcja
Nagrody
wewnętrzne
Rysunek 4. Model motywowania jednostki w pracy [9].
Z modelu wynika, że wykonanie zadania jest determinowane przez właściwości
indywidualne takie jak zdolności i doświadczenie, pomoc ze strony organizacji, zasoby i
technologie oraz wysiłek włożony w daną pracę.
Motywacja jednostki skłania do wykonania danej pracy. Kluczem do motywacji są
osobiste uzdolnienia oraz potrzeby i cele. Motywacja będzie zależała od uzyskanego wyniku.
Jeśli wykonane zadanie przyniesie wynik pozytywny, wzrośnie satysfakcja pracownika, a co
za tym idzie zwiększy się jego motywacja. W przeciwnym wypadku niezadowolony
27
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
pracownik zmniejszy swoją motywację. Niski poziom lub brak tego czynnika powoduje
niedbałość, niesolidarność, nieterminowość i brak koncentracji, negatywnie odbijających się
na kondycji całej firmy, na skutek czego obniża się poziom świadczonych usług, handlu czy
produkcji.
TQM postrzega motywację jako siłę potencjalnego wzrostu firmy. Rozwinie się ona
pod warunkiem, że zarząd przedsiębiorstwa zadba o umiejętne kierowanie podwładnymi w
kierunku wydajnej pracy i wyeliminuje destrukcyjne wpływy, jakie mogłyby zniszczyć ich
motywacje do pracy.
Czynniki motywujące
# możliwość eksponowania osiągnięć
# jasny zakres odpowiedzialności
# jasna ścieżka kariery
# ekspozycja na uznanie
Czynniki zmniejszające motywacje
# płace
# warunki pracy
# polityka przedsiębiorstwa
# zastraszanie pracowników przez
kierownictwo
# znaczny wkład w działalność firmy
# udział w procesie definiowania celów
# nagradzanie współpracy
Tabela 6. Czynniki motywujące i zmniejszające motywacje (Źródło: opracowanie własne)
Istotne miejsce odgrywa polityka firmy, która w znacznym stopniu może wpłynąć na
zmniejszenie frustracji i nadmiernych oczekiwań. Zauważono, iż czynniki wywołujące
niezadowolenie pozytywnie akceptowane nie wpływają na zadowolenie lecz tylko redukują
poziom niezadowolenia.
2.6. Szkolenia pracowników firmy.
! Wprowadź instytucjonalną zasadę ciągłych szkoleń i nauki. Do tej aktywności włącz
bezwzględnie naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa lub instytucji.
! Stosuj dokształcanie w zakresie najnowocześniejszych metodologii oraz idei. Ucz
pracowników nowych umiejętności. Są one konieczne do wprowadzenia zmian i
wykorzystania nowych technik, materiałów i procesów.
To słowa Deminga, który jest uważany za eksperta w sprawach jakości. Twierdził on,
że szkolenie i rozwój pracowników jest ważnym narzędziem przemian w organizacji
niezbędnym do wdrożenia TQM.
Zasoby ludzkie są cenne, dlatego firma, która chce zatrzymać pracowników i utrzymać
ich zaangażowanie na odpowiednim poziomie musi dbać o ich rozwój. Poprzez szkolenie
dostarcza się im niezbędnej wiedzy i umiejętności. Sprzyja to poszerzaniu horyzontów
pracownika, rozwijaniu cech osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość, a
także zaspokojeniu potrzeby samorealizacji pracownika.
28
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
Najwyższe kierownictwo szkoli przełożonych średnich szczebli zarządzania, a ci z
kolei szkolą pracowników produkcyjnych. Wiedza zdobyta przez przedstawicieli
najwyższych szczebli struktury jest przekazywana z powrotem (z dołu – do góry).
Najwyższe kierownictwo jest szkolone z zakresu:
•
zmian zachodzących pod wpływem TQM,
•
funkcjonowania TQM,
•
nowych metod pracy,
•
rozwoju odpowiedzialności,
•
motywacji.
Przełożeni średnich szczebli zarządzania są szkoleni w zakresie umiejętności
interpersonalnych. Zaznajamia się ich z technikami poszukiwania problemów do
rozwiązywania oraz sposobów odrzucania funkcji kontrolnej na korzyść funkcji doradczej.
Pracownicy potrzebują szkolenia i kształcenia w zakresie:
•
rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów,
•
umiejętności wypowiadania się,
•
umacniania wiary w siebie.
W podstawy szkolenia włącza się problem zaangażowania pracownika w wykonanie
zadania oraz sprawy przedsiębiorstwa.
Pracownicy wprowadzający filozofię TQM muszą być zaznajomieni z technikami
kreowania, motywowania i delegowania władzy oraz uprawnień. Pamiętać należy, ze
nieefektywny trening wiąże się z większymi stratami niż jego brak. Dla uniknięcia
niepowodzeń powinno zwrócić się uwagę na następujące aspekty:
•
dostosowanie treści programu do potrzeb firmy i jej specyfiki
•
inicjacja treningu od najwyższego szczebla,
•
przekonanie o powodzeniu TQM
•
przewaga ćwiczeń i zajęć praktycznych nad teorią
•
uwzględnienie specyficznych potrzeb szkoleniowych
•
oparcie na nowoczesnych teoriach
•
dobór wykwalifikowanych trenerów
•
implementacja poznanych rozwiązań do codziennych zadań.
29
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
3. Wnioski.
Wprowadzenie filozofii Total Quality Management wymusza ewolucję w zarządzaniu
zasobami ludzkimi (patrz tabela 7). Nie jest możliwe efektywne wdrożenie TQM bez zmiany
kultury organizacyjnej, zmiany roli kadry kierowniczej, szkoleń wszystkich pracowników czy
zmiany ocen pracowniczych.
Aspekt organizacji
Kultura organizacji
Komunikacja
Cel pracy
Szkolenia
Pomiar i ocena pracy
Nagrody
Zdrowie i bezpieczeństwo
Selekcja/promocja
Kariera
Podejście tradycyjne
Indywidualizm, różnicowanie
(dyferencjacja)
przywódca autokratyczny,
zysk, produktywność
Podejście TQM
Wysiłek zbiorowy,
Praca interfunkcjonalna,
trener/delegator
uprawnień, zadowolenie
klienta
Góra-dół
Góra-dół, horyzontalna,
Wielokierunkowa
Wydajność, produktywność, Jakość, orientacja na
procedury standardowe, wąski klienta, innowacja, szeroki
zasięg kontroli, szczegółowy zakres kontroli,
opis pracy
Autonomiczne zespoły,
delegacja uprawnień
Umiejętności związane z
Rozległy zakres szkoleń,
pracą
interfunkcjonalne,
Funkcjonalne, techniczne,
diagnostyczne,
produktywność
rozwiązujące problemy,
produktywność i jakość
Cele indywidualne, przegląd Cele zespołowe, przegląd
przez zwierzchnika pod kątem przez klienta, równego w
efektu finansowego
hierarchii, zwierzchnika
pod kątem jakości usług
Zasługi indywidualne,
Nagrody zbiorowe,
nagrody finansowe
uznanie, finansowe i
niefinansowe
Naprawiać skutki problemów Zapobiegać problemom,
programy bezpieczeństwa
Przez zwierzchnika
Przez równego w
hierarchii
Wąskie umiejętności
Umiejętności
fachowe, awans bazujący na rozwiązywanie
osiągnięciach
problemów, awans
indywidualnych, liniowa
bazujący na osiągnięciach
ścieżka kariery
grupowych, horyzontalna
ścieżka kariery
Tabela 7. Ewolucja poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi (Źródło:[1]).
Podsumowując powyższy rozdział dotyczący czynnika ludzkiego w procesie
wdrażania TQM przytoczę zasady W.E. Deminga (1900-93), który stworzył filozofię TQM:
30
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
1. Stwarzaj warunki do ciągłego doskonalenia pracy, wyrobów i usług
2. Przyjmij nową filozofie postępowania: odrzuć dotychczasowe normy dotyczące
problemów wadliwości, opóźnień, reklamacji, itp.
3. Nie polegaj na masowej kontroli jakości: stosuj metody statystyczne potwierdzające, że
jakość wyrobów jest wbudowana w twój system produkcji.
4. Nie dokonuj zakupów kierując się wyłącznie ceną. Wybieraj dostawców (kooperantów)
uwzględniając całkowitą obniżkę kosztów, a nie tylko kosztów początkowych.
5. Wspieraj nieustannie wszelkie działania poprawiające jakość i produktywność. W ten
sposób zmniejszysz swoje koszty.
6. Wprowadź instytucjonalną zasadę ciągłych szkoleń i nauki. Do tej aktywności włącz
bezwzględnie naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa lub instytucji.
7. Stosuj właściwe formy nadzoru. Jego celem powinna być pomoc w osiąganiu lepszych
wyników w pracy.
8. Wyrzuć strach. Wprowadź swobodę pytań i sugestii, tak by pracownik nie czuł żadnej
obawy związanej z prezentowaniem swoich wątpliwości lub propozycji i pomysłów.
9. Usuń bariery między wydziałami firmy. Rozwijaj ich współdziałanie a także współpracę
z dostawcami, kooperantami i klientami.
10. Nie stosuj pustych sloganów dla podwyższenia produktywności i jakości. Pokazuj
pracownikom jak rozwiązywać problemy.
11. Z rozwagą używaj norm pracy opartych o liczby: mogą one mieć szkodliwy wpływ na
jakość i poziom produkcji. Stosuj metody opisowe i nadzór wspomagający wykonanie
pracy.
12. Usuń przeszkody i pozwól pracownikom oceniać własną pracę. Daj im prawo do
odczuwania dumy z jej wykonania.
13. Stosuj dokształcanie w zakresie najnowocześniejszych metodologii oraz idei. Ucz
pracowników nowych umiejętności. Są one konieczne do wprowadzenia zmian i
wykorzystania nowych technik, materiałów i procesów.
14. Daj każdemu pracownikowi możliwość uczestnictwa w pracy zespołowej w celu
organizowania i dokonywania zmian.
31
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
4. Spis rysunków.
1.
2.
3.
4.
Rysunek 1. Model TQM...................................................................................
Rysunek 2. Cykl poprawy Plan-Do-Check-Action wg. Deminga....................
Rysunek 3. Przebieg procesu w zespole pracowniczym...................................
Rysunek 4. Model motywowania jednostki w pracy........................................
5
6
20
24
5. Spis tabel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tabela 1. Pozytywy i negatywy związane z wprowadzeniem TQM................
Tabela 2. Straty niskiej jakości pracy...............................................................
Tabela 3. Zmiany postaw pracowników w zarządzaniu jakością.....................
Tabela 4. Elementy kultury organizacyjnej......................................................
Tabela 5. Metody poprawy jakości wg menedżerów korporacji
amerykańskich (1989).......................................................................
Tabela 6. Czynniki motywujące i zmniejszające motywacje...........................
Tabela 7. Ewolucja poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi...................
10
11
18
21
23
25
27
32
Teoria i Inżynieria Systemów - Projekt
Michał SPYCHAŁA
LITERATURA:
1. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: " Zarządzanie jakością. Poradnik
menedżera", Warszawa 2000,
2. Cholewicka-Gozdzik K., Sankowski T.P. ”Światowa Literatura Biznesu w Syntezie”
Synteza Nr I-8, Kanada, Canadian International Management Institute, 1998.
3. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. :"Podstawy zarządzania jakością", Warszawa
PWN 2000.
4. Drummond H.: "W pogoni za jakością – Total Quality Managament”, Warszawa, Dom
Wydawniczy ABC 1998.
5. Hamrol A.: „Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania”, Poznań, Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej 1995.
6. Komitet nauk o pracy i praktyce społecznej: "Humanizacja pracy" XXXII 1(187),
Warszawa PAN 1999.
7. McKenna E., Beech N.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi", Warszawa, Wydawnictwo
Felberg SJA 1999.
8. Pocztowski A.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce ", Kraków Kluczbork, Wydawnictwo Antykwa 1998.
9. Schuler R.S., Jackson S.E.: "Human Resource Management: Positioning for 21st Century"
sixth edition, New Jork, West Publishing Company 1996.
10. Steinbeck H.H.: „Total Quality Management - Kompleksowe Zarządzanie Jakością doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy”, Warszawa, Agencja wydawnicza Placet 1998.
11. Szczepańska K. "Aspekt ludzki w zarządzaniu jakością" nr 4, Problemy jakości 1997.
12. Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej: "Organizacja i Zarządzanie. Nr 22 "Od ISO
do TQM." Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998.
13. http://www.crp.look.pl/PRIVATE/tqm.htm
14. http://www.petrus.waw.pl/jakość/tqm_i_r_tqm_i_bpr.shtm
33
Download