TQM Total Quality Management - Instytut Organizacji i Zarządzania

advertisement
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
TQM
Total Quality
Management
Inne określenia TQM
„W przyszłości będą dwa typy
przedsiębiorstw – te, które
wprowadziły jakość totalną i te,
które wypadły z biznesu”
W.E.Deming
2012
1
Definicja TQM
Wg normy PN-ISO 8402 : 1996
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
2012
2
Osiem zasad zarządzania jakością
(wg PN-EN ISO 9000:2001 i PN-EN ISO 9004: 2001)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
„sposób zarządzania organizacją,
skoncentrowany na jakości, oparty na
udziale wszystkich członków organizacji i
nakierowany na osiągnięcie
długotrwałego sukcesu dzięki
zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla
wszystkich członków organizacji i dla
społeczeństwa”
2012
Kompleksowe zarządzanie przez jakość
Zarządzanie totalne
Kompleksowe sterowanie jakością (TQC)
Jakość kompleksowa (TQ - Total Quality)
Sterowanie jakością w całym
przedsiębiorstwie (TQCW - Company Wide
Quality Control)
3
2012
Orientacja na klienta
Przywództwo
Zaangażowanie ludzi
Podejście procesowe
Podejście systemowe do organizacji
Ciągłe doskonalenie
Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami
4
1
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Zasada 1 – Orientacja na
klienta
KLIENT W CENTRUM ORGANIZACJI
Organizacja zrozumie potrzeby swoich klientów, bada je, ocenia,
przewiduje oczekiwania klienta
Cele organizacji są powiązane z celami klienta
Znajomość potrzeb klienta jest powszechna w organizacji
Pomiar zadowolenia ma charakter systemowy
Zasada 2 - Przywództwo
ankiety
wywiady
Kontakt z klientami ma stały charakter
Wywieranie wpływu na ludzi, w celu skłonienia
drugiej osoby (osób) do uczestnictwa (K.H.A. Overstreet)
„Ten kto sądzi, ze przewodzi, lecz nie ma zwolenników
odbywa jedynie spacer, jeśli nie potrafisz wpłynąć na
innych, nie podążą za tobą. A jeśli nie pójdą za Tobą, to
nie jesteś liderem. Takie jest prawo wpływu. Bez względu
na to, co mówi ktoś inny, zapamiętaj, ze przywództwo
oznacza wpływ - ani więcej, ani mniej” (J.C. Maxwell)
działania polegające na wejściu organizacji do organizacji
klienta, w celu zbadania procesów w niej zachodzących i
dostosowywania oferowanych produktów do wymagań tych
procesów.
2012
5
2012
6
Zasada 2 – Przywództwo
Pięć mitów o przywództwie
Mity przywództwa
wg Maxwella
„Najważniejszy mit dotyczący bycia
przywódcą mówi, że trzeba się nim urodzićże to kwestia genów. Tak więc, ludzie albo
mają pewne charyzmatyczne cechy, albo nie.
To zupełny nonsens; w istocie jest zupełnie
odwrotnie. Przywódcą nie można się urodzić,
trzeba się nim stać”.
Aby osiągnąć mistrzostwo w byciu przywódcą
należy latami praktykować
Mit zarządzania – przewodzenie = zarządzanie
Mit przedsiębiorcy – przedsiębiorcy to liderzy
w przewodzeniu
inteligencji
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
7
Mit pioniera – przewodzenie= bycie na
pierwszym miejscu, przed innymi
2012
Mit wiedzy – przewodzenie = posiadanie wiedzy i
2012
Mit stanowiska – przewodzenie= stanowisko
8
2
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Zasada 2 – Przywództwo
Cechy idealnego przywódcy wg
Motoroli (4e+ Zawsze Numer 1)
Elementy przywództwa w
jakości
Ustalona jasna wizja przyszłości organizacji
Określone ambitne cele i zadania
Uwzględnione potrzeby wszystkich
zainteresowanych stron
Etyka postępowania (!)
Wykreowane wzajemne zaufanie, brak strachu,
wspierane inicjatywy oddolne
Inspirowanie i zachęcanie ludzi do współdziałania
Umożliwione podnoszenie kwalifikacji pracowników i
ich wszechstronny rozwój
2012
9
2.
Pobudza
(ang. energie)
3.
Kreuje przewagę
(ang. edge)
4.
Realizuje
(ang. execute)
5.
Postępuje etycznie
(ang. ethics)
2012
TQM wymaga zaangażowania pracowników
na wszystkich szczeblach organizacji
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
10
(Źródło: Kondo Y.: Quality as a source of empowerment……)
Krok1 . Dać pracownikowi instrukcje w których
jest jasno sprecyzowany cel
Krok2. Scedować na pracownika
odpowiedzialność za wykonywaną pracę
Krok3. Stworzyć warunki do kreatywności
kreatywność pracownika
2012
Charakterystyka cechy
Tworzy wizję, strategie i wykonalne plany realizacji; identyfikuje znaczącą
i innowacyjną zmianę, powodującą osiągniecie wzrostu i zysków
Ekscytuje pracowników, klientów i partnerów zwycięskimi pomysłami,
wnosi wyjątkowo silną energię osobistą do wszelkiej pracy; tworzy
środowisko, w którym członkowie zespołu odnajdują możliwości
współuczestnictwa i z pasją dążą do doskonałości
Dociera do istoty sprawy; w odpowiednim czasie podejmuje zdecydowane
decyzje; nalega by organizacja przekraczała oczekiwania; wnosi zdrowe
niezadowolenie z istniejącej sytuacji, zdecydowanie napomina oddziały
firmy lub osoby, które nie spełniają oczekiwań.
Uzyskuje znacznie lepsze i szybsze wyniki niż konkurencja, sięgając po
innowacyjne, sprawdzone i rygorystyczne metody zarządzania, wypełniania
zobowiązania i dotrzymuje obietnic.
Zawsze i wszędzie prowadzi firmę etycznie; odnosi się z szacunkiem do
każdego człowieka i każdej kultury; nie powodują nim ambicje osobiste ani
emocje.
Wymagania dla organizacji
Chęć współuczestniczenia pracownika w
podejmowanych w przedsiębiorstwie
inicjatywach.
To stan umysłu pracownika, dzięki któremu
podejmuje on działania przekraczające
proste wykonywanie obowiązków
przydzielonych mu w organizacji
Przewiduje
(ang. envision)
Zaangażowanie
Zasada 3 - Zaangażowanie
pracowników
Cecha
1.
11
2012
Czas na generowanie pomysłów
Praca grupowa
Krok4. Czuwać nad tworzeniem pomysłów i ich
wdrażaniem.
12
3
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Zaangażowanie jako funkcja
motywacji oraz polityki jakości
Angażowanie pracowników poprzez:
Politykę jakości
Organizację stanowisk pracy
System komunikacji
System szkoleń
System motywacyjny
System wartości
Motywacja
pracownika
Misja, zasady
polityki
przedsiębiorstwa
Zaangażowanie
pracownika
2012
13
Cele stanowisk pracy -> cele pracowników
Odpowiedzialność za wyniki
Dobra informacja, w odpowiednim czasie
Podwyższanie umiejętności
Nagradzanie za kreatywność
etyka, zaufanie, brak strachu
2012
14
Zasada 3 - Zaangażowanie ludzi
ORGANIZACJE TQM:
Tylko usatysfakcjonowany z pracy pracownik
może być kreatywny!
Doceniają i zrozumieją znaczenie i rolę pracowników
jako najważniejszego zasobu organizacji w realizacji jej
celów;
Identyfikują i usuwają przeszkody w rozwoju
pracowników:
Organizacje TQM dokonują pomiaru satysfakcji
pracowników, aby:
poprawić ich warunki pracy
określić przyczyny braku satysfakcji i braku
zaangażowania
2012
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
Szukają możliwości podwyższania kompetencji, wiedzy i doświadczenia
pracowników
Oceniają pracowników w zależności od ich zadań i
celów;
Akceptują poczucie wartości i odpowiedzialność za
rozwiązywanie problemów
Stwarza warunki do dzielenia się swoją wiedzą i
doświadczeniem
Stosują system regularnego badania i pomiaru
2012
satysfakcji pracowników.
15
16
4
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Zasada 4 - Podejście procesowe
Podejście procesowe
Idea
Definicja procesu wg PN-EN ISO 9000 (p.3.4.1)
Podejście procesowe w zarządzaniu, jest to takie
zarządzanie, w którym procesy są w centrum
zainteresowania zarządzających, co oznacza, że:
„Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych
lub wzajemnie oddziałujących, które
przekształcają wejścia w wyjścia”
2012
17
Zarządzanie
procesami
zgodnie z cyklem
Wszystkie procesy
Wszystkie procesy
Wszystkie procesy
Wszystkie procesy
Wszystkie procesy
Wszystkie procesy
PDCA.
są zidentyfikowane
mają swoich właścicieli
są planowane (struktura i przebieg)
są monitorowane
oceniane
są doskonalone zgodnie z cyklem
2012
18
Organizacja
Planowanie struktury
i przebiegu procesu
Organizacja
Zarząd
Procesy
zarządcze
PDCA
Doskonalenie procesu
Wykonywanie procesu
(bieżące monitorowanie)
Kontrola przebiegu
procesu
2012
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
19
D
o
S
T
A
w
c
y
D
Ba
da
nie
i
roz
wój
2012
Model
Za
op
atr
ze
nie
zarządzania
funkcjonalnego
Pr
od
uk
cja
Ma
rke
tin
g
i
spr
ze
da
ż
KO
l S
I T
E A
nW
c C
y
i
Procesy
główne
K
L
I
E
N
C
i
Procesy
wspomagające
Model zarządzania
procesowego
20
5
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Struktura funkcjonalna
Struktura organizacyjna
zarządzana procesowo
Dyrektor
Szef ds. zarządzania
jakością
Pion 1
Pion 2
Pion 3
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko
2012
21
Model procesu
otoczenie
Proces
2012
Struktura procesu
Zasoby: ludzie, urządzenia,
materiały, metody,
pieniądze
Granice
procesu
PROCES
Podproces P
11 y
Podproces 2
WEJSCIE
DOSTAWCY
(wewnętrzni i
zewnętrzni)
Czynn
Podproces 1
Czynn
operacja
1
Czynność
1
operacja
1
zadanie 1
22
operacja
2
operacja
operacja
2
3
zadanie2
operacja
3
zadanie 3
PODPROCESY
Operacja
n
Operacja
n
operacja
zadanie
4 Działanie
n2 n
CZYNNOŚCI
operacja
4 Działanie n2
zadanie 4
Działanie n2
Wymagania
do dostawców
ZADANIA (OPERACJE)
Wymagania
klientów
2012
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
[6-8 zadań na 1 czynność]
23
2012
24
6
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Jak wdrożyć podejście
procesowe? (Wg PN-EN ISO 9001: 2009)
Rodzaje procesów
• Procesy ogólne
– obejmują ogólną działalność firmy (np. bhp, ppoż, przyjmowanie
pracowników, szkolenia obowiązkowe itp.)
•
Procesy główne
- dotyczą podstawowej działalności firmy, obejmują cały cykl
wytworzenia produktu (rozpoznanie rynku, przygotowanie
produkcji, badania wyrobów, planowanie, zakupy, produkcję,
kontrolę, sprzedaż wyrobu, badanie satysfakcji klientów)
•
Procesy pomocnicze
– dotyczą pomocniczej działalności firmy, która wspomaga procesy
główne (utrzymanie ruchu, utrzymanie laboratoriów badawczych,
produkcją narzędzi na własne potrzeby)
•
– związane z realizacją działań poza firmą, w przypadku kiedy firma
oddelegował część swoich działań do podwykonawców lub do
spółek zależnych.
2012
Procesy zewnętrzne
25
Zasada 5 - Podejście
systemowe do organizacji
Zidentyfikować procesy realizowane w ramach
organizacji oraz zlecane na zewnątrz
Określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne
oddziaływanie
Ustalić cele, właścicieli, wejścia, wyjście i strukturę
procesów,
Zapewnić dostępność zasobów niezbędnych do
realizacji i monitorowania tych procesów
Monitorować, mierzyć i analizować procesy
Ocenić ryzyko, konsekwencje i wpływ procesów na
klientów, dostawców i inne zainteresowane strony
Stale doskonalić procesy (cykl PDCA)
2012
26
Organizacja jako system
procesów
OTOCZENIE
Definicja systemu
wg normy PN-EN ISO 9000:2005
relacje
„Zbiór
wzajemnie powiązanych lub
wzajemnie oddziaływujących elementów”
ORGANIZAJCA
wg J. Zieleniewskiego
WEJŚCIE
„Całość,
składająca się z elementów,
pomiędzy którymi zachodzą relacje”.
2012
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
Proces1
Proces2
Proces3
WYJŚCIE
relacje
Proces4
27
2012
…
Proces n
28
7
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Podejście systemowe do organizacji
Zasada 6 - Ciągłe doskonalenie
Elementy niezbędne
System zarządzania przedsiębiorstwem
powinien opierać się na zarządzaniu
procesami, uwzględniać ich wzajemne związki
i ustalać ich cele w oparciu o cele całego
przedsiębiorstwa.
Problemy pojawiające się w procesie powinny
być rozpatrywane z szerokiej perspektywycałej organizacji (spojrzenie „systemowe”) z
uwzględnieniem uwarunkowań ogólnych
(„systemu”).
2012
Atmosfera w organizacji sprzyjająca ciągłemu
doskonaleniu systemu jakości, ludzi,
procesów itp.,
Świadomość ludzi o ich znaczeniu w
osiąganiu celów jakościowych w organizacji,
Znajomość metod ciągłego doskonalenia
wśród pracowników,
Pomiar i ocena postępów doskonalenia,
Docenianie efektów doskonalenia.
29
Zasada 7 - Podejmowanie
decyzji na podstawie faktów
2012
30
Podejmowanie decyzji na
podstawie faktów
Elementy niezbędne
Skuteczne decyzje opierają się na analizie
danych i informacji,
Jakość każdej decyzji jest funkcją jakości
informacji będących jej podstawą,
Należy wykazywać rezerwę do danych
Kaoru Ishikawa: „Gdy patrzysz na dane wątp w
nie; kiedy patrzysz na przyrząd pomiarowy – nie
ufaj mu”.
2012
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
31
2012
Dostosowana do rzeczywistych potrzeb i ciągle
aktualizowana baza różnych danych
wejściowych czyli informacji, które będą stanowiły
podstawę przy podejmowaniu decyzji.
Stworzona metoda postępowania podczas analizy
tych informacji i formułowania wniosków.
Dostęp do danych wszystkim, którym są one
potrzebne.
Decyzje podejmowane wyłącznie na podstawie
analizy danych z uwzględnieniem doświadczenia i
intuicji.
32
8
Podstawy zarządzania jakością
Rok akad. 2012/13
Zasada 8 - Wzajemne korzystne
powiązania z dostawcami
System doboru i weryfikacji kluczowych
dostawców
Określone zasady współpracy z dostawcami
uwzględniające zarówno doraźne jak i długoterminowe
korzyści i związki
Jasne zasady komunikacji z dostawcami
Wspólnie wprowadzenie działań doskonalących
Dziękuję za uwagę!
Traktowanie dostawców jak części własnej
organizacji
Terminowo regulowanie płatności
Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą
Inspirować, zachęcać, dostrzegać i uznawać
udoskonalenia i osiągnięcia dostawców.
2012
Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska
33
2012
34
9
Download